Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Ca 277/2009 - 38Rozsudek KSOS ze dne 26.10.2010

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 Afs 20/2011 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

22 Ca 277/2009 – 38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové

v právní věci žalobce GEOLINK Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Kovářova 1166/3A,

v řízení zastoupeného JUDr. Jiřím Svobodou, advokátem se sídlem Praha 3,

Na Jarově 2425/4, proti žalovanému Celnímu ředitelství Ostrava se sídlem

Ostrava-Přívoz, nám. Sv. Čecha 8, o žalobách proti rozhodnutím žalovaného

ze dne 30.7.2009 č.j. 1729-4/2009-140100-21, č.j. 1730-4/2009-140100-21,

č.j. 1731-4/2009-140100-21 a č.j. 1732-4/2009-140100-21, ve věcech celního dluhu,

takto:

I. Rozhodnutí Celního ředitelství Ostrava ze dne 30. července 2009

č.j. 1729-4/2009-140100-21, č.j. 1730-4/2009-140100-21, č.j. 1731-4/2009-140100-

-21 a č.j. 1732-4/2009-140100-21 se pro vady řízení zrušují a věci se vracejí

žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku

31.040,- Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Jiřího

Svobody, advokáta se sídlem Praha 3, Na Jarově 2425/4.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobami podanými k soudu v zákonné lhůtě domáhá přezkoumání v záhlaví označených rozhodnutí žalovaného, jimiž byla zamítnuta žalobcova odvolání proti platebním výměrům Celního úřadu Opava (dále jen „celní úřad“) ze dne 16.1.2009 č.j. 655/2009-096100-021, č.j. 654/2009-096100-021, č.j.

652/2009-096100-021 a č.j. 653/2009-096100-021, kterými celní úřad doměřil žalobci dlužný nedoplatek cla při propuštění do volného oběhu žalobcem dovezeného zboží Molybden Metal 99%.

Namítá, že: 1) žalovaný nevzal při svém rozhodování v úvahu poznámku 8 ke třídě XV Kombinované nomenklatury [Příloha I k Nařízení Komise (ES) č. 1549/2006], která vymezuje odpad a šrot a plně se vztahuje na projednávané zboží;

2) žalovaný nesprávně uplatnil použití vysvětlivek v číslu 8101 Harmonizovaného systému (wolfram), když v předmětné věci je posuzováno zboží čísla 8102 (molybden). Z textu vysvětlivky o podobnosti metalurgií jednoduše nevyplývá závěr o možnosti aplikace vysvětlivek k wolframu na molybden. Argumentace o podobnosti metalurgií není přiléhavá v případě odpadu a šrotu;

3) žalovaný vůbec nepřihlédl k popisu zboží a účelu použití, když žalovaným odkazovaná položka 8101 94 00 předpokládá, že se musí jednat o prášek lisovaný do tablet (faset, atd.) jen pro účely dávkování nebo pro přepravu. Celní orgány ani netvrdí (ani žalobce nikdy netvrdil a nikde neuvedl), že by k lisování prášku došlo pro účely dávkování či pro přepravu;

4) žalobce vychází m.j. z dostupných rozhodnutí celních orgánů Belgie a Nizozemska, které předmětné zboží posuzovaly odlišně, kdy jej zařadily do podpoložky 8102 97 00 jako odpad a šrot. Skutečnost, že jde o totožné zboží,

je zřejmá i z jeho porovnání s popisem zboží v závazných informacích Belgie a Nizozemska. Žalovaný pak v odůvodnění napadených rozhodnutí neuvádí,

proč uvedené závazné informace nelze použít na předmětné zboží, zejm. při shodě ve všech podstatných znacích (forma, použití, čistota, atd.). Tvrdí-

li žalovaný, že popisy nejsou jednoznačné, pak pro takový závěr nemá dostatečnou oporu ve skutkových zjištěních;

5) v odvoláních žalobce navrhoval nové důkazy – porovnání vzorků a fotografií – avšak žalovaný tyto důkazy neprovedl a v napadených rozhodnutích dokonce tvrdí, že nové důkazy navrhovány nebyly.

Žalovaný navrhuje zamítnutí žalob. Ve svých vyjádřeních k žalobám uvádí k jednotlivým žalobním bodům: 1) tvrdí-li žalobce sám, že se jedná o odpad z molybdenu ve formě za studena lisovaných briket, pak nelze hovořit o odpadu ve smyslu žalobcem odkazované poznámky, protože není splněna základní podmínka, že by šlo o kovový odpad vznikající při výrobě nebo mechanickém zpracování kovů nebo kovové předměty rozhodně nepoužitelné jako takové pro jejich zlomení, rozbití, opotřebení nebo z jiných důvodů. Odpad z molybdenu je přitom použitelný bez ohledu

na jeho fyzikální stav jako přísada k výrobě oceli, přičemž slisování do briket není

současně nutnou a bezprostřední podmínkou pro jeho další bezprostřední použití;

2) odkazuje na vysvětlivku Harmonizovaného systému k číslu 8102, podle které se výslovně vysvětlivky k číslu 8101 použijí mutatis mutandis i pro molybden; 3) z deklarovaných údajů vyplývá, že se jedná o molybdenový prášek – zbytkový materiál z primární výroby molybdenových katalyzátorů, který se pro snadnější manipulaci lisuje do formy briket. Tento materiál je použitelný jen v ocelářském průmyslu;

4) popisy zboží v cizozemských závazných informacích nejsou jednoznačné, nelze proto s určitostí prohlásit, že se jedná o totéž zboží. Belgická závazná informace navíc vychází z údaje deklaranta, že „je produkt nepoužitelný k jiným účelům než k znovuzískání molybdenu opakovaným tavením nebo k přípravě chemikálií“.

Cizozemské závazné informace jsou závazné pro celní orgány ve vztahu k osobě, které byla závazná informace vydána, a to pouze pro účely sazebního zařazení zboží. Pokud popis uvedený v závazné informaci neodpovídá zjištěním tuzemských celních orgánů po provedení fyzické kontroly či po provedení analýzy vzorků, je závazná informace bezpředmětná. Z nizozemské závazné informace lze dovodit, že popis zboží neodpovídá popisu uvedeného žalobcem, když sice jde (shodně s nizozemskou informací) o molybdenový prášek – zbytkový

materiál z primární výroby molybdenových katalyzátorů, který se pro snadnější manipulaci lisuje do briket – podle žalobce však jím dovážené zboží nebude podléhat žádnému dalšímu zpracování před jeho roztavením a dodáním pro zpevnění vysoce hodnotné oceli, bylo slisováno do briket. To znamená, že zboží dovážené žalobcem bylo zpracováno, což belgická ani nizozemská

závazná informace nepřipouštějí;

5) odebrané vzorky a fotodokumentace byly podrobeny důkladné analýze v celně technické laboratoři. Výsledky této analýzy byly zdrojem pro vypracování protokolu a odborného posudku. Tento následně vzal žalovaný v odvolacím řízení v potaz.

Krajský soud přezkoumal napadená rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu [§ 75 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“)] a dospěl k závěru, že žaloby jsou důvodné.

Z obsahu správních spisů soud zjistil, že žalobce dovezl zboží deklarované jako „Molybden – odpad a šrot (určeno v ocelářském průmyslu jako přísada k legování), ne odpad ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.“ s deklarovaným sazebním zařazením do podpoložky 8102 97 00. Dle přiložených faktur zahraničního dodavatele jde o „Broken Molybdenum Metal, MO 99.00% MIN, origin Uzbekistan, in boxes“. Z předmětného zboží byly odebrány vzorky zkoumané následně Celně

technickou laboratoří Ostrava. Z jejich protokolů vyplývá, že vesměs byly ve vzorcích identifikovány molybden, železo a měď. Majoritním prvkem je molybden, přítomnost železa a mědi je do 0,5%. Vzorky jsou identifikovány jako šedé kvádry, slinovaný prášek, podstavy 2,5cm x 3cm, různé délky, která je ulomená do nepravidelného tvaru. Přílohou je vždy fotografie vzorku.Celně technická laboratoř vyhotovila vždy i odborný posudek, podle něhož by měl být vzorek zařazen do položky 8102 94 00,

přestože tyče jsou nepravidelně polámané, podle laboratoře totiž nejde o odpad, ale o zboží, které je bez dalšího použitelné jako legovací přísada v ocelářství.

Laboratoř však upozorňuje na závaznou informaci vydanou na odborné zboží orgány Nizozemska, podle které se toto zboží zařazuje do položky 8102 97 00. Nato žalovaný vydal stanovisko k sazebnímu zařazení, v němž opakuje výsledky zkoušek laboratoře a uzavírá, že zboží má být zařazeno do položky 8102 94 00. U následného ústního jednání žalobce odkazoval na závazné informace Belgie a

Nizozemska. Belgická informace definuje v Belgii posuzované zboží jako „zbytky a odpad z molybdenu ve formě fragmentových kusů různých rozměrů, nejčastěji

nabízených v nádobách o 250 kg. Kusy nebudou podléhat žádnému dalšímu zpracování před jejich roztavením ve vysokých pecích a (znovu)použitím při výrobě a (tavení) oceli. Dle prohlášení deklaranta je produkt nepoužitelný k jiným účelům než k znovuzískání molybdenu opakovaným tavením nebo k přípravě chemikálií“

Nizozemská informace definuje v Nizozemsku posuzované zboží jako „zbytky a odpad (drť) z nedrahých kovů jako je molybden, ve formě nepravidelných kusů

různých rozměrů, nabízených v nádobách nebo bednách. Kusy nebudou podléhat žádnému dalšímu zpracování před jejich roztavením a dodáním pro zpevnění vysoce hodnotné oceli.“ K oběma závazným informacím jsou připojeny fotografie. Na základě tohoto skutkového stavu vydal celní úřad platební výměry, jimiž doměřil

žalobci clo, když měl za to, že zboží mělo být zařazeno do položky 8102 94 00. Proti platebním výměrům podal žalobce včasná odvolání obdobná žalobním bodům

1) a 4). Současně navrhl jako důkaz fotografie zboží posuzovaného v Belgii a Nizozemsku; žádal proto, aby fotografie a důkazy byly vzaty jako důkaz

v odvolacím řízení. O odvoláních rozhodl žalovaný napadenými rozhodnutími, v nichž argumentuje obdobně jako ve vyjádřeních k žalobním bodům 1), 2), 4) a 5).

Krajský soud především vyhodnotil jako nedůvodný žalobní bod 5) o tom, že k nově navrženým důkazům se žalovaný nijak nevyjadřuje. To není pravdou, když v předposledním odstavci na str. 4 žalovaný jasně uvádí, že „odebrané vzorky a fotodokumentace byly podrobeny důkladné analýze v CTL. Výsledky této analýzy byly zdrojem pro vypracování protokolu o zkoušce a odborného posudku. Tyto následně vzal odvolací orgán v řízení v potaz (viz § 2 odst. 3 zákona o správě daní). Aniž by se na tomto místě krajský soud zabýval správností tohoto vyhodnocení [k tomu viz níže k žalobnímu bodu 4)], nelze konstatovat, že by žalovaný tyto důkazní

návrhy v rozhodnutí opomněl a neuvedl, proč je neprovedl, což by způsobovalo nepřezkoumatelnost napadených rozhodnutí.

Nedůvodným je též žalobní bod 2). Dle výslovného znění vysvětlivky k pol. 8102 94 00: „Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 8101 94 00.“ Tato vysvětlivka je stručná, jasná a výstižná, nepoužívá jediné slovo o podobnosti metalurgií, jednoduše stanoví, že vysvětlivka k podpoložce 8101 94 00

(wolfram) se použije i na molybden. Krajský soud nemá, co by k této výslovné legislativní definici ještě vysvětlujícího dodal.

Dle vysvětlivky k pol. 8101 94 00 do této podpoložky patří: 1. ingoty, tyče a pruty, zpravidla tvaru hranolu, vyrobené slinováním (sintrováním) prášku, které ještě nebyly kované, válcované nebo tažené; 2. wolframový prášek lisovaný do tablet, kosočtverečných faset atd., pouze pro účely dávkování nebo pro přepravu.

V posuzované věci je zřejmé, že předmětné brikety byly vyrobeny za studena slisováním prášku (výsledný tvar je lhostejný, výčet ve vysvětlivce není vyčerpávající – srov. slovo „zejména“). K otázce účelu lisování jen pro účely dávkování či pro přepravu srov. níže.

Důvodným není ani žalobní bod 4). Závazné informace Belgie a Nizozemí týkající se podobného zboží nebyly vydány pro žalobce, proto se jich žalobce dovolává v rozporu s čl. 10 odst. 1 Nařízení (ES) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství. Závazné informace se totiž může v celním řízení dovolávat jen příjemce této informace a nikdo jiný. Subjektivní posouzení zařazení některého zboží některým z celních orgánů na území EU nemůže mít vliv na objektivní charakteristiku dováženého zboží a na případné správné začlenění do čísel, položek a podpoložek kombinované nomenklatury jiným orgánem působícím na území Evropských společenství (srov. rozsudek Soudního dvora ES ze dne 15.9.1995 ve věci sp. zn. C-459/03).

K žalobním bodům 1), 3) krajský soud uvádí, že vychází ze všech stranami odkazovaných pramenů.

Mezi stranami není sporné, že předmětné zboží náleží do čísla 8102 kapitoly 81, která náleží do třídy XV. kombinované nomenklatury. Dle poznámky 8 písm. a) k třídě XV. Kombinované nomenklatury je pak odpadem a šrotem buď kovový odpad a šrot vznikající při výrobě nebo mechanickém zpracování kovů (to není možné vztáhnout na posuzovaný případ, když toto žádná ze stran netvrdí, neboť v posuzovaném případě se jedná o odpad vzniklý nikoli při výrobě molybdenu

či jeho mechanickém zpracování, ale o odpad vzniklý při výrobě molybdenových katalyzátorů), nebo kovové předměty rozhodně nepoužitelné jako takové pro jejich zlomení, rozbití, opotřebení nebo z jiných důvodů. Do položky 8102 94 00 (preferované žalovaným) pak patří:

„Molybden a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu: - ostatní -- netvářený (surový) molybden, včetně tyčí a prutů získaných prostým slinováním“; do položky 8102 97 00 (preferované žalobcem) patří: „Molybden a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu: - ostatní -- odpad a šrot“.

Za této situace je v posuzované věci rozhodné, zda předmětné zboží naplňuje definici odpadu a šrotu užité v poznámce 8 k třídě XV. kombinované nomenklatury, čili zda jsou tyto molybdenové úlomky nepoužitelné jako takové právě pro jejich zlomení či rozbití, příp. z jiných důvodů.

Jakkoli žalobce shora popírá aplikovatelnost poznámky k položce 8102 94 00 ve Vysvětlivkách ke kombinované nomenklatuře, odkazuje sám na tuto poznámku, pokud dovozuje, že by molybdenový prášek musel být lisován jen za účelem manipulace či přepravy. Krajský soud k tomu uvádí, že za současného skutkového stavu, jak vyplývá z obsahu správních spisů, se není schopen vyjádřit k významu této vysvětlivky, a to do zodpovězení otázky, k čemu se molybden, resp. za studena slisované brikety z molybdenového prášku, obvykle používá, a zda zboží dovezené žalobcem lze pro tento účel užít či nikoli (srov. níže).

Krajský soud dále nesdílí úvahu (prezentovanou v různé formě oběma stranami), že by rozhodující byl účel deklarovaný při dovozu. Z objektivně kvalitního materiálu se deklarací např. „pro uložení na skládku“ ještě nestává bez dalšího odpad (šrot), naopak ze zjevně nepoužitelného šrotu se deklarací „pro vysokojakostní dlouhodobé užívání“ ještě nemůže stát bez dalšího kvalitní

zboží. Rozhodující je v konkrétním případě objektivní charakteristika dováženého zboží.

Na základě těchto úvah dospěl krajský soud k závěru, že rozhodující pro posouzení věci je zodpovězení otázky, k čemu se molybden, resp. za studena slisované brikety z molybdenového prášku, obvykle používá, a zda zboží dovezené žalobcem lze pro tento účel užít či nikoli.

Takovou úvahu napadená rozhodnutí postrádají. Jakkoli náznak této úvahy lze nalézt ve vyjádření k žalobě, k této nové skutečnosti již nemohl krajský soud při svém rozhodování přihlížet, neboť správní orgán je povinen již v odůvodnění

svého rozhodnutí uvést, o jaké zjištěné okolnosti se v tomto rozhodnutí opíral a jak k nim dospěl; nepostačuje tedy, vysvětlí-li svůj postup až následně (např. ve vyjádření k žalobě). Na tomto závěru stojí judikatura soudů rozhodujících

ve správním soudnictví dlouhodobě a neměnně (srov. např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30.12.2005 č.j. 11 Ca 207/2005-23 či rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 13.10.2004 č.j. 3 As 51/2003-58).

Je tedy na žalovaném, aby ve svých rozhodnutím srozumitelně uvedl, k čemu se molybden, resp. za studena slisované brikety z molybdenového prášku, obvykle používá, a zda je žalobcem dovezené zboží pro tento účel nadále použitelné.

S ohledem na absolutní absenci takové úvahy v napadených rozhodnutích tu není relevantních úvah, které by mohl krajský soud přezkoumat, proto napadená rozhodnutí trpí nepřezkoumatelností. Krajský soud proto napadená rozhodnutí z tohoto důvodu podle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. zrušl.i

S ohledem na zrušení napadených rozhodnutí krajský soud věci dle § 78 odst. 4 s.ř.s. vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm jsou správní orgány vázány právními názory vyslovenými v tomto rozsudku (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 1 s.ř.s., když žalobce byl v řízení úspěšný a vzniklo mu tak vůči žalovanému právo na náhradu nákladů řízení. Náklady žalobce tvoří:

α) zaplacené soudní poplatky

8.000,- Kč β) odměna advokáta ve výši 2.100,- Kč

bez DPH / úkon při poskytnutí těchto úkonů právní služby (všechny úkony právní služby byly žalobci poskytnuty před spojením věcí vedených zdejším soudem pod pův. sp. zn. 22 Ca 277/2009, 22 Ca 278/2009, 22 Ca 279/2009 a 22 Ca 280/2009 ke společnému projednání a rozhodnutí)

1) příprava a převzetí věci pův. sp. zn. 22 Ca 277/2009 2) příprava a převzetí věci pův. sp. zn. 22 Ca 278/2009 3) příprava a převzetí věci pův. sp. zn. 22 Ca 279/2009 4) příprava a převzetí věci pův. sp. zn. 22 Ca 280/2009

5) sepis žaloby ve věci pův. sp. zn. 22 Ca 277/2009 6) sepis žaloby ve věci pův. sp. zn. 22 Ca 278/2009
pův. sp. 7) sepis žaloby ve věci
§ 7, zn. 22 Ca 279/2009

8) sepis žaloby ve věci pův. sp. § 9 o ds t. 3 pí sm . f)
vyhl. č. 177/1996 Sb. zn. 22 Ca 280/2009
16.800,- Kč

γ) paušální náhrada hotových výdajů advokáta ve výši 300,- Kč bez DPH / úkon
§ 13 odst. 3 při poskytnutí úkonů právní služby uvedených

pod písm. β)
vyhl. č. 177/1996 Sb. 2.400,- Kč Celkem bez DPH
27.200,- Kč z toho pol. β), γ)
19.200,- Kč DPH 20% z pol. β), γ)
§ 57 odst. 2 s.ř.s. 3.840,- Kč Celkem
31.040,- Kč Soud proto uložil žalovanému zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení tuto částku, a to dle § 64 s.ř.s. ve spojení s § 149 odst. 1 o.s.ř. k rukám advokáta, který žalobce

v řízení zastupoval. Vzhledem k odlišné úpravě s.ř.s. a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „o.s.ř.“), týkající se nabytí právní moci rozhodnutí (srov. § 54 odst. 5 s.ř.s., § 159, § 160 odst. 1 o.s.ř.), uložil soud žalovanému povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůttě 2 týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Krajský soud v Ostravě

dne 26. října 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně se nátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru