Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Ca 255/2009 - 43Rozsudek KSOS ze dne 22.09.2011

Prejudikatura

1 Afs 20/2011 - 74


přidejte vlastní popisek

22 Ca 255/2009 - 43

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové

v právní věci žalobce N. s.r.o., v řízení zastoupeného JUDr. Jiřím Svobodou,

advokátem se sídlem Praha 3, Na Jarově 2425/4, proti žalovanému Celnímu

ředitelství Ostrava se sídlem Ostrava-Přívoz, nám. Sv. Čecha 8, o žalobě proti

rozhodnutí žalovaného ze dne 30.7.2009 č.j. 1727-4/2009-140100-21, ve věci

celního dluhu,

takto:

I. Návrh žalobce na přerušení řízení se zamítá.

II. Žaloba se zamítá.

III. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou k soudu v zákonné lhůtě domáhá přezkoumání v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti platebnímu výměru Celního úřadu Opava (dále jen „celní úřad“) ze dne 16.1.2009 č.j. 657/2009-096100-021, kterým celní úřad doměřil žalobci dlužný

nedoplatek cla při propuštění do volného oběhu žalobcem dovezeného zboží X.

Namítá, že: 1) žalovaný nevzal při svém rozhodování v úvahu poznámku 8 ke třídě XV Kombinované nomenklatury [Příloha I k Nařízení Komise (ES) č. 1549/2006], která vymezuje odpad a šrot a plně se vztahuje na projednávané zboží;

2) žalovaný nesprávně uplatnil použití vysvětlivek v číslu 8101 Harmonizovaného systému (wolfram), když v předmětné věci je posuzováno zboží čísla 8102 (molybden). Z textu vysvětlivky o podobnosti metalurgií jednoduše nevyplývá závěr o možnosti aplikace vysvětlivek k wolframu na molybden. Argumentace o podobnosti metalurgií není přiléhavá v případě odpadu a šrotu;

3) žalovaný vůbec nepřihlédl k popisu zboží a účelu použití, když žalovaným odkazovaná položka 8101 94 00 předpokládá, že se musí jednat o prášek lisovaný do tablet (faset, atd.) jen pro účely dávkování nebo pro přepravu. Celní orgány ani netvrdí (ani žalobce nikdy netvrdil a nikde neuvedl), že by k lisování prášku došlo pro účely dávkování či pro přepravu;

4) žalobce vychází m.j. z dostupných rozhodnutí celních orgánů Belgie a Nizozemska, které předmětné zboží posuzovaly odlišně, kdy jej zařadily do podpoložky 8102 97 00 jako odpad a šrot. Skutečnost, že jde o totožné zboží,

je zřejmá i z jeho porovnání s popisem zboží v závazných informacích Belgie a Nizozemska. Žalovaný pak v odůvodnění napadených rozhodnutí neuvádí, proč uvedené závazné informace nelze použít na předmětné zboží, zejm. při shodě ve všech podstatných znacích (forma, použití, čistota, atd.). Tvrdí-

li žalovaný, že popisy nejsou jednoznačné, pak pro takový závěr nemá dostatečnou oporu ve skutkových zjištěních.

Žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby. Ve vyjádření uvádí k jednotlivým žalobním bodům: 1) tvrdí-li žalobce sám, že se jedná o odpad z molybdenu ve formě za studena lisovaných briket, pak nelze hovořit o odpadu ve smyslu žalobcem odkazované poznámky, protože není splněna základní podmínka, že by šlo o kovový odpad vznikající při výrobě nebo mechanickém zpracování kovů nebo kovové předměty rozhodně nepoužitelné jako takové pro jejich zlomení, rozbití, opotřebení nebo z jiných důvodů. Odpad z molybdenu je přitom použitelný bez ohledu na jeho fyzikální stav jako přísada k výrobě oceli, přičemž slisování do briket není

současně nutnou a bezprostřední podmínkou pro jeho další bezprostřední použití; 2) odkazuje na vysvětlivku Harmonizovaného systému k číslu 8102, podle které se výslovně vysvětlivky k číslu 8101 použijí mutatis mutandis i pro molybden;

3) z deklarovaných údajů vyplývá, že se jedná o molybdenový prášek – zbytkový materiál z primární výroby molybdenových katalyzátorů, který se pro snadnější manipulaci lisuje do formy briket. Tento materiál je použitelný jen v ocelářském průmyslu;

4) popisy zboží v cizozemských závazných informacích nejsou jednoznačné, nelze proto s určitostí prohlásit, že se jedná o totéž zboží. Belgická závazná informace navíc vychází z údaje deklaranta, že „je produkt nepoužitelný k jiným účelům než k znovuzískání molybdenu opakovaným tavením nebo k přípravě chemikálií“.

Cizozemské závazné informace jsou závazné pro celní orgány ve vztahu k osobě, které byla závazná informace vydána, a to pouze pro účely sazebního zařazení zboží. Pokud popis uvedený v závazné informaci neodpovídá zjištěním tuzemských celních orgánů po provedení fyzické kontroly či po provedení analýzy vzorků, je závazná informace bezpředmětná. Z nizozemské závazné informace lze dovodit, že popis zboží neodpovídá popisu uvedeného žalobcem, když sice jde (shodně s nizozemskou informací) o molybdenový prášek – zbytkový

materiál z primární výroby molybdenových katalyzátorů, který se pro snadnější manipulaci lisuje do briket – podle žalobce však jím dovážené zboží nebude podléhat žádnému dalšímu zpracování před jeho roztavením a dodáním pro zpevnění vysoce hodnotné oceli, bylo slisováno do briket. To znamená, že zboží dovážené žalobcem bylo zpracováno, což belgická ani nizozemská

závazná informace nepřipouštějí.

Žalobce navrhl přerušení řízení s tím, že žalovaný argumentuje závaznou informací o sazebním zařazení z 17.12.2008, kterou žalobce napadl u Městského soudu v Praze žalobou vedenou pod sp. zn. 7 Ca 135/2009, věc dosud nebyla skončena.

K tomu soud konstatuje, že dovoz posuzovaný v této věci se uskutečnil a celní prohlášení bylo podáno 19.5.2008, tzn. před vydáním uvedené závazné informace.

Podle č. 12 odst. 2 věty druhé Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů (konsolidovaná verze dostupná na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913: 20070101:CS:PDF) závazná informace o sazebním zařazení zboží nebo závazná informace o původu zboží je závazná pro celní orgány pouze pro zboží, u něhož byly splněny celní formality po dni vydání

této závazné informace.

S ohledem na to, že posuzovaný dovoz byl uskutečněn a celní prohlášení podáno před vydáním žalobcem odkazované závazné informace, je tato závazná informace pro posouzení této věci nezávazná a tím zcela irelevantní. Navíc žaloba v žalobcem odkazované věci vedené Městským soudem v Praze je vystavěna na zcela totožných žalobních bodech jako žaloba v nyní Krajským soudem v Ostravě

posuzované věci.

Krajský soud proto neshledal žádný z důvodů předvídaných § 48 odst. 1, 2 § 75 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) pro přerušení řízení, a to ani důvod podle § 48 odst. 1 písm. f) s.ř.s., neboť řízení týkající se odkazované závazné informace nemůže mít na rozhodnutí o této věci žádný vliv. Proto návrh na přerušení řízení krajský soud zamítl.

Krajský soud tedy přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 s.ř.s.) a dospěl k závěru, že žaloba důvodná není.

Z obsahu správních spisů soud zjistil, že žalobce dovezl zboží deklarované jako „Molybden – odpad a šrot (určeno v ocelářském průmyslu jako přísada k legování), ne odpad ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.“ s deklarovaným sazebním zařazením do podpoložky 8102 97 00. Dle přiložených faktur zahraničního dodavatele jde o „Broken Molybdenum Metal, MO 99.00% MIN, origin Uzbekistan, in boxes“. Z předmětného zboží byly odebrány vzorky zkoumané následně Celně

technickou laboratoří Ostrava, vesměs byly ve vzorcích identifikovány molybden, železo a měď. Majoritním prvkem je molybden, přítomnost železa a mědi je do 0,5%. Vzorky jsou identifikovány jako šedé kvádry, slinovaný prášek, podstavy 2,5cm x 3cm, různé délky, která je ulomená do nepravidelného tvaru. Přílohou je fotografie vzorku. Celně technická laboratoř vyhotovila i odborný posudek, podle něhož by měl být vzorek zařazen do položky 8102 94 00, přestože tyče jsou nepravidelně polámané, podle laboratoře totiž nejde o odpad, ale o zboží, které je bez dalšího použitelné jako legovací přísada v ocelářství. Laboratoř však upozorňuje na závaznou informaci vydanou na odborné zboží orgány Nizozemska, podle které

se toto zboží zařazuje do položky 8102 97 00. Nato žalovaný vydal stanovisko k sazebnímu zařazení, v němž opakuje výsledky zkoušek laboratoře a uzavírá, že zboží má být zařazeno do položky 8102 94 00. U následného ústního jednání

žalobce odkazoval na závazné informace Belgie a Nizozemska. Belgická informace definuje v Belgii posuzované zboží jako „zbytky a odpad z molybdenu ve formě fragmentových kusů různých rozměrů, nejčastěji nabízených v nádobách o 250 kg. Kusy nebudou podléhat žádnému dalšímu zpracování před jejich roztavením ve vysokých pecích a (znovu)použitím při výrobě a (tavení) oceli. Dle prohlášení

deklaranta je produkt nepoužitelný k jiným účelům než k znovuzískání molybdenu opakovaným tavením nebo k přípravě chemikálií“. Nizozemská informace definuje v Nizozemsku posuzované zboží jako „zbytky a odpad (drť) z nedrahých kovů jako je molybden, ve formě nepravidelných kusů různých rozměrů, nabízených v nádobách nebo bednách. Kusy nebudou podléhat žádnému dalšímu zpracování před jejich roztavením a dodáním pro zpevnění vysoce hodnotné oceli.“ K oběma závazným informacím jsou připojeny fotografie. Na základě tohoto skutkového stavu vydal celní úřad platební výměr, jimiž doměřil žalobci clo, když měl za to, že zboží mělo být zařazeno do položky 8102 94 00. Proti platebnímu výměru podal žalobce včasné odvolání obdobné žalobním bodům 1) a 4). O odvolání rozhodl žalovaný napadeným rozhodnutím, v němž argumentuje obdobně jako ve vyjádření k žalobním bodům 1), 2) a 4). Akcentuje zejména závěr, že molybden je bez ohledu na jeho fyzikální stav použitelný jako přísada při výrobě oceli, kdy slisování odpadu do briket není současně nutnou a nezbytnou podmínkou pro jeho další bezprostřední užití.

Nedůvodným je žalobní bod 2). Dle výslovného znění vysvětlivky k pol. 8102 94 00: „Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 8101 94 00.“ Tato vysvětlivka je stručná, jasná a výstižná, nepoužívá jediné slovo o podobnosti metalurgií, jednoduše stanoví, že vysvětlivka k podpoložce 8101 94 00

(wolfram) se použije i na molybden. Krajský soud nemá, co by k této výslovné legislativní definici ještě vysvětlujícího dodal.

Dle vysvětlivky k pol. 8101 94 00 do této podpoložky patří: 1. ingoty, tyče a pruty, zpravidla tvaru hranolu, vyrobené slinováním (sintrováním) prášku, které ještě nebyly kované, válcované nebo tažené; 2. wolframový prášek lisovaný do tablet, kosočtverečných faset atd., pouze pro účely dávkování nebo pro přepravu.

V posuzované věci je zřejmé, že předmětné brikety byly vyrobeny za studena slisováním prášku (výsledný tvar je lhostejný, výčet ve vysvětlivce není vyčerpávající – srov. slovo „zejména“). K otázce účelu lisování jen pro účely dávkování či pro přepravu srov. níže.

Důvodným není ani žalobní bod 4). Závazné informace Belgie a Nizozemí týkající se podobného zboží nebyly vydány pro žalobce, proto se jich žalobce dovolává v rozporu s čl. 10 odst. 1 Nařízení (ES) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství. Závazné informace se totiž může v celním řízení dovolávat jen příjemce této informace a nikdo jiný. Subjektivní posouzení zařazení některého zboží některým z celních orgánů na území EU nemůže mít vliv na objektivní charakteristiku dováženého zboží a na případné správné začlenění do čísel, položek a podpoložek kombinované nomenklatury jiným orgánem působícím na území Evropských společenství (srov. rozsudek Soudního dvora ES ze dne 15.9.1995 ve věci sp. zn. C-459/03).

K žalobním bodům 1), 3) krajský soud konstatuje, že mezi stranami není sporné, že předmětné zboží náleží do čísla 8102 kapitoly 81, která náleží do třídy XV. kombinované nomenklatury. Dle poznámky 8 písm. a) k třídě XV. Kombinované nomenklatury je pak odpadem a šrotem buď kovový odpad a šrot vznikající při výrobě nebo mechanickém zpracování kovů (to není možné vztáhnout na posuzovaný případ, když toto žádná ze stran netvrdí, neboť v posuzovaném

případě se jedná o odpad vzniklý nikoli při výrobě molybdenu či jeho mechanickém zpracování, ale o odpad vzniklý při výrobě molybdenových katalyzátorů), nebo kovové předměty rozhodně nepoužitelné jako takové pro jejich zlomení, rozbití,

opotřebení nebo z jiných důvodů. Do položky 8102 94 00 (preferované žalovaným) pak patří:

„Molybden a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu: - ostatní -- netvářený (surový) molybden, včetně tyčí a prutů získaných prostým slinováním“; do položky 8102 97 00 (preferované žalobcem) patří: „Molybden a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu: - ostatní -- odpad a šrot“.

Za této situace je v posuzované věci rozhodné, zda předmětné zboží naplňuje definici odpadu a šrotu užité v poznámce 8 k třídě XV. kombinované nomenklatury, čili zda jsou tyto molybdenové úlomky nepoužitelné jako takové právě pro jejich zlomení či rozbití, příp. z jiných důvodů.

Jakkoli žalobce shora popírá aplikovatelnost poznámky k položce 8102 94 00 ve Vysvětlivkách ke kombinované nomenklatuře, odkazuje sám na tuto poznámku, pokud dovozuje, že by molybdenový prášek musel být lisován jen za účelem manipulace či přepravy. Krajský soud k tomu uvádí, že za současného skutkového stavu, jak vyplývá z obsahu správních spisů, se není schopen vyjádřit k významu této vysvětlivky, a to do zodpovězení otázky, k čemu se molybden, resp. za studena slisované brikety z molybdenového prášku, obvykle používá, a zda zboží dovezené žalobcem lze pro tento účel užít či nikoli (srov. níže).

Krajský soud dále nesdílí úvahu (prezentovanou v různé formě oběma stranami), že by rozhodující byl účel deklarovaný při dovozu. Z objektivně kvalitního materiálu se deklarací např. „pro uložení na skládku“ ještě nestává bez dalšího odpad (šrot), naopak ze zjevně nepoužitelného šrotu se deklarací „pro vysokojakostní dlouhodobé užívání“ ještě nemůže stát bez dalšího kvalitní

zboží. Rozhodující je v konkrétním případě objektivní charakteristika dováženého zboží.

Na základě těchto úvah dospěl krajský soud k závěru, že rozhodující pro posouzení věci je zodpovězení otázky, k čemu se molybden, resp. za studena slisované brikety z molybdenového prášku, obvykle používá, a zda zboží dovezené žalobcem lze pro tento účel užít či nikoli.

Ani takovou úvahu napadené rozhodnutí nepostrádá. Celní orgány se v průběhu celého celního řízení dostatečným způsobem zabývaly objektivními charakteristikami dováženého zboží (rozbory prováděné Celně technickou laboratoří, vydané posudky, stanoviska a závazné informace), a při tomto posuzování nevycházely pouze z účelu uvedeného v celním prohlášení. Účel uvedený v celním prohlášení a v žádosti žalobce o vydání závazné informace o sazebním zařazení celní orgány porovnaly se zjištěními získanými z provedených rozborů, s vydanými stanovisky a závaznými informacemi, na jejichž základě vydaly svá rozhodnutí, což odpovídá výše naznačenému postupu preferovanému i judikaturou Soudního

dvora ES (srov. rozsudky sp. zn. 145/81, C-15/05, C-310/06, C-459/93, C-201/99, C-445/04, vše http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs). Tento přístup je dostatečně srozumitelný i z obsahu odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí.

Jestliže totiž žalobce v celním prohlášení uvedl, že se jedná o odpad a šrot, měly celní orgány ověřovat právě toto tvrzení. Deklarant za správnost informací v celním prohlášení odpovídá (čl. 199 „prováděcího nařízení“) a pokud je informace

jím podaná nesprávná, musí sdělit informaci pravdivou, resp. správnou. Je však třeba zdůraznit, že žalobce ani nikdy v průběhu řízení nerozporoval správnost jím uvedeného údaje o účelu zboží v celním prohlášení, tj. že zboží slouží k legování oceli. Otázka účelu použití zboží tak byla mezi stranami po celou dobu řízení nesporná, a proto nemusela být ani dále prokazována. Žalobce pouze namítal, že molybden nebyl slinován pro účely dávkování či pro přepravu, to však pro posouzení věci není podstatné (srov. níže).

Zásadní tedy bylo, zda objektivní charakteristika zboží splňuje definiční znaky odpadu a šrotu ve smyslu poznámky 8 písm. a) k třídě XV.

Žalovaný dostatečně přesvědčivým způsobem vyloučil možnost, že by zboží spadalo do podpoložky 81029700, jelikož dovodil, že nenaplňuje znaky uvedené v poznámce 8 k třídě XV. pro podřazení zboží pod pojem „odpad a šrot“ ve smyslu

poznámky 8 písm. a), když nebyla splněna základní podmínka, a to, že se jedná o kovový odpad a šrot vznikající při výrobě nebo mechanickém zpracování kovů

anebo o kovové předměty rozhodně nepoužitelné jako takové pro jejich zlomení, rozbití opotřebení, nebo z jiných důvodů. Odpad z molybdenu je naopak použitelný bez ohledu na jeho fyzikální stav jako přísada při výrobě oceli, přičemž slisování odpadu do briket není současně nutnou a nezbytnou podmínkou pro jeho další bezprostřední užití.

Žalobce v žalobě namítal, že celní orgány nepostavily najisto, zda byl molybdenový prášek slinován do briket za účelem manipulace či přepravy a že sám nikdy tyto důvody pro slinování nedeklaroval. Zjišťování důvodů, pro které byl molybdenový prášek slinován, je však vedlejší. Zkoumání této skutečnosti by bylo podstatné pouze pro podřazení zboží, buď pod položku 1. nebo 2. vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře k podpoložce 81019400 kombinované nomenklatury,

nikoli pro podřazení pod podpoložku 81029400 kombinované nomenklatury. K tomu je navíc třeba zdůraznit, že vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře představují právně nezávazné interpretační vodítko. Rozhodující je proto, zda zboží naplnilo všechny znaky podpoložky 81029400 dle kombinované nomenklatury, neboť, jak vyplývá z evropské judikatury (srov. rozsudky sp. zn. C-35/93, C-400/05, C-280/97, C-495/03, vše http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs),

vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře s ní musí být v souladu a nemohou měnit její dosah.

Závěry obsažené v rozhodnutích celních orgánů jsou v souladu nejen s relevantními ustanoveními nařízení o celním sazebníku a celního kodexu, ale i s judikaturou Soudního dvora ES (srov. rozhodnutí ve věci sp. zn. C-403/07,

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs), podle které wolframové nebo molybdenové tyče „získané prostým slinováním“ spadají do podpoložek

81019110 a 81029110 (resp. do podpoložek 81019400 a 81029400 podle nomenklatury účinné v době rozhodné pro nyní posuzovaný případ;

pozn. soudu). Takové tyče, jaké představují netvářenou (surovou) formu dotyčných

kovů, a nikoli výrobky z těchto kovů, nemohou být přepracovány roztlučením či rozdrcením na šrot spadající do podpoložek Odpad a šrot. Vzhledem k tomu,

že žalobcem dovážené zboží byly šedé kvádry, slinovaný prášek, různé délky, která je ulomená do nepravidelného tvaru (srov. odborný posudek a stanovisko k sazebnímu zařazení), lze uzavřít, že uvedené rozhodnutí může být na nyní

projednávaný případ plně aplikováno.

Na základě uvedených úvah – obdobným těm, které v jiné věci vyslovil i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 28.4.2011 č.j. 1Afs 20/2011-74 (www.nssoud.cz) – shledal krajský soud nedůvodnými i žalobní body 1) a 3).

Pro nedůvodnost všech žalobních bodů tak krajský soud žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z procesního úspěchu žalovaného, kterému však dle obsahu spisu nevznikly žádné náklady přesahující jeho obvyklou úřední činnost (§ 60 odst. 1 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Krajský soud v Ostravě

dne 22. září 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru