Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Ca 151/2008 - 70Usnesení KSOS ze dne 29.07.2008

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 Afs 105/2008 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

22Ca 151/2008 - 70


(22Ca 287/2006)

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a Mgr. Ondřeje Mrákoty

v právní věci žalobce Pavla Komára, Ostrava-Plesná, Na milířích 94, zastoupeného

Mgr. Irenou Döményovou, advokátkou se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,

Sokolská třída 49, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ostravě, se sídlem

Ostrava, Na Jízdárně 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 5.6.2006 č.j.

9006/110/2004-1, ve věci daně z příjmů fyzických osob,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se po právní moci tohoto usnesení vrací z účtu Krajského soudu v Ostravě zaplacený soudní poplatek ve výši 2 000,-- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou krajskému soudu dne 17.8.2006 se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 5.6.2006 č.j. 9006/110/2004-1, kterým byl změněn dodatečný platební výměr Finančního úřadu Ostrava III (dále jen „správce daně“) č. 970001795 ze dne 4.12.1997 č.j. 99426/97/390911/4312 s tím, že rozhodnutí žalovaného považuje za nepřezkoumatelné, nezákonné a zakládající se na podstatných vadách řízení, kdy žalovaný nesprávně hodnotil důkazy v řízení provedené, v rozporu se zrušujícím rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.5.2004 č.j. 22 Ca 149/99-53 přihlížel ke svědecké výpovědi svědkyně Stejskalové z roku 2002, neprovedl výslech svědka Ing. Stachoně, nedoplnil dokazování výslechem svědka Mlčocha, dále poukázal na rozpory v odůvodnění napadeného rozhodnutí a vznesl námitku promlčení. Současně uvedl, že žalobou napadené rozhodnutí mu bylo doručeno dne 2.8.2006 prostřednictvím jeho syna s tím, že vyhodnocení doručení napadeného rozhodnutí žalovaného jeho osobě ponechává na úvaze soudu.

Žalovaný navrhl zamítnutí podané žaloby jako nedůvodné s tím, že otázku

doručení napadeného rozhodnutí žalobci ponechává na posouzení soudu.

Krajský soud již v dané věci jednou rozhodl, a to usnesením ze dne 23.1.2008 č.j. 22 Ca 287/2006 – 36, kterým podanou žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s“) pro předčasnost s tím, že žaloba byla podána před započetím běhu lhůty k jejímu podání dle § 72 odst. 1 s.ř.s.

Usnesení krajského soudu ze dne 23.1.2008 č.j. 22 Ca 287/2006 – 36 však bylo rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 22.5. 2008 č.j. 5 Afs 49/2008-56 zrušeno a věc byla vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení, kdy Nejvyšší správní soud vyslovil, že souhlasí se závěry krajského soudu, že skutečnost, že se žalobou napadené rozhodnutí žalovaného dostalo do dispozice žalobce prostřednictvím jeho syna, není možné považovat za řádné doručení, které je v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP“), tedy za doručení do vlastních rukou příjemce. K tomu uvedl, že doručení do vlastních rukou, právě na rozdíl od prostého doručení, předpokládá, že zásilka bude doručovatelem vydána jen příjemci, nikoli jiné osobě zdržující se v místě doručování, která by měla tuto písemnost následně příjemci předat. Poukázal na to, že jen řádné a předpisům vyhovující doručení rozhodnutí má zákonem předvídané důsledky, přičemž jestliže zákon výslovně stanoví, že má být doručováno určitým způsobem, tj. do vlastních rukou, nikoli tedy formou doručení jiné osobě, pak doručení rozhodnutí do rukou jiné osoby než účastníka nemůže mít účinky řádného doručení, a to ani v tom případě, kdyby se jejím prostřednictvím rozhodnutí do rukou účastníka dostalo. V souladu s § 17 odst. 12 ZSDP lze sice řádné doručení prokázat i jiným způsobem než doručenkou, ale v daném případě naopak svědectvím syna žalobce o tom, že podepsal předmětnou doručenku ze dne 26.6. 2006, ve spojení s tvrzením žalobce o tom, že uvedenou zásilku převzal od svého syna dne 2.8. 2006, bylo prokázáno, že se o řádné doručení do vlastních rukou žalobce nejednalo. Nejvyšší správní soud dále uvedl, že však nebyly splněny zákonné podmínky pro odmítnutí předmětné žaloby, kdy krajský soud pochybil, protože nepostupoval dle stanoviska rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu vyjádřeného v rozsudku ze dne 12.10. 2004 č.j. 2 As 27/2004-78, když podanou žalobu odmítl pro předčasnost místo toho, aby žalovaného vyzval k doplnění správního spisu o doklad řádného doručení žalobou napadeného rozhodnutí žalovaného žalobci.

Krajský soud ve smyslu § 110 odst. 3 s.ř.s. vázán shora uvedeným právním názorem Nejvyššího správního soudu proto po vrácení věci usnesením ze dne 17.6. 2008 č.j. 22 Ca 151/2008-62 uložil žalovanému, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnil krajskému soudu předložený správní spis dokladem řádného doručení rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 5.6. 2006 č.j. 9006/110/2004-1 žalobci.

K výzvě provedené usnesením ze dne 17.6. 2008 č.j. 22 Ca 151/2008-62 pak žalovaný krajskému soudu předložil doručenku s přípisem žalovaného žalobci ze dne 2.7. 2008, dle kterých žalovaný žalobci do vlastních rukou dne 10.7. 2008 doručil pouze kopii rozhodnutí žalovaného ze dne 5.6.2006 č.j. 9006/110/2004-1 s tím, že toto rozhodnutí v originále mu bylo doručeno již dne 2.8. 2006. Současně žalovaný ve svém stanovisku ze dne 24.7. 2008 uvedl, že vázán názorem soudu v rámci formalistického přístupu opakovaně zaslal žalobci napadené rozhodnutí, ale pouze ve formě ověřené kopie, protože originál tohoto rozhodnutí má žalobce k dispozici již od 2.8. 2006 a jehož doručení, byť prostřednictvím syna, má žalovaný za prokázané v souladu s § 17 odst. 12 ZSDP. Má nadále za prokázané, že žalobci bylo předmětné rozhodnutí doručeno již dne 2.8. 2006, a to bez ohledu na zmatečný názor Nejvyššího správního soudu vyjádřený v jeho rozsudku ze dne 22.5. 2008 č.j. 5 Afs 49/2008-56, kterým sice bylo zrušeno usnesení krajského soudu ze dne 23.1. 2008 č.j. 22 Ca 287/2006-36, ale v odůvodnění na jedné straně shledává Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost za důvodnou a na straně druhé dává krajskému soudu za pravdu, přičemž se opírá např. o rozsudek ze dne 12.10. 2004 č.j. 2 As 27/2004-78, který žalovaný považuje pro posuzovanou věc za nepřípadný, protože tento řeší zcela odlišnou situaci, a to doručování písemnosti ve správním řízení podle správního řádu v případě, kdy účastník řízení měl ustanoveného zástupce, jemuž písemnost doručena nebyla. Toto však nedopadá na případ žalobce, protože tento k jednání před žalovaným jakožto správcem daně druhého stupně nezplnomocnil žádného zástupce. Současně Nejvyšší správní soud nelogicky odmítá jeho poukázání na odkaz významu „přepjatého formalismu“ – v kasační stížnosti s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.10. 2007 č.j. 9 As 65/2007.

Z doručenky založené ve správním spise, kterou bylo žalobci doručováno napadené rozhodnutí žalovaného ze dne 5.6.2006 č.j. 9006/110/2004-1 soud zjistil, že uvedené rozhodnutí bylo doručeno Pavlu Komárovi. U jednání dne 23.8.2008 soud provedl výslech Pavla Komára (syna žalobce) a z jeho svědecké výpovědi zjistil, že podpis na doručence, kterou bylo žalobou napadené rozhodnutí doručováno žalobci, není žalobcův, ale tohoto svědka.

Podle § 72 odst. 1 s.ř.s. žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.

Z doručenky, kterou bylo žalobci původně doručováno napadené rozhodnutí žalovaného a výpovědi svědka Komára bylo prokázáno, že napadené rozhodnutí žalovaného ze dne 5.6.2006 č.j. 9006/110/2004-1 nebylo žalobci do vlastních rukou ve smyslu § 17 odst. 4, 5 ZSDP doručeno, a to ani formou náhradního doručení, když bylo doručeno shora uvedenému svědkovi (synovi žalobce), s nímž má žalobce shodné jméno i příjmení. Skutečnost, že dle obsahu žaloby uvedený svědek žalobci posléze napadené rozhodnutí žalovaného předal, na tomto závěru soudu nic nemění, neboť nejde o doručení řádné.

Stejně tak má krajský soud, vázán právním názorem vysloveným v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22.5. 2008 č.j. 5 Afs 49/2008-56, za to, že za řádné doručení nelze považovat ani úkon žalovaného v reakci na výzvu soudu ze dne 17.6. 2008, kdy žalovaný doručil do vlastních rukou žalobci nikoliv originál napadeného rozhodnutí, ale pouze jeho kopii. Doručení pouhé kopie rozhodnutí však nemůže vyvolat účinky dle § 32 odst. 1 ZSDP, takové „doručení“ rozhodnutí nemůže být pro žalobce ve smyslu tohoto zákonného ustanovení právně účinné. Řádným doručením rozhodnutí se rozumí jen doručení originálu rozhodnutí.

Krajský soud proto žalobu podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. opět pro její předčasnost odmítl, protože žaloba byla podána před započetím běhu lhůty k jejímu podání dle § 72 odst. 1 s.ř.s. a uvedené se nepodařilo odstranit ani shora uvedenou výzvou adresovanou žalovanému.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku je odůvodněn § 10 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou přípustné opravné prostředky. To neplatí, je-li jako důvod kasační stížnosti namítáno, že se soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu – v tom případě je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 29.7. 2008

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Monika Javorová, v. r. Veronika Boháčová
předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru