Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Af 89/2014 - 26Rozsudek KSOS ze dne 26.04.2016

Prejudikatura

4 As 3/2008 - 78


přidejte vlastní popisek

22 Af 89/2014 - 26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., a JUDr. Miroslavy Honusové ve věci žalobce PARKO GROUP, s.r.o., se sídlem Zlín, nám. T. G. Masaryka 1280, v řízení zastoupeného JUDr. Janem Skřipským, Ph.D., advokátem se sídlem Ostrava, Sokolská tř. 21, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství se sídlem Brno, Masarykova 31, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14.5.2014 č.j. 12304/14/ 5000-14204-701858, ve věci daně z příjmů,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání shora označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto žalobcovo odvolání a potvrzeno rozhodnutí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ze dne 5.6.2013 č.j. 1892080/13/3201-24803-801758, jímž byla žalobci doměřena daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2009. Namítá, že:

1) v daňovém řízení jednoznačně brojil i proti doměření daně za zdaňovací období roku 2009 a předkládal důkazy k prokázání rozhodných skutečností o stavebních úpravách zhotovitele VELITEX, s.r.o.;

2) neví, zda jej i v této věci měl zastupovat L. D. Žalobce však ke svému zastupování zmocnil toliko Ing. S. Nahlédne proto do spisu (za dobu dvou let soudního řízení tak nikdy neučinil – pozn. soudu), aby zjistil případné procesní důsledky, např. zda došlo k zahájení kontroly v zákonné lhůtě.

Žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby. Zdůrazňuje, že žalobce výslovně uvedl, že odvolání směřuje toliko do spolupráce s NEXUS PUBLISHING s.r.o., tzn. své odvolání zaměřil toliko na zdaňovací období 2008. K druhému žalobnímu bodu odkazuje na plné moci založené v daňovém spise.

K žalobnímu bodu 1) soud z obsahu správních spisů zjistil, že jakkoli žalobce podal odvolání, které podle svého nadpisu směřuje jak proti doměření daně za r. 2008, tak i proti doměření daně za r. 2009, odvolání neobsahovalo žádnou argumentaci týkající se důvodů doměření daně za r. 2009. K výzvě správce daně k doplnění odvolání pak žalobce výslovně uvedl, že odvolání směřuje jen proti „doměření faktury od společnosti NEXUS PUBLISHING, s.r.o.“.

Uvedený správcem daně neuznaný výdaj se přitom týká toliko zdaňovacího období r. 2008. Žalobce tak výslovně žalovnému sdělil, že závěry vedoucí k doměření daně za r. 2009 (neuznaný výdaj za stavební úpravy realizované zhotovitelem VELITEX, s.r.o.) nenapadá. Nelze proto účinně vytýkat žalovanému, že se tímto výslovným projevem vůle žalobce řídil, neboť vytýčení rozsahu odvolání je i v daňovém řízení plně v dispozici odvolatele (§ 111 odst. 2 daňového řádu).

Druhá žalobní námitka pak není řádným žalobním bodem ve smyslu § 71 odst. 1 písm. d) s.ř.s., když z této námitky neplyne, zda vůbec a co vlastně žalobce napadenému rozhodnutí vytýká – žalobce toliko avizuje, že by snad v budoucnosti mohl něčeho namítat, to však podmiňuje nahlédnutím do spisu. Takto avízovaný žalobní bod však nebyl žalobcem nikdy uplatněn.

Toliko nad rámec potřebného tak může soud uvést, že měl-li žalobce pochyby o dodržení lhůty pro stanovení daně (§ 148 daňového řádu) a měl-li za to, že L. D. jej neměl zastupovat, pak tříletá lhůta pro stanovení daně počala běžet dnem 1.1.2010 a její běh byl přetržen nejpozději 27.2.2012 (i kdyby bylo odhlédnuto od zastupování žalobce L.D.), kdy byla Ing. S. seznámena s výsledky kontrolních zjištění (§ 148 odst. 3 daňového řádu). Od této chvíle běžela k vyměření daně nová tříletá lhůta pro stanovení daně, jejíž běh neskončil ani do 23.5.2014, kdy napadené rozhodnutí nabylo právní moci.

Krajský soud shrnuje, že žalobu shledal v celém rozsahu nedůvodnou a jako takovou ji podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 1 s.ř.s., když plně procesně úspěšný žalovaný se náhrady nákladů řízení vzdal.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 26. dubna 2016

Mgr. Jiří Gottwald

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru