Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Af 79/2015 - 38Rozsudek KSOS ze dne 21.06.2017

Prejudikatura

7 Afs 28/2008 - 51

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
10 Afs 243/2017

přidejte vlastní popisek

22 Af 79/2015 – 38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce J. B., proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství se sídlem Masarykova 31, Brno, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 25.8.2015 č.j. 27917/15/5300-22441-701848, ve věci návrhu na povolení obnovy,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobce domáhal přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj (dále jen finanční úřad) ze dne 14.5.2015 č.j. 1983939/15/3218/52521-801155, kterým bylo zastaveno řízení ve věci návrhu na povolení obnovy řízení.

Žalobce v žalobě namítl, že se žalovaný sice v napadeném rozhodnutí začal zabývat problematikou § 28 zákona č. 337/1992 Sb. (dále jen ZSDP), která je podle žalobce klíčová, avšak vzápětí popřel povinnost řídit se tímto ustanovením.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí, zdůraznil, že se jednalo o procesní rozhodnutí, takže nemohlo dojít k věcnému projednání, a navrhl zamítnutí žaloby.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů – dále jen s.ř.s.) a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z obsahu správních spisů soud zjistil, že žalobci byla v roce 1997 vyměřena spotřební daň z lihu za prosinec 1996 (odvolání proti tomuto rozhodnutí bylo zamítnuto, žaloba ve správním soudnictví byla zamítnuta, jak je soudu známo z úřední činnosti – věc byla vedena u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 Ca 395/97). Žalobce v následujících letech podával neúspěšně návrhy na obnovu řízení. Dne 13.4.2015 podal další návrh na obnovu řízení, namítal v něm protiprávní aplikaci § 28 ZSDP a přiložil dopisy z Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku (dále jen OSZ) z roku 2008 a 2012 a z ministerstva financí, reagující na žalobcovo podání z roku 2014. OSZ sdělilo žalobci, že z jím předložených písemností vyplývá podezření, že se L.N. (v dopise uveden celým jménem) mohl dopustit vůči žalobci podvodu při prodeji vodky v roce 1996, avšak trestnost činu v důsledku promlčení již zanikla. Ministerstvo financí sdělilo žalobci, že jeho názor o tom, že na něm byl spáchán podvod, nemůže mít přímý dopad do daňového řízení, když nedoložil pravomocný odsuzující rozsudek. Řízení o návrhu na obnovu řízení bylo finančním úřadem zastaveno podle § 106 odst. 1 písm. e) zákona č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DŘ) dne 14.5.2015 pro uplynutí tříleté objektivní lhůty. Žalobcovo odvolání bylo zamítnuto napadeným rozhodnutím žalovaného s tím, že uplynula jak tříletá lhůta pro návrh na obnovu řízení, tak i desetiletá lhůta pro doměření daně podle § 47 odst.2 ZSDP. Vzhledem k tomu, že nebyly splněny procesní podmínky, nebylo možné posuzovat návrh věcně.

Podle § 119 odst. 4 DŘ, obnovu nalézacího řízení lze povolit nebo nařídit, pokud neuplynula lhůta pro stanovení daně. Obnovu řízení při placení daní lze povolit nebo nařídit, pokud neuplynula lhůta pro placení daně. V ostatních případech lze obnovu řízení povolit nebo nařídit do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí ukončujícího toto řízení.

Podle § 47 odst. 1 ZSDP, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit, či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost, nebo do tří let od vzniku daňové povinnostiu těch daní, které nemají zdaňovací období.

Podle § 47 odst.2 ZSDP, byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit daň však lze nejpozději do deseti let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde byla současně povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat.

Podle § 28 odst. 1 ZSDP, vyskytne-li se v řízení otázka, o které již pravomocně rozhodl příslušný orgán, je správce daně takovým rozhodnutím vázán. Jinak si může správce daně o takové otázce učinit úsudek nebo dát příslušnému orgánu podnět k zahájení řízení.

Podle § 28 odst. 2 ZSDP, správce daně si nemůže jako o předběžné otázce učinit úsudek o tom, zda a kým byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo o osobním stavu občana.

Podle § 106 odst. 1 písm. e) DŘ, správce daně rozhodnutím řízení zastaví, jestliže nelze v řízení pokračovat z důvodů, které stanoví zákon.

Obnova řízení je mimořádným opravným prostředkem a zahrnuje dvě fáze: nejprve je to řízení o povolení (či nařízení) obnovy a poté teprve samotné obnovené řízení. Pokud správní orgán shledá, že nebyly splněny podmínky pro povolení obnovy, nenásleduje žádné obnovené řízení. Teprve v obnoveném řízení je možno zabývat se konkrétními věcnými námiitkami souvisejícími s původním řízením (srov. přiměřeně rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.6.2008 č.j. 7 Afs 28/2008-51).

V daném případě směřovala žalobcova námitka až do případného obnoveného řízení (z jakých podkladů měl finanční úřad čerpat, co si měl vyhodnotit sám jako předběžnou otázku atd.). Za situace, kdy však již uplynuly všechny lhůty umožňující povolení obnovy v této konkrétní věci, se správní orgány zcela v souladu s právními předpisy zabývaly jen procesními otázkami příslušejícími k první fázi, tj. k řízení o povolení obnovy, aniž by se mohly zabývat žalobcovou námitkou.

Soud proto zamítl žalobu jako nedůvodnou v souladu s § 78 odst. 7 s.ř.s.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 1 s.ř.s., když procesně úspěšnému žalovanému nevznikly náklady převyšující jeho běžnou úřední činnost.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 21. června 2017

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru