Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Af 74/2015 - 37Rozsudek KSOS ze dne 27.04.2017

Prejudikatura

9 Afs 24/2013 - 31

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
2 Afs 211/2017

přidejte vlastní popisek

22Af 74/2015 – 37

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr.Jiřího Gottwalda a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. v právní věci žalobce K. J., zastoupeného JUDr. Štěpánem Kratěnou, Ph.D., advokátem se sídlem Lazarská 1719/5, Praha 1, proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, Ostrava, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 31.7.2015 č.j. MSK 41027/2015, ve věci místního poplatku,

takto:

I. Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 31.7.2015 č.j. MSK 41027/2015 se v části výroku III., pokud se týká platebního výměru č.210293, č.j. ORG/70321/2014 ze dne 2.9.2014, zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Ve zbytku se žaloba zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobce domáhal zrušení celého výše uvedeného rozhodnutí žalovaného, jímž byl v části I. zrušen platební výměr Magistrátu města Havířova ze dne 2.9.2014 č.210291 č.j. MMH/70322/2014 a řízení v této věci zastaveno, v části II. prohlášena nicotnost výroku II. rozhodnutí Magistrátu města Havířova ze dne 14.1.2015 č.j. MMH/3928/2015 a řízení v této věci zastaveno, a v části III. změněna zbývající část rozhodnutí Magistrátu města Havířova ze dne 14.1.2015 č.j. MMH/3928/2015 tak, že odvolání proti platebním výměrům ze dne 2.9.2014 č.210293, č.j. ORG/70321/2014, č.209756, č.j. ORG/70323/2014, a č.210294, č.j. ORG/70325/2014, se z důvodu nepřípustnosti zamítá a odvolací řízení se zastavuje.

Žalobce (adresát platebního výměru č.210293, č.j. ORG/70321/2014 ze dne 2.9.2014 – pozn. soudu) v žalobě nesouhlasil se závěrem žalovaného, že odvolání bylo podáno neoprávněnou osobou. Uvedl, že jeho zmocněnec J. J. doložil na výzvu plnou moc, datovanou 16.11.2014. Z data udělení plné moci nelze přímo dovozovat datum udělení zmocnění, tato plná moc byla jednoznačně udělena k veškerému jednání ve věci příslušného poplatku a nepochybně zahrnuje i možnost podání odvolání. Magistrát města Havířova (dále jen správce poplatku) se s odstraněním vady prokazatelně spokojil.

Žalovaný ve vyjádření souhlasil s žalobcem v tom, že ke vzniku zastoupení dochází již okamžikem uzavření dohody mezi zmocnitelem a zmocněncem, nicméně poukázal na nutnost tuto dohodu uplatnit u správce poplatku. Dále uvedl, že podle jeho názoru z předložené plné moci nevyplývalo, že by zmocnění bylo uděleno dříve než 16.11.2014, tj., že by byl zmocněnec oprávněn zastupovat žalobce již v době podání odvolání. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

Z obsahu správních spisů soud zjistil, že platební výměr č.210293, č.j. ORG/70321/2014 ze dne 2.9.2014 byl žalobci doručen dne 3.9.2014, odvolání podal jménem žalobce J.J., je datováno 3.10.2014 (razítko správce poplatku na odvolání má datum 6.10.2014), s odvoláním nebyla předložena plná moc. Správce poplatku vyzval J. J. k doložení plné moci. Ve spise je založena plná moc, datovaná 16.11.2014, s razítkem doručení správci poplatku dne 18.11.2014. Žalobce udělil plnou moc J. J. k tomu, aby jej (citace) „zastupoval před správcem daně ve věci poplatků za odvoz odpadů, zejména pak ve správním řízení vedeném pod č.j. ORG/70321/2014“. Správce poplatku zamítl žalobcovo odvolání rozhodnutím ze dne 14.1.2015 č.j. MMH/3928/2015 podle § 113 odst. 1 písm.c) zákona č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád) pro opožděnost. V odůvodnění uvedl, že platební výměr byl žalobci doručen 3.9.2014, odvolání podané dne 6.10.2014 bylo tedy opožděné.

Žalobce (resp. jeho jménem J. J.) podal odvolání proti rozhodnutí správce poplatku ze dne 14.1.2015, v němž uvedl, že odvolání proti platebnímu výměru podal na poštu poslední den odvolací lhůty – v pátek 3.10.2014, a připojil také příslušný podací lístek. Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že odvolání proti platebnímu výměru bylo podáno včas, když bylo podáno k poštovní přepravě poslední den odvolací lhůty, tj. 3.10.2014. Rozdílně než správce poplatku však vyhodnotil předloženou plnou moc : z toho, že byla datována až 16.11.2014, žalovaný dovodil, že J.J. nezastupoval žalobce v době podání odvolání ze dne 3.10.2014, a proto změnil rozhodnutí správce poplatku ze dne 14.1.2015 tak, že žalobcovo odvolání zamítl podle § 113 odst. 1 písm.c) daňového řádu - pro nepřípustnost.

Podle § 27 odst. 1 daňového řádu, osoba zúčastněná na správě daní si může zvolit zmocněnce, s výjimkou případů, kdy má při správě daní něco osobně vykonat.

Podle § 27 odst. 2 daňového řádu, plná moc je vůči správci daně účinná od okamžiku jejího uplatnění u tohoto správce daně.

Podle § 28 odst. 1 daňového řádu, zmocnitel je povinen vymezit rozsah zmocnění tak, aby bylo zřejmé, k jakým úkonům, řízením nebo jiným postupům se plná moc vztahuje.

Podle § 28 odst. 2 věty prvé daňového řádu, není-li rozsah zmocnění vymezen nebo není-li vymezen přesně, vyzve správce daně zmocnitele k úpravě plné moci; ustanovení o vadách podání se použije obdobně.

Podle § 28 odst. 3 daňového řádu, plná moc je vůči správci daně účinná až po odstranění vad. Účinky podání učiněného zmocněncem na základě vadné plné moci zůstávají zachovány, pokud dojde k odstranění vad ve stanovené lhůtě.

Podle § 70 odst. 2 daňového řádu, podání se posuzuje podle skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

Žalovaný v daném případě zcela rezignoval na posouzení obsahu podání a založil svou argumentaci pouze na datu plné moci. Takový přístup je v rozporu s výše citovanými ustanoveními daňového řádu – žalovaný se vůbec nezabýval tím, k čemu konkrétně žalobce zmocnil J. J. Datum uvedené na plné moci označuje pouze to, kdy byla podepsána. Ostatně, jak správně uvádějí obě strany, plná moc je účinná vůči správci daně od okamžiku jejího uplatnění u něj, což mj. vede soud k závěru, že správce daně by se musel zabývat např. i plnou mocí nedatovanou a posoudit ji jako veškerá další podání podle obsahu. Závěr žalovaného, založený jen na dataci plné moci, že v době podání odvolání nebyl žalobce zastoupen J. J., tedy neobstojí. Žalovaný se bude v dalším řízení podrobně zabývat faktickým obsahem předložené plné moci, rozsahem zmocnění, a to v kontextu s ostatními listinami založenými ve správním spise, zejména s textem odvolání proti platebnímu výměru.

Krajský soud proto zrušil napadené rozhodnutí žalovaného podle § 78 odst.1 s.ř.s., a to v části, která se týká veřejných subjektivních práv žalobce, tj. pokud se týká opravných prostředků souvisejících s platebním výměrem č.210293, č.j. ORG/70321/2014 ze dne 2.9.2014. Ve zbytku pak žalobu zamítl, neboť žalobní důvody nesměřovaly do výroků I. a II., a zbylá část výroku III. napadeného rozhodnutí se týkala jiných osob než žalobce.

Jak žalobce, tak i žalovaný měli v řízení částečný úspěch (když žalobce navrhoval zrušit celé rozhodnutí žalovaného), soud proto v souladu s § 60 odst.1 s.ř.s. rozhodl tak, že náhradu nákladů řízení nepřiznal žádnému z nich.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 27. dubna 2017

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru