Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Af 68/2011 - 28Rozsudek KSOS ze dne 24.11.2011

Prejudikatura

2 Afs 70/2007 - 55


přidejte vlastní popisek

22 Af 68/2011 – 28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce MUDr. J. V., zastoupeného Ing. Janem Drápalem, účetním poradcem, Gen. Svobody 1207, Uničov, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ostravě se sídlem Na Jízdárně 3, Ostrava, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 23.2.2011 č.j. 9751/10-1102-807013, ve věci daně z příjmů fyzických osob,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhal přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu ve Šternberku (dále jen správce daně) ze dne 29.9.2010 č.j. 55708/10/381920802542, jímž správce daně žalobci vyměřil na základě vytýkacího řízení daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009.

Žalobce uvedl, že v roce 2002 realizoval koupi nemovitosti. V období let 2002 – 2010 potom byla učiněna opatření k realizaci vkladu do katastru nemovitostí, v letech 2002 – 2005 však došlo k určitému pochybení ze strany KÚ v Olomouci, které mělo za následek ne zcela dokonané jednání při zajištění vkladu do katastru nemovitostí. Správce daně vyřadil z evidence všechny účetní položky, které se týkaly výdajů souvisejících s předmětnou nemovitostí. Na druhé straně správce daně zcela pominul příjmovou stránku účetní evidence, na které byla zaúčtována jako příjem z pronájmu částka ve výši 150 000 Kč. Žalobce v průběhu vytýkacího řízení využil všech důkazních prostředků, skutečností a pravdivých faktů, na které nebyl v rámci daňového řízení brán zřetel a správce daně je ignoroval v rozporu s § 139 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád). Žalobce byl zkrácen na svých právech prokázat pravdivost svých tvrzení.

Žalovaný ve vyjádření poukázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí a uzavřel, že žalobce nebyl dle výpisu z katastru nemovitostí vlastníkem dané nemovitosti, neměl vlastnické právo k hmotnému majetku, proto nemohl hmotný majetek odepisovat ani uplatňovat úroky z úvěru. K pominutí příjmu v částce 150 000 Kč uvedl, že žalobce nic takového nenamítal v průběhu vytýkacího řízení ani v odvolacím řízení, proto tato skutečnost nebyla předmětem odvolacího rozhodnutí. Podle žalovaného je však nutno zahrnout do zdanitelných příjmů příjmy, na základě nichž dochází ke zvýšení majetku. Nedošlo ke zpochybnění kupní smlouvy ani jednou ze stran, smlouva nebyla prohlášena za absolutně neplatnou a žalobce peníze opravdu inkasoval. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů – dále jen s.ř.s.) a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z obsahu správního spisu soud zjistil, že správce daně provedl u žalobce vytýkací řízení k údajům uvedeným žalobcem v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009. Žalobce uplatnil odpisy hmotného majetku a rovněž úroky z úvěru, když vše se týkalo nemovitosti – domu v Uničově, který žalobce koupil od P. R.. Správce daně ověřil z údajů v katastru nemovitostí, že vlastníkem předmětné nemovitosti je k 31.12.2009 stále P. R.. Správce daně dospěl k závěru, že žalobce není vlastníkem předmětné nemovitosti, a proto správce daně vyloučil z výdajů žalobce odpisy nemovitosti a neuznal odčitatelnou položku – úroky z úvěru. Žalobce byl seznámen se závěry správce daně, měl možnost na ně reagovat. V průběhu řízení, v odvolání ani v průběhu odvolacího řízení žalobce nenamítl ničeho ve vztahu k částce 150 000 Kč, kterou uplatnil v daňovém přiznání jako příjem.

Podle § 71 odst. 1 písm.d) s.ř.s., žaloba kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) musí obsahovat žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné.

Obsáhlá judikatura správních soudů se shoduje v tom, že žalobce je povinen vylíčit, jakých konkrétních nezákonných kroků, postupů, úkonů, úvah, hodnocení či závěrů se měl správní orgán vůči němu dopustit v procesu vydání napadeného rozhodnutí či přímo rozhodnutím samotným, a rovněž je povinen ozřejmit svůj právní náhled na to, proč se má jednat o nezákonnosti. Právní náhled na věc se přitom nemůže spokojit toliko s obecnými odkazy na určitá ustanovení zákona bez souvislosti se skutkovými výtkami (srov. např. rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2005, čj. 2 Azs 92/2005-58, dostupný na www.nssoud.cz ).

Žalobce však formuloval žalobu velice obecně. Co do skutkových líčení se shoduje se závěry učiněnými správními orgány : žalobce koupil v roce 2002 nemovitost, avšak ve zdaňovacím období 2009 nebyl zapsán jako vlastník nemovitosti v katastru nemovitostí. Důvody, pro které k této situaci došlo (případné pochybení ze strany katastrálního úřadu) přitom nejsou pro řešení daňových záležitostí vůbec podstatné; bylo na žalobci, zda se bude proti zamítavým rozhodnutím katastrálního úřadu bránit příslušnými právními prostředky.

Co do právních důvodů je žaloba natolik obecná, že se jí soud mohl zabývat skutečně jen v hrubých obrysech.

Předně soud připomíná, že § 139 daňového řádu se zabývá principy vyměření daně (daň lze vyměřit na základě daňového přiznání nebo vyúčtování, nebo z moci úřední…), nikoli dokazováním v daňovém řízení. Navíc vytýkací řízení probíhalo před správcem daně v roce 2010, tedy za účinnosti předchozího procesního předpisu (zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů – dále jen ZSDP). Soud na základě zjištění ze správního spisu dospěl k závěru, že správce daně se vypořádal se všemi předloženými důkazními prostředky a v souladu s § 31 odst.2 ZSDP přitom dbal, aby skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti byly zjištěny co nejúplněji. Soud neshledal, že by žalobce byl zkrácen na svých právech prokázat pravdivost svých tvrzení, předložil správci daně množství listinných důkazů, jimiž se správce daně a poté i žalovaný náležitě a pečlivě zabývali.

Pokud jde o námitku žalobce k příjmu ve výši 150 000 Kč, také zde je žaloba velmi kusá, obsahuje pouhé skutkové tvrzení, bez jakéhokoli odůvodnění po právní stránce. Žalobce v tomto směru nic nenamítal v průběhu celého řízení před správními orgány, soudu se proto nepodařilo zjistit nic bližšího k důvodům žalobce ani ze správního spisu. Lze se pouze domnívat, že mělo jít o příjem v souvislosti s výše uvedenou nemovitostí. Je však otázkou, jaký byl ve skutečnosti právní důvod

tohoto příjmu, když obecně nelze vyloučit ani jiný titul než „pronájem“, jako např. příjem na základě komisionářské smlouvy podle § 577 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Soud nad rámec žalobních bodů dodává, že se plně ztotožňuje s právními závěry, učiněnými správními orgány v dané věci, když výklad obsažený na str.3-4 napadeného rozhodnutí je přesný a výstižný. Navíc lze poukázat také na závěry Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 23.9.2011 č.j. 8 Afs 19/2011-60, který zamítl kasační stížnost žalobce ve věci, týkající se předchozích zdaňovacích období 2006 – 2008, kdy skutkové a právní okolnosti byly totožné jako v nyní projednávaném případě.

Soud tedy žalobu pro její nedůvodnost zamítl v souladu s § 78 odst. 7 s.ř.s.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 1 s.ř.s., když procesně úspěšnému žalovanému podle obsahu soudního spisu nevznikly žádné náklady přesahující jeho obvyklou činnost.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 24. listopadu 2011

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru