Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Af 64/2011 - 25Rozsudek KSOS ze dne 22.11.2012


přidejte vlastní popisek

22Af 64/2011-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci žalobce P. G., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ostravě, se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Na Jízdárně 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 18.1.2011 č.j. 6290/10-1101-802540, ve věci daně z příjmů,

takto:

I. Rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 18.1.2011 č.j. 6290/10-1101-802540, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 2.052 Kč ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 18.1.2011 č.j. 6290/10-1101-802540, jímž bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Krnově ze dne 18.6.2010 č.j. 34396/10/359920806053, kterým byla žalobci vydána výzva k zaplacení daňového nedoplatku v náhradní lhůtě.

Žalobce namítl, že správní orgány obou stupňů nesprávně vyhodnotily skutkový stav a nevzaly v úvahu známé skutečnosti. Poukázal na ust. § 38a odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen ZDP) s tím, že neměl být vyzván k zaplacení záloh na dani z příjmů za rok 2010, neboť již ke dni 30.6.2009 ukončil samostatnou výdělečnou činnost. Toto sice neoznámil přímo finančnímu úřadu, ale učinil tak prostřednictvím centrálního registračního místa, které tuto skutečnost sdělilo ministerstvu financí a také příslušné zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. Oba tyto úřady žalobci povinnost platit zálohy automaticky zrušily.

Žalovaný ve vyjádření uvedl, že podle jeho názoru neplatit zálohy na daň je nárokem ze zákona v případě, že jsou splněny zákonné podmínky takového nároku, přičemž nutnou podmínkou, která musí být splněna, je ohlášení ukončení činnosti místně příslušnému správci daně. Také poukázal na nesprávný údaj v odvolání žalobce, který uvedl, že samostatnou výdělečnou činnost ukončil k 30.6.2008.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí žalovaného, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění, dále jen s.ř.s.), a byl vázán obsahem žalobních bodů uvedených v žalobě (ust. § 75 odst. 2 s.ř.s.).

Z obsahu správního spisu krajský soud zjistil, že výzvou ze dne 18.6.2010, byl žalobce správcem daně vyzván k zaplacení nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, v němž uvedl, že ke dni 30.6.2008 ukončil výkon podnikatelské činnosti a přestal pobírat zdanitelné příjmy. Dále uvedl, že tato skutečnost musela být finančnímu úřadu doložena příslušným oznámením ze strany živnostenského úřadu a poukázal na ust. § 38a odst. 8 ZDP, podle kterého povinnost platit zálohy na daň za dané situace nemá. Ve spise se dále nachází výpis z živnostenského rejstříku ze dne 4.8.2010, z něhož vyplývá, že žalobce přerušil živnostenskou činnost od 30.6.2009. O odvolání žalobce bylo

rozhodnuto napadeným rozhodnutím žalovaného.

Podle § 38a odst. 8 ZDP poplatník není povinen platit zálohy na daň, jestliže ukončil činnost, z níž mu plynuly zdanitelné příjmy, nebo zanikl zdroj zdanitelných příjmů, a to od splátky následující po dni, v němž došlo ke změně rozhodných skutečností; tyto skutečnosti poplatník oznámí správci daně podle zvláštního 41)právního předpisu. 41) § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 33 odst. 7 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSDP), dojde-li ke změnám skutečností uvedených v odstavcích 1 a 6, zejména zanikne-li jeho daňová povinnost u některé z daní, je povinen tyto změny oznámit správci daně do patnácti dnů ode dne, kdy nastaly.

Podle ust. § 33 odst. 8 ZSDP poplatník, který podniká na základě živnostenského oprávnění, splní povinnosti podle odst. 1 a 7 též tehdy, podá-li přihlášku nebo učiní-li oznámení na živnostenském úřadu příslušném na základě zvláštního právního předpisu.

Uvedená zákonná ustanovení pro zánik povinnosti platit zálohy na daň z příjmů stanoví jedinou podmínku – ukončení činnosti nebo zánik zdroje příjmů, kdy zánik této povinnosti nastane přímo ze zákona od splátky následující po dni, v němž došlo ke změně rozhodných skutečností.

Věta za středníkem obsažená v § 38a odst. 8 ZDP žádným způsobem nepodmiňuje text obsažený před středníkem, neboť není uvozena žádným slovem vyjadřujícím podmínku (např. „pokud“) ani jinak z ní tato podmínka nevyplývá. Měl-li by zákonodárce v úmyslu podmínit zánik povinnosti platit zálohy i splněním ohlašovací povinnosti, musela by tato podmínka být v textu zákona výslovně vyjádřena. Tak tomu však v posuzovaném případě není. Předmětná věta představuje toliko odkaz na oznamovací povinnost daňových subjektů zakotvenou v § 33 ZSDP, čemuž nasvědčuje i odkazovací poznámka pod čarou č. 41).

Následkem nesplnění oznamovací povinnosti mohla být případná pokuta podle § 37 ZSDP, avšak ani možnost jejího uložení nemá žádný vliv na skutečnost, že ukončil-li žalobce 30.6.2009 činnost, z níž mu plynuly zdanitelné příjmy, zanikla tak za zákona bez dalších podmínek jeho povinnost platit zálohy na daň. Napadené rozhodnutí je vystavěno na opačném právním názoru. Skutečnost, že žalobce v odvolání uvedl nesprávné datum ukončení své výdělečné činnosti, je zcela irelevantní, neboť z výpisu z živnostenského rejstříku, který je obsahem správního spisu, je zřejmé správné datum – 30.6.2009.

Krajský soud na základě shora uvedeného napadené rozhodnutí jako nezákonné podle § 78 odst. 1 s.ř.s. zrušil a věc podle § 78 odst. 4 s.ř.s. vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm jsou správní orgány vázány právním názorem soudu vysloveným v tomto rozsudku (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., když žalobci, který měl ve věci úspěch, vznikly s tímto řízením náklady zaplacením soudního poplatku ve výši 2.000 Kč a zaplacením poštovného ve výši celkem 52 Kč. Vzhledem k odlišné úpravě s.ř.s. a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění poozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.), týkající se nabytí právní moci rozhodnutí, stanovil soud žalovanému k plnění lhůtu 30 dnů od právní moci tohoto

rozsudku (ust. § 54 odst. 5 s.ř.s., § 159 a § 168 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 22.listopadu 2012

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru