Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Af 58/2013 - 9Usnesení KSOS ze dne 16.07.2013

Prejudikatura

7 As 55/2007 - 71

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 Afs 60/2013 (jiný výsledek)

přidejte vlastní popisek

22 Af 58/2013 – 9

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Bohuslavy Drahošové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce J. K., v řízení zastoupeného JUDr. Petrem Jaškem, advokátem se sídlem Šumperk, Hlavní třída 7, proti žalovaným 1) Finančnímu úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem Olomouc, Lazecká 22, a 2) Odvolacímu finančnímu ředitelství se sídlem Brno, Masarykova 31, o žalobě proti rozhodnutí Finančního úřadu v Šumperku ze dne 20.7.2012 č.j. 128718/12/398911800748 a proti sdělení žalovaného 2) ze dne 22.5.2013 č.j. 14117/13/5000-14301-706385, ve věci daně z přidané hodnoty,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

A.

Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí Finančního úřadu v Šumperku [jehož působnost přešla s účinností od 1.1.2013 na žalovaného 1)], jímž tento finanční úřad jako správce daně I. stupně žalobci dodatečně doměřil daň z přidané hodnoty za 4. čtvrtletí 2011, a sdělení žalovaného 2) ze dne 22.5. 2013, jímž bylo žalobci sděleno, že žalovaný 2) neshledal důvody pro zahájení přezkumného řízení ve smyslu § 122 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „d.ř.“).

Žalovaný 2) navrhuje odmítnutí žaloby, když proti rozhodnutí Finančního úřadu v Šumperku žalobce nepodal odvolání a sdělení žalovaného ze dne 22.5.2013 není rozhodnutím ve smyslu § 65 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“).

B.

Dle § 109 odst. 1 věty prvé d.ř. příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak.

Z obsahu správních spisů i ze samotných žalobních tvrzení žalobce se podává, že proti rozhodnutí Finančního úřadu v Šumperku ze dne 20.7.2012 žalobce nepodal odvolání, byť byl o možnosti jeho podání v uvedeném rozhodnutí řádně poučen.

Podle § 68 písm. a) s.ř.s. žaloba je nepřípustná také tehdy, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného.

Za uvedené situace krajský soud uzavírá, že žaloba proti rozhodnutí Finančního úřadu v Šumperku ze dne 20.7.2012 je nepřípustná ve smyslu § 68 písm. a) s.ř.s., když žalobce proti tomuto rozhodnutí nepodal odvolání, ač tento řádný opravný prostředek ust. § 109 odst. 1 d.ř. připouští a ač byl žalobce o možnosti odvolání v rozhodnutí řádně poučen.

C.

Pokud pak žalobce napadá sdělení žalovaného 2) ze dne 22.7.2013, pak tímto sdělením žalovaný 2) žalobci sdělil, že neshledal důvody pro zahájení přezkumného řízení ve smyslu § 122 d.ř.

Podle ustálené judikatury soudů rozhodujících ve správním soudnictví (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.2.2008 č.j. 7 As 55/2007-71, Sb. NSS č. 1831/2009, www.nssoud.cz), přípis, jímž správní orgán sděluje, že neshledává důvody k zahájení přezkumného řízení, je pouhým sdělením straně a není tak rozhodnutím (úkonem správního orgánu, jímž by se zakládaly, měnily, rušily nebo závazně určovaly práva a povinnosti) ve smyslu § 65 s.ř.s. Tímto sdělením se totiž nikterak nezasahuje do hmotněprávních oprávnění a povinností účastníka (jeho práva a povinnosti jsou závazně určeny předcházejícím pravomocným rozhodnutím, které nedoznalo žádné změny).

Dle § 70 písm. a) s.ř.s. ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími.

Dle § 68 písm. e) s.ř.s. žaloba je nepřípustná také tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto zákona nebo zvláštního zákona vyloučeno.

Krajský soud uzavírá, že sdělení žalovaného 2) ze dne 22.7.2013 není rozhodnutím ve smyslu § 65 s.ř.s., proto je jeho přezkum dle § 70 písm. a) s.ř.s. vyloučen a žaloba, jíž se žalobce domáhá takového přezkumu, je nepřípustná podle § 68 písm. e) s.ř.s.

D.

Vzhledem k tomu, že všechny části žaloby byly shledány nepřípustnými, krajský soud žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl.

E.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s.ř,.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 16. července 2013

JUDr. Bohuslava Drahošová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru