Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Af 56/2013 - 21Rozsudek KSOS ze dne 25.06.2015


přidejte vlastní popisek


22 Af 56/2013 - 21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu

Mgr. Jiřího Gottwalda a soudkyň JUDr. Zuzany Šnejdrlové, Ph.D., a Mgr. Barbory

Berkové v právní věci žalobce CASINO KARTÁČ Group a.s. se sídlem Ostrava,

Slévárenská 5, v řízení zastoupeného JUDr. Ivanou Slivkaničovou, advokátkou

se sídlem Praha 1, Na Poříčí 3a, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu

ředitelství se sídlem Brno, Masarykova 31, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného

ze dne 15.4.2013 č.j. 11542/13/5000-26000-711065, ve věci pokuty,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání shora označeného rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu Ostrava I. ze dne 18.12.2012 č.j. 375577/12/388551809424, kterým byla žalobci uložena pokuta 50.000,- Kč a povinnost nahradit náklady řízení.

pokračování
- 2 -
22 Af 56/2013

[2] Základem sporu je posouzení doplnění banku (dále jen „dotace“) provozovatelem pokerového turnaje s garantovaným minimálním prizepoolem (konečným bankem po ukončení dokupů – dále jen „bank“) v situaci, kdy výše vkladů (sázek) účastníků hry v kasinu nedosáhne ani po ukončení dokupů výše garantované provozovatelem, a to pro účely naplnění definice pojmu „příjmy ze sázkových her“ zakotvené v § 29 odst. 1 a § 28 odst. 2 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.9.2008 do 31.12.2011 (dále jen „LotZ“).

[3] Žalobce namítá, že definice obsažená v § 28 odst. 2 LotZ zahrnuje jen ta plnění, která provozovatel obdržel od hráčů nebo třetích osob (sponzorů), nikoli plnění poskytnutá provozovatelem samotným. Předmětná dotace není příjmem provozovatele, je však součástí vyplacené výhry. Základ pro stanovení odvodu na státní dozor podle § 28 - § 29 LotZ pak nelze podle žalobce směšovat s definicí výtěžku podle § 4 odst. 3 LotZ (definice pro účely daňové) či s definicí části výtěžku podle § 4 odst. 2 LotZ (definice pro účely odvodu na veřejně prospěšné účely). Závěr žalovaného o tom, že dotace na garantované pokerové turnaje poskytované žalobcem jsou současně jeho příjmem, nemá podle žalobce žádnou oporu v zákoně.

[4] Žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby. Ve vyjádření k žalobě, shodně s odůvodněním napadeného rozhodnutí, argumentuje, že LotZ definuje v § 28 odst. 2 příjmy ze sázkových her jako vsazené částky. Pojem „vsazené částky“ pak definuje § 4 odst. 2 LotZ jako souhrn přijatých plnění provozovatele, který tvoří sázka (vklad) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou. Definici příjmu tak naplnění nejen vklady hráčů, ale i dotace banku jako „jiné plnění související s uskutečňovanou částkou“, ať už pochází od třetí osoby (sponzora) či od žalobce samotného. Odkazuje se přitom i na § 2 písm. i) LotZ normujícího výpočet výhry tak, že tento je závislý na výši vkladů, z čehož dovozuje, že aby tu vůbec mohla být výhra garantovaná žalobcem, musí být vypočtena i z dotace banku, kterou je nutno pro účely výpočtu výhry dokonce považovat za vklad. Výhra totiž nemůže být v duchu § 2 písm. i) LotZ vyšší, než úhrn vkladů do hry.

[5] Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu [§ 75 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“)] a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

[6] Pro posouzení věci je potřebné objasnit princip garantovaného pokerového turnaje s garantovaným minimálním bankem.

[7] Existují totiž i pokerové turnaje s garantovaným pevným bankem, kde případný kladný rozdíl mezi vklady a garantovanou výší banku je automatickým příjmem provozovatele.

[8] Základem garantovaného pokerového turnaje s garantovaným minimálním bankem je skutečnost, že provozovatel předem oznámí garantovanou výši banku jako nejnižší možnou částku výhry. Bank se následně tvoří vklady hráčů (úvodními vklady a následnými dokupy) s tím, že: a) přesáhne-li výše vkladů garantovanou výši banku, nebo je-li výše vkladu této garantované výši banku rovna, je bankem celková výše vkladů (snížená případně pokračování
- 3 -
22 Af 56/2013

o částku určenou provozovateli - v takovém případě se bank nedoplňuje žádou dotací), anebo b) nedosáhne-li výše vkladů garantované výše banku, doplní provozovatel nebo kdokoli jiný (sponzor) bank tak, aby dosáhl garantované výše (toto doplnění je pak předmětnou dotací). Je tedy rizikem provozovatele nebo sponzora, zda se podaří k turnaji přilákat dostatek hráčů (příp. přítomné hráče namotivovat tak, aby provedli dostatečné dokupy) tak, aby vklady hráčů dosáhly garantované výše banku.

[9] V případě uvedeném v předcházejícím odstavci pod písm. b) je tedy bank vytvořen součtem: a) všech hráčských vkladů, a b) dotace.

[10] Bude-li odhlédnuto od případného sponzorování dotace (k němuž v posuzovaném případě nedošlo), je riziko dotace podnikatelským rizikem provozovatele a nelze vyloučit ani situace, kdy se (např. stanovením přehnaně vysoké výše garantované minimální výše banku) tomuto riziku, hraničícímu případně až s jistotou, vystaví provozovatel z důvodů spočívajících mimo samotnou hru, např. za účelem zvýšení konzumace v baru, za účelem zvýšení prodeje střelných zbraní po hře, apod.

[11] Dotace je tak jistě výdajem provozovatele, současně však představuje i jeho vlastní vklad do hry (nejde však přitom o vklad hráče).

[12] Rozhodnou právní úpravu představují ust. § 39, § 29, § 28 odst. 1, 2 a § 4 odst. 2 LotZ.

[13] Podle § 39 LotZ pro provozování sázkových her v kasinu platí ustanovení § 28 a 29 obdobně.

[14] Podle § 29 věty prvé LotZ odvod na státní dozor hradí provozovatel a činí 1 % z příjmu ze sázkových her sníženého o vyplacené výhry (…).

[15] Podle § 28 odst. 1 věty prvé LotZ provozovatel musí každoročně do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku předložit příslušnému finančnímu úřadu vyúčtování z provozování kursových sázek za předchozí kalendářní rok.

[16] Podle § 28 odst. 2 věty prvé LotZ ve vyúčtování podle odstavce 1 se uvádějí údaje o příjmech ze sázkových her, jimiž jsou vsazené částky, o výhrách vyplacených hráčům, o nákladech souvisejících s provozem hry (…).

[17] Podle § 4 odst. 2 věty druhé LotZ za vsazenou částku se považuje souhrn přijatých plnění provozovatele, který tvoří sázka (vklad) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou.

[18] Krajský soud v této souvislosti nesouhlasí s názorem žalobce, že by definice pojmu „vsazená částka“ uvedená v § 4 odst. 2 větě druhé LotZ nebyla použitelná pro výklad téhož pojmu, jak je obsažen v § 28 odst. 2 větě prvé LotZ. Jakkoli vskutku ust. § 4 odst. 2 věty druhé definuje tento pojem v návaznosti na pravidla výpočtu části výtěžku určené na veřejně prospěšné účely, neomezil

pokračování
- 4 -
22 Af 56/2013

zákonodárce dopad této definice na výklad téhož pojmu užitého na jiných místech zákona (tak se běžně děje návětími jako „pro účely tohoto ustanovení“, „pro účely tohoto odstavce“ apod.; žádné takové návětí však není v ust. § 4 odst. 2 věty druhé LotZ obsaženo). Krajský soud naopak zastává názor, že při ucelenosti a kompaktnosti úpravy představované LotZ je třeba tytéž pojmy vykládat totožně, ledaže by zákon pro jistou situaci přinášel zvláštní definici. Tak tomu ovšem u pojmu „vsazená částka“ není, tento pojem je LotZ definován jen právě v § 4 odst. 2 větě druhé.

[19] Shora citovaná právní úprava byla do textu LotZ vtělena novelizujícím zákonem č. 149/1999 Sb., přičemž účelem této úpravy bylo opustit závislost výpočtu
1odvodů na zisku (výtěžku) provozovatele. Důvodová zpráva) tak k novelizaci § 28 LotZ uvádí, že „Vyúčtování resp. jeho náležitosti promítají nový způsob výpočtu prostředků na veřejně prospěšné účely podle § 4 odst. 4 písm. b), který již 2,nepracuje’ s pojmem výtěžek.“) a k novelizaci § 4 LotZ pak uvádí, že „Podle platné právní úpravy (tj. úpravy před zák. č. 149/1999 Sb. – pozn. soudu) je ze sázkových her podle § 2 písm. g) až i) odváděno na veřejně prospěšné účely alespoň 10% z výtěžku. Při tomto výpočtu provozovatel, jehož hospodaření v příslušném kalendářním roce končí ztrátou tj. nedosahuje výtěžku, neodvádí buď vůbec prostředky na veřejně prospěšné účely nebo plní pouze smluvní odvod dle dohody s příslušnou obcí resp. městem. Nový výpočet sleduje zajistit z těchto ekonomických aktivit, kromě nezanedbatelného přínosu pro státní rozpočet, též jistý, stabilní přínos pro rozpočet obcí, resp. měst.“

[20] Účelem předmětné novelizace tak bylo vyloučit z výpočtu odvodů negativní dopady případného nepříznivého vývoje podnikání provozovatele kasina, včetně případných negativních dopadů podstoupení podnikatelského rizika, kdy právě nutnost poskytnutí dotace do garantovaného turnaje jedním z takových negativních dopadů je.

[21] Krajský soud proto dospívá k závěru, že účelem novelizace provedené zák. č. 149/1999 Sb. bylo podrobit odvodům veškeré vklady do hry, ať už pocházejí od kohokoli.

[22] Tomu pak odpovídá i konstrukce, kdy podle § 28 odst. 2 věty prvé LotZ je příjem provozovatele definován jako „vsazená částka“, kterou jsou podle § 4 odst. 2 věty druhé LotZ nejen všechny hráčské vklady a poplatky, ale též „jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou“.

[23] Takovým „jiným plněním souvisejícím s uskutečňovanou sázkou“ je pak i plnění, které hráče motivuje, aby se ke hře připojil a vložil do ní i svůj vklad (příp. i poplatek). Jak již bylo konstatováno v odst. 11 tohoto odůvodnění, dotace garantovaného banku představuje vklad provozovatele do hry. Tuto dotaci totiž provozovatel vydá fakticky ze svého majetku již ve chvíli, kdy se dotace ukáže potřebnou (po posledním dokupu), tedy ještě v průběhu hry (před vyložením karet),

1) dostupná v digitálním repozitáři Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na internetové adrese http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t030000b.htm 2) tato věta důvodové zprávy jasně nasvědčuje zákonodárcem dokonce zamýšlené provázanosti ust. § 28 a § 4 LotZ pokračování
- 5 -
22 Af 56/2013

nikoli až v okamžiku výplaty výhry. S ohledem na to, že provozovatel současně hru provozuje, pak dotaci v témže okamžiku (zastoupen zpravidla „dealerem“) i příjme.

[24] Neurčuje-li zákon [na rozdíl od pojmu vklad (sázka) – srov. § 25 a násl. LotZ] osobu, od níž má „jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou“ pocházet, aby byl tento pojem naplněn, je třeba uzavřít, že toto plnění může pocházet od kohokoli, provozovatele samotného nevyjímaje.

[25] Bylo-li pak v odst. 23 tohoto odůvodnění objasněno, že správce banku (dealer) musí od provozovatele dotaci banku příjmout, aby došlo k doplnění banku do garantované výše, byla tak vyvrácena argumentace žalobce, že jakkoli dotaci poskytl (vydal), nikdy ji nepřijal. Tuto argumentaci považuje soud za čistě jazykový výklad zákona, který odporuje účelu a smyslu příslušné úpravy. Takový výklad práva ovšem reproboval v minulosti i Ústavní soud (srov. např. nález sp. zn. Pl. ÚS 33/07, dostupný na nalus.usoud.cz).

[26] Krajský soud proto uzavírá, že za přijaté plnění provozovatele ve smyslu § 4 odst. 2 věty druhé zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.9.2008 do 31.12.2011, bylo třeba považovat i vlastní dotaci provozovatele do garantované minimální výše prizepoolu (banku) při garantovaném pokerovém turnaji. Proto podepsaný soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.

[27] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s.ř.s., když žalovanému podle obsahu spisu nevznikly v tomto řízení žádné výdaje přesahující jeho běžnou úřední činnost.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě

dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 25. června 2015

Mgr. Jiří Gottwald

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru