Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Af 44/2010 - 34Rozsudek KSOS ze dne 27.10.2011

Prejudikatura

5 Ans 3/2007


přidejte vlastní popisek

22 Af 44/2010 – 34


(22 Ca 220/2009)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce SPORTHOUSE CZ s.r.o. se sídlem Brno-Černá Pole, tř. kpt. Jaroše 1844/28, v řízení zastoupeného Ing. Markem Piechem, daňovým poradcem se sídlem Opava-Předměstí, Otická 758/19, proti žalovanému Finančnímu úřadu v Hranicích se sídlem Hranice, Nádražní 332, o žalobě proti nečinnosti žalovaného a proti nezákonnému zásahu žalovaného,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhá: a) ochrany proti nečinnosti žalovaného, kdy navrhuje, aby žalovanému bylo uloženo vydat rozhodnutí o vyměření daně z přidané hodnoty žalobci za IV. čtvrtletí 2008 a I. čtvrtletí 2009 a předat je k doručení,

b) ochrany proti nezákonným zásahům žalovaného, kdy navrhuje, aby žalovanému bylo uloženo vrátit žalobci nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty za IV. čtvrtletí 2008 a I. čtvrtletí 2009 ve výši, v níž byly žalobcem přiznány, a

c) ochrany proti nečinnosti žalovaného, kdy navrhuje, aby žalovanému bylo uloženo vydat platební výměry na úrok z přeplatku zaviněného žalovaným, a to α) za dobu od 25.1.2009 do dne vrácení nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty za IV. čtvrtletí 2008, a β) za dobu od 25.4.2009 do dne vrácení nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty za I. čtvrtletí 2009. Jako žalovaného v žalobě označil žalovaného, t.j. Finanční úřad v Hranicích, přičemž dosud neučinil žádné podání, ze kterého by bylo lze dovodit, že žalovaným má být někdo jiný.

Podle § 79 odst. 2 s.ř.s. žalovaným (žalobou proti nečinnosti – pozn. soudu) je správní orgán, který podle žalobního tvrzení má povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení.

Podle § 83 s.ř.s. žalovaným (žalobou na ochranu proti nezákonnému zásahu – pozn. soudu) je správní orgán, který podle žalobního tvrzení provedl zásah; jde-li o zásah ozbrojených sil, veřejného ozbrojeného sboru, ozbrojeného bezpečnostního sboru nebo jiného obdobného sboru, který není správním orgánem, anebo příslušníka takového sboru, je žalovaným správní orgán, který takový sbor řídí nebo jemuž je takový sbor podřízen, a u obecní policie obec.

Oběma ustanovením je společné, že žalovaným je v řízení ten, koho žalobními tvrzeními označí žalobce, ať už jako toho, kdo by měl konat nebo jako toho, kdo se vůči žalobci dopustil nezákonného zásahu. Tím se definice žalovaného odlišuje od žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, kde – ať už žalobce označí v žalobě kohokoli – je žalovaným vždy správní orgán, který rozhodl v posledním stupni nebo správní orgán, na který jeho působnost přešla (srov. § 69 s.ř.s.) a je povinností soudu právě s takovým orgánem jako se žalovaným jednat.

V posuzované věci soud zjistil, že žalobce měl dříve sídlo v Hranicích, Nová Ulice 1821. Následně změnil sídlo do adresy uvedené v záhlaví, jak bylo též zapsáno dne 11.8.2009 do obchodního rejstříku. V návaznosti na to došlo již 20.10.2009 u žalobce ke změně správce daně, jímž nyní je Finanční úřad Brno III.

Této skutečnosti si musí být žalobce vědom, neboť jednak sám provedl změnu sídla a tuto sám ohlásil rejstříkovému soudu, jednak mu byla doručena rozhodnutí nově místně příslušného správce daně – Finančního úřadu Brno III., a to nejméně platební výměr ze dne 12.3.2010 č.j. 52480/10/290513706385 a platební výměr ze dne 17.2.2010 č.j. 34479/10/290513706385.

Soudní řád správní neobsahuje ani pro řízení, kde žalovaný je určen žalobcovým tvrzením, ustanovení upravující případy, kdy v průběhu řízení dojde ke změně v osobě toho, kdo má povinnost vydat rozhodnutí (osvědčení) či toho, kdo se vůči žalobci dopouští nezákonného zásahu.

Podle § 64 s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu.

Třetí část zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „o.s.ř.) obsahuje ustanovení § 79 - § 200za.

Podle § 107a odst. 1 o.s.ř. má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107 (ztráta způsobilosti účastníka být účastníkem řízení – pozn. soudu).

Podle § 107a odst. 2 o.s.ř. soud návrhu usnesením vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost uvedená v odstavci 1, a jestliže s tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na místo žalobce; souhlas žalovaného nebo toho, kdo má vstoupit na jeho místo, se nevyžaduje. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány.

Z uvedeného vyplývá, že v případech, kdy osobu žalovaného určuje žalobce – ať už ve sporném řízení občanskoprávním nebo v řízení před správními soudy v případě žaloby proti nečinnosti či proti nezákonnému zásahu – je na žalobci, aby určil, vůči komu se ochrany svých práv domáhá, tzn. aby určil toho, jemuž má

být soudním rozhodnutím něco uloženo.

Dojde-li v řízení ke změně subjektu, který do práv žalobce neoprávněně zasahuje (aniž by dříve žalovaný subjekt ztratil způsobilost být účastníkem řízení, zejm. svým zánikem), je na žalobci, aby vyhodnotil, vůči komu se hodlá nadále domáhat ochrany svých práv a aby případnou novou osobu soudu označil – tzn. aby navrhl vstup toho, na něhož právo nebo povinnost, o které v řízení jde, do řízení na místo dosavadního žalovaného. Takový úkon je návrhem účastníka, který soud nemůže svou vlastní činností nahrazovat.

Jakkoli je žalobci již více než 20 měsíců známo, že jemu místně příslušným správcem daně není Finanční úřad v Hranicích, žádné podání, v němž by soudu tuto skutečnost oznámil, a ze kterého by bylo možno dovodit, že se ochrany svých práv domáhá po jiném orgánu, dodnes k soudu nepodal.

Za této situace krajský soud dospěl k závěru, že žalovaný Finanční úřad v Hranicích není ke dni rozhodování soudu (§ 81 odst. 1, § 87 odst. 1 s.ř.s.) ve skutečnosti tím, kdo má povinnost vydat rozhodnutí, jichž se žalobce domáhá,

příp. tím, kdo se vůči žalobci dopouští zásahu, pokynu či donucení.

Z tohoto důvodu krajský soud žalobu jako vůči žalovanému nedůvodnou podle § 81 odst. 3 a § 87 odst. 3 s.ř.s. zamítl.

Pro úplnost krajský soud dodává, že se neztotožňuje s názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným v rozsudku ze dne 19.6.2007 č.j. 5 Ans 3/2007-55, www.nssoud.cz, podle kterého nastalá situace vyvolává nedostatek podmínek řízení. Akceptace takového názoru by vedla k odepření spravedlnosti účastníku, který vstup nově pasivně legitimovaného subjektu do řízení navrhne (hájí si svá práva bděle). Výklad nedostatku pasivní legitimace jako nedostatku podmínek řízení je dále v rozporu s dlouhodobou judikaturou soudů rozhodujících v řízení občanskoprávním, podle které podmínky řízení a otázky věcné legitimace nelze zaměňovat; nedostatek věcné legitimace je důvodem k zamítnutí žaloby, nikoli k jejímu odmítnutí žaloby či k zastavení řízení (srov. např. rozhodnutí Vrchního

soudu v Praze ze dne 29.11.1994 sp. zn. 1 Co 227/94, Právní rozhledy č. 3/94, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.4.1997 sp. zn. 2 Cdon 1566/96, Sb. NS č. 17/98 aj.).

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 1 s.ř.s., když procesně úspěšnému žalovanému podle obsahu spisu nevznikly žádné náklady přesahující jeho obvyklou úřední činnost.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 27. října 2011

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Monika Javorová, v. r.

Marcela Jánová
předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru