Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Af 38/2010 - 60Rozsudek KSOS ze dne 10.03.2011


přidejte vlastní popisek

22 Af 38/2010 – 60

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Miroslavy Honusové

v právní věci žalobce: Ing. V. K., zastoupeného Mgr. Tomášem Gureckým,

advokátem se sídlem Ostrava, Josefa Skupy 21, adresa pro doručování: Frýdlant

nad Ostravicí, Elektrárenská 125, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ostravě,

se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne

6.4.2010, č.j. 1527/10-1500-800278, ve věci delegace místní příslušnosti,

takto:

I. Rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 6.4.2010, č.j. 1527/10-

1500-800278, se pro vady řízení zrušuje a věc se vrací žalovanému

k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonné lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 6.4.2010, č.j. 1527/10-1500-800278, kterým žalovaný na základě podnětu Finančního úřadu Ostrava II ze dne 12.1.2010 rozhodl tak, že místní příslušnost ke správě všech daní s výjimkou daní, kde je předmětem zdanění nemovitost, a dále s výjimkou daní, kde předmětem zdanění je převod, přechod či nabytí majetku daňového subjektu Ing. V. K., N. V. X, F. n. O., DIČ: X (žalobce), se deleguje z Finančního úřadu Ostrava II na Finanční úřad ve Frýdku – Místku, a to s účinností od 21.4.2010. Dále žalovaný rozhodl, že u daní, kde je předmětem zdanění nemovitost, je s účinností od 21.4.2010 v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP“), místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nemovitost nachází a žalovaný také rozhodl, že u daní, kde je předmětem zdanění převod, přechod či nabytí majetku, je s účinností od 21.4.2010 v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 ZSDP místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti nastanou skutečnosti uvedené v ustanovení § 4 odst. 8 písm. a) – d) ZSDP.

Žalobce namítl, že žalovaný již 18 let rozhoduje nezákonně a z důvodu své podjatosti již dne 13.1.2005 podal podnět k delegaci místní příslušnosti správy daní žalobce na jiný správní orgán, jemuž bylo vyhověno rozhodnutím Ministerstva financí. Od té doby nedošlo ke změně právních důvodů ani skutkového stavu a cílem změny místní příslušnosti není ani v případě nyní napadeného rozhodnutí žalovaného hospodárnější a efektivnější správa daní žalobce, ale jen řešení administrativních problémů se žalobcem jako daňovým subjektem, jež plynou výlučně z toho, že žalovaný a finanční úřady jako správci daně nejsou dlouhodobě schopni a ochotni konat zákonnou správu daní žalobce a respektovat právní řád a rozhodnutí soudů. Žalobce namítl, že v napadeném rozhodnutí nebyly vzaty

žalovaným v úvahu také jeho připomínky ve věci delegace místní příslušnosti a vznesené podjatosti, které učinil v letech 2009 a 2010.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu [§ 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.)] a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z obsahu správního spisu krajský soud zjistil, že rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26.2.2009, č.j. 7 Ca 279/2006-104 bylo zrušeno rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 12.5.2006, č.j. 43/56607/2006-431, a věc byla vrácena Ministerstvu financí k dalšímu řízení. Uvedeným rozhodnutím Ministerstvo financí rozhodlo o tom, že se deleguje místní příslušnost ke správě všech daní žalobce, s výjimkou daně z nemovitostí, daně z převodu nemovitostí, daně dědické a daně darovací, spravovaných Finančním úřadem Ostrava II na Finanční úřad Brno I, a to s účinností od 1.6.2006, přičemž důvodem zrušení rozhodnutí Ministerstva financí městským soudem byla skutečnost, že neobsahovalo odůvodnění. Ministerstvo financí přípisem ze dne 31.12.2009 sdělilo žalovanému, že došlo ke zrušení jeho rozhodnutí ze dne 12.5.2006, proto nadále zůstává místně příslušným správcem daně žalobce Finanční úřad Ostrava II. Dále Ministerstvo financí uvedlo, že je nutné postupovat tak, jako kdyby předmětné rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti nikdy nebylo vydáno a k navazujícím rozhodnutím o delegaci, která vycházejí ze špatného označení jednoho z účastníků daného vztahu (finančního úřadu) by nemělo být přihlíženo, přičemž navrhovaná delegace místní příslušnosti žalobce z Finančního úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na Finanční úřad ve Frýdlantu nad Ostravicí se stala bezpředmětnou. Poté dne 12.1.2010 podal Finanční úřad Ostrava II jako místně příslušný správce daně žalobce podnět žalovanému k delegaci místní příslušnosti na jiný finanční úřad s odůvodněním, že žalobce se i nadále ve svých písemnostech vztahujících se k daňovým či soudním řízením vedeným s Finančním úřadem Ostrava II opakovaně dovolává nezákonnosti jednání místně příslušného správce daně a podjatosti všech jeho zaměstnanců a v důsledku toho vydávání nezákonných rozhodnutí. Za této situace se Finanční úřad Ostrava II domnívá, že nelze spravedlivě požadovat, aby nadále vykonával jako místně příslušný správce daně správu daní žalobce, která nevede k naplnění cílů stanovených pro uplatňování daňových zákonů. Tento podnět zaslal žalovaný k vyjádření žalobci, který k němu ve svém přípise ze dne 22.2.2010 uvedl obdobné námitky jako v nyní podané žalobě, jakož i to, že Finanční úřad Frýdek – Místek nemůže vykonávat zákonnou správu daní žalobce a zajistit spravedlivé vedení daňového řízení, protože někteří jeho pracovníci se vůči němu hanlivě vyjádřili. Žalobce také uvedl, že nepřipustí, aby správu jeho daní „vykonávaly podjaté, zkorumpované, a na korupci se podílející správní orgány, jakými prokazatelně jsou FŘ v Ostravě a FŘ v Brně a správci daně v jejich působnosti.“ Dále žalobce u Finančního úřadu Ostrava II podal návrh ze dne 16.2.2010 na změnu místní příslušnosti správy daní žalobce na jiného správce daně, který obsáhle odůvodnil opět údajnými nezákonnými a podjatými postupy zejména Finančního úřadu Ostrava II, Finančního úřadu Frýdlant nad Ostravicí, žalovaného či Finančního ředitelství v Brně. Žalovaný poté dne 6.4.2010 vydal napadené rozhodnutí, které odůvodnil odkazem na ust. § 4 odst. 1 ZSDP, na rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 12.5.2006 a na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26.2.2009 tím, že při posuzování podnětu Finančního úřadu Ostrava II vycházel ze skutečnosti, že již jednou bylo o delegaci místní příslušnosti na jiného správce daně z Finančního úřadu Ostrava II rozhodováno, „což de facto znamená, že důvody k rozhodnutí o této delegaci existovaly“. Dále žalovaný dospěl k závěru, že tyto důvody i nadále trvají a s přihlédnutím k základním zásadám daňového řízení, zejména k zásadě součinnosti, přiměřenosti a hospodárnosti dle § 2 odst. 2 ZSDP delegací místní příslušnosti žalobce bude nejen žalobci dána možnost účinněji uplatňovat svá práva a plnit povinnosti v daňovém řízení, ale zároveň bude umožněn efektivnější postup správce daně při stanovení a vybrání daně. Žalovaný tedy veden snahou, aby delegování místní příslušnosti k jinému správci daně nebylo k tíži žalobce, a také s ohledem na jeho trvalé bydliště, určil jako nově místně příslušného správce daně všech daní Finanční úřad ve Frýdku – Místku (s výjimkou výše uvedených daní).

Krajský soud konstatuje, že rozhodnutí žalovaného je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů podle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s., neboť je třeba přisvědčit žalobci, že žalovaný se v napadeném rozhodnutí nevypořádal s žádnou z námitek, které vznesl žalobce ve svém podání ze dne 22.2.2010, které žalovaný v napadeném rozhodnutí ani nezmiňuje. Bez povšimnutí pak ponechal žalovaný i návrh samotného žalobce na delegaci místní příslušnosti ze dne 16.2.2010, aniž by se zabýval jakoukoliv z námitek žalobce v tomto návrhu uvedených.

Především však z napadeného rozhodnutí žalovaného není ani zjevné, z jakých konkrétních důvodů, které by měly umožnit efektivnější a hospodárnější správu daní žalobce, k delegaci místní příslušnosti ke správě daní žalobce vlastně žalovaný přistoupil. Nedostatečná a zavádějící je úvaha žalovaného o tom, že skutečnost, že již jednou bylo o delegaci místní příslušnosti rozhodováno (rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 12.5.2006, které bylo zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26.2.2009), znamená, že důvody k rozhodnutí o delegaci existovaly. Tato skutečnost totiž nemůže být sama o sobě významná pro

nynější rozhodnutí žalovaného, a to již s přihlédnutím k tomu, že rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 12.5.2006 bylo zrušeno městským soudem pro absenci odůvodnění a nelze tedy ani dovodit, jaké důvody Ministerstvo financí k jeho rozhodnutí vedly. Tím spíše pak není zřejmé, jaké důvody vedly žalovaného, který v napadeném rozhodnutí odkazuje právě na předcházející důvody rozhodování o delegaci místní příslušnosti Ministerstvem financí, k vydání napadeného rozhodnutí

a jiné konkrétní důvody svého rozhodnutí žalovaný neuvádí. Důvody rozhodnutí žalovaného nelze zjistit ani z dalšího obsahu napadeného rozhodnutí, neboť jeho odůvodnění je zcela obecné a nejasné je také to, z jakých konkrétních důvodů dospívá žalovaný k tomu, že delegace místní příslušnosti správy daní žalobce právě na Finanční úřad ve Frýdku – Místku je vedena hledisky hospodárnosti a efektivnosti. Žalobce totiž mimo jiné ve svém podání ze dne 22.2.2010 tvrdí, že právě tento finanční úřad správu jeho daní vykonávat nemůže, ale žalovaný se ani s touto námitkou žalobce nevypořádal. Jediný konkrétní důvod delegace místní příslušnosti ke správě daní žalobce lze v napadeném rozhodnutí vysledovat jen při uvedení důvodů vznesení podnětu Finančním úřadem Ostrava II. I když se krajský soud oprostí od toho, že jde o důvody podání podnětu tohoto finančního úřadu a nikoliv o důvody napadeného rozhodnutí žalovaného, musí (s ohledem na

nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí žalovaného jen nad rámec důvodů tohoto rozhodnutí) konstatovat, že ztěží může být důvodem k delegaci místní příslušnosti správy daní žalobce podle § 5 odst. 3 ZSDP jen obecně uvedená skutečnost, že žalobce se opakovaně dovolává nezákonnosti jednání místně příslušného správce daně a podjatosti všech jeho zaměstnanců. Uvedené totiž představuje jen realizaci práv žalobce založených ZSDP, který mu umožňuje zákonem stanoveným způsobem se bránit proti postupu či rozhodnutím správců daně [např. § 16 odst. 4 písm. d) ZSDP, § 34c, § 48, § 54] a vznášet námitky podjatosti zaměstnanců správce daně (§ 26 ZSDP). ZSDP tedy s takovými podáními daňových subjektů počítá a upravuje i příslušné procesní postupy. Jiná věc je, zda se žalobce jím tvrzené nezákonnosti, nesprávného procesního postupu či podjatosti dovolává důvodně či nikoliv.

Na základě výše uvedených důvodů tedy krajský soud napadené rozhodnutí žalovaného pro jeho nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů zrušil podle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. a současně mu podle § 78 odst. 4 s.ř.s. věc vrátil k dalšímu řízení, v němž je žalovaný vázán právním názorem soudu vysloveným v tomto rozsudku (§ 78 odst. 5 s.ř.s.) a při svém dalším rozhodování o podnětu Finančního úřadu Ostrava II se vypořádá i s obsahem podání žalobce ze dne 22.2.2010 a ze dne 16.2.2010 označeného jako návrh na změnu místní příslušnosti ke správě jeho daní na jiného správce daně. K žádosti žalobce o to, aby soud rozhodoval při jednání, krajský soud nemohl přihlédnout, protože rozhodnutí dle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. činí podle tohoto ustanovení krajský soud bez nařízení jednání.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 3 s.ř.s. s přihlédnutím k tomu, že žalobci v souvislosti s tímto řízením žádné náklady nevznikly, žalobce byl usnesením ze dne 15.6.2010, č.j. 22 Af 38/2010-23 osvobozen od placení soudních poplatků a byl mu ustanoven soudem zástupce z řad advokátů, jehož náklady platí stát (§ 35 odst. 8 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 10. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru