Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Af 29/2013 - 40Usnesení KSOS ze dne 17.09.2015


přidejte vlastní popisek

22 Af 29/2013 – 40

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., v právní věci žalobce KRAFTWERK ZM, s. r. o., se sídlem Hynčice nad Moravou 55, Hanušovice, zastoupeného Mgr. Janem Nedomou, advokátem se sídlem Nový Malín 426, proti žalovanému Generálnímu finančnímu ředitelství se sídlem Lazarská 15/7, Praha 1, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného č. j. 25578/11-3330 ze dne 8. 11. 2011, ve věci nařízení přezkoumání rozhodnutí,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci bude po právní moci tohoto usnesení vrácen z účtu Krajského soudu v Ostravě zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou podanou 6. 1. 2012 Městskému soudu v Praze a postoupenou podepsanému soudu 7. 2. 2013 se žalobce domáhal přezkumu rozhodnutí žalovaného 25578/11-3330 ze dne 8. 11. 2011, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě č. j. 10049/10-1700-801710 ze dne 8. 3. 2011 o nařízení přezkoumání rozhodnutí Finančního úřadu v Šumperku č. j. 20318/10/398980804506, jímž byl daňovému subjektu uložen odvod za porušení rozpočtové kázně.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) soud žalobu odmítne, je-li nepřípustná. Podle ustanovení § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba nepřípustná tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno. Podle ustanovení § 70 písm. c) s. ř. s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem.

Podle § 121 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „d. ř.“), správce daně z moci úřední nařídí přezkoumání rozhodnutí, jestliže po předběžném posouzení věci dojde k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, se nepřihlíží.

Pokud se týče přezkumného řízení, zdůrazňuje soudní judikatura konstantně, že se jedná o dozorčí prostředek, na nějž účastník nemá právní nárok a jehož zahájení je na úvaze správního orgánu (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 6 A 153/2002-18 ze dne 29. 4. 2003, publ. pod č. 14/2003 Sb. r. NSS, či rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 35/2013-30 ze dne 7. 8. 2013). Soudy opakovaně vyslovily, že rozhodnutí správního orgánu o nezahájení přezkumného řízení je vyloučeno ze soudního přezkumu, neboť se pojmově nejedná o rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., tedy úkon, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti. Ovšem v případě nařízení přezkoumání rozhodnutí je situace jiná. Rozhodnutí o nařízení přezkoumání dle § 121 odst. 1 d. ř. již pochopitelně s sebou nese vznik procesních práv a povinností daňového subjektu v zahájeném řízení. Nicméně i toto rozhodnutí je vyloučeno ze soudního přezkumu, a to z důvodu, že se jím pouze upravuje vedení řízení. Pro účely posouzení výluky dle § 70 písm. c) s. ř. s. je takové rozhodnutí svou povahou shodné s jakýmkoli rozhodnutím, jímž se ex offo zahajuje správní řízení. Takovéto rozhodnutí ovšem přezkumu nepodléhá, neboť svými účinky nepřesahuje rámec řízení vedeného před správním orgánem, a může být posouzeno v rámci řízení o přezkumu konečného rozhodnutí, jež ze zahájeného správního řízení vzejde.

Protože napadené rozhodnutí toliko upravuje vedení řízení, soud žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 70 písm. c) s. ř. s. jako nepřípustnou odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

S ohledem na odmítnutí žaloby soud rozhodl též o vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobci (§ 10 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 17. září 2015

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru