Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Af 24/2011 - 10Usnesení KSOS ze dne 31.03.2011

Prejudikatura

4 As 18/2008 - 32

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 As 54/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

22 Af 24/2011 – 10

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Monikou Javorovou

v právní věci žalobce: OSMPB, občanské sdružení, se sídlem Teplice, St. Duchcovská

404/75, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ostravě, se sídlem Ostrava, Na

Jízdárně 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 9.2.2011, č.j. 719/11-0300-

802537, ve věci práva na informace,

takto:

Žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků se zamítá.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 9.2.2011, č.j. 719/11-0300-802537, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce a bylo potvrzeno rozhodnutí Finančního úřadu ve Šternberku ze dne 14.1.2011, č.j. 1650/11/381930803436, kterým byla odmítnuta žádost žalobce o poskytnutí

informací podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti o poskytnutí informací žalobce požadoval poskytnutí seznamu daňových subjektů, u nichž byla v roce 2009 uzavřena daňová kontrola, kterou prováděl Finanční úřad ve Šternberku.

Současně žalobce požádal o osvobození od soudních poplatků s odůvodněním, že veškeré jeho finanční prostředky představují částku 23,92 Kč na jeho bankovním účtu. V minulosti se převážně neúspěšně ucházel o získání peněžních prostředků od různých nadací a individuálních dárců, ale žádná z nadací neposkytuje finanční prostředky na úhradu soudních výloh. Dále žalobce poukázal na to, že podle jeho stanov není cílem jeho činnosti vyvolávání soudních sporů. Žalobce vychází z předpokladu, že v České republice jako právním státu orgány veřejné moci respektují platné právo, proto také zásadně nepočítá s vynakládáním finančních prostředků na úhradu výloh na spory před správními soudy.

Krajský soud si na internetové adrese uvedené žalobcem ověřil pravdivost tvrzení žalobce o jeho finančních prostředcích na jeho bankovním účtu, které ke dni 31.3.2011 činí částku 641,92 Kč a rovněž na internetové stránce žalobce, kde žalobce zveřejnil za rok 2010 výkaz zisků a ztráty a rozvahu včetně přílohy k účetní závěrce, zjistil jeho ekonomickou situaci. Z těchto podkladů je zřejmé, že žalobce skutečně nedisponuje finančními prostředky na úhradu soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč [pol. 14a bod 2 písm. a) Sazebníku soudních poplatků].

Na straně druhé je třeba zdůraznit, že pokud žalobce hodlá být coby sdružení (nehledě na konkrétní cíl sdružení) aktivně činným, pak je objektivně ospravedlnitelné po něm požadovat, aby si materiální prostředky pro prosazování svého cíle, a to alespoň v základní a pro samotnou činnost nezbytné míře, zajistil sám. Tuto odpovědnost za tvorbu základních prostředků pro činnost nelze a priori přenášet na stát. Neobstojí v této souvislosti ani odkaz žalobce na to, že cílem jeho činnosti není vyvolávání soudních sporů. Dle stanov žalobce je jeho cílem posilování veřejné kontroly orgánů státní správy České republiky. Cíl činnosti žalobce je tedy značně široký a (jak je zjevné i z tohoto případu) prostředkem k dosažení cíle sdružení žalobce je z povahy věci i podávání žalob ve správním soudnictví. Žádost o osvobození od soudních poplatků tedy nemůže být důvodná jen proto, že žalobce coby speciálně zaměřené sdružení vyvíjející činnost k dosažení svého cíle nemá pro takovou činnost žádné materiální prostředky. Žalobce nemůže při své činnosti vycházet z předpokladu, že to bude stát, který za všech okolností ve všech obdobných případech jednotlivých kroků žalobce k dosažení jeho cíle ponese veškeré jeho náklady. Je tedy věcí žalobce, aby si základní materiální zajištění pro základní výdaje, jež lze při dosahování jím deklarovaného cíle předpokládat, opatřil primárně sám.

S ohledem na výše uvedené je tedy pro rozhodnutí o žádosti žalobce podstatné také posouzení příčin, jež žalobci znemožňují úhradu soudního poplatku. Žalobce však nijak nedoložil své pouze obecné tvrzení o snaze získat finanční prostředky od různých nadací či individuálních dárců, krajský soud tedy nemohl tyto příčiny blíže posoudit a za této situace proto nelze žalobci přiznat osvobození od soudních poplatků, neboť žalobce neprokázal, že by k zajištění finančních prostředků k úhradě soudního poplatku vyvinul konkrétní iniciativu. Proto krajský soud žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, zamítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 31. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně se nátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru