Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Af 2/2011 - 44Usnesení KSOS ze dne 18.02.2011

Prejudikatura

52 Ca 28/2004 - 67

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 Ans 8/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

22Af 2/2011 – 44

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce Konica Minolta Holdings, Inc., se sídlem Marunouchi Center Building 1-6-1-, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japonsko, zastoupeného JUDr. Davidem Štrosem, advokátem Advokátní kanceláře Štros&Kusák, se sídlem v Praze 1, Národní 32, proti žalovanému Celnímu ředitelství Karviná, se sídlem v Karviné, Fryštátská 161/26, ve věci ochrany proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací z účtu Krajského soudu v Ostravě zaplacený soudní poplatek v částce 1.000,- Kč.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobce domáhal soudní ochrany proti tvrzené nečinnosti žalovaného jakožto správního orgánu a dožadoval se, aby soud uložil žalovanému povinnost provést u společnosti LAMA Plus s.r.o., se sídlem v Karviné-Novém Městě, Svatopluka Čecha 706/8 kontrolu podle ust. § 23 odst. 6 ve spojení s § 5 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) nad dodržováním zákazu nabízení nebo prodeje výrobků žalobce, u nichž nedošlo k vyčerpání práv z ochranných známek žalobce na území Evropské unie.

Podle ust. § 79 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s.ř.s.) ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně pro nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnosti vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek.

Podle citovaného zákonného ustanovení je jednou ze základních procesních podmínek řízení o žalobě proti nečinnosti správního orgánu vedené podle ust. § 79 a násl. s.ř.s. existence nečinnosti správního orgánu při vydání rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. Proto předmětem návrhu na zahájení řízení ve věci žaloby proti nečinnosti správního orgánu způsobilým být předmětem takového řízení je nečinnost správního orgánu při vydání meritorního rozhodnutí nebo osvědčení. V posuzované věci je však předmětem žaloby nečinnost správního orgánu spočívající v nezahájení kontroly podle zákona o ochraně spotřebitele u třetího subjektu. Institutem ochrany proti nečinnosti správního orgánu se nelze úspěšně domáhat uložení povinnosti správnímu orgánu, která nemá povahu meritorního rozhodnutí či vydání osvědčení, k čemuž došlo v posuzované věci. V tomto svém závěru vycházel krajský soud nejen z citovaného zákonného ustanovení, ale také z ustálené judikatury správních soudů (srov. např. rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26.8.2004 č.j. 52Ca 28/2004-67 publikované ve Sb. NSS pod č. 362/2004 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.12.2004 č.j. 2Ans 4/2004-116).

Na základě shora uvedeného dospěl krajský soud k závěru, že v posuzované věci nebyla splněna podmínka řízení, kterou je nečinnost správního orgánu při vydání rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení (§ 79 odst. 1 věta prvá s.ř.s.), přičemž tento nedostatek způsobuje, že v řízení nelze pokračovat, a proto podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. žalobu odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 60 odst. 3 s.ř.s.

Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku je odůvodněn ust. § 10 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti výrokům I. a II. tohoto rozhodnutí je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Proti výroku III. tohoto rozhodnutí nejsou přípustné opravné prostředky.

V Ostravě 18. února 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru