Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Af 149/2011 - 29Rozsudek KSOS ze dne 31.10.2013

Prejudikatura

30 Ca 38/2008 - 25


přidejte vlastní popisek

22 Af 149/2011 – 29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce Cobra plus – Moravia s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, Praha 6 - Veleslavín, proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem 28.října 117, Ostrava, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 7.9.2011 č.j. MSK 107010/2011, ve věci povolení k provozování výherních hracích přístrojů,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou žalobou se žalobce domáhal přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Třinec (dále jen správní orgán 1. stupně) ze dne 10.5.2011 č.j. MěÚT/24032/2011, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o povolení k provozování výherních hracích přístrojů.

Žalobce v žalobě namítl, že 1) žalovaný měl jako předběžnou otázku posoudit platnost a účinnost vyhlášky obce. Žalobce nesouhlasí s názorem žalovaného, že takové posouzení je v kompetenci ministerstva vnitra. Podle žalobce nebyla vyhláška řádně odůvodněna, především v otázce naléhavého obecného zájmu, pro který byla stanovena okamžitá účinnost vyhlášky. 2) Správní orgán 1. stupně pochybil, když na žádost podanou před účinností vyhlášky aplikoval tuto vyhlášku. Měl podle žalobce postupovat podle hmotněprávní úpravy platné v době zahájení řízení o žádosti. Správní orgán 1. stupně měl postupovat analogicky podle novel loterijního zákona, které pro případ žádostí podaných před účinností novely stanoví, že se má postupovat podle dosavadních právních předpisů. Žalobce byl vystaven libovůli správního orgánu, zda rozhodne ve prospěch žalobce („pospíší si“) nebo v jeho neprospěch („trochu počká“).

Žalovaný ve vyjádření odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí a navrhl zamítnutí žaloby.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů – dále jen s.ř.s.) a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z obsahu správních spisů soud zjistil, že žalobce podal dne 4.4.2011 žádost o povolení k provozování 7 výherních hracích přístrojů v provozovně COBRA v Třinci na období od 1.7.2011 do 31.12.2011. Dne 20.4.2011 nabyla účinnosti vyhláška města Třince č.2/2011, podle níž je zakázáno provozovat tyto přístroje na všech veřejně přístupných místech na celém území města Třince. Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze provozovat nejdéle do doby stanovené vydaným povolením. Vyhláška nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu. Dne 6.5.2011 se žalobce seznámil s podklady pro vydání rozhodnutí, včetně citované vyhlášky. Rozhodnutím správního orgánu 1. stupně ze dne 10.5.2011 byla žádost žalobce zamítnuta s odůvodněním, že vyhláška č.2/2011 zakazuje provozování těchto přístrojů na celém území města Třince. O odvolání žalobce rozhodl žalovaný napadeným rozhodnutím, v němž mj. uvedl, že vyhláška byla dne 20.4.2011 vyvěšena na úřední desce a tímto dnem nabyla účinnosti. K přezkumu její zákonnosti je kompetentní ministerstvo vnitra na základě § 123 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích). K námitce žalobce, proč nebylo rozhodnuto dříve, žalovaný zrekapituloval průběh řízení včetně toho, že žalobce nezaplatil příslušný správní poplatek.

Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zcela zřejmé, že se žalovaný zabýval platností a účinností vyhlášky. Posoudil její vliv na projednávanou věc, stejně jako správní orgán 1. stupně. Z rozhodnutí správních orgánů obou stupňů je jasně seznatelné, že zmíněnou vyhlášku považují za zákonnou a postupovaly v souladu s ní. Na tomto závěru nic nemění zmínka žalovaného o možnostech dozoru ministerstva vnitra nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí podle § 123 a násl. zákona o obcích. Pokud jde o účinnost vyhlášky již dnem vyhlášení, lze odkázat na § 12 odst.2 větu druhou zákona o obcích, který takový postup umožňuje. Žalobní námitka 1) je nedůvodná.

Podle § 67 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách.

Podle § 2 odst.1 věty prvé správního řádu, správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen "právní předpisy").

Vyhláška č.2/2011 obsahovala přechodné ustanovení jen ve vztahu k přístrojům povoleným před její účinností, nikoli ve vztahu k řízením zahájeným před její účinností. Je vždy na zákonodárcích, tvůrcích právních předpisů, jak upraví danou problematiku, přičemž přechodná ustanovení jsou nástrojem, který by měl být používán velmi citlivě, obezřetně a přiléhavě ke konkrétním situacím. Pokud vyhláška neobsahovala výslovný pokyn k tomu, aby se o žádostech podaných před její účinností rozhodovalo podle dosavadních předpisů, řídily se správní orgány při rozhodování o žádosti žalobce zcela správně aktuálně platnými a účinnými právními předpisy, zkoumaly v souladu se správním řádem splnění všech náležitostí ke dni svého rozhodnutí. Soud nesouhlasí s tvrzením žalobce o časové libovůli k vydání rozhodnutí. Z obsahu správního spisu plyne, že dané rozhodnutí není typem rozhodnutí, které by bylo možno vydat bezodkladně (srov. množství podmínek nutných pro povolení), takže zde nastoupila 30denní lhůta podle § 71 odst.3 správního řádu. Ještě v průběhu této lhůty však nabyla účinnosti vyhláška č.2/2011. Žalobní námitka 2) je nedůvodná.

S ohledem na výše uvedené soud žalobu v souladu s § 78 odst.7 s.ř.s. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst.1 s.ř.s., když procesně úspěšnému žalovanému nevznikly podle obsahu spisu žádné náklady nad jeho běžnou úřední činnost.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 31. října 2013

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru