Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Ad 2/2014 - 34Usnesení KSOS ze dne 26.10.2015

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 Ads 249/2015

přidejte vlastní popisek

22 Ad 2/2014 – 34

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda a soudců JUDr. Moniky Javorové a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., ve věci žalobce VD Vinotéky s.r.o. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Křižíkova 6, v řízení zastoupeného Mgr. Karlem Klimešem, advokátem se sídlem Ostrava-Přívoz, Macharova 13, proti žalovanému Oblastnímu inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Živičná 2, o žalobě proti příkazu žalovaného ze dne 10.10.2013 č.j. 17950/10.71-Ku/13/14.3, ve věci správního deliktu,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se po právní moci tohoto usnesení vrací z účtu Krajského soudu v Ostravě zaplacený soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhá zrušení shora označeného příkazu žalovaného, jímž byl žalobce uznán odpovědným za správní delikt, za což mu byla uložena pokuta. Tvrdí, že příkaz nebyl nikdy řádně doručen do rukou zástupce žalobce, pročež odpor podaný proti tomuto příkazu, doručený žalobci dne 7.11.2013, byl podán včas.

Podle § 68 písm. a) s.ř.s. žaloba (proti rozhodnutí správního orgánu – pozn. soudu) je nepřípustná také tehdy, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem (…).

Podle ustálené praxe soudů rozhodujících ve správním soudnictví je vyčerpáním řádného opravného prostředku situace, kdy o takovém opravném prostředku bylo rozhodnuto (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.5.2005 č.j. 2 Afs 98/2004-65, Sb. NSS č. 672/2005, www.nssoud.cz). pokračování
- 2 -
22 Ad 2/2014

Řádným opravným prostředkem proti příkazu je odpor, po jehož podání se vede správní řízení zakončené rozhodnutím, proti němuž je přípustný další opravný prostředek – odvolání.

V situaci, kdy v předmětné věci dosud nebylo vydáno rozhodnutí [ve smyslu terminologie zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „správní řád“)] ani rozhodnuto o odvolání, je žalobu třeba podle § 46 písm. d) s.ř.s. odmítnout.

Otázkou zůstává, jak se bránit stanovisku správního orgánu, že odpor je opožděný (jakou procedurou se řídí spor mezi účastníkem a správním orgánem o včasnost/opožděnost odporu). Na tuto otázku odpověděl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 29.1.2015 č.j. 10 As 266/2014-32, www.nssoud.cz, kde v odst. 22 odůvodnění vyslovil, že účastník má v takové situaci jedinou možnou smysluplnou a efektivní obranu – brojit proti nečinnosti správního orgánu, neboť v takové situaci je podstatou tvrzení účastníka, že jeho včasný odpor způsobil ze zákona zrušení příkazu, avšak prvostupňový orgán nepokračoval ve správním řízení a nevydal rozhodnutí ve věci.

Krajský soud proto zvažoval, zda žalobce nevést k odstranění vad žaloby směrem k formulaci žalobního žádání způsobem předepsaným žalobě proti nečinnosti.

Dospěl k závěru, že takový postup by postrádal smyslu a efektivity v situaci, kdy žalobce dosud nebrojil proti nečinnosti žalovaného postupem podle § 80 správního řádu, pročež by i řádně formulovanou nečinnostní žalobu bylo třeba odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. pro nedostatek podmínek řízení ve smyslu § 79 odst. 1 věty prvé s.ř.s.

Proto krajský soud žalobu odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů, byla-li žaloba odmítnuta.

Žalobce zaplatil z žaloby soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč. S ohledem na to, že žaloba byla odmítnuta, rozhodl soud podle § 10 odst. 3 věty poslední zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení tohoto soudního poplatku žalobci. Soud tímto vyzývá žalobce ke sdělení bankovních dispozic potřebných k realizaci této platby.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů

od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu.

V Ostravě dne 26. října 2015

Mgr. Jiří Gottwald

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru