Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 97/2010 - 53Rozsudek KSOS ze dne 25.04.2012

Prejudikatura

30 Ca 214/2004 - 70

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 As 93/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

22 A 97/2010 - 53

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Bohuslavy

Drahošové v právní věci žalobce JUDr. K. M., proti žalovanému Magistrátu města

Ostravy se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, o žalobě proti

rozhodnutí žalovaného ze dne 22.7.2010 č.j. SMO/189767/10/Správ./Re, ve věci

povolení stavby,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání shora označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 27.4.2010 č.j. MOaP/22037/10/OSŘP1/Šp, jímž byla povolena stavba „Vestavba kancelářských prostor v objektu Sokolská třída 936/21 Ostrava“.

Namítá, že je spoluvlastníkem sousedícího domu č.p. 945, přičemž dům č.p. 936 nemá na úrovni nad III. nadzemním podlažím svou štítovou zeď (ta končí na úrovni stropu III. NP). V r. 2006 bylo povoleno zajištění stropní konstrukce domu č.p. 936 se štítovou zdí, která neexistuje, proto je toto předcházející rozhodnutí nicotné. Dále namítá nedostatky rozhodování správních orgánů v r. 2006 při povolování stavby „Stavební úpravy domu č.p. 936, Sokolská tř. 21, stojícího na pozemku parc. č. 608 v kat. území Moravská Ostrava – zajištění propojení stropní konstrukce se štítovou zdí“, kde navíc stavební práce byly provedeny ještě před vydáním stavebního povolení. S ohledem na neexistenci štítové zdi domu č.p. 936 nad III. NP jsou stropní konstrukce tohoto domu a nosné prvky jeho krovu vetknuty do štítové zdi domu č.p. 945. Upozorňuje, že u Okresního soudu v Ostravě vede pod sp. zn. 39 C 56/2010 proti vlastníkům domu č.p. 936 vlastnický spor o odstranění neoprávněných zásahů do vlastnického práva k domu č.p. 945. Má za to, že na rozhodnutí v uvedeném soudním sporu závisí i rozhodnutí správních úřadů v řízení, které předcházelo žalobou napadenému rozhodnutí, přičemž k meritornímu řešení této otázky nejsou stavební orgány vůbec kompetentní. Navíc sám stavební úřad vyslovil názor, že není oprávněn rozhodnout o tom, kdo je vlastníkem štítové stěny domu č.p. 945 v k.ú. Moravská Ostrava. Stavební úřad měl proto dle žalobce řízení přerušit do pravomocného soudního rozhodnutí v uvedeném vlastnickém sporu. Pokud ke všem těmto skutečnostem správní orgány nepřihlédly v řízení, které předcházelo žalobou napadenému rozhodnutí, tolerují tak svévolně vytvořený skutečný stav, na který právě navazují stavební úpravy, které jsou předmětem řízení, které bylo zakončeno vydáním napadeného rozhodnutí, a neberou v úvahu, že po provedení nyní povolovaných úprav již bude nemožné dřívější svévolné stavební úpravy odstranit a zásahy sanovat. Vlivem stavebních činností v době č.p. 936 probíhajících v letech 2005-2010 dochází ke změnám na domě č.p. 945. Vzhledem k tomu, že stavebníci neprokázali své oprávnění k ukotvení svých stropních konstrukcí nad III. NP a nosných prvků svého krovu do štítové zdi domu č.p. 945, neprokázali vlastnické právo ke stavbě.

Žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby. Odkazuje na odůvodnění napadeného rozhodnutí a zdůrazňuje, že napadeným rozhodnutím nemohl rozhodovat o věci pravomocně skončené již v r. 2006. Žalobce žalobou brojí proti předchozím stavebním úpravám, které byly předmětem jiných, dnes již pravomocně skončených řízení. Má za to, že na výsledku sporu vedeného u Okresního soudu v Ostravě napadené rozhodnutí nezávisí, kdy zdůrazňuje předmět řízení, z něhož napadené rozhodnutí vzešlo, když rozdělením původního prostoru sádrokartonem nedojde nijak k ovlivnění domu č.p. 945, navíc za situace, kdy nejbližší povolovaná sádrokartonová příčka je umísťována 1,6 m od štítové zdi, která je předmětem sporů mezi žalobcem a stavebníky.

Osoby zúčastněné na řízení JUDr. P.G., JUDr. M. G. a JUDr. J.S., Ph.D., spoluvlastníci domu č.p. 936, navrhují zamítnutí žaloby. Zdůrazňují, že předmětnou vestavbou není nijak do domu č.p. 945 zasahováno. Pokud žalobce brojí proti stavebním úpravám z r. 2006, ty byly předmětem samostatného stavebního řízení, v němž žalobce ani nepodal odvolání či žalobu ve správním soudnictví. Předmětem sporu vedeného u Okresního soudu v Ostravě pak není žádná otázka, která by měla význam pro nyní přezkoumávané rozhodnutí.

Osoby zúčastněné na řízení P. P. Ing. J. M. (další spoluvlastníci domu č.p. 945) se ve věci nevyjádřily. Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu [§ 75 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“)] a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z obsahu správních spisů soud zjistil a doplněním dokazování o letecký snímek domu č.p. 936 ověřil, že předmětem rozhodování správních orgánů je stavba spočívající v tom, že ve stávající schodišťové zdi budou vybourány dva dveřní otvory pro vstup do skladu a do technické místnosti a v prostoru půdy nad III. NP bude provedena nová dispozice ze sádrokartonových příček, z nichž nejbližší je vzdálena od sporné štítové zdi 1590 mm; žádná z příček nebude do sporné štítové zdi ukotvena. Tyto příčky budou stát na dříve samostatně povolené železobetonové desce, která je sice ukotvena do zdí, nikoli však do sporné štítové zdi (jak je zjevné z výkresu Prof. Ing. R. Č., CSc., autorizovaného inženýra pro mosty a inženýrské konstrukce č. AR-0934-ST-02 zpracovaného při akci „Statické zajištění vestavby objektu č.p. 936/21, Sokolská třída, Moravská Ostrava“. Žádné jiné stavební úpravy nebyly předmětem řízení, tzn. předmětem nynějšího rozhodování stavebního úřadu a žalovaného.

Krajský soud zdůrazňuje, že stavební řízení je ovládáno přísnou dispoziční zásadou, kdy v návrhovém řízení (řízení o žádosti) mohou správní orgány rozhodnout jen o stavbě, o jejíž povolení stavebník zažádal, tzn. toliko v rozsahu podané žádosti. To samozřejmě nebrání správním orgánům v případném vedení jiných řízení týkajících se téže nemovitosti, ať už návrhových či zahájených z moci úřední. Taková případná řízení jsou však vedena samostatně a jsou v nich vydávána samostatná rozhodnutí (ledaže by došlo ke spojení věcí ke společnému projednání ve smyslu § 140 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších změn a doplnění, k čemuž však v nyní posuzované věci nedošlo).

Předmětem žádosti o stavební povolení, t.j. předmětem řízení, v němž bylo vydáno napadené rozhodnutí, tak bylo vybourání dvou dveřních otvorů pro vstup do skladu a do technické místnosti a provedení nové dispozice ze sádrokartonových příček v prostoru půdy. Žádné jiné stavební úpravy nebyly rozhodnutími správních orgánů v tomto řízení povoleny.

Za situace, kdy schodišťové zdi nesousedí s žalobcovým domem ani se spornou štítovou zdí (od sporné štítové zdi jsou vzdáleny 6,54 m a 10,00 m), kdy nejbližší nyní povolovaná sádrokartonová příčka je od sporné štítové zdi vzdálena 1,59 m a kdy nové příčky jsou umísťovány na již dříve samostatně povolené železobetonové desce, která není k domu č.p. 945 či ke sporné štítové zdi nikterak ukotvena (je totiž kotvena jen do zdí domu č.p. 936, které směřují do ulice a do dvora), se krajský soud ztotožňuje se závěrem žalovaného, že právě touto stavbou nebude do domu č.p. 945 nikterak zasaženo, dům č.p. 945 nebude právě touto stavbou nikterak ovlivněn a že na rozhodnutí občanskoprávního soudu o tom, zda budou spoluvlastníci domu č.p. 936 zavázáni odstranit jiné stavební úpravy, rozhodnutí o nyní posuzované žádosti o stavební povolení nikterak nezávisí.

Skutková zjištění potřebná k tomu závěru jsou evidentní ze spisové dokumentace správních orgánů, proto krajský soud zamítl další návrhy žalobce a osoby zúčastněné na řízení JUDr. P. G.na doplnění dokazování:

• spisy o dřívějších řízeních týkajících se domu č.p. 936,

• posudkem o stavu domů č.p. 936 a 945 z r. 1982,

• stavebním deníkem týkajícím se stavebních úprav proběhlých v r. 2009 podle samostatného stavebního povolení, • prohlídkou na místě samém, • zápisem o stavu domu č.p. 945, • statickými posudky vyhotovenými pro potřeby jiných správních řízení, • výsledky sond pořízených při pasportizaci domu č.p. 936,

• výsledky experimentálního měření projevu vibrací z dopravy, • výsledky měření o vlivu kolektoru,

• čestným prohlášením bývalé předsedkyně Krajského sdružení advokátů (předchozího vlastníka domu č.p. 936) ke stavu domů v 70. a 80. letech 20. století,

• výslechem Prof. Č. k otázkám statického stavu domů č.p. 936 a č.p. 945 a k vzájemným vlivům těchto domů na statiku, • výslechem zástupce firmy, která stavbu již po vydání napadeného rozhodnutí v mezidobí realizovala, a • výslechem zaměstnankyně stavebního úřadu, když tyto důkazní návrhy se předmětu řízení, z něhož vzešlo napadené rozhodnutí, nikterak netýkají. Současně byl zamítnut i důkazní návrh osob zúčastněných na řízení JUDr. P. G., JUDr. M. G. a JUDr. J.S., Ph.D., na doplnění dokazování prohlídkou na místě samém, když skutkový stav, který by bylo možno takovou prohlídkou zjistit, již byl dostatečně zjištěn z obsahu správního spisu, zejm. z projektové dokumentace.

Krajský soud na základě shora uvedených úvah a závěrů žalobu jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

O náhradě nákladů řízení účastníků řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 1 s.ř.s., když procesně úspěšnému žalovanému podle obsahu soudního spisu nevznikly v tomto řízení žádné výdaje přesahující jeho běžnou úřední činnost.

O náhradě nákladů řízení osob zúčastněných na řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 5 s.ř.s., když soud žádné z těchto osob neuložil v řízení žádnou povinnost a současně tu nejsou žádné důvody hodné zvláštního zřetele, které by přiznání náhrady nákladů řízení některé z těchto osob odůvodňovaly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 25. dubna 2012

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru