Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 91/2014 - 7Usnesení KSOS ze dne 14.08.2014

Prejudikatura

1 As 112/2008 - 56

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
10 As 197/2014

přidejte vlastní popisek

22 A 91/2014 – 7

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., v právní věci žalobce AIM Medical s. r. o. se sídlem Neklanova 152/44, Praha, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha, proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, Ostrava, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného č. j. MSK 67017/2014 ze dne 12. 6. 2014, ve věci opravy zřejmé nesprávnosti,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou 11. 8. 2014 se žalobce domáhal přezkumu rozhodnutí žalovaného č. j. MSK 67017/2014 ze dne 12. 6. 2014, jímž bylo jako nepřípustné zamítnuto odvolání společnosti FLEET Control, s. r. o., proti opravnému rozhodnutí Magistrátu města Havířova č. j. OVV1/102685/2013-5 ze dne 4. 4. 2014, jímž byl opraven příkaz magistrátu ze dne 11. 11. 2013 č. j. OVV1/65094/2013-10 tak, že bylo změněno číslo variabilního symbolu pro platbu pokuty a nákladů řízení převodem na bankovní účet. Žalobce uvedl, že účastníkem správního řízení byl on a společnost FLEET Control, s. r. o., jej pouze zastupovala.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) soud žalobu odmítne, je-li nepřípustná. Podle ustanovení § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba nepřípustná tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno. Podle ustanovení § 70 písm. a) s. ř. s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutím. Podle § 65 odst. 1 s. ř. s. se pro řízení o přezkumu rozhodnutí správního orgánu rozumí rozhodnutím úkon správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti.

Pokud se týče rozhodnutí či usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti, vydané podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř.“), je přípustnost žaloby proti takovému aktu závislá na tom, zda má vliv na práva a povinnosti žalobce. Pokud se týče opravy jiné části, než je výrok, dospěla judikatura k závěru, že opravné usnesení přezkumu nepodléhá nikdy (srov. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 51 Ca 14/2006-18 ze dne 28. 2. 2007). Pokud se týče opravy výroku, judikatura připouští přezkum opravného rozhodnutí, pokud může mít provedená oprava dopad na právní sféru účastníka řízení (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 112/2008-56 ze dne 25. 2. 2009).

V projednávané věci došlo napadeným rozhodnutím pouze ke změně variabilního symbolu pro platbu pokuty a nákladů řízení převodem na bankovní účet. Jedná se tedy pouze o změnu výrokové části, která se nedotýká podstaty, rozsahu či podmínek stanovené povinnosti žalobce, je pouze opravou „technikálie“ pro jeden z možných způsobů úhrady uložené peněžité sankce. Variabilní symbol pro úhradu pokuty není ostatně ani náležitostí výroku rozhodnutí dle § 68 odst. 2 s. ř. a na právech a povinnostech žalobce, o nichž bylo rozhodováno, by se nic nezměnilo ani tehdy, pokud by uvedený údaj ve výroku úplně absentoval. Jestliže se opravné rozhodnutí týká takové části výroku, která nemůže mít dopad na právní sféru účastníka, není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. a nepodléhá přezkumu ve správním soudnictví.

Protože napadené rozhodnutí materiálně postrádá znaky rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., soud žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 70 písm. a) s. ř. s. jako nepřípustnou odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta. Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 14. srpna 2014

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru