Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 91/2010 - 42Usnesení KSOS ze dne 13.01.2011

Prejudikatura

8 As 38/2011 - 67

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 As 38/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

22A 91/2010 – 42

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce R. S., proti žalovanému rektoru Univerzity Palackého v

Olomouci, se sídlem v Olomouci, Křížovského 8, o přezkoumání rozhodnutí

žalovaného ze dne 8.6.2010, č.j. 1399/2010-R a č.j. 1400/2010-R, ve věcech

povolení výjimek ze Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci,

takto:

I. Žaloba se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 8.6.2010, č.j. 1399/2010-R, jímž nebylo vyhověno žádosti žalobce o povolení výjimky ze studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, spočívající v možnosti vykonat kolokvium z předmětu Úvod do studia práva přezkoušením jiným vyučujícím či před komisí a dále rozhodnutí žalovaného ze dne 8.6.2010, č.j. 1400/2010-R, jímž nebylo vyhověno žádosti žalobce o povolení výjimky ze studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, spočívající v možnosti zapsat si opětovně předmět Úvod do studia práva.

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s.ř.s.) soudy ve správním soudnictví rozhodují mimo jiné o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou, nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán“).

Podle ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popř. vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

S ohledem na použitou legislativní zkratku lze podle názoru krajského soudu dovodit, že za rozhodnutí ve smyslu citovaného ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. lze považovat pouze takové úkony správního úkonu, jimiž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva a povinnosti. Podle ust. § 70 písm. a) s.ř.s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny ty úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími. Rozhodující je přitom obsah úkonu správního orgánu. Ze soudního přezkoumání jsou tak vyloučeny úkony správního orgánu, které jsou rozhodnutími pouze z formálního hlediska, avšak nejsou rozhodnutími ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s.ř.s.. Krajský soud dospěl k závěru, že takovými rozhodnutími jsou rovněž napadená rozhodnutí.

V posuzované věci žalovaný rozhodoval o žádostech žalobce o udělení výjimek z postupu podle studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen SZŘ UPO), jak jej k tomu zmocňuje článek 41 tohoto vnitřního předpisu. Rozhodnutí o udělení výjimky ve smyslu článku 41 SZŘ UPO není podle názoru krajského soudu rozhodnutím, které by bylo vydáno v oblasti veřejné správy ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. a) a § 65 odst. 1 s.ř.s., protože žalobce nemá subjektivní veřejné právo na udělení výjimky a jeho žádosti žalovaný nemusí vyhovět. Nastane-li v důsledku nevyhovění žádosti o povolení výjimky taková situace, která povede k ukončení studia v důsledku nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu, pak teprve rozhodnutí o ukončení studia bude rozhodnutím ve smyslu ust. § 65 s.ř.s. a jako takové bude přezkoumatelné ve správním soudnictví. V těchto svých závěrech krajský soud vycházel analogicky z usnesení Ústavního soudu ze dne 29.10.2009, sp.zn. I.ÚS 1910/09, v němž se sice Ústavní soud nevyjadřoval k problematice udělování výjimek ze studijního a zkušebního řádu, ale k rozhodnutí zkušební komise, přičemž dospěl k závěru, že „.....stěžovatel totiž nemá subjektivní veřejné právo na udělání zkoušky, kterému by zmíněná zkušební komise musela vyhovět. Závěr, zda stěžovatel u zkoušky uspěl či nikoliv, je na uvážení této komise.....není v kompetenci Ústavního soudu, aby jakémukoliv subjektu cokoliv nařizoval, tedy, aby rozhodoval o „plnění“, kterého by se mělo stěžovateli dostat. To plyne z maximy, která se stoprocentně vztahuje i na Ústavní soud, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví (srov. článek 2 odst. 3 ústavy ČR)“. Krajský soud má zato, že citovanou judikaturu lze analogicky vztáhnout na posuzovanou věc právě s ohledem na obdobný charakter právní problematiky, kdy stejně jako u složení resp. výsledku zkoušky, tak i u udělení výjimky ze studijního a zkušebního řádu, neexistuje subjektivní veřejné právo k vyhovění požadavku studenta.

Krajský soud proto v souladu s ust. § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. ve spojení s ust. § 70 písm. a) s.ř.s. návrh v této věci odmítl, čímž je toto řízení skončeno (§ 64 s.ř.s., § 114 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 13. ledna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedk syennáětu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru