Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 87/2010 - 24Usnesení KSOS ze dne 24.03.2011

Prejudikatura

8 Afs 25/2008 - 60


přidejte vlastní popisek

22 A 87/2010 – 24

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce: CESTOVNÍ KANCELÁŘ AKVILA TRAVEL s.r.o., se sídlem Olomouc, Václavkova 2a/1181, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23.6.2010, č.j. KUOK 63141/2010, ve věci námitek proti protokolu o kontrolním zjištění,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se z účtu Krajského soudu v Ostravě vrací zaplacený soudní poplatek 2 000,-- Kč.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 23.6.2010, č.j. KUOK 63141/2010, jímž nebyly podle § 18 odst. 1 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o státní kontrole“),

shledány důvodné jeho námitky proti protokolu o kontrolních zjištěních, který byl sepsán na základě cenové kontroly ze dne 31.5.2010 a s nímž byl žalobce téhož dne seznámen.

Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil.

Podle § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Krajský soud ve shodě s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1.9.2008, č.j. 11 Ca 152/2008-59, konstatuje, že ani formalizovaný způsob rozhodování o námitkách proti protokolu o kontrolním zjištění podle § 18 zákona o státní kontrole nic nemění na charakteru tohoto úkonu správního orgánu, který je

nutno považovat za úkon, kterým se nezakládají, nemění, neruší ani závazně neurčují práva nebo povinnosti kontrolovaného subjektu (žalobce). Rozhodnutí žalovaného, které žalobce v nyní projednávané věci napadl žalobou, tedy nezasáhlo do subjektivních hmotněprávních oprávnění či povinností žalobce jako kontrolovaného subjektu. Žalobou napadeným rozhodnutím žalovaný jen vyjádřil své stanovisko k námitkám, které byly vzneseny proti protokolu o provedené kontrole, a nejde tedy o rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s., ale jedná se pouze o podkladové rozhodnutí, na základě něhož bude teprve o právech a povinnostech

žalobce rozhodováno meritorním rozhodnutím.

Protože se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí správního orgánu, které není rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s.ř.s. a podle § 70 písm. a) s.ř.s. je ze soudního přezkoumání vyloučeno, je podaná žaloba podle § 68 písm. e) s.ř.s. nepřípustná a krajský soud ji proto podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku je odůvodněn § 10 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení usnesení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 24. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru