Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 83/2010 - 12Usnesení KSOS ze dne 03.08.2010


přidejte vlastní popisek


22 A 83/2010 – 12

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce M.V., bytem Šípková 3, Prostějov, proti žalovanému Zastupitelstvu města Olomouce se sídlem Olomouc, Horní nám., o přezkoumání usnesení žalovaného ze dne 22.6.2010, ve věci vytvoření volebních obvodů,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou k soudu dne 20.7.2010 domáhá zrušení usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 22.6.2010, projednávaného jako bod 9 programu 27. zasedání zastupitelstva, jímž bylo schváleno vytvoření 5 volebních obvodů ve městě Olomouci pro volby do zastupitelstev obcí konaných v roce 2010.

Dle § 4 odst.1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), soudy ve správním soudnictví rozhodují o

a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen "správní orgán"),

b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu,

c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu,

d) kompetenčních žalobách.

Dle § 4 odst.2 s.ř.s., ve správním soudnictví dále soudy rozhodují pokračování
- 2 -
22 A 83/2010

a) ve věcech volebních a ve věcech místního referenda,

b) ve věcech politických stran a politických hnutí,

c) o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem.

V hlavě II., dílu 4. s.ř.s. jsou pak konkrétně vyjmenovány jednotlivé případy, kdy má soud ve správním soudnictví pravomoc rozhodovat ve volebních věcech. Jedná se o ochranu ve věcech seznamů voličů (§ 88 s.ř.s.), ve věcech registrace kandidátních listin (§ 89 s.ř.s.), ve věcech neplatnosti voleb a hlasování (§ 90 s.ř.s.) a ve věcech zániku mandátu (§ 91 s.ř.s.).

Rozhodnutí zastupitelstva o vytvoření více volebních obvodů podle § 27 zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů není mezi výše vyjmenovanými případy, soud ve správním soudnictví tedy nemá pravomoc (podle s.ř.s. a ani podle žádného dalšího zákona) takové rozhodnutí přezkoumávat.

Krajský soud proto dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky řízení, a proto žalobu podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. odmítl, když tento nedostatek je neodstranitelný.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 s.ř.s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě

dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 3. srpna 2010

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru