Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 8/2012 - 6Usnesení KSOS ze dne 09.02.2012

Prejudikatura

2 Afs 86/2005


přidejte vlastní popisek

22 A 8/2012 – 6

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové

v právní věci žalobce F. Š., proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého

kraje se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, o žalobě proti sdělením žalovaného ze

dne 25.10.2011 č.j. KUOK 118669/2011, ze dne 28.11.2011 č.j. KUOK 128942/2011

a ze dne 5.12.2011 č.j. KUOK 133697/2011,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou k soudu dne 17.1.2012 domáhá, aby soud zrušil sdělení žalovaného ze dne 25.10.2011 č.j. KUOK 118669/2011, ze dne 28.11.2011 č.j. KUOK 128942/2011 a ze dne 5.12.2011 č.j. KUOK 133697/2011, nebo aby vyslovil, že termofasáda na bytových domech B. č.p. 307 a č.p. 308 je

nezbytnou opravou havarijního stavu části obvodových panelů těchto domů, při které nedojde ke změně technických parametrů stavby.

Podle § 4 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno

rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán"),

b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, d) kompetenčních žalobách.

Dle § 4 odst. 2 s.ř.s. ve správním soudnictví dále soudy rozhodují a) ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda, b) ve věcech politických stran a politických hnutí,

c) o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem.

S ohledem na takto vymezenou pravomoc soudů rozhodujících ve správním soudnictví se krajský soud zabýval otázkou, zda žalobní požadavky, jak je žalobce uplatnil v žalobě, směřují k některému z možných rozhodnutí, k nimž jsou soudy rozhodující ve správním soudnictví pravomocné.

S ohledem na formulaci žalobních požadavků dospěl k závěru, že se zřejmě nejedná o žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, o žalobu kompetenční, o žalobu ve věcech voleb či referenda, o žalobu ve věcech politických stran a hnutí ani o žalobu o zrušení opatření obecné povahy. Zabýval se proto dále otázkou, zda se nejedná o žalobu na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu.

O takové žalobě může soud rozhodnout podle § 85 odst. 2 s.ř.s. tak, že: a) určí, že provedený zásah byl nezákonný – takového určení se žalobce nedomáhá; b) zakáže správnímu orgánu pokračovat v zásahu (trvá-li stále zásah či hrozí-li jeho opakování) – ani takového rozhodnutí soudu se žalobce nedomáhá; c) přikáže správnímu orgánu, aby obnovil stav před zásahem – ani takového rozhodnutí soudu se žalobce nedomáhá.

Krajský soud proto dospěl k závěru, že podaná žaloba není žalobou na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu ve smyslu § 82 a násl. s.ř.s.

Poslední pravomocí soudů rozhodujících ve správním soudnictví je rozhodování o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů. Soudu je dána pravomoc takové rozhodnutí zrušit, a to buď pro vady řízení, nebo pro jeho nezákonnost, případně vyslovit jeho nicotnost (§ 76 odst. 1, 2, § 78 odst. 1 s.ř.s.).

Z uvedeného vyplývá, že soudům rozhodujícím ve správním soudnictví nepřísluší výrokem svého rozhodnutí autoritativně rozhodovat, zda konkrétní fasáda je či není nezbytnou opravou a zda jejím provedením dojde či nedojde ke změně technických parametrů stavby.

Za této situace krajský soud uzavřel, že druhý alternativní žalobní požadavek žalobce (aby soud vyslovil, že termofasáda na bytových domech Bernartice č.p. 307 a č.p. 308 je nezbytnou opravou havarijního stavu části obvodových panelů těchto domů, při které nedojde ke změně technických parametrů stavby), je požadavkem na rozhodnutí, k němuž nejsou soudy rozhodující ve správním soudnictví pravomocné, a proto krajský soud žalobní požadavek podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. odmítl.

Jak již bylo shora řečeno, soud je však nadán pravomocí rušit rozhodnutí správních orgánů. Proto se dále zabýval žalobním požadavkem žalobce na zrušení předmětných sdělení žalovaného.

Pojem „rozhodnutí“ je definován pro účely soudního přezkumu v § 65 odst. 1 s.ř.s., kdy rozhodnutím je podle této definice úkon správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti.

Krajský soud se proto zabýval otázkou, zda napadenými sděleními či některým z nich nebyla založena, změněna, zrušena či závazně určena žalobcova práva či povinnosti.

Ze spisového materiálu soud zjistil, že: • sdělením ze dne 25.10.2011 č.j. KUOK 118669/2011 žalovaný žalobci sdělil: o že pokládá za zákonné právní hodnocení Městského úřadu Javorník (dále jen „stavební úřad“), že částečná nezbytná oprava nejvíce narušené části obvodového panelu bytového domu je změnou dokončené stavby ve smyslu § 2 odst. 5 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„stav. zák.“), nejedná se o údržbu stavby ve smyslu § 3 odst. 4 stav. zák.;

o že stavebním orgánům nepřísluší hodnotit, zda se jedná o „technické zhodnocení stavby“, když tento pojem stavební předpisy neužívají; o že stavební úřad žalobci neznemožnil žádné práce, pokud mu sdělil, že jím zamýšlené stavební práce nevyžadují žádného povolení ani ohlášení; o že stavební úřad neučinil žádné jednání, jímž by nerespektoval usnesení Okresního soudu v Jeseníku ze dne 16.3.2011 č.j. 10 C 160/2010-28, když se ve svém sdělení zaměřil jen na posouzení žalobcova stavebního záměru z hledisek stavebního zákona a přitom sám žalobci žádnou povinnost neuložil; • sdělením ze dne 28.11.2011 č.j. KUOK 128942/2011 žalovaný žalobci sdělil, že žalobcem podaná žádost ke stavebnímu úřadu není žádostí o stavební povolení podle stavebního zákona, přičemž žalobcem požadované stavební úpravy nevyžadují povolení ani ohlášení; stavebním úřadem není žádné stavební řízení vedeno;

• sdělením ze dne 5.12.2011 č.j. KUOK 133697/2011 žalovaný žalobci sdělil, že žalobcovo podání ze dne 25.11.2011 vyhodnotil jako podnět ke zrušení sdělení ze dne 25.10.2011 č.j. KUOK 118669/2011 ve smyslu § 156 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších změn a doplnění, přičemž však žalovaný stále považuje sdělení ze dne 25.10.2011 č.j. KUOK

118669/2011 za souladné s právními předpisy, a proto nejsou dány důvody k jeho zrušení.

Krajský soud vyhodnotil všechna tato sdělení a dospěl k závěru, že žádným z nich nebyla založena, změněna, zrušena či závazně určena žalobcova práva či povinnosti. Žalobci nebylo napadenými sděleními ničeho uloženo, přikázáno,

zakázáno, povoleno, nepovoleno, nebyl s jeho stavebním záměrem vysloven souhlas či nesouhlas, ani o žádném jeho právu nebylo závazně deklarováno, že by tu bylo či nebylo. Napadenými sděleními sice žalovaný sděluje žalobci svůj právní názor na právní hodnocení žalobcova stavebního záměru, žalovaný však v těchto

sděleních z tohoto názoru ničeho nevyvozuje tak, že by žalobci cokoli ukládal, přikazoval, zakazoval, povoloval, nepovoloval, s jeho záměrem souhlasil či nesouhlasil, příp. o nějakém právu žalobce závazně deklaroval, zda tu je či není.

Krajský soud proto dospěl k závěru, že žádné z napadených sdělení není „rozhodnutím“ ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s., t.j. aktem správního orgánu, který by podléhal přezkumu ve správním soudnictví. Proto krajský soud podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. odmítl i první z žalobních požadavků.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 9. února 2012

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru