Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 79/2012 - 25Rozsudek KSOS ze dne 20.08.2014


přidejte vlastní popisek

22 A 79/2012 – 25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., v právní věci žalobce Olomouckého kraje se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, zastoupeného JUDr. Petrem Ritterem, advokátem se sídlem Riegrova 12, Olomouc, proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného č. j. KÚOK/109612/2009/ODSH-SH/7202 ze dne 30. 4. 2012, ve věci nařízení provedení zabezpečovacích prací,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Zábřeh č. j. 2009/1428/DO-MUZB-16 ze dne 8. 10. 2009, jímž bylo žalobci nařízeno provedení nutných zabezpečovacích prací na stavbě zídky na ulici Sušinově v Zábřehu, podél silnice II/315.

Žalobce v žalobě namítl, že žalovaný nesprávně vyhodnotil předmětnou zídku jako zárubní, neboť mezi okrajem silnice a předmětnou zídkou se nachází pás zeleně, těleso silnice s ní nesousedí a je jednoznačně ohraničeno. Zeď byla – jak plyne ze spisu – vybudována v rámci výstavby ulice Sušilovy mimo silniční pozemek a dle zápisu o kolaudaci ze dne 14. 2. 1931 byly její části buď předány do majetku vlastníkům dotčených pozemků anebo zůstaly v majetku města; zdi a jiné úpravy byly provedeny k užitku budov nebo pozemků ležících podél silnice. Žalobce též namítal, že žalovaný nepřípustně přenesl břemeno důkazní na žalobce, jestliže v napadeném rozhodnutí uvedl, že v řízení nebyly uplatněny žádné důkazy, jež by jednoznačně prokazovaly, že vlastníkem je někdo jiný než žalobce.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „s. ř. s.“]), a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z obsahu správních spisů soud zjistil, že předmětná zeď na ul. Sušilově byla postavena v meziválečném období v souvislosti se stavbou silnice. Městským úřadem Zábřeh, jakožto stavebním úřadem, bylo zjištěno, že předmětná zeď svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat tím, že je ve špatném stavu, při náhlých výkyvech počasí (průtrže apod.) hrozí i nebezpečí zřícení zídky. Rozhodnutím Městského úřadu Zábřeh č. j. 2009/1428/DO-MUZB-16 ze dne 8. 10. 2009 bylo žalobci jakožto vlastníkovi stavby nařízeno provedení nutných zabezpečovacích prací na předmětné zdi ve lhůtě do 21. 12. 2009 dle § 135 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“). Proti prvostupňovému rozhodnutí si žalobce podal dne 29. 10. 2009 odvolání, jež bylo napadeným rozhodnutím zamítnuto a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno. Z fotodokumentace, jež je součástí spisu, je patrno, že předmětná zeď ukončuje seříznutý svah, jenž by jinak zasahoval do tělesa silnice.

Podle § 135 odst. 2 StZ stavební úřad nařídí vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li nutné ji neodkladně odstranit.

Podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“), součástmi dálnice, silnice a místní komunikace jsou tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky.

Podstatou sporu je otázka, zda je žalobce vlastníkem předmětné zdi, a je mu tak možno uložit její zabezpečení.

Krajský soud se ztotožňuje s názorem žalovaného, jenž je vyjádřen v napadeném rozhodnutí, že předmětná zeď je zdí zárubní. Žalobce s odkazem na technickou normu ČSN 73 6100 přesvědčivě vyložil, že zárubní zeď je taková zeď, která ukončuje zemní těleso v zářezu a ukončuje zářezový svah. Že předmětná zeď splňuje tyto definiční znaky, je patrno ze spisové fotodokumentace. Aby mohla být zárubní zeď součástí pozemní komunikace, je nutné, aby plnila vůči této komunikaci ochrannou funkci. Zárubní zeď slouží k ochraně pozemní komunikace, jestliže by bez ní zemní těleso, které tato zeď ukončuje, zasáhlo do tělesa pozemní komunikace. Takováto situace byla zjištěna i v projednávaném případě. Na tom nic nemění ani úzký pruh zeleně mezi zdí a silnicí, neboť povaha zárubní zdi jím není nikterak dotčena.

Jak plyne z rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Cz 3/90 ze dne 31. 1. 1990, publ. pod č. 4/1992 Sb. s. r. a s., součást věci není způsobilým předmětem občanskoprávního vztahu, pokud není zákonem stanoveno jinak. Součást věci sdílí to, co se po právní stránce týká věci hlavní. Tak tomu je i tehdy, jestliže se stala součástí věci hlavní taková věc, která byla dříve věcí samostatnou.

Jelikož ZPK prohlašuje ex lege zárubní zdi za součást silnic, k jejichž ochraně slouží, je nepochybné, že vlastník předmětné zdi musí být totožný s vlastníkem silnice. O vlastnictví silnice žalobcem nebylo mezi stranami sporu. Je proto nerozhodné, jaké byly vlastnické vztahy k silnici a zdi před účinností ZPK.

Soud ani nepřisvědčuje námitce, že žalovaný nepřípustně přenesl důkazní břemeno na žalobce. Závěr o vlastnictví žalobce nebyl učiněn v důsledku neunesení důkazního břemene žalobcem, nýbrž v důsledku vyšetření skutkového stavu, o němž není důvodných pochyb.

Krajský soud proto žalobu jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

O náhradě nákladů řízení mezi účastníky bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť procesně úspěšnému žalovanému podle obsahu spisu nevznikly v tomto řízení žádné náklady přesahující jeho obvyklou úřední činnost.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Krajský soud v Ostravě

dne 20. srpna 2014

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru