Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 76/2011 - 5Usnesení KSOS ze dne 16.06.2011

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 As 78/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

22 A 76/2011 – 5

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Miroslavy Honusové

v právní věci žalobkyně G. M. G., proti žalované Vězeňské službě ČR, Věznici a

ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava, se sídlem Opava, Krnovská 68,

o přezkoumání návrhu vychovatele Věznice Opava podat návrh na kázeňské

potrestání žalobkyně,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žalobkyni se nepřiznává osvobození od soudních poplatků.

III. Žádost žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů se zamítá.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u krajského soudu dne 12.5.2011 se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí vychovatele Věznice Opava Mgr. I. S. podat návrh na kázeňské potrestání žalobkyně. Současně žalobkyně požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Podle § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Krajský soud nejprve v souladu s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 30.11.2006 č.j. 57 Ca 166/2005-14 konstatuje, že podle § 3 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, střežení odsouzených, dozor nad nimi, metody zacházení s odsouzenými a stanovené podmínky výkonu trestu zajišťuje Vězeňská služba České republiky. Vězeňská služba činí v průběhu výkonu trestu ve vztahu k odsouzeným nepřeberné množství činností v rámci úkolů jí stanovených

[§ 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů], avšak každý její úkon není možné považovat za úkon

správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s., neboť ne každý úkon je výsledkem rozhodování o právu či povinnosti odsouzeného v oblasti veřejné správy.

Návrh vychovatele Věznice Opava na uložení kázeňského potrestání žalobkyně není výsledkem rozhodování o právu či povinnosti žalobkyně jako odsouzené v oblasti veřejné správy, neboť nijak nezasahuje do jejích hmotných veřejných práv, kdy žalobkyni neukládá žádné povinnosti a nepřiznává žádná práva. Nejde tedy ani o rozhodnutí ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s.ř.s., které podléhá přezkoumání ve správním soudnictví, neboť jde právě jen o návrh a nikoliv o rozhodnutí, jímž by byla žalobkyni založena, měněna, rušena nebo závazně určena její práva a povinnosti ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s.

.

Z výše uvedených důvodů krajský soud žalobu žalobkyně podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl, neboť žalobkyně se domáhá přezkoumání rozhodnutí, které není rozhodnutím ve smyslu legislativní zkratky uvedené v ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. a je ze soudního přezkoumání podle § 68 písm. e) s.ř.s. ve spojení s § 70 písm. a) s.ř.s. vyloučeno.

Krajský soud žalobkyni nepřiznal osvobození od soudních poplatků, neboť podanou žalobu bylo nutné z výše uvedených důvodů odmítnout. Žalobkyně tedy nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s.ř.s., protože žaloba byla podána zjevně neúspěšně.

Krajský soud současně podle § 35 odst. 8 s.ř.s. zamítl žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů, protože v důsledku podání zjevně neúspěšné žaloby žalobkyně nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s.ř.s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 3 věty první s.ř.s., protože žaloba byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 16. června 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru