Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 73/2014 - 9Usnesení KSOS ze dne 31.07.2014


přidejte vlastní popisek

22A 73/2014 – 9

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. v právní věci žalobkyně E. P., proti žalovanému Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih, se sídlem v Ostravě-Hrabůvce, Horní 791/3, o přezkoumání usnesení Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Jih, ve věci jmenování a odvolání člena Rady,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobkyně domáhala zrušení usnesení Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Jih č. 0652/21/37 ze dne 24.4.2014, kterým byla žalobkyně odvolána z funkce dalšího člena Rady městského obvodu s účinností od 24.4.2014 a zvolena Ing. A. S. do funkce dalšího člena Rady městského obvodu s účinností od téhož dne.

Podle ust. § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon o obcích) zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).

Podle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích zastupitelstvu obce je vyhrazeno volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce.

Usnesení žalovaného, jehož přezkumu se žalobkyně domáhá, s ohledem na shora citovanou právní úpravu spadá do samostatné působnosti obce.

Podle ust. § 67 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s.ř.s.) žaloby ve věcech samosprávy mohou být předmětem soudního přezkumu v rámci správního soudnictví, pokud zákon o obcích svěřuje správnímu úřadu pravomoc podat žalobu proti usnesení nebo opatření orgánu územního samosprávného celku v samostatné působnosti nebo svěřuje orgánu územního samosprávného celku oprávnění podat žalobu proti rozhodnutí o rozpuštění zastupitelstva.

Z citovaného ust. § 67 s.ř.s. vyplývá, že aktivní legitimaci k podání žaloby ve věcech samosprávy mají pouze správní úřady nebo orgány územního samosprávného celku, a to pouze v případech, kdy je jim tato pravomoc svěřena zvláštním zákonem, tj. zákonem o obcích. Aktivní legitimaci nemají jiné právní subjekty a tedy ani fyzické osoby, byť se jich opatření či rozhodnutí ve věci samosprávy bezprostředně dotýká.

Citovaná právní úprava koresponduje s právní úpravou obsaženou v hlavě VI díl 3 zákona o obcích, který je označen „Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst“. V rámci této právní úpravy pak ust. § 127 zákona o obcích podrobně upravuje postup magistrátu jako orgánu vykonávajícího dozor nad vydáváním usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů jednotlivých městských obvodů v případech, kdy je usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městského obvodu nebo městské části samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem. Z ust. § 127 odst. 2 věty prvé zákona o obcích pak vyplývá, že magistrát je správním orgánem, který, nepodaří-li se dosáhnout nápravy postupem dle ust. § 127 odst. 1 téhož zákona, je oprávněn podat návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu městského obvodu nebo městské části v samostatné působnosti soudu (ust. § 67 s.ř.s.).

Na základě shora citované právní úpravy a obsahu žaloby dospěl krajský soud k závěru, že v posuzované věci bez splnění zákonného postupu předvídaného ust. § 127 odst. 1 zákona o obcích není dána zákonná pravomoc soudu posuzovat usnesení Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Jih, jehož se žalobkyně domáhá dříve, než dozor nad jeho vydáním provede Magistrát města Ostravy. Soudnímu přezkumu může být napadené usnesení podrobeno pouze za splnění zákonné podmínky stanovené ust. § 127 odst. 2 věty prvé zákona o obcích. Žalobu však vždy podává příslušný správní orgán (§ 67 s.ř.s.).

Vzhledem k nedostatku své pravomoci (ust. § 4 odst. 1 písm. a) s.ř.s.) soud v souladu s ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. žalobu odmítl, neboť nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty prvé s.ř.s., když žaloba byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 31. července 2014

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru