Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 70/2011 - 10Usnesení KSOS ze dne 27.04.2011

Prejudikatura

1 Ans 5/2008 - 104


přidejte vlastní popisek

22 A 70/2011 – 10

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Miroslavy Honusové

v právní věci žalobce: Sdružení Stop Genocidě, se sídlem Praha 5, Hlubočepská

85/64, zastoupený Mgr. Stanislavem Hykyšem, advokátem se sídlem Pardubice,

, se sídlem Uničov,Zelená 267, proti žalovanému: Městský úřad Uničov

Masarykovo nám. 1, o přezkoumání dopisu žalovaného ze dne 24.3.2011, zn. MUUV

6305/2011 SpZn 220/2011, ve věci shromažďovacího práva,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč, který mu bude proplacen z účtu Krajského soudu v Ostravě po právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, za které označuje dopis žalovaného datovaný dnem 24.3.2011, č.j. MUUV 6305/2011 SpZn 220/2011, s tím, že u žalovaného 23.3.2011 ohlásil konání shromáždění

„Demonstrace na zastavení umělých potratů, během které probíhá petiční akce, jejíž nedílnou součástí jsou vysvětlující informační panely“, a to na 29.3.2011 od 11.00 hod. do 17.00 hod. na veřejném prostranství před Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Moravské nám. 681 v Uničově a na 30.3.2011 od

11.00 hod. do 17.00 hod. na veřejném prostranství před Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií, Školní 164 v Uničově. Dne 28.3.2011 byl však jeho zástupci J. V. doručen předmětný dopis žalovaného datovaný dnem 24.3.2011, v němž mu žalovaný oznámil, že „…1) Shromáždění na travnaté ploše – Město Uničov povoluje shromažďování jen na Masarykově náměstí, kde je zpevněná plocha, 2) Umístění informačních panelů – je nutné schválení záboru RMě Uničova, dle zásad o užívání veřejně přístupných pozemků v majetku Města Uničova Z/01/2010 (Rada města Uničov zasedá 5.4.2011)...“ Dále mu žalovaný sdělil, že pokud by plánované shromáždění mělo ohrozit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je nutné požádat o zvláštní užívání komunikací.

Žalobce je přesvědčen, že předmětný dopis žalovaného datovaný dnem 24.3.2011 je materiálně (obsahem a účinky) rozhodnutím o zákazu obou shromáždění, která byla ohlášena dne 23.3.2011, neboť žalovaný fakticky žalobci zakázal konání shromáždění, protože mu vnucuje jiné místo – Masarykovo náměstí, a to pod záminkou zpevněné plochy. To se týká rovněž ohlášených termínů shromáždění, neboť o použití informačních panelů má rozhodnout výlučně Rada Města Uničov, která však zasedá až 5.4.2011. Dále žalobce namítl, že shromáždění ohlásil již dne 23.3.2011, ale dopis žalovaného obdržel až 28.3.2011, tedy zjevně po uplynutí prekluzivní lhůty k zákazu shromáždění podle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o právu shromažďovacím“). Žalobce také namítl, že použití informačních panelů v rámci ohlášeného shromáždění není záborem veřejného prostranství, který by vyžadoval zvláštní povolení a nedůvodná je i podmínka žalovaného, aby žalobce požádal o zvláštní užívání komunikací, protože žalovaný je současně místně a věcně příslušným správním orgánem na úseku pozemních komunikacích.

Podle § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen „rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Krajský soud se v prvé řadě zabýval tím, zda daný dopis žalovaného ze dne 24.3.2001 je skutečně rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s., resp. zda jde o rozhodnutí o zákazu shromáždění podle § 11 odst. 1 zákona o právu

shromažďovacím, neboť skutečně i pouhý dopis může být v materiálním smyslu rozhodnutím, jak ostatně uvedl Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 2.7.2008 č.j. 1 Ans 5/2008-104 „Úkon správního orgánu je nutno posuzovat podle jeho obsahu, nikoli podle formy, neboť i neformální přípis může být rozhodnutím v materiálním smyslu (§ 65 s. ř. s.).“

Podle § 5 odst. 1 zákona o právu shromažďovacím svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Za právnickou osobu předloží oznámení ten, kdo je v této věci zmocněn jednat jejím jménem. Oznámení může být předloženo též osobně v pracovní den v době mezi osmou a patnáctou hodinou. Úřad vytvoří podmínky, aby oznámení mohla být řádně přijímána. Podle odstavce 3 písm. e) téhož ustanovení v oznámení musí svolavatel uvést jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem. Podle

odstavce 6 téhož ustanovení neuvede-li svolavatel údaje podle odstavce 2 a odstavce 3 anebo jsou-li uvedené údaje neúplné nebo nepřesné, úřad na to

svolavatele při osobním předložení oznámení upozorní s tím, že nebudou-li tyto vady odstraněny, nepůjde o platné oznámení. Svolavatel je oprávněn na místě oznámení potřebným způsobem doplnit nebo opravit. Bylo-li oznámení předloženo jiným způsobem, úřad svolavatele na vady neprodleně písemně upozorní. Povinnost svolavatele podle odstavce 1 je splněna, jestliže vady oznámení byly odstraněny ve lhůtě tam uvedené.

Podle § 8 zákona o právu shromažďovacím úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.

Podle § 11 odst. 1 zákona o právu shromažďovacím o zákazu shromáždění (§ 10) nebo době jeho ukončení (§ 9) rozhodne úřad bezodkladně, nejpozději však do tří pracovních dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení.

Žalobce soudu předložil Oznámení o konání shromáždění, které bylo dle podacího razítka u žalovaného podáno 23.3.2011, svolavatelem shromáždění je žalobce, jako osoba zmocněná jednat v této věci jménem žalobce je označen J. V. jako osoba zmocněná jednat v zastoupení svolavatele je označen K. B., shromáždění se mají konat ve dnech a na místech výše žalobcem uvedených. Z dopisu žalovaného ze dne 24.3.2011 adresovaného J. V. krajský soud zjistil, že žalovaný jím potvrzuje přijetí oznámení žalobce o konání daných shromáždění dne 23.3.2001 s tím však, že v tomto oznámení postrádá plnou moc k zastoupení žalobce, což již mělo být sděleno p. B., který doručil oznámení o konání shromáždění na podatelnu žalovaného. Dále žalovaný uvedl, že jde o shromáždění na travnaté ploše, přičemž Město Uničov povoluje shromažďování jen na Masarykově náměstí, kde je zpevněná plocha. Ve vztahu k umístění informačních panelů je pak nutné schválení záboru Radou Města Uničov dle zásad o užívání veřejně přístupných pozemků v majetku Města Uničova Z/01/2010 (Rada Města Uničov zasedá 5.4.2011). Dále žalovaný uvedl, že pokud by plánované shromáždění mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu, bylo by dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nutné požádat o povolení zvláštního užívání komunikací (zvláštní užívání místní komunikace při pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí podle ust. § 25 odst. 6 písm. e) tohoto zákona. Závěrem žalovaný uvádí, že žádá žalobce o doplnění podkladů oznámení.

Krajský soud konstatuje, že dopis žalovaného ze dne 24.3.2011 nenaplňuje materiální znaky rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s. (resp. § 11 odst. 1 zákona o právu shromažďovacím), protože jím není nijak rozhodováno o právech a povinnostech žalobce jako svolavatele shromáždění, ale podle jeho obsahu jde

o výzvu k předložení plné moci udělené žalobcem J. V., která jej opravňuje jménem

žalobce vystupovat. Právo správního orgánu požadovat prokázání tohoto zmocnění plyne zejména z ust. § 5 odst. 1, odst. 3 písm. e) zákona o právu shromažďovacím, podle nichž jménem svolavatele shromáždění – právnické osoby, kterou žalobce nepochybně je, jedná ten, kdo je zmocněn jednat jejím jménem. Z povahy věci je zřejmé, že tato osoba musí své oprávnění jednat jménem svolavatele shromáždění – právnické osoby správnímu úřadu také prokázat. Z předmětného dopisu žalovaného datovaného dnem 24.3.2011 je tak zřejmé, že žalovaný postupoval v souladu s § 5 odst. 6 zákona o právu shromažďovacím (a již z tohoto důvodu tedy nejde v případě daného dopisu o rozhodnutí o zákazu shromáždění podle § 11 odst. 1 zákona o právu shromažďovacím), neboť zjevně nepovažoval oznámení žalobce o svolání shromáždění za bezvadné a platné, neboť s jeho předložením nebylo prokázáno zmocnění J. V. jednat jménem žalobce, a proto žalovaný vyzval J. V. k odstranění tohoto nedostatku. Žalovaný sice pochybil, jestliže ve svém dopise v rozporu s § 5 odst. 6 poslední větou zákona o právu shromažďovacím nestanovil lhůtu k odstranění vytýkané vady (absence průkazu zmocnění J. V. jednat jménem žalobce), ale toto pochybení nemůže z této výzvy učinit rozhodnutí v materiálním smyslu.

Z předmětného dopisu žalovaného nečiní rozhodnutí ani to, že v něm žalovaný uvádí, že shromáždění jsou povolována na Masarykově náměstí, kde je zpevněná plocha, a nikoliv na plochách travnatých, neboť posuzováno v kontextu znění dopisu jde jen o postup dle výše citovaného ust. § 8 zákona o právu shromažďovacím.

Vzhledem k tomu, že z celkového znění dopisu žalovaného ze dne 23.4.2011 je zřejmé, že jde pouze o výzvu dle § 5 odst. 6 zákona o právu shromažďovacím (resp. také o návrh dle § 8 téhož zákona), mají ostatní údaje zde uvedené (zejména nutnost schválení umístění informačních panelů Radou Města Uničov a povolení zvláštního užívání komunikací) jen informativní povahu a není ještě jimi v této fázi závazně rozhodováno (zasahováno) do práv a povinností žalobce jako svolavatele shromáždění. K tomuto zásahu by mohlo dojít teprve následným rozhodnutím vydaným podle § 11 odst. 1 zákona o právu shromažďovacím.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že žalobce se domáhá přezkoumání úkonu správního orgánu, který není rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s., přičemž tento úkon je podle § 70 písm. a) s.ř.s. ze soudního přezkoumání vyloučen a podaná žaloba je tak podle § 68 písm. e) s.ř.s. nepřípustná. Proto krajský soud žalobu v souladu s § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 3 s.ř.s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

O vrácení soudního poplatku zaplaceného žalobcem ve výši 2.000,- Kč soud rozhodl analogicky podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 27.4.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně se nátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru