Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 7/2020 - 30Rozsudek KSOS ze dne 11.02.2021

Prejudikatura

4 As 151/2013 - 25

7 As 94/2012 - 20


přidejte vlastní popisek

22A 7/2020 - 30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a JUDr. Petra Hluštíka, Ph.D., ve věci

žalobce: L. Č.

bytem X zastoupený advokátem JUDr. Radkem Bechyně sídlem Legerova 148, 280 02 Kolín proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava

o žalobě proti rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 27. 11. 2019, č. j. MSK 160399/2019, ve věci přezkumu záznamu bodů v registru řidičů

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se svou žalobou doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 17. 1. 2020 domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 11. 2019, č. j. MSK 160399/2019 (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Ostravy 23. 9. 2019, č. j. SMO/542693/19/DSČ/Šče-BS (dále jen „správní orgán I. stupně), jímž byly zamítnuty námitky žalobce proti provedeným záznamům bodů v bodovém hodnocení řidiče.

2. V podané žalobě žalobce uvedl tyto žalobní body:

1) Žalovaný zcela ignoroval rozhodování jiných odvolacích správních orgánů ve věcech shodných a významně tak narušil právní jistotu účastníka řízení.

2) Ačkoliv žalobce namítal ve svém odvolání nezpůsobilost jednotlivých podkladů pro záznam bodů, žalovaný uvedl, že tyto posuzovat nemůže, byť praxe popsaná v předchozím žalobním bodě vypovídá jinak. Jediné důkazy, které žalovaný posuzuje, jsou oznámení od věcně příslušných oddělení policie, která však nemohou být dostatečným důkazem, neboť musí být vždy porovnána s rozhodnutími, jejichž se týkají, aby mohla být vyloučena možná chyba lidského faktoru či možná zvůle orgánu veřejné moci. Žalobce poukázal na rozhodnutí v blokových řízeních série HG/2014, č. bloku G1498901 a série GF/2013, č. bloku F0832677 a uvedl, že podle rozsudku Nejvyššího správního soudu – dále jen „NSS“ tyto nesplňují dostatečnou individualizaci skutku pro rozhodnutí a dále na rozhodnutí v blokovém řízení série FC/2013 č. bloku C1404971, z něhož je zřejmé, že byly dodrženy veškeré zákonem stanovené požadavky. Z rozhodnutí by měly být patrny údaje o osobě přestupce, místu spáchání přestupku a době spáchání, mělo by být zcela jasné, čeho se přestupce dopustil a jakou povinnost stanovenou zákonem svým jednáním porušil. Dle žalobce není správný argument žalovaného, že přestupce svým podpisem dal souhlas s tímto druhem projednání a správností takového rozhodnutí. Žalobce dále uvedl, v jakých případech nepovažuje podklad za způsobilý. V případě překročení nejvyšší povolené rychlosti, nevyplývá přestupkové jednání z popisu „rychlost, R, RJ, rychlost v obci (mimo obec)“. V případě porušení povinnosti nedržet za jízdy v ruce či jinak manipulovat s telefonním přístrojem není dostatečným popisem přestupku formát „telefonování za jízdy aj.“. V případě porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem není dostatečným popisem přestupku formát „neužil bezpečnostní pásy, nepřipoután bezp. pásem, nepřipoután BP, pásy as.“. Z rozhodnutí musí být naprosto zřejmé, kdy mělo ke spáchání přestupku dojít a kde, aby bylo jisté, že se přestupek stal na pozemní komunikaci či mimo ni. Údaje v rozhodnutí musí být čitelné, srozumitelné a přehledné. Žalovaný se rovněž nezabýval tím, zda je uvedena právní kvalifikace jak u přestupků samotných, tak i u povinností stanovených zákonem.

3) Dále žalobce namítal nedostatky jak k jednotlivým pokutovým blokům ze dne 30. 4. 2018, 26. 12. 2016, 5. 9. 2015, 4. 8. 2014, tak rozhodnutím ve věci přestupku č. j. SMO/214977/18/DSČ/Jar, ze dne 2. 4. 2019, č. j. MUVM/23996/2018 ze dne 10. 7. 2018 a č. j. SMO/344082/13/DSČ/Jaš ze dne 2. 10. 2013. K pokutovým blokům žalobce namítal následující chyby: neuvedení data narození či rodného čísla přestupce, nedostatečné ověření totožnosti přestupce, neuvedení doby spáchání přestupku ve formátu datum a čas, neuvedení dostatečné identifikace k místu spáchání přestupku, neuvedení přestupkového jednání, zkratkovitou právní kvalifikaci, neuvedení, zda bylo jednání spácháno úmyslně nebo z nedbalosti, neuvedení, resp. nesoulad uložené sankce mezi slovním vyjádřením a číslem, neuvedení místa vydání bloku a požadovaného údaje o oprávněné osobě včetně podpisu a nepřezkoumatelný údaj o datu podpisu a podpis žalobce samotného. K výše uvedeným rozhodnutím o přestupku vznesl žalobce pochybnost o jejich přezkoumatelnosti, kdy nejsou uvedeny veškeré formální náležitosti, naplnění materiálního aspektu přestupku, není patrný způsob spáchání přestupku, nebylo nařízeno ústní jednání ve věci, nebyly zjištěny pohnutky účastníka vedoucí k přestupkovému jednání, nelze přesně určit místo spáchání ani jeho podstatu. Žalobce proto navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu projednání a přiznání náhrady nákladů řízení.

3. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Žalovaný považuje veškeré námitky žalobce za nedůvodné, šablonovité a opakující se bez ohledu na skutečný obsah spisu. Žalobce vychází ze skutečností, které ze spisu nevyplývají, a poukazuje na vady podkladových rozhodnutí, kterými tato rozhodnutí vůbec netrpí. Všechna rozhodnutí o přestupcích žalobce jsou dostatečně způsobilým podkladem pro záznam bodů. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

4. Krajský soud poté, co zjistil, že žaloba byla podána včas ve lhůtě 2 měsíců po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí žalovaného, tedy v souladu s ustanovením § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), přezkoumal napadené rozhodnutí v souladu s ustanovením § 75 odst. 2 s. ř. s. v mezích žalobních bodů a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná; ve věci rozhodl bez jednání v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 s. ř. s., neboť s tímto postupem oba účastníci souhlasili.

5. Z obsahu správního spisu soud zjistil, že správní orgán I. stupně oznámením ze dne 18. 7. 2019 oznámil žalobci, že ke dni 9. 7. 2019 dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení a vyzval jej k odevzdání řidičského průkazu v důsledku pozbytí řidičského oprávnění. Dne 23. 7. 2019 byly správnímu orgánu prvního stupně doručeny námitky proti provedenému záznamu bodů v bodovém hodnocení řidiče. Obsahem těchto námitek je nesouhlas s veškerými provedenými záznamy bodů v registru řidičů a dále návrh na doplnění dokazování, a to o doplnění kopií o způsobilé podklady pro rozhodnutí tak, aby byl ve věci zjištěn stav, o kterém nejsou důvodné pochybnosti. Správní orgán I. stupně opatřil do spisu kopie pokutových bloků a rozhodnutí o spáchání přestupků a dne 16. 8. 2019 vydal usnesení, kterým vyrozuměl žalobce prostřednictvím jeho právního zástupce o ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a možnosti vyjádřit se k nim. Dne 3. 9. 2019 bylo správnímu orgánu I. stupně doručeno vyjádření k podkladům správního spisu. Následně vydal dne 23. 9. 2019 správní orgán I. stupně rozhodnutí, kterým námitky podané žalobcem dne 23. 7. 2019 zamítl jako neodůvodněné a provedené záznamy potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 15. 10. 2019 blanketní odvolání, které na výzvu správního orgánu doplnil dne 28. 10. 2019. O odvolání žalovaný rozhodl napadeným rozhodnutím.

6. Podle § 85 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., zákona o přestupcích, v rozhodném znění (dále jen „zákon o přestupcích účinný do 30. 6. 2017“) jsou pověřené osoby povinny prokázat, že jsou oprávněny ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení. Na pokutových blocích vyznačí, komu, kdy a za jaký přestupek byla pokuta v blokovém řízení uložena.

7. Podle ust. § 92 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v rozhodném znění (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), je-li příkazem na místě ukládána pokuta nebo peněžitá záruka za splnění povinnosti, obdrží obviněný příkazový blok. Podpisem příkazového bloku obviněným se příkaz na místě stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Nemůže-li obviněný peněžitou povinnost na místě splnit, vydá se mu příkazový blok na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení, o lhůtě splatnosti a o následcích nezaplacení.

8. Podle ust. § 92 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky se v příkazovém bloku uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, a název právnické osoby,

b) datum narození obviněného nebo identifikační číslo osoby, pokud je obviněným právnická nebo podnikající fyzická osoba, bylo-li jim přiděleno,

c) adresa místa trvalého pobytu obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, popřípadě adresa místa hlášeného pobytu cizince, má-li hlášený pobyt na území České republiky, nebo adresa sídla obviněného, je-li právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, nebo adresa místa, kde se nachází jeho nemovitý majetek, nebo adresa místa, kde vykonává svoji činnost v případě, že na území České republiky nemá sídlo nebo je nelze zjistit a má na území České republiky nemovitý majetek nebo zde vykonává svoji činnost,

d) podpis obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou,

e) popis skutku s označením místa, času a způsobu jeho spáchání nebo v případě záruky za splnění povinnosti popis skutkových zjištění,

f) právní kvalifikace skutku včetně formy zavinění a ustanovení právního předpisu, na jehož základě je povinnost ukládána,

g) výše uložené pokuty nebo záruky za splnění povinnosti, h) označení správního orgánu,

i) jméno a příjmení, funkce nebo služební číslo nebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby, j) podpis oprávněné úřední osoby,

k) datum a místo vydání příkazového bloku a l) poučení, že podpisem obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, se příkazový blok stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

9. K jednotlivým žalobním bodům krajský soud po jejich přezkoumání učinil následující závěry:

Žalobce v žalobě tvrdil, že napadené rozhodnutí žalovaného je nezákonné, neboť žalovaný a správní orgán I. stupně vycházeli pouze z oznámení věcně příslušných oddělení policie o spáchání přestupku a nikoliv z předmětných rozhodnutí. Toto tvrzení není důvodné, neboť jak z rozhodnutí správního orgánu I. stupně, tak z napadeného rozhodnutí žalovaného je zřejmé, že správní orgán I. stupně si k námitce žalobce vyžádal předmětné pokutové bloky a rozhodnutí o spáchání přestupku, tudíž nevycházel pouze z příslušného oznámení o spáchání přestupku.

Nedůvodná je rovněž námitka žalobce, že žalovaný ani správní orgán I. stupně neposuzovali podkladová rozhodnutí z hlediska dostatečné individualizace skutku. Žalovaný se v napadeném rozhodnutí zabýval tím, zda z předmětných pokutových bloků a rozhodnutí o přestupku vyplývá, že se přestupku dopustil žalobce, zda je popis skutku dostatečně určitý, a to s ohledem na vznesené výtky žalobce, týkající se užitých zkratek, a kdy a kde se přestupku dopustil, a dospěl k závěru, že pokutové bloky a rozhodnutí o přestupku všechny náležitosti správního rozhodnutí mají, neboť jsou v namítaných bodech určité. S jeho hodnocením se krajský soud plně ztotožňuje.

10. Krajský soud nejprve v obecné rovině ve shodě s konstantní a dlouhodobou judikaturou správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2018, č. j. 5 As 132/2016-34 nebo rozsudek ze dne 17. 1. 2019 č. j. 10 As 28/2018-45) konstatuje, že blokové řízení je zkráceným a velmi zjednodušeným typem správního řízení, jehož podstata je postavena na procesní ekonomii řízení a spočívá v rychlém, neformálním projednání a vyřízení přestupku přímo na místě po jeho zjištění. V praxi správní orgán zpravidla ve velmi krátkém čase projedná pachatelův přestupek a uloží mu za něj přiměřenou sankci, pokud s tím pachatel přestupku souhlasí. Do značné míry tak splývá řízení s jeho výsledkem - uložením pokuty za pomoci bloku. Pokutového bloku je využíváno typicky při projednávání přestupků z oblasti dopravy a provozu na pozemních komunikacích, jako tomu bylo i v tomto případě. Vymezením přestupku na pokutovém bloku vydaném v blokovém řízení podle § 84 a násl. zákona o přestupcích účinného do 30. 6. 2017, se zabýval NSS opakovaně, zejména v rozsudku ze dne 28. 8. 2014 č. j. 4 As 127/2014-39, s tím, že v řízení o námitkách proti záznamu dvanácti bodů jsou formální a obsahové nedostatky pokutových bloků relevantními námitkami pouze do té míry, dokud jsou schopny zpochybnit způsobilost jednotlivých podkladů pro záznam, což je nutné posuzovat v každém konkrétním případě. Žalobcem vznesené námitky však tomuto testu neodpovídají a žalovaný se s nimi v tomto smyslu jednoznačně vypořádal.

11. Na blocích, jejichž neurčitost žalobce namítá, je vytýkané jednání popsáno konkrétně takto: - pokutový blok ze dne 30. 4. 2018, číslo bloku: C 1062819 obsahuje k identifikaci obviněného jméno a příjmení, jeho datum narození, adresu číslo občanského průkazu i řidičského průkazu. K popisu skutku- času, místa a způsobu spáchání je uvedeno „RZ X, X, 30. 4. 2018, 08:25 hod., D1 km 205 směr Vyškov, § 7/1c, z. č. 361/2000 Sb., za jízdy držel mobilní telefon“.“ V kolonce „pokuta uložena za přestupek dle § je uveden text „125c/1f 1, zák. č. 361/2000 Sb.“.

Dále je uvedena výše uložené pokuty 500 Kč, označení správního orgánu včetně podpisu jak oprávněné úřední osoby, tak podpisu obviněného.

- pokutový blok ze dne 26. 12. 2016, série: JL/2015 číslo bloku: L 0823996 obsahuje k identifikaci přestupce jméno a příjmení, jeho datum narození, adresu a číslo občanského i řidičského průkazu, registrační značku vozidla, k popisu skutku- času, místa a způsobu spáchání je uvedeno „dne 26. 12. 2016 v 10:11 hod., ul. Opavská (ul. 17 listopadu), rychlost 50/76/73, § 18/4 z. č. 361/2000 Sb.“ V kolonce „pokuta uložena za přestupek dle § je uveden text „125c/1f3 zák. č. 361/2000 Sb.“. Dále je uvedena výše uložené pokuty 700 Kč, označení oprávněné úřední osoby včetně jejího podpisu a podpis přestupce.

- pokutový blok ze dne 5. 9. 2015, série: FC/2013 číslo bloku: C 0491285 obsahuje k identifikaci přestupce jméno a příjmení, datum narození, adresu a číslo občanského průkazu, k popisu skutku- času, místa a způsobu spáchání je uvedeno „Dne 5. 9. 2015 v 9:57 hod., Kopřivnice- Lubina, sil. č. I/58, u čp. 273, § 18/4 z. č. 361/2000 Sb., řidič překročil nejvyšší povolenou rychlost v obci (50/65/62), RZ X. V kolonce „pokuta uložena za přestupek dle § je uveden text „125c/1f4 zák. č. 361/2000 Sb.“. Dále je uvedena výše uložené pokuty 500 Kč, označení oprávněné úřední osoby včetně jejího podpisu a podpis přestupce.

- pokutový blok ze dne 4. 8. 2014, série FC/2013, číslo bloku: C 0523742 obsahuje k identifikaci přestupce jméno a příjmení, jeho rodné číslo, adresu a číslo občanského průkazu, k popisu skutku- času, místa a způsobu spáchání je uvedeno „10: 15 hod- 4. 8. 2014, Ostrava Poruba ul. Martinovská vjezd masokom. Martinov, § 21/5 z. č. 361/00 Sb. – nedal přednost- DN, RZ: X- Volvo- tahač“. V kolonce „pokuta uložena za přestupek dle § je uveden text „125c/1f8zák. č. 361/2000 Sb.“. Dále je uvedena výše uložené pokuty 500 Kč, označení oprávněné úřední osoby včetně jejího podpisu a podpis přestupce.

- rozhodnutí Magistrátu města Ostravy ze dne 2. 10. 2013 o spáchání přestupku obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení o opravném prostředku. K identifikaci přestupce je uvedeno jméno, příjmení a datum narození, adresa, k popisu skutku času, místa a způsobu spáchání je uvedeno: dne 4. 8. 2013 v 9:10 hod., na dálnici D1, na 347,5 km, mimo obec Ostrava- Klimkovice, v tunelu ve směru jízdy na Brno, jako řidič jízdní soupravy složené z motorového vozidla tov. Zn. Volvo, RZ: X a přípojného vozidla tov. zn. Schmitz: RZ: X, nerespektoval svislé dopravní značení (B 22a)- „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“ tím, že v jeho působnosti předjížděl jiné motorové vozidlo“. Dále je uvedeno, jaké ust. zákona o silničním provozu přestupce porušil, a že se mu za ně ukládá pokuta ve výši 5 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. 10. 2013.

- rozhodnutím Městského úřadu Vysoké Mýto ze dne 10. 7. 2018 byl vydán příkaz. Tento obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení o opravném prostředku. K identifikaci přestupce je uvedeno jméno, příjmení a datum narození, adresa, k popisu skutku času, místa a způsobu spáchání je uvedeno: „dne 11. 10. 2017 v cca 4:49 hod. řídil jízdní soupravu složenou z motorového vozidla tovární značky Mercedes- Benz, registrační značky (SPZ) X a přípojného vozidla tovární značky Schmitz, registrační značky (SPZ) X (dále jen „jízdní souprava“) a v obci Hrušová na silnici I. třídy číslo 35 (u domu čp. 50, ve směru na obec Litomyšl) překročil nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou obecnou úpravou zákona o silničním provozu o 22 km/h.“ Dále je uvedeno, jaké ust. zákona o silničním provozu přestupce porušil, a že se mu za něj ukládá pokuta ve výši 2 500 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 1 měsíce.

- rozhodnutí Magistrátu města Ostravy ze dne 2. 4. 2019 o spáchání přestupku obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení o opravném prostředku. K identifikaci přestupce je uvedeno jméno, příjmení a datum narození, adresa, k popisu skutku času, místa a způsobu spáchání je uvedeno: „dne 29. 12. 2018 v 14:12 hodin v Ostravě, na ulici U Hrůbků, u Statku, ve směru od ulice Výškovická k ulici Opavská, jako řidič motorového vozidla tov. zn. VW, RZ X nebyl za jízdy

připoután na sedadle bezpečnostním pásem“. Dále je uvedeno, jaké ust. zákona o silničním provozu přestupce porušil a že se mu za ně ukládá pokuta ve výši 1 500 Kč.

12. Z pokutového bloku ze dne 30. 4. 2018 tak jasně vyplývá, že žalobce se vytýkaného jednání, tedy držení mobilního telefonu za jízdy, dopustil, jakým způsobem a kdy a kde se tak stalo. Popis porušené povinnosti je explicitně vyjádřen a je rovněž vyjádřena právní kvalifikace, tedy je uveden odkaz na příslušné ustanovení, který je dostatečně určitý a srozumitelný; zkratka „§ 125c/1f1“ je podle názoru soudu dostatečně vypovídající a určující ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 1 a písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v rozhodném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“). Co se týče identifikace správního orgánu, blok obsahuje služební číslo a podpis oprávněné osoby, což považuje soud za zcela dostačující údaj prokazující totožnost oprávněné úřední osoby. Soud si je vědom, že na přezkum tohoto příkazového bloku se použije ustanovení § 92 odst. 2 písm. i), j) zákona o odpovědnosti za přestupky, kdy povinnou náležitostí příkazového bloku je dle písm. i) „jméno a příjmení, funkce nebo služební číslo nebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby“ a současně dle písm. j) „podpis oprávněné úřední osoby“. Je nutno podotknout, že oproti předcházející právní úpravě (zákon o přestupcích účinný do 30. 6. 2017) došlo k rozšíření zákonné úpravy a k precizaci údajů vztahujících se k oprávněné úřední osobě. V přezkoumávaném bloku sice chybí jméno a příjmení oprávněné osoby, ale je uvedena hodnost, služební číslo a také podpis, takže není pochyb o zcela dostatečné a srozumitelné identifikaci oprávněné úřední osoby, kdy nemůže na základě těchto údajů dojít k jakékoliv případné záměně či pochybnosti o určitosti její identifikace. Soud má za to, že smyslem zákonné úpravy je právě dostatečně identifikovat oprávněnou úřední osobu, kdy v tomto případě tomu tak bezesporu je. V této souvislosti soud poukazuje na usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 10. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2190/11, v němž Ústavní soud vyslovil, že: „Pokud jde o náležitosti rozhodnutí vydaného v blokovém řízení, není dle názoru Ústavního soudu z hlediska dodržení práva na spravedlivý proces zcela nezbytné, aby byly uvedeny veškeré údaje předtištěné na pokutovém bloku (pokud nejde současně o náležitost v zákoně výslovně uvedenou), nýbrž je třeba absenci každého takového údaje proporčně poměřovat ve vztahu k účelu, který má plnit, a zabývat se otázkou, jak se chybějící údaj promítl do práv adresáta takového rozhodnutí. Zde je také třeba mít na zřeteli specifický charakter blokového řízení, jehož zahájení je fakticky v dispozici osoby obviněné ze spáchání přestupku, neboť přestupek je možno tímto způsobem projednat pouze tehdy, považuje-li jej obviněný za spolehlivě zjištěný a nehodlá-li o něm vést další řízení, v němž by byly posuzovány skutkové a právní otázky, a současně souhlasí s uloženou sankcí, což stvrzuje svým podpisem. V opačném případě může obviněný využít svého práva a trvat na projednání přestupku ve správním řízení. V nyní posuzovaném případě stěžovatel s projednáním věci v blokovém řízení souhlasil, ztotožnil se s právní kvalifikací svého jednání i s výší pokuty, která mu byla udělena, což jeho pozici ve vztahu k možnému porušení jeho ústavně zaručených práv do jisté míry oslabuje. Smyslem části pokutového bloku, v níž je předtištěn údaj „jméno, příjmení, funkce“, je identifikovat osobu, která pokutu udělila. To je z hlediska ochrany práv obviněného významné především potud, že je na základě této informace možno zpětně ověřit, zda se jednalo o sobu k takovému úkonu oprávněnou, či případně řešit stížnosti obviněného vůči postupu policejního orgánu. Pro realizaci takto vymezeného účelu, tzn. pro jednoznačnou identifikaci osoby udělující pokutu, její podpis dostačuje, neboť již tato informace umožňuje v případě potřeby příslušnou osobu ztotožnit. (…) Jakkoliv se citovaný nález Ústavního soudu vztahuje k předchozí právní úpravě dané přestupkovým zákonem účinným do 30. 6. 2017, je krajský soud toho názoru, že obstojí i za účinnosti nové právní úpravy právě proto, že smysl zákonné úpravy spočívající v nutnosti identifikovat oprávněnou úřední osobu zůstává stále stejný. Žaloba tak v této části důvodná není.

13. Z pokutového bloku ze dne 26. 12. 2016 vyplývá, že žalobce se vytýkaného jednání, tedy překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci dopustil, jakým způsobem a kdy a kde se tak stalo. Popis porušené povinnosti je explicitně vyjádřen a je rovněž vyjádřena právní kvalifikace, tedy je uveden odkaz na příslušné ustanovení, který je dostatečně určitý a srozumitelný; zkratka “125c/1f3“ je podle názoru soudu dostatečně vypovídající a určující ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 3. zákona o silničním provozu. Co se týká užití zkratek „50/76/73“, jejich dostatečnou určitost a srozumitelnost v kombinaci s příslušnou právní kvalifikací shledal NSS v rozsudku ze dne 28. 8. 2014 č. j. 4 As 127/2014-39, body odůvodnění 19-25. Ze zkratky vyplývá, že první číselný údaj představuje maximální povolenou rychlost v obci 50 km/h, druhý údaj naměřenou rychlost 76 km/h, která je po odečtu odchylky tolerance měření stanovena na 73 km/h (třetí číselný údaj). Co se týče identifikace správního orgánu, blok obsahuje služební číslo, jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby, což považuje soud za zcela dostačující údaj prokazující totožnost oprávněné úřední osoby a v bližším odkazuje na odůvodnění bodu č. 12. tohoto rozsudku. Je pravdou, že v pokutovém bloku chybí údaj o obci, kde byl přestupek spáchán, avšak ve spojení s údajem v kolonce č. 8, kde je uvedeno: „v Ostrava dne 26. 12. 2016,“ není pochyb o místu spáchání přestupku, což ostatně žalobce stvrdil svým podpisem. Žaloba proto ani v této části není důvodná.

14. Z pokutového bloku ze dne 5. 9. 2015 tak vyplývá, že žalobce se vytýkaného jednání, tedy překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci, dopustil, jakým způsobem a kdy a kde se tak stalo. Popis porušené povinnosti je explicitně vyjádřen a je rovněž vyjádřena právní kvalifikace, tedy je uveden odkaz na příslušné ustanovení, který je dostatečně určitý a srozumitelný; zkratka „§ 125c/1f4“ je podle názoru soudu dostatečně vypovídající a určující ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 4. zákona o silničním provozu. Co se týká užití zkratek „50/65/62“ jejich dostatečnou určitost a srozumitelnost v kombinaci s příslušnou právní kvalifikací shledal NSS v rozsudku ze dne 28. 8. 2014 č. j. 4 As 127/2014-39, body odůvodnění 19-25. Ze zkratky vyplývá, že první číselný údaj představuje maximální povolenou rychlost v obci 50 km/h, druhý údaj naměřenou rychlost 65 km/h, která je po odečtu odchylky tolerance měření stanovena na 62 km/h (třetí číselný údaj). Co se týče identifikace správního orgánu, blok obsahuje hodnost, služební číslo, jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby, což považuje soud za zcela dostačující údaj prokazující totožnost oprávněné úřední osoby a v bližším odkazuje na odůvodnění bodu č. 12. tohoto rozsudku. Žaloba proto ani v této části není důvodná.

15. Z pokutového bloku ze dne 4. 8. 2014 vyplývá, že žalobce se vytýkaného jednání spočívajícího v nedání přednosti v jízdě dopustil, jakým způsobem a kdy a kde se tak stalo. Popis porušené povinnosti je explicitně vyjádřen a je rovněž vyjádřena právní kvalifikace, tedy je uveden odkaz na příslušné ustanovení, který je dostatečně určitý a srozumitelný; zkratka „§ 125c/1f8“ je podle názoru soudu dostatečně vypovídající a určující ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 8. zákona o silničním provozu. Co se týče identifikace správního orgánu, blok obsahuje hodnost, služební číslo, jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby, což považuje soud za zcela dostačující údaj prokazující totožnost oprávněné úřední osoby a v bližším odkazuje na odůvodnění bodu č. 12. tohoto rozsudku. Žaloba proto ani v této části není důvodná.

17. Z rozhodnutí Magistrátu města Ostravy o spáchání přestupku ze dne 2. 10. 2013 č. j. SMO/344082/13/DSč/Jaš vyplývá, že se žalobce vytýkaného jednání spočívajícího v nerespektování dopravního značení zákazu předjíždění dopustil, jakým způsobem a kdy se tak stalo. Popis porušené povinnosti je explicitně vyjádřen, včetně právní kvalifikace a stanovení pokuty a zákazu řízení. V odůvodnění rozhodnutí neshledal krajský soud rovněž žádných pochybení, když je uvedeno, jaké byly podklady pro vydání rozhodnutí, proběhlo ústní jednání, správní orgán vyhodnotil důkazy samostatně i ve vzájemné souvislosti a rovněž je dostatečně odůvodněn druh a výměra sankce. Žaloba proto není ani v této části důvodná.

18. Z rozhodnutí Městského úřadu Vysoké Mýto o příkazu ze dne 10. 7. 2018 č. j. MOVM/23996/2018 vyplývá, že se žalobce vytýkaného jednání spočívajícího v překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci dopustil, jakým způsobem a kdy se tak stalo. Popis porušené povinnosti je explicitně vyjádřen, včetně právní kvalifikace a stanovení pokuty a zákazu řízení. V odůvodnění rozhodnutí neshledal krajský soud rovněž žádných pochybení, když je uvedeno, jaké byly podklady pro vydání rozhodnutí, správní orgán vyhodnotil důkazy samostatně i ve vzájemné souvislosti a rovněž je dostatečně odůvodněn druh a výměra sankce. Příkaz byl vydán v souladu s ust. § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, kdy není povinností nařizovat ústní jednání. Žaloba proto není ani v této části důvodná.

19. Z rozhodnutí Magistrátu města Ostravy o spáchání přestupku ze dne 2. 4. 2019 č. j. SMO/21977/19/DSč/Jav vyplývá, že se žalobce vytýkaného jednání spočívajícího v nepřipoutání za jízdy bezpečnostním pásem dopustil, jakým způsobem a kdy se tak stalo. Popis porušené povinnosti je explicitně vyjádřen, včetně právní kvalifikace a stanovení pokuty a zákazu řízení. V odůvodnění rozhodnutí neshledal krajský soud rovněž žádných pochybení, když bylo nařízeno ústní jednání, dále je uvedeno, jaké byly podklady pro vydání rozhodnutí, správní orgán vyhodnotil důkazy samostatně i ve vzájemné souvislosti a rovněž je dostatečně odůvodněn druh a výměra sankce. Žaloba proto není ani v této části důvodná.

20. Krajský soud se ztotožňuje se závěrem žalovaného, že všechny pokutové bloky a rozhodnutí o přestupku, včetně vydaného příkazu, jsou v popisu skutku popsány srozumitelně, čitelně a splňují požadavek dostatečné individualizace skutku, neboť z kombinace všech uvedených údajů je patrné, jakého konkrétního jednání se žalobce dopustil, kdy a kde se tak stalo. Uvedená rozhodnutí jsou proto způsobilým podkladem pro záznam bodů do registru řidičů a žaloba tak není důvodná. Pro úplnost krajský soud dodává, že předložené pokutové bloky, u kterých měl NSS shledat nedostatečnou individualizaci skutku, na žalobcův případ nedopadají, neboť nevykazují žádné shodné znaky s posuzovanými pokutovými bloky, a rozhodnutí žalovaného tak není v rozporu s ustálenou judikaturou ve shodných věcech.

21. Pro úplnost krajský soud dodává k žalobnímu tvrzení uvedenému na str. 2 žaloby v posledním odstavci s odkazem na pokutové bloky série HG/2014 číslo bloku G1498901 a série GF/2013 číslo bloku F0832677 vydané v blokových řízeních subjektu odlišnému od žalobce, které měly být blíže nespecifikovaným rozsudkem NSS shledány nedostatečnými k individualizaci skutku, že tento žalobcův příměr považuje za nepřípadný, neboť označené pokutové bloky nevykazují žádné shodné znaky s posuzovanými pokutovými bloky vydanými v blokových řízeních žalobci, a proto nelze dospět k závěru, že rozhodnutí žalovaného je v rozporu s ustálenou judikaturou ve shodných věcech.

22. Vzhledem k tomu, že žaloba není důvodná, krajský soud ji v souladu s ustanovením § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl (výrok I.). 23. V řízení byl plně procesně úspěšný žalovaný, kterému v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. vzniklo právo na náhradu nákladů řízení; plně procesně neúspěšnému žalobci právo na náhradu nákladů řízení nevzniklo. Vzhledem k tomu, že podle obsahu spisu žalovanému žádné náklady nad rámec jeho běžné úřední činnosti v řízení nevznikly, soud rozhodl tak, že žádnému z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal (výrok II.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Ostrava 11. 2. 2021

JUDr. Monika Javorová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru