Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 65/2012 - 6Usnesení KSOS ze dne 25.05.2012

Prejudikatura

4 Ao 1/2009 - 58


přidejte vlastní popisek

22 A 65/2012 – 6

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci navrhovatele Přípravný výbor pro konání místního referenda v Obci Malenovice ve složení B. K., bytem M., Ing. V. D., bytem M., a R. O., bytem M., za který jedná zmocněnkyně B. K., bytem M., za účasti Obce Malenovice se sídlem Malenovice 85, o návrhu na vyhlášení místního referenda,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem doručeným soudu dne 22.5.2012 ve 12:10 hod. domáhá vyhlášení místního referenda v Obci Malenovice o otázce: „Souhlasíte, aby bylo postaveno Návštěvnické centrum pod Lysou horou v obci Malenovice v katastrálním území Malenovice okres Frýdek-Místek?“

Navrhovatel uvádí, že dne 10.4.2012 podal u Obecního úřadu Malenovice (dále jen „úřad“) návrh na konání místního referenda s podpisovými archy. Dne 24.4.2012 byla zmocněnkyni doručena výzva úřadu k odstranění nedostatku návrhu. Navrhovatel předal úřadu odpověď na tuto výzvu 2.5.2012 ve 14:00 hod. Navrhovatel má za to, že nedostatky tak ve stanovené lhůtě odstranil a návrh je bezvadný. Nejbližší zasedání Zastupitelstva obce Malenovice (dále jen „zastupitelstvo“) se konalo 2.5.2012 v 18:00 hod., návrh na konání místního referenda na něm však nebyl projednán.

Krajský soud při posouzení věci vycházel ze skutečností uvedených v návrhu, o nichž nemá důvodu pochybovat, když navrhovatel navíc tyto skutečnosti doložil návrhem na konání místního referenda ze dne 7.4.2012, s potvrzením o jeho převzetí úřadem 10.4.2012, podpisovými archy, zápisem úřadu z 24.4.2012, výzvou k odstranění nedostatků ze dne 24.4.2012 a odpovědí navrhovatele na výzvu ze dne 1.5.2012, s potvrzením o jejím převzetí úřadem dne 2.5.2012.

Návrh je předčasný.

Dle § 12 odst. 1 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místním referendu“) návrh přípravného výboru spolu s přílohou předkládá přípravný výbor obecnímu úřadu, (...) který posoudí předložený návrh přípravného výboru ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho podání; jestliže v návrhu přípravného výboru neshledá nedostatky, neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce.

Dle § 12 odst. 2 zákona o místním referendu nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené podle § 10 a 11 nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, obecní úřad (...) neprodleně písemně vyzve zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů, odstranil. Současně obecní úřad (...) návrh přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí a o tomto postupu učiní zápis a přiloží k němu kopii návrhu přípravného výboru.

Dle § 12 odst. 4 zákona o místním referendu bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada obce k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání (...).

Pro vznik účinků bezvadného návrhu zákon o místním referendu předepisuje v citovaných ustanoveních proceduru, jejíž průběh a ukončení je podmínkou, aby takové účinky nastaly. Účinky bezvadného návrhu tak podle zákona o místním referendu nastávají nejen samotnou bezvadností návrhu po materiální stránce (tím, že návrh objektivně obsahuje náležitosti stanovené v § 10 zákona o místním referendu), ale též ukončením procesu posuzování návrhu obecním úřadem podle shora citovaných ustanovení.

Opačný výklad by totiž musel nutně vést k absurdním situacím, kdy by zastupitelstvo muselo projednat i návrh na konání místního referenda podaný 1 sekundu před jeho konáním, aniž by proces posouzení návrhu podle § 12 zákona o místním referendu mohl vůbec proběhnout.

V posuzovaném případě byl návrh na konání místního referenda podán úřadu dne 10.4.2012. Od tohoto dne počala úřadu běžet lhůta k posouzení návrhu a příp. k vyhotovení výzvy k odstranění nedostatku návrhu a jejímu doručení zmocněnkyni navrhovatele. Tuto lhůtu úřad dodržel, když 24.4.2012 předal zmocněnkyni navrhovatele takovou výzvu. Od tohoto dne počala běžet lhůta k odstranění nedostatků návrhu (stanovená úřadem v nejkratší možné délce 7 dnů). Konec této lhůty připadl na svátek 1.5.2012, proto podle § 40 odst. 1 písm. c) zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů užitého podle § 180 odst. 1 téhož zákona, připadl poslední den této lhůty na den 2.5.2012. Lhůta tedy končila dne 2.5.2012 ve 24:00 hod.

Až okamžikem 2.5.2012 ve 24:00 hod. tak skončil proces posouzení návrhu na konání místního referenda (§ 12 zákona o místním referendu), tzn. až dnem 3.5. 2012 v 0:00 hod. mohly nastat účinky bezvadného návrhu (byl-li ve skutečnosti bezvadný).

Namítá-li tedy navrhovatel, že návrh měl být projednán zastupitelstvem na jeho zasedání, které se konalo dne 2.5.2012, soud jeho názor nesdílí. Aniž by se soud vyjadřoval k bezvadnosti návrhu po materiální stránce, účinky bezvadného návrhu mohly vzhledem k průběhu procesu posouzení návrhu úřadem nastat poprvé až dne 3.5.2012 v 0:00 hod. Nejbližší zasedání zastupitelstva po tomto okamžiku se tedy nekonalo dne 2.5.2012, neboť den 2.5.2012 předchází okamžiku 3.5.2012 v 0:00 hod.

Pro úplnost soud dodává, že z webové prezentace Obce Malenovice zjistil, že návrh byl předložen zastupitelstvu k projednání na jeho zasedání 28.5.2012, které je ve skutečnosti nejbližším zasedáním zastupitelstva po okamžiku 3.5.2012 0:00 hod. Je na navrhovateli, aby až na základě výsledků tohoto zasedání zastupitelstva zvážil podání návrhu na soudní ochranu, v čemž mu toto usnesení nebrání.

Krajský soud na tomto místě zdůrazňuje subsidiární úlohu správního soudnictví založenou na premise, že soudní projednání věci má následovat až poté, co se navrhovatel nedomůže svých práv před správními orgány.

Ze shora uvedených důvodů byl návrh podle § 46 odst. 1 písm. b) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) jako předčasný odmítnut.

Otázkou skutečné bezvadnosti návrhu po materiální stránce se soud nezabýval, když návrh na určení, že návrh nemá nedostatky, nebyl soudu podán [§ 91a odst. 1 písm. a) s.ř.s.].

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s.ř.s., podle něhož ve věcech místního referenda nemá na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků právo.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Toto usnesení nabývá právní moci jeho vyvěšením na úřední desce soudu.

V Ostravě dne 25. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v.r. Eva Stöhrová
předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru