Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 64/2010 - 43Rozsudek KSOS ze dne 15.12.2011


přidejte vlastní popisek

22 A 64/2010 - 43

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce K. D.. proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 21.4.2010 č.j. KUOK 35634/2010 a ze dne 3.6.2010 č.j. KUOK 55436/2010, ve věcech svobodného přístupu k informacím,

takto:

I. Řízení o žalobním požadavku, aby bylo zrušeno rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 21.4.2010 č.j. KUOK 35634/2010, pokud jím byl potvrzen postup Statutárního města Olomouc - Městské policie Olomouc při vyřizování žalobcovy žádosti ze dne 18.2.2010 vedené pod č.j. SmOl/MPO/61/0583/2010/Bud v části týkající se bodu 3. žalobcovy žádosti o poskytování informací, se vylučuje k samostatnému projednání a rozhodnutí.

II. Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 3.6.2010 č.j. KUOK 55436/2010, pokud jím byl potvrzen postup Statutárního města Olomouc - Městské policie Olomouc při vyřizování žalobcovy žádosti ze dne 18.2.2010 vedené pod č.j. SmOl/MPO/61/0583/2010/Bud v části týkající se bodu 48. žalobcovy žádosti o poskytování informací, se pro vady řízení zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 2.000,- Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou k soudu v zákonné lhůtě domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného: a) ze dne 21.4.2010 č.j. KUOK 35634/2010, pokud jím byl potvrzen postup Statutárního města Olomouc - Městské policie Olomouc při vyřizování žalobcovy žádosti ze dne 18.2.2010 vedené pod č.j. SmOl/MPO/61/0583/2010/Bud v části týkající se bodu 3. žalobcovy žádosti o poskytování informací, a

b) ze dne 3.6.2010 č.j. KUOK 55436/2010, pokud jím byl potvrzen postup Statutárního města Olomouc - Městské policie Olomouc při vyřizování žalobcovy žádosti ze dne 18.2.2010 vedené pod č.j. SmOl/MPO/61/0583/2010/Bud v části týkající se bodu 48. žalobcovy žádosti o poskytování informací.

V žalobě namítá: ad a) že žádal o přímé poskytnutí informací, avšak informace mu byly sděleny jako seznam právních předpisů, což žalobce nepokládá ani za sdělení informací odkazem na jejich zveřejnění, nadto pro sdělení informací takovýmto odkazem nebyla dodržena zákonem stanovená lhůta, navíc žalobce výslovně žádal o přímé poskytnutí informací;

ad b) žalobci nebylo odpovězeno, v čem konkrétně mělo spočívat jeho arogantní chování dne 9.2.2010 přesto, že o tuto informaci žádal již v původní žádosti.

Z uvedeného je zřejmé, že jakkoli žalobce uplatnil své požadavky na informace v jediné žádosti, jedná se o různou problematiku, věci spolu vzájemně věcně nesouvisejí, a proto se ke společnému soudnímu projednání nehodí. Krajský soud proto rozhodl podle § 39 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „s.ř.s.“) o vyloučení věci ad a) k samostatnému projednání a rozhodnutí.

Ve věci ad b) žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby. Argumentuje k jiné části bodu 48. žalobcovy žádosti (původ informace o tom, že se měl žalobce arogantně chovat), nikoli však k žalobcovu požadavku na sdělení informace, v čem mělo žalobcovo arogantní chování spočívat.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu [§ 75 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“)] a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z obsahu správních spisů soud zjistil, že žalobce podal u Statutárního města Olomouc - Městské policie Olomouc dne 18.2.2010 žádost o poskytnutí informací, kde v bodě 48. žádal o poskytnutí doprovodné informace související s částí požadovaných informací poskytnutých 12.2.2010, týkajících se sepsání úředního záznamu strážníkem 152 o tom, že se žalobce po celou dobu projednávání přestupku choval arogantně, kdy žalobce v žádosti výslovně uvedl: „žádám informace o tom, jak konkrétně tuto informaci strážník získal a v čem konkrétně strážníkem tvrzené mé údajné arogantní chování spočívalo“. Statutární město Olomouc-Městská policie Olomouc žalobci odpovědělo přípisem ze dne 3.3.2010 tak, že se jedná o dotaz na názor strážníka č. 152, tudíž se na poskytování této informace zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“) nevztahuje. Proti tomuto postupu podal žalobce včasnou stížnost, které bylo ve vztahu k bodu 48. žalobcovy žádosti rozhodnutím žalovaného ze dne 21.4.2010 č.j. KUOK 35633/2010 vyhověno, když žalovaný přikázal Statutárnímu městu Olomouc - Městské policii Olomouc tuto část žalobcovy žádosti vyřídit jedním ze způsobů vymezených v § 14 odst. 5 nebo § 15 ZSPI. Nato Statutární město Olomouc - Městská policie Olomouc přípisem ze dne 6.5.2010 žalobci k bodu 48. jeho žádosti sdělilo, že původem informace o žalobcově arogantním chování je názor strážníka 152; v čem mělo arogantní jednání žalobce spočívat, není v tomto přípise uvedeno. I proti tomuto postupu podal žalobce stížnost, kdy napadeným rozhodnutím byl postup Statutárního města Olomouc - Městské policie Olomouc v části týkající se bodu 48. žalobcovy žádosti potvrzen. V odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaný k bodu 48. žalobcovy žádosti argumentuje jen k jiné části bodu 48. žalobcovy žádosti (původ informace o tom, že se měl žalobce arogantně chovat), nikoli však k žalobcovu požadavku na sdělení

informace, v čem mělo žalobcovo arogantní chování spočívat.

Krajský soud za této situace konstatuje, že žádost žalobce v bodě 48. v části „žádám informace o tom, v čem konkrétně strážníkem tvrzené mé údajné arogantní chování spočívalo“ zůstala povinným subjektem i žalovaným zcela opomenuta.

Za této situace není v napadeném rozhodnutí ani v odpovědi povinného subjektu žádných úvah k této části žalobcovy žádosti, které by krajský soud mohl přezkoumat, proto krajský soud rozhodnutí žalovaného v napadené části pro nepřezkoumatelnost podle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. zrušil a věc podle § 78

odst. 4 s.ř.s. vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. V něm jsou správní orgány vázány právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).

V dalším řízení tak bude na žalovaném, resp. na povinném subjektu, aby některým ze způsobů vymezených v § 14 odst. 5 nebo § 15 ZSPI vyřídily celý bod 48. žalobcovy žádosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z procesního úspěchu žalobce ve sporu, kdy žalobci tak dle § 60 odst. 1 s.ř.s. vzniklo vůči žalovanému právo na náhradu nákladů řízení. Náklady žalobce tvoří zaplacený soudní poplatek ve výši

2.000,- Kč. Vzhledem k odlišné úpravě s.ř.s. a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen o.s.ř.), týkající se nabytí právní moci rozhodnutí (srov. § 54 odst. 5 s.ř.s., § 159, § 160 odst. 1 o.s.ř.),

uložil soud žalovanému povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Bude-li kasační stížnost podána po 31.12.2011, podává se k Nejvyššímu správnímu soudu přímo.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 15. prosince 2011

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru