Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 52/2011 - 13Usnesení KSOS ze dne 11.04.2011


přidejte vlastní popisek

22 A 52/2011 – 13

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Miroslavy Honusové věci navrhovatelky Ing. M. S., za účasti Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Horní 3, o zrušení usnesení

Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 10.3.2011 č. 0081/4, ve věci zániku mandátu členky zastupitelstva,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podaným návrhem se navrhovatelka domáhala zrušení výše uvedeného usnesení, jímž Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih vyslovilo zánik mandátu členky tohoto zastupitelstva – navrhovatelky – podle § 55 odst.3 písm.c) zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon).

V návrhu uvedla, že pracuje na Magistrátu města Ostravy jako vedoucí oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit. Toto oddělení má 13 pracovníků, organizačně je začleněno do odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit. Do své funkce byla navrhovatelka jmenována tajemníkem. Navrhovatelka uvedla, že ve své pracovní náplni nemá přímý výkon státní správy, neboť dokumenty a agendu vyplývající z úkolů v přenesené působnosti zpracovávají přímo 3,5 pracovníci jejího oddělení. Navrhovatelka nevypracovává dokumenty, není oprávněna je podepisovat (podepisuje je vedoucí odboru) ani opatřovat kulatým razítkem. Navrhovatelka je vedoucím úředníkem, působí jako střední článek řízení, její rolí je zajišťovat optimální podmínky pro včasné a kvalitní splnění úkolů jejími podřízenými. Navrhovatelka se proto domnívá, že v jejím případě nejde o neslučitelnost funkcí vedoucí oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit a

členky Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih.

Účastník řízení navrhl zamítnutí návrhu. Argumentoval sdělením zaměstnavatele navrhovatelky, z něhož vyplývá, že navrhovatelkou řízené oddělení zajišťuje mimo jiné výkon státní správy podle školského zákona a z hlediska územní působnosti zajišťuje výkon přenesené působnosti vůči celému území Statutárního města Ostravy, tedy i vůči Městskému obvodu Ostrava-Jih. Navrhovatelka je vedoucím zaměstnancem, řídí jí podřízené zaměstnance prokazatelně vykonávající státní správu a je tedy za výkon státní správy na svém úseku i zodpovědná.

Z dokladů, předložených navrhovatelkou (když skutkové okolnosti jsou mezi účastníky nesporné, jak lze dovodit i z vyjádření účastníka řízení), soud zjistil, že navrhovatelka byla tajemníkem Magistrátu města Ostravy jmenována s účinností od 1.9.2009 do funkce vedoucí oddělení školství v rámci odboru školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit, přičemž s účinností od 17.11.2010 je zařazena jako vedoucí oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit v rámci odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit. Z její funkční náplně ze dne 17.11.2010 vyplývá, že řídí, organizuje a kontroluje práci svěřeného oddělení a odpovídá za jeho činnost vedoucímu odboru. Také je odpovědná za nakládání s finančními prostředky, které jsou k dispozici pro oblast školství, sportu a volnočasových aktivit. Z náplně činnosti oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit (v rámci odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit) vyplývá, že kromě úkolů v samostatné působnosti (bod 35.4) oddělení plní úkoly také v oblasti přenesené působnosti (bod 35.9), a to mimo jiné úkoly podle § 161 odst.7 písm.a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon).

Podle § 55 odst.3 písm. c) volebního zákona, kromě případů uvedených v odstavci 2 zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to příslušné zastupitelstvo, z důvodů neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2.

Jak vyplývá z § 5 odst.2 volebního zákona, funkce člena zastupitelstva městského obvodu je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do magistrátu příslušného územně členěného statutárního města.

Podle § 5 odst.3 volebního zákona jsou tyto funkce neslučitelné pouze za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušného městského obvodu.

Navrhovatelka tvrdila, že ona sama nevykonává přímo státní správu. S tím soud nesouhlasí a zastává stejný názor jako účastník řízení, totiž, že pokud státní správu vykonávají podřízení navrhovatelky (a je nerozhodné, kolik je to pracovníků z celkového počtu v oddělení) a navrhovatelka je řídí, organizuje a kontroluje, pak také navrhovatelka nepochybně vykonává přímo státní správu. Na tom nic nemění ani způsob, jakým je organizováno vytváření dokumentů v oddělení a jejich podepisování. Oddělení, řízené navrhovatelkou, má mimo jiné na starosti návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu (§ 161 odst.7 písm. a/ školského zákona) a rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu (§ 161 odst.7 písm. b/ školského zákona), tedy jednoznačně vykonává úkoly v přenesené působnosti. Oddělení je součástí magistrátu, jeho územní působnost zahrnuje celé Statutární město Ostravu, včetně Městského obvodu Ostrava-Jih.

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih proto rozhodlo správně, když vyslovilo zánik mandátu navrhovatelky z důvodu neslučitelnosti jejích funkcí.

Krajský soud tedy návrh jako nedůvodný zamítl, přičemž podle § 93 odst. 4 zákona č.150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s.ř.s.) současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s.ř.s.).

V Ostravě dne 11. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru