Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 5/2011 - 47Usnesení KSOS ze dne 07.02.2011

Prejudikatura

Vol 36/2006 - 21

Vol 15/2006 - 20

Vol 6/2004 - 12

Vol 13/2004 - 91


přidejte vlastní popisek

22 A 5/2011 – 47

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Miroslavy Honusové

v právní věci navrhovatelů a) M. K., b) Bc. A. K., c) Ing. Š. Š., d) J. T., e) R. D.,

f) SOS pro Český Těšín, Sdružení Strany pro otevřenou společnost

a nezávislých kandidátů, jednající volebním zmocněncem R. D., všech v řízení

zastoupených JUDr. Miroslavem Jindrákem, advokátem se sídlem Praha 4 –

Chodov, Zdiměřická 1452/26, za účasti 1) Městského úřadu Český Těšín, se

sídlem Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, zastoupeného JUDr. Alicjí Klimešovou,

advokátkou, se sídlem Havířov, ul. U Stromovky 9, 2) MUDr. T. N., 3) E. M., 4) P. P.,

5) V. K., 6) Ing. P. F., 7) J. G., 8) Z. L., 9) Mgr. S. F., 10) PaedDr. M. P., 11) Ing.

M. K., 12) Ing. T. C., 13) Dipl. Ing. R. Z., 14) K. P., 15) RNDr. M. T., 16) MUDr. T.

H., 17) Mgr. M. J., 18) Ing. V. S., 19) MUDr. L. L., 20) Ing. K. P., 21) Mgr. J. C.,

22) MUDr. S. S., 23) Mgr. B. S., 24) F. B. , o neplatnost opakovaného hlasování do

Zastupitelstva města Český Těšín konaného 8.1. 2011,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

A.

Navrhovatelé se návrhem podaným u soudu v zákonné lhůtě (dne 19.1.2011 v 15:00 hod.) domáhají vyslovení neplatnosti opakovaného hlasování do Zastupitelstva města Český Těšín konaného dne 8. ledna 2011.

A1.

Namítají, že média (tisk, rozhlas a televize) silně ovlivnila opakované hlasování tím, že nepravdivě informovala o jednáních a o původních volbách, které se konaly ve dnech 15. a 16. října 2010, přičemž hlasování v těchto volbách bylo usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. listopadu 2010, č.j. 22 A 151/2010-132, prohlášeno za neplatné. Veškerou vinu dávala média jen do

souvislosti se stranou SOS pro Český Těšín a jejími kandidáty a naopak vyzdvihovala činnost advokáta Mgr. M. J., jehož cílem v opakovaném hlasování byla možnost se znovu dostat do Zastupitelstva města Český Těšín. Média nepravdivě informovala o tom, že kandidáti volební strany SOS pro Český Těšín byli odvoláni, ačkoliv v opakovaném hlasování nelze odvolat kandidáty ani volebního zmocněnce. V této souvislosti navrhovatelé odkázali zejména na vysílání ČT 24 dne 8.1.2001 v 11.32 hod. (pořad Týden v Regionu), kde byl prezentován názor Ing. P. B., že SOS pro Český Těšín „stáhla svoji kandidátku“. Na jmenovanou však bylo podáno trestní oznámení, neboť se 22. 12. 2010 obrátila na 1) účastníka jako místopředsedkyně Strany pro otevřenou společnost (dále jen „SOS“) s tím, že odvolává volební zmocněnkyni volební strany SOS pro Český Těšín R. D., jejího náhradníka T. K. a všechny kandidáty pro opakované hlasování dne 8.1.2011, přestože v té době již nebyla statutárním orgánem politické strany SOS. Dále navrhovatelé poukázali na vysílání ČT 24 dne 8.1.2011 v 18.00 hod. (pořad Týden v regionech) a v 19.00 hod. (pořad Události), v nichž byla podána informace, že opětovně při opakovaném hlasování docházelo ke „kupčení s hlasy“ a byla podána informace o tom, že Transparency International přišla s podezřením, že byla uzavřena kartelová dohoda mezi politickými subjekty a došlo k rozdělení hlasů, přičemž tato mezinárodní nezisková organizace vydala dne 11.1.2011 k těmto svým zjištěním tiskové prohlášení. V neposlední řadě navrhovatelé upozornili na to, že advokát Mgr. M. J. v Těšínských listech nabádal voliče, aby zneplatňovali hlasovací lístky, což navrhovatelé považují za pokus o maření voleb. Také další informace médií (např. v Havířovském deníku, v Českém rozhlase, na serveru idnes.cz, Mediafaxu) měly za cíl zpochybnění věrohodnosti kandidátů SOS pro Český Těšín a měly ovlivnit váhající voliče této volební strany, což vše bylo provedeno s cílem, aby kandidáti na kandidátní listině SOS pro Český Těšín nemohli být znovu zvoleni a přes zájem jejich voličů tato volební strana utrpěla v opakovaném hlasování ztrátu jednoho mandátu. Řada voličů SOS pro Český Těšín se pak v důsledku shora popsaného působení proti svému přesvědčení k volbám nedostavila, vycházeje z toho, že kandidátní listina SOS pro Český Těšín byla stažena, což potvrzuje, že v řádném termínu voleb 15. a 16. října 2010 dostala SOS pro Český Těšín v absolutních číslech 45.585 hlasů, tj. 19,14%, zatímco při opakovaném hlasování dostala 39.419 hlasů, tj. 17%, což představuje propad o 6.170 hlasů.

A2.

Navrhovatelé dále namítli, že podle internetových informací Havířovského deníku.cz. (8.1.2011 v 8.40 hod.) ve volebním okrsku v Havlíčkově ulici znemožnila předsedkyně volební komise A. M. odvolit jakémusi muži, který si vzal hlasovací lístek a odešel s ním ven, což bylo potvrzeno i tiskovou mluvčí 1) účastníka D. H.. Proto byl tento hlasovací lístek zneplatněn a navrhovatelé mají podezření, zda tím ze strany volební komise nedošlo k maření voleb a zda nebyl spáchán trestný čin dle § 351 odst. 1 trestního zákona. Také tento hlas měl být dle navrhovatelů započítán, protože nešlo ze strany zmíněného voliče o nezákonné jednání. Je totiž běžné, že řada voličů si vyplňuje hlasovací lístky doma a poté je vhazuje přímo do urny a ani počet hlasovacích lístků není omezen. I v případech, kdy na voliče venku čekají lidé, není takové jednání v rozporu se zákonem, který nezakazuje, aby hlasovací lístek nebyl označen mimo volební místnost. Je rovněž běžné, že i někteří zaměstnavatelé vnucují svou vůli svým zaměstnancům koho volit. Podle § 31 odst. 3 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZO“), je dána možnost a nikoliv povinnost upravit volební lístek za plentou pro zachování tajnosti vůle voliče. Tento případ potvrzuje, že vše, co mělo poškodit kandidáty SOS pro Český Těšín, bylo použito proti nim, což mohlo vést k tomu, že těsným rozdílem v počtu hlasů ztratili v opakovaném hlasování oproti původnímu jeden mandát.

A3.

Navrhovatelé také namítli, že ovlivňování voličů a „kupčení s hlasy“ se mělo týkat i volebních stran ČSSD a ODS, neboť firma STAVREKO plus s.r.o. nařídila svým zaměstnancům, kteří bydlí v Českém Těšíně, aby se dostavili v sobotu 8.1.2011 (tj. v den opakovaného hlasování) do místa výkonu práce a následně byli tito sváženi k volebním okrskům s pokynem, že mají volit ODS. Rovněž zde by se tedy mohlo jednat o ztrátu určitého počtu hlasů pro politický subjekt, pokud by tito voliči volili dle své skutečné vůle.

U jednání soudu navrhovatelé poukázali na to, že chtějí upozornit na řadu nesrovnalostí, které opakované hlasování provázely a zejména na to, že ze strany médií docházelo k takovému ovlivňování opakovaného hlasování, že to mohlo mít vliv na jeho výsledek, jakož i na to, že při opakovaném hlasování mělo docházet také ke „kupčení“ s hlasy. V této souvislosti odkázali zejména na rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 15.11.2010 a nález Ústavního soudu ČR ze dne 18.1.2011, sp. zn. Pl. ÚS 57/10, podle nichž je podplácení voličů nepřípustné a zpochybňuje

dobré jméno a legitimitu zvoleného orgánu. Dále uvedli, že informace médií o tom, že došlo k odvolání kandidátů SOS pro Český Těšín, museli telefonicky vyvracet.

B.

K návrhu se písemně vyjádřil jen účastník 1).

Účastník 1) jako volební orgán uvedl, že k rozsahu a obsahu informací zveřejňovanými médii a Transparency International se nebude vyjadřovat. K postupu okrskové volební komise č. 11, v níž došlo ke znemožnění volby voliče, uvedl, že zapisovatelka této komise L. F. vydala voliči J. S. úřední obálku a učinila o tom záznam do výpisu stálého seznamu voličů. Na jeho žádost mu byl vydán rovněž hlasovací lístek. Tento volič poté, aniž by vstoupil do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků a vhodil obálku do volební urny, volební místnost opustil. Po jeho návratu komise po vzájemné poradě tomuto voliči neumožnila hlasovat a hlasovací lístek mu odebrala. Tímto postupem v jednotlivém případě nemohl být ovlivněn výsledek hlasování.

K úkonům souvisejícím s odvoláním zmocněnce volební strany SOS pro Český Těšín odkázal 1) účastník na své stanovisko ve věci sp. zn. 22 A 4/2011, podle kterého jako zmocněnkyně volební strany SOS pro Český Těšín byla na kandidátní listině uvedena R. D. a jako náhradník T. K.. Kandidátní listina byla podepsána Ing. P. B., místopředsedkyní SOS jako osobou oprávněnou jednat jménem této politické strany. Dne 22.12.2010 se k 1) účastníku dostavila Ing. B. a předala mu listiny, na základě nichž odvolala zmocněnkyni volební strany SOS pro Český Těšín R. D. a jejího náhradníka T. K. a ustanovila novým zmocněncem P. M.. Dne 27.10.2010 byla 1) účastníku doručena listina, kterou P. M. jako nový volební zmocněnec odvolal všechny kandidáty volební strany SOS pro Český Těšín. Tato volební strana však není volební stranou uvedenou v ust. § 24 odst. 2 ZVZO a následně byl 1) účastník vyrozuměn o tom, že celostátní konference SOS na svém zasedání 11.12.2010 odvolala Ing. B. z funkce místopředsedkyně této politické strany. Proto si vyžádal stanovisko Ministerstva vnitra ČR k souladu kroků učiněných SOS se ZVZO a také k oprávněnosti Ing. B. a nově jmenovaného volebního zmocněnce P. M. činit tyto kroky. Se stanoviskem Ministerstva vnitra ČR z 29.12.2010 se ztotožnil a postupoval v souladu s ním, tj. akceptoval jen odvolání volební zmocněnkyně a jejího náhradníka a další kroky (jmenování nového zmocněnce a odvolání kandidátů) neakceptoval.

Účastník 1) u jednání soudu dále uvedl, že jako volební orgán splnil veškeré své povinnosti a námitky navrhovatelů odmítá.

Účastník 17) Mgr. M. J. u jednání soudu uvedl, že v opakovaném hlasování skutečně získal mandát v Zastupitelstvu města Český Těšín, ale setrvale zastává stanovisko, že „kupčení“ s hlasy voličů je zcela nepřípustné a na tom trvá i za situace, že by mohl o tento mandát přijít. Navrhovatelé dále ve své námitce vytrhli z kontextu jeho vyjádření ke zneplatňování hlasovacích lístků, neboť, jak již uvedl, je přesvědčen o nepřípustnosti „kupčení“ s hlasy a v případě, když volič přijme za svůj hlas peníze a odevzdává hlasovací lístek vyplněný někým jiným, pak již je lepší, aby tento lístek zneplatnil.

Ostatní účastníci se k návrhu nevyjádřili.

C.

Krajský soud provedl dokazování při jednání dne 7.2.2011 a zjistil:

C1.

Z výpovědi svědkyně A. M. soud zjistil, že při opakovaném hlasování dne 8.1.2011 byla předsedkyní volební komise ve volebním okrsku č. 11, v němž se stala pouze jedna neobvyklá událost. Jeden z voličů si totiž převzal hlasovací lístek i úřední obálku a s těmito odešel z volební místnosti i z budovy. Na tuto skutečnost byli upozorněni jinou voličkou, sami si toho nevšimli, protože ve volební místnosti byl velký ruch. Po poradě volební komise dospěli k závěru, že hlas tohoto voliče je třeba zneplatnit. Proto poté, co se tento volič vrátil, mu svědkyně hlasování znemožnila, protože nejen s hlasovacím lístkem, ale i s úřední obálkou odešel. Hlasovací lístek zneplatnili tak, že jej tomuto voliči vzala, napsala na něj „neplatný“ a podepsala se. Krátce po této události se dostavila hlídka Policie ČR, které situaci vysvětlili a k dotazu policistů jim sdělili, že uvedený volič volil volební stranu SOS pro Český Těšín. Správnost jejich postupu jim pak potvrdili pracovníci krajského úřadu, kteří kontrolovali průběh voleb.

C2.

Z úředních záznamů Policie ČR ze dne 8.1.2011 krajský soud zjistil, že ve volební místnosti č. 11 (ZŠ Havlíčkova) mělo dojít k narušení průběhu voleb. Na místě předseda volební komise uvedl, že J. S. porušil volební řád, neboť opustil volební místnost s nevyplněným hlasovacím lístkem a následně se vrátil do volební místnosti a volební komisí mu bylo zabráněno volit. J. S.. Policii ČR potvrdil, že skutečně chtěl volební místnost opustit, protože doma zapomněl brýle, které k volbě nutně potřeboval. Chtěl totiž volit odpovědně a bez brýlí nemohl v hlasovacím lístku přečíst jména svých oblíbených komunálních politiků. Podezření, že si za volbu chtěl nechat zaplatit, jej velmi rozhořčilo.

C3.

Z tiskové zprávy Transparency International ze dne 11.1.2011 soud zjistil, že se tato nevládní organizace zúčastnila jako pozorovatel opakovaného hlasování a konstatovala, že „Volby v Českém Těšíně se opakovaly v celém městě, protože

během říjnových voleb docházelo k masivnímu uplácení voličů, což mělo zásadní vliv na celkové volební výsledky. Po celý den konání opakovaných voleb zaměstnanci TIC zaznamenávali oznámení od občanů, kteří popisovali své osobní zkušenosti s manipulováním voleb. Na základě těchto oznámení a dalších osobních poznatků

dospělo TIC k závěru, že stejně jako řádný termín voleb do zastupitelstva, doprovázelo i opakované volby rozsáhlé nakupování voličských hlasů a to ve prospěch hned několika volebních subjektů. Přestože nakupování hlasů tentokrát probíhalo skrytější formou, TIC se domnívá, že vzhledem k rozsahu tohoto jednání, došlo ke zmaření vyjádření svobodné vůle občanů ve volbách. Na základě získaných poznatků TIC rovněž zvažuje podání trestního oznámení na organizátory kupčení s hlasy voličů.“

C4.

Z článku „V Českém Těšíně opět volí ve velkém počtu bezdomovci“ zveřejněném na Novinky.cz dne 8.1.2011 v 8.56 hod. a aktualizovaném v 12.51 hod. soud zjistil, že je zde mimo jiné uvedeno, že „Existuje silné podezření, že i při opakovaném hlasování dochází k nakupování hlasů ve prospěch jedné z 12 kandidátek.“ Dále zde uvedeno, že volební komise na Havlíčkově ulici už dokonce jeden hlas zneplatnila, neboť „„jeden pán odešel i s hlasovacím lístkem, za chvíli se vrátil a vběhl za plentu……Předsedkyně volební komise žádala po voliči vysvětlení, řekla mu, že nemůže hlasovat. „ten pán tvrdil, že nemá brýle a chtěl, aby mu někdo volební lístek vyplnil. Přetahovali se o obálku, a on nakonec utekl.“ Členové volební komise prozkoumali lístek dotyčného voliče a zjistili, že jedním křížkem volil SOS pro Český Těšín, jejímž lídrem je kontroverzní podnikatel a bývalý spolupracovník StB M. K.. Právě jeho kandidátka byla podezřelá z nakupování hlasů při řádných říjnových komunálních volbách, což posléze potvrdil Krajský soud v Ostravě a výsledek voleb zrušil.“

C5.

Krajský soud zamítl důkazní návrh navrhovatelů na provedení důkazu „zápisem z průběhu voleb umístěných na úřední desce soudu“, neboť takový zápis, který by byl umísťován na úřední desce soudu neexistuje. Svůj návrh na provedení důkazu jejich účastnickými výpověďmi vzali navrhovatelé u jednání soudu zpět a ani soud neshledal důvod k jejich provedení. Žádné další důkazy navrhovatelé soudu nepředložili.

D.

V závěrečném návrhu navrhovatelé uvedli, že ponechávají na úvaze soudu, zda působení médií při opakovaném hlasování dosáhlo takové intenzity, že mohlo mít vliv na výsledky opakovaného hlasování a pro případ, že k tomuto závěru soud dospěje, navrhli návrhu vyhovět, aby byla zajištěna legitimita zvoleného zastupitelstva.

Účastník 1) v závěrečném návrhu navrhl zamítnutí návrhu a uvedl, že navrhovatelům se v řízení nepodařilo prokázat jejich tvrzení spočívající v námitkách proti postupu volebního orgánu, tj., že by v rámci politické soutěže volebních stran nebyla zajištěna její rovnost a průhlednost. Ke sporné otázce zneplatněného voličského hlasu uvedl, že postup volební komise byl po právu a tento jeden voličský hlas nemohl ovlivnit výsledek voleb. Ve vztahu k navrhovateli tvrzené kartelové dohodě politických stran nebo ke zneplatňování hlasů navrhovatelé neunesli své důkazní břemeno, přičemž tisková zpráva Transparency International je ze dne 11.1.2011, tedy byla vydána až za tři dny po opakovaném hlasování. Rovněž z výše uvedeného článku na Novinkách.cz není zřejmé kolikrát byl navštíven apod.

Účastník 17) Mgr. M. J. v závěrečném návrhu také navrhl zamítnutí návrhu a poukázal na to, že ve volebních věcech platí přísná koncentrace řízení a soud je povinen rozhodnout ve lhůtě dvaceti dnů a přestože jsou v návrhu uvedena mnohá tvrzení, tato se nepodařilo navrhovatelům prokázat.

Ostatní účastníci se nevyjádřili.

E.

Dle § 60 odst. 2 ZVZO návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování.

Základním a konstantním pravidlem pro rozhodování volebních soudů je východisko, že podmínkou úspěšnosti návrhu jsou: o protiprávnost,

o vztah mezi touto protiprávností a zvolením zastupitelského sboru, jak byl zvolen, o zásadní intenzita této nezákonnosti, která musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno se důvodně domnívat, že pokud by ke zjištěné protiprávnosti nedošlo, nebyl by zastupitelský sbor zvolen tak, jak byl zvolen.

F.

Jako nedůvodnou shledal soud námitku navrhovatelů, že došlo k ovlivnění výsledků opakovaného hlasování v důsledku informací podávaných tištěnými, rozhlasovými a televizními médii.

K těmto svým tvrzením navrhovatelé předložili jen výše citovaný článek „V Českém Těšíně opět volí ve velkém počtu bezdomovci“, který pouze popisuje průběh opakovaného hlasování v Českém Těšíně včetně situace, za níž došlo ke zneplatnění jednoho voličského hlasu. V podání těchto informací včetně uvedení, že dotyčný volič měl dle tohoto článku volit právě SOS pro Český Těšín, popisu lídra této volební strany a podezření, kterou tuto volební stranu provázelo při říjnových komunálních volbách, však nelze bez dalšího spatřovat nezákonný zásah do opakovaného hlasování, který by navíc měl mít nějaký vliv na výsledek voleb. Je totiž třeba v prvé řadě poukázat na to, že kandidáti jakýchkoliv volebních stran dobrovolně vstupují do veřejného života a musí tedy počítat s tím, že jejich minulá, současná i budoucí činnost bude sledována a komentována veřejností a médii, což je součástí

svobody projevu a práva na informace.

Soud v této souvislosti zejména zdůrazňuje, že svoboda projevu a právo na informace náleží mezi základní lidská práva dle čl.17 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod. Jak již uvedl Ústavní soud ČR ve svém nálezu ze dne 23.3.2010, sp. zn. I. ÚS 1990/08, „Svoboda projevu jako taková se vztahuje nejen na tvrzení či

stanoviska příznivě přijímaná či považovaná za neškodná nebo bezvýznamná, ale i na ty, která jsou považována za polemická, kontroverzní, šokující nebo třeba i někoho urážející. K otázce svobody projevu se Ústavní soud vyjádřil rovněž ve

svém nálezu ze dne 27.9.2005, sp. zn. I. ÚS 394/04, tak, že „Svobodný tisk závisí na svobodném toku informací od sdělovacích prostředků k čtenářům a od čtenářů ke sdělovacím prostředkům. Novináři v celém světě, ať již pracují pro místní nebo národní noviny, nebo pro národní nebo mezinárodní televizní společnosti, běžně závisí na ne-novinářích kvůli přísunu informací o otázkách veřejného zájmu….. Citované články 17 odst. 1 Listiny a 10 odst. 1 Úmluvy zakotvují právo na svobodu projevu, které je jedním z úhelných kamenů demokratického státu. Jsou to zejména tisk, rozhlas a televize, které informace rozšiřují a zprostředkovávají; v této souvislosti má svoboda informací význam mimořádný (srov. např.rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sunday Times v. Velká Británie 1978, A-30)..“ Svoboda projevu tisku, rozhlasu a televize je tedy jedním z ústavněprávních pilířů demokratického státu a volby (hlasování) do obecních zastupitelstev, při nichž voliči realizují své základní ústavní právo dle čl. 102 odst. 1 Ústavy ČR, jsou vždy v centru pozornosti veřejnosti, která má také právo na informace o jejich průběhu. Podávání informací o průběhu voleb (hlasování) včetně souvisejících soudních řízeních tedy nelze vyloučit z ústavní ochrany svobody projevu, tisku a práva na informace. Tím spíše je pochopitelný a zcela legitimní zájem veřejnosti, voličů, politiků a médií o průběh opakovaného hlasování, a to navíc za situace, kdy zdejší soud svým usnesením ze dne 15.11.2010, č.j. 22 A 151/2010-132, rozhodl o neplatnosti hlasování ve volbách konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 proto, že

bylo prokázáno podplácení voličů.

Navrhovatelé tuto námitku dále konkretizovali ve vztahu k informacím podávaných médiím nebo jejich prostřednictvím jen k Mgr. M. J. (v Těšínských listech), Ing. P. B. (v televizním pořadu Týden v regionu dne 8.1.2001) a Transparency International (v televizních pořadech Týden v regionu a v Událostech dne 8.1.2011), ale ke svým tvrzením nepředložili žádné důkazy s výjimkou tiskového prohlášení Transparency International, které však zjevně nemohlo mít vliv na výsledek opakovaného hlasování konaného 8.1.2011, neboť bylo vydáno až dne 11.1.2011. Nedostatečným je pouhé označení televizního či rozhlasového pořadu či čísla novin, v nichž mělo k údajným výrokům Mgr. J., Ing. B. a Transparency International dojít, neboť je věcí navrhovatelů, kteří v posuzované věci nesou důkazní břemeno, aby svá tvrzení také předložením řádných důkazů prokázali, tj. např. předložením novin apod. Navrhovatelé tedy k těmto tvrzením neunesli své důkazní břemeno a soud v tomto směru jejich činnost nahrazovat nemůže, neboť by tím porušil zásadu rovnosti účastníků. Proto také nemohl soud blíže tyto námitky ve vztahu k důvodům svého rozhodnutí hodnotit a posuzovat význam navrhovateli tvrzených prohlášení Mgr. J., Ing. B. a Transparency International (mimo tiskového prohlášení Transparency International z 11.1.2011) v médiích na řádnost průběhu opakovaného hlasování.

Ve zbývající části této námitky pak navrhovatelé, byť v některých případech s poukazem na další konkrétní televizní a rozhlasové pořady či noviny, formulovali své další námitky jen obecně s tím, že podle těchto sdělení mělo docházet ke „kupčení“ s hlasy voličů a všechny médii podávané informace měly za cíl znevěrohodnit kandidáty SOS pro Český Těšín. Není tedy ani zřejmé, co konkrétně, jaké výroky vlastně navrhovatelé jimi jmenovaným médiím vytýkají a z čeho konkrétně dovozují, že tímto způsobem mělo dojít k nezákonnému ovlivňování voličů, což mělo mít dle jejich názoru vliv na výsledek opakovaného hlasování. Tyto námitky navrhovatelé opět ničím neprokazují, neuvádějí žádné konkrétní důkazy k prokázání svých tvrzení a rovněž v tomto směru tedy neunesli své důkazní břemeno, přičemž s ohledem na obecnost takto formulovaných námitek může soud pouze odkázat na svůj výše uvedený výklad ke svobodě projevu a právu na informace.

Nad rámec důvodů tohoto rozhodnutí s ohledem na závažnost tvrzení navrhovatelů o informacích, které měla médiím poskytnout Ing. P. B., soud uvádí, že ústavní právo svobody projevu, tisku a právo na informace se obecně vztahuje také na informace, jež se týkají odvolávání kandidátů volebních stran, neboť jde nepochybně o informace podstatné. K námitce navrhovatelů, že šlo o informace ze strany Ing. B. nepravdivé, protože již v inkriminované době nebyla statutárním zástupcem SOS, nelze než uvést, že tuto spornou skutečnost nelze přičítat médiím, ale je vnitřní záležitostí volební, resp. politické strany.

Jako pouhou spekulaci přitom vyhodnotil krajský soud tvrzení navrhovatelů, že k dostavení se menšího počtu voličů SOS pro Český Těšín v opakovaném hlasování než v původních volbách 15. a 16. října 2010 došlo právě v důsledku v předcházejícím odstavci uvedené informace.

Závěrem je vhodné k této námitce dodat, že v postupu médií, který je prováděn v rámci ústavně zaručené svobody projevu, tisku a práva na informace, nelze bez dalšího spatřovat volební agitaci a propagaci volebních stran, resp. nezávislých kandidátů (§ 30 odst. 3 ZVZO), jejich povaha i cíle jsou zcela

rozdílné, přičemž z článku „V Českém Těšíně opět volí ve velkém počtu bezdomovci“ a ani ze samotných tvrzení navrhovatelů neplyne, že by tyto meze byly některým z médií konkrétním způsobem překročeny.

G.

Z tiskového prohlášení Transparency International ze dne 11.1.2011 soud nemohl učinit žádná konkrétní skutková zjištění k posouzení řádného průběhu voleb, protože je pouze obecné, představuje bez bližšího zdůvodnění hodnocení opakovaného hlasování, aniž by však z něj bylo zřejmé, na základě jakých konkrétních skutečností k němu Transparency International vlastně došla, není z něj např. ani zřejmé jaké volební strany vlastně měly voliče podplácet, jakým způsobem, kdy apod.

Soud přitom neprovedl navrhovateli navržené svědecké výslechy osob, které toto tiskové prohlášení vyhotovily (tj. S. B. a V. B.), neboť navrhovatelé neuvedli, jaké konkrétní skutečnosti by vlastně soud měl z jejich výpovědí zjistit a k jakým konkrétním tvrzením navrhovatelů (tj. jaká kartelová dohoda a mezi jakými politickými subjekty byla uzavřena, jak došlo k rozdělení hlasů apod.). V tomto směru tedy neunesli navrhovatelé ani své břemeno tvrzení.

H.

Dále se soud zabýval posouzením námitky navrhovatelů ve vztahu k tomu, že jednomu z voličů nebylo volební komisí hlasování umožněno, což i v řízení před soudem bylo potvrzeno 1) účastníkem a prokázáno výpovědí svědkyně M., jakož i úředními záznamy Policie ČR ze dne 8.1.2011. Zde musí krajský soud konstatovat, že „zneplatnění“ daného hlasovacího lístku bylo ze strany volební komise důvodné, protože ZVZO v případech, kdy jsou hlasovací lístky doručeny voličům do místa jejich bydliště, sice umožňuje, aby je upravili např. doma, na straně druhé však striktně ve svém § 34 odst. 1 ZVZO stanoví, že po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky (tuto vždy obdrží volič až od volební komise – pozn. soudu) vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, s tím, že podle § 34 odst. 6 poslední věty ZVZO voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní. Znění ZVZO tedy neumožňuje, aby po převzetí hlasovacích lístků (nemá-li je volič již u sebe) a především úřední obálky volič opouštěl volební místnost apod., ale musí vstoupit do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Cílem této právní úpravy je zjevně zajistit řádný průběh voleb (hlasování) na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním (§ 2 ZVZO) a zabránit tomu, aby byl volič po převzetí hlasovacích lístků a úřední obálky kýmkoliv a jakkoliv třeba i mimo volební místnost bezprostředně při volbách ovlivňován. Pro úplnost zbývá dodat, že v oblasti veřejného práva neplatí zásada vlastní právu soukromému „Co není zakázáno, je dovoleno“, ale zásada právě opačná „Co není dovoleno, je zakázáno“.

I.

Navrhovatelé dále neprokázali své tvrzení, že údajně měly být společností STAVREKO plus s.r.o. a v jakém počtu sváženi její zaměstnanci s pokynem, že mají volit ODS. Soud tedy ani nemohli nijak posoudit, zda k tomuto jednání skutečně došlo a jaký mohlo mít vliv na výsledek opakovaného hlasování.

J.

Krajský soud s ohledem na všechny výše uvedené závěry podle § 90 odst. 3 s.ř.s. podaný návrh jako nedůvodný zamítl.

K.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 93 odst. 4 s.ř.s., které určuje, že ve věcech volebních nemá žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení právo.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s.ř.s.).

Toto usnesení nabývá právní moci vyvěšením na úřední desku Krajského soudu v Ostravě (§ 93 odst. 5 s.ř.s.).

V Ostravě dne 7. února 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně se nátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru