Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 48/2011 - 7Usnesení KSOS ze dne 31.03.2011

Prejudikatura

7 A 48/2002

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 As 75/2012 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

22 A 48/2011 – 7

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Miroslavy Honusové

v právní věci žalobkyně: G. M. G., proti žalované: Vězeňská služba České

republiky, Věznice Opava, P.O.BOX 115, Opava, o přezkoumání rozhodnutí o

zamítnutí vycházky – návštěvy kostela,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žalobkyni se nepřiznává osvobození od soudních poplatků.

III. Žádost žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů se zamítá.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u krajského soudu dne 9.3.2011 se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 2.3.2011, jímž byla zamítnuta její žádost o návštěvu kostela.

Žalobu žalobkyně odůvodnila tím, že podala 21.2.2011 žádost o umožnění návštěvy kostela formou vycházky se zaměstnancem Věznice Opava, ale dne 2.3.2011 byla její žádost zamítnuta a vycházka nebyla povolena s tím, že na ni žalobkyně nemá nárok. Tento závěr není pravdivý, protože v mezidobí byl podán návrh na udělení kázeňské odměny, přičemž jednou z forem kázeňských odměn je také povolení opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti nebo s návštěvou nebo programem zacházení. Protože žalobkyně má v programu zacházení také náboženství a návštěvu kaple, jakož i spolupráci s kaplanem, podmínky splnila a na vycházku má nárok.

Podle § 46 odst. 3 zákona č. 169/199 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výkonu trestu odnětí svobody“), kázeňskými tresty jsou: a) důtka, b) snížení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců, c) zákaz přijetí jednoho balíčku v kalendářním roce, d) pokuta až do výše 1 000 Kč, e) propadnutí věci, f) umístění do uzavřeného

oddělení až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení, g) celodenní umístění do uzavřeného oddělení až na 20 dnů, h) umístění do samovazby až na 20 dnů, i) odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny.

Podle § 76 odst. 6 zákona o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění platném a účinném do 30.6.2011, nestanoví-li tento zákon jinak, nepodléhají rozhodnutí vydaná v kázeňském řízení přezkoumání soudu.

Nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 29.9.2010, sp. zn. Pl. ÚS 32/08, bylo výše citované ustanovení § 76 odst. 6 zákona o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění platném a účinném do 30.6.2011, zrušeno dnem 30.6.2011.

Krajský soud se s ohledem na výše uvedené zabýval nejprve přípustností podané žaloby nejen z hlediska současného znění zákona o výkonu trestu odnětí svobody ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí krajským soudem, ale také i s přihlédnutím k citovanému nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 29.9.2010, který dosavadní znění ustanovení § 76 odst. 6 zákona o výkonu trestu odnětí svobody dnem 30.6.2011 zrušuje, jakož i k důvodům tohoto nálezu Ústavního soudu ČR.

Nyní platné a účinné znění § 76 odst. 6 zákona o výkonu trestu odnětí svobody vylučuje ze soudního přezkumu všechna kázeňská rozhodnutí, přičemž takovéto paušální vyloučení ze soudního přezkumu bez jejich diferenciace z hlediska zásahu do základních lidských práv odsouzeného shledal Ústavní soud ČR protiústavní. Současně však ústavní soud zdůraznil, že cílem není dosažení soudního přezkumu u všech kázeňských trestů, ale jen u těch, které výrazným způsobem zasahují do osobní integrity odsouzeného (srov. § 46 odst. 1 písm. f, g, h, zákona o výkonu trestu odnětí svobody) s tím, že tento způsob právní úpravy umožňuje Listina základních práv a svobod v čl. 36 odst. 4.

Krajský soud žalobu tedy posoudil nejen z hlediska nyní platné a účinné právní úpravy, ale také z hlediska ústavněprávních kritériích předestřených Ústavním soudem ČR ve výše citovaném nálezu ze dne 29.9.2010, a dospěl k závěru, že žaloba o přezkoumání rozhodnutí Vězeňské služby ČR o zamítnutí žádosti žalobkyně o návštěvu kostela s tím, že žalobkyni na ní nevznikl nárok, je nepřípustná podle § 68 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), protože přezkoumání tohoto úkonu vězeňské služby vylučuje podle § 70 písm. f) s.ř.s. zvláštní zákon, tj. ust. § 76 odst. 6 zákona o výkonu trestu odnětí svobody ve spojení s § 46 odst. 3 písm. a) téhož zákona.

Tento závěr krajského soudu je přitom ústavně konformním způsobem výkladu ustanovení § 76 odst. 6 zákona o výkonu trestu odnětí svobody, jenž má být zrušen až dnem 30.6.2011, neboť respektuje závěry nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 29.9.2010. Cílem tohoto nálezu totiž nebylo dosažení přezkumu u všech kázeňských trestů, ale jen u nejzávažnějších z nich [§ 46 odst. 1 písm. f, g) a h) zákona o výkonu trestu odnětí svobody, tj. u kázeňských trestů umístění do uzavřeného oddělení až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení, celodenního umístění do uzavřeného oddělení až na 20 dnů a umístění do samovazby až na 20 dnů]. V posuzované věci, v níž nebyla žalobkyni návštěva kostela umožněna, protože žalobkyni na tuto kázeňskou odměnu nevznikl nárok, je svou povahou nejbližší odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny dle § 46 odst. 3 písm. i) zákona o výkonu trestu odnětí svobody, které nepatří mezi výše uvedené nejzávažnější kázeňské tresty, proto je i její vyloučení ze soudního přezkumu ust. § 76 odst. 6 zákona o výkonu trestu odnětí svobody v souladu s ústavněprávními předpisy, konkrétně článkem 36 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (totéž samozřejmě platí i v případě, že by žalobkyni skutečně byla tato

kázeňská odměna udělena a žalobou napadeným rozhodnutím by bylo rozhodnuto o jejím odejmutí).

Z všech výše uvedených důvodů tedy krajský soud žalobu směřující proti rozhodnutí o zamítnutí vycházky – návštěvy kostela odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s jako nepřípustnou.

Krajský soud žalobkyni nepřiznal osvobození od soudních poplatků, neboť podanou žalobu bylo nutné z výše uvedených důvodů odmítnout. Žalobkyně tedy nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s.ř.s., protože žaloba byla podána zjevně neúspěšně.

Krajský soud současně podle § 35 odst. 8 s.ř.s. zamítl žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů, protože v důsledku podání zjevně neúspěšné žaloby žalobkyně nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s.ř.s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 3 s.ř.s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 31.3.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru