Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 47/2012 - 60Rozsudek KSOS ze dne 27.09.2012

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 As 62/2012 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

22 A 47/2012 - 60

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobkyně P. T., v řízení zastoupené JUDr. Petrem Dutkem, advokátem

se sídlem Přerov, Blahoslavova 2, proti žalované Policii České republiky,

Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje se sídlem Olomouc,

Kosmonautů 10, o žalobě proti zásahu žalované spočívajícímu ve vykázání ze

společného obydlí dne 22.2.2012,

takto:

I. Určuje se, že zásah žalované vůči žalobkyni spočívající ve vykázání

ze společného obydlí dne 22.2.2012, byl nezákonný.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku

8.640,- Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Petra Dutka,

advokáta se sídlem Přerov, Blahoslavova 2.

Odůvodnění:

Žalobkyně se podanou žalobou domáhá ochrany před zásahem žalované učiněnému proti žalobkyni dne 22.2.2012 spočívajícímu ve vykázání žalobkyně ze společného obydlí na základě oznámení jejího manžela.

Namítá: 1) skutečnosti o prvním vzájemném oznámení, které podala 4.1.2012 žalobkyně proti svému manželovi; 2) že žalovaná při vykázání vycházela jen a pouze z tvrzení žalobkynina manžela z 25.1.2012, 21.2.2012 a 22.2.2012, že byl a je žalobkyní bit. Žalovaná ani nezjišťovala další skutečnosti, žalobkyni nevyslechla, neprovedla žádné svědecké výpovědi; nebylo tedy nijak prokázáno, že žalobkyně je násilná osoba, že své jednání (urážky a výhrůžky) opakuje a stupňuje, že je vznětlivá a nevypočitatelná, atd.;

3) že přestože podala proti vykázání obsáhlé námitky, tyto byly v jediné větě odmítnuty, aniž by toto rozhodnutí bylo jakkoli odůvodněno.

Žalovaná navrhuje zamítnutí žaloby. Ve vyjádření k žalobě uvádí, že vůči žalobkyni postupovala v souladu se Závazným pokynem policejného prezidenta ze dne 23.12.2009 č. 166/2009, o provádění vykázání (dále jen „Závazný pokyn“). Na provádění vykázání se m.j. podílela i inspektorka, která byla k posuzování incidentů řádně proškolena.V posuzovaném případě byly naplněny podmínky opakování a dlouhodobosti, neboť první skutek byl oznámen již v lednu 2012, celkem byly oznámeny čtyři skutky. Fyzické napadení se stupňovalo, bylo častější a krutější, kdy došlo i k jasnému a nezpochybnitelnému rozdělení rolí – jakkoli první oznámení učinila žalobkyně, následující tři po sobě jdoucí oznámení učinil její manžel, který i uvedl, že pokud dal žalobkyni facku on, bylo to v sebeobraně. Byla naplněna i podmínka neveřejnosti, neboť k násilí docházelo ve společně obývaném bytě. Po žalobkyni nebylo 22.2.2012 požadováno při vykázání podání vysvětlení, když v tomto okamžiku dochází k realizaci toliko nezbytných úkonů, navíc byla žalobkyně v daném okamžiku hysterická. Ve věci bylo provedeno šetření u sousedů. Dle manželova vyjádření žalobkyně vůči němu použila opakovaně hanlivé a urážlivé výrazy, t.j. slova debil, hajzl a že smrdí. Manžel rovněž uvedl, že je vznětlivá a nevypočitatelná, neboť při každé hádce vybuchne, začne po manželovi házet věcmi nebo jej jimi začne bít; manžel nikdy neví, co jej po návratu domů bude čekat.

Krajský soud přezkoumal postup žalované na základě skutkového stavu zjištěného ke dni zásahu - 22.2.2012 [§ 87 odst. 1 věta za středníkem zák. č. 150/ 2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“)] a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z obsahu spisového materiálu žalované a Magistrátu města Přerova soud zjisti, že co do vzájemných vztahů žalobkyně a jejího manžela byla žalovaná kontaktována poprvé dne 4.1.2012 žalobkyní, která oznámila, že ji manžel napadl dne 4.1.2012 v 16:00 hod. v jejich společném bytě. Dále následují oznámení manžela žalobkyně o útocích žalobkyně, k nimž mělo dojít 25.1.2012 okolo 15:30 hod., 26.1.2012 okolo 9:30 hod., 21.2.2012 v době od 15:00 do 15:20 a 22.2.2012 před 16:00 hod. Krom protokolů o podání vysvětlení sepsaných toliko s manželem žalobkyně (vč. otázek X)je obsahem spisového materiálu lékařská zpráva z 25.1.2012, podle které měl tohoto dne manžel žalobkyně hematom pod pravým okem, mnohočetné pohmožděniny s hematomy po celých zádech, podlitiny ve vlasaté části hlavy, škrábance na krku, krevní tlak 150/100. Veškerá shora uvedená oznámení žalobkyně a jejího manžela byla přestupkovým orgánem odložena, neboť nikdy v žádné z těchto věcí nebyl podán návrh na projednání přestupku. Před vykázáním bylo provedeno prověření u sousedů, kdy nikdo z dotázaných nikdy z bytu žalobkyně a jejího manžela neslyšel žádný křik ani hluk.

Podle § 44 odst. 1 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění účinném k 22.2.2012 (dále jen „zákon o policii“), lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou (dále jen „společné obydlí“), jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti.

Krajský soud zdůrazňuje, že jakkoli v agendě správního soudnictví nebyl dosud obdobný případ předmětem žaloby, zdejší soud rozhoduje pravidelně otázky vykázání ze společného obydlí pro tzv. „domácí násilí“ v rámci agendy odvolání proti rozhodnutím okresních soudů o předběžných opatřeních podle § 76b zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“) Podmínky ust. § 76b o.s.ř. pro nařízení předběžného opatření a podmínky § 44 odst. 1 zákona o policii pro vykázání jsou přitom obdobné.

Podle § 76b odst. 1 o.s.ř. je-li jednáním účastníka, proti kterému návrh směřuje, vážným způsobem ohrožen život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele, předseda senátu předběžným opatřením uloží účastníku, proti kterému návrh směřuje, zejména aby (...)

Rozdíl podmínek obsažených v uvedených ustanovení spočívá ve srovnání textů citovaných ustanovení: • lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku (§ 44 odst. 1 zákona o policii), oproti

• je-li jednáním účastníka, proti kterému návrh směřuje, vážným způsobem ohrožen život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele (§ 76b odst. 1 o.s.ř.).

Krajský soud nespatřuje mezi uvedenými ustanoveními obsahového rozdílu, když obsah definic „lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že “ a „je-li jednáním účastníka, proti kterému návrh směřuje“ je totožný, kdy v obou případech předpokládá zjištěné jednání útočníka; současně krajský soud neshledává obsahové rozdíly mezi pojmy „dopustí nebezpečného útoku“ a „vážným způsobem ohrožen“, když oba tyto pojmy definují útok útočníka proti obránci nebezpečně (= vážným způsobem) ohrožující jeho život, zdraví, svoboda nebo lidskou důstojnost.

Při rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů o předběžných opatřeních podle § 76b o.s.ř. zdejší soud dlouhodobě a neměnně judikuje, že nebezpečí dalšího útoku spočívající v dosavadním jednání útočníka vůči obránci je třeba v řízení osvědčit; nepostačují pouhá tvrzení obránce. Taková tvrzení nejsou osvědčena, absentují-li zcela jakékoli zprávy o poraněních obránce, případně se jedná toliko o zjištění založená výhradně na obráncových subjektivních stescích. Osvědčení nebezpečí dalšího útoku tu musí být ke dni rozhodování o přijetí příslušného opatření vůči útočníkovi. Nepostačují přitom toliko vzájemné hádky účastníků, vzájemné schválnosti, příp. historické útoky nemající své osvědčené pokračování v době přijímání opatření vůči útočníkovi (srov. např. rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 20.9.2011 č.j. 16 Co 326/20014-43, ze dne 6.12.2010 č.j. 16 Co 299/2010-28, ze dne 4.8.2010 č.j. 16 Co 143/2010-40, ze dne 19.7.2010 č.j. 16 Co 127/2010-37 aj.).

Krajský soud ani v posuzovaném případě neshledal důvody odchýlit se od své dosavadní konstantní rozhodovací praxe a uzavírá, že je-li obsahem spisů jediná – ke dni zásahu žalované měsíc stará – lékařská zpráva, obsahem spisů není žádné další objektivní zjištění o poraněních manžela žalobkyně (která by dále případně nesměla odporovat jím udávanému mechanismu útoku), obsahem spisů nejsou žádná další zjištění nasvědčující aktuálním útokům žalobkyně proti manželovi (prověření u sousedů bylo negativní, žádné jiné prověřování uskutečněno nebylo) – nebylo v posuzovaném případě ani osvědčeno, že by v den provedeného zásahu (22.2.2012) bylo možno na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se žalobkyně dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti.

Krajský soud proto podle § 87 odst. 2 s.ř.s. určil, že shora specifikovaný zásah žalované vůči žalobkyni byl nezákonný.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s.ř.s., když žalobkyně byla v řízení plně procesně úspěšná a vzniklo jí tak vůči žalované právo na náhradu nákladů řízení. Žalobkyně byla usnesením ze dne 3.5.2012 č.j. 22 A 47/2012-31 osvobozena od soudních poplatků v plném rozsahu, proto její náklady představují jen účelně vynaložené náklady zastoupení advokátem:

α) odměna advokáta ve výši 2.100,- Kč

bez DPH / úkon, při poskytnutí těchto úkonů právní služby:

1) příprava a převzetí věci
§ 7 bod 5, 2) sepis žaloby
§ 9 odst. 3 písm. f) 3) sepis repliky ze dne 15.6.2012*) vyhl. č. 177/1996 Sb. 6.300,- Kč β) paušální náhrada hotových výdajů advokáta ve výši 300,- Kč bez DPH / / úkon při poskytnutí úkonů právní služby § 13 odst. 3 uvedených pod písm.α)
vyhl. č. 177/1996 Sb. 900,- Kč γ) DPH 20% z částek uvedených pod písm. α) - β)
§ 57 odst. 2 s.ř.s. 1.440,- Kč Celkem
8.640,- Kč *) odstranění vad žaloby ze dne 21.6.2012 soud nepokládá za účelně vynaložené náklady, když žalobkyni – zastoupené v řízení advokátem – nic nebránilo podat žalobu již v době zahájení řízení (2.4.2012) bez vad, které by bylo třeba odstraňovat

Soud proto uložil žalované zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení shora uvedenou částku, a to dle § 64 s.ř.s. ve spojení s § 149 odst. 1 o.s.ř. k rukám advokáta, který žalobkyni v řízení zastupoval. Vzhledem k odlišné úpravě s.ř.s. a o.s.ř., týkající se nabytí právní moci rozhodnutí (srov. § 54 odst. 5 s.ř.s., § 159, § 160 odst. 1 o.s.ř.), uložil soud žalované povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 27. září 2012

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru