Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 46/2010 - 42Rozsudek KSOS ze dne 20.04.2011


přidejte vlastní popisek

22A 46/2010 – 42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a Mgr. Ondřeje Mrákoty

v právní věci žalobce Občanské sdružení Nízký Jeseník, se sídlem v Těšíkově 9,

Šternberk, proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, se

sídlem v Ostravě, 28. října 117, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne

18.3.2010 č.j. MSK 17102/2010, ve věci účastenství v územním řízení,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 18.3.2010 č.j. MSK 17102/2010, jímž bylo změněno usnesení Městského úřadu Rýmařov ze dne 11.1.2010 č.j. MURY 795/2010, kterým bylo rozhodnuto, že žalobce není účastníkem správního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Turistická infrastruktura na Křížovém vrchu v Rudě u Rýmařova“ na pozemcích p. č. 562 a 1407/1 v k.ú. Ruda u Rýmařova, a to způsobem specifikovaným ve výroku napadeného rozhodnutí.

Žalobce v podané žalobě uvedl, že účast v územním řízení mu byla odepřena na základě toho, že neoznámil účast v řízení do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno, přičemž tato lhůta byla žalovaným počítána od 18.12.2009. Žalobce se domnívá, že žalovaný tak učinil v rozporu s ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), který stanoví, že dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce, což se v posuzované věci stalo dne 6.1.2010. Lhůta k oznámení o účastenství se podle žalobce měla počítat od pozdějšího data, tj. ode dne zveřejnění informace na úřední desce, neboť smyslem ust. § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny je umožnit občanským sdružením účastnit se správních řízení a nikoliv jim účast v řízeních znemožnit nebo omezit. Podle žalobce použitá spojka „nebo“ umožňuje, aby se lhůta k oznámení účastenství počítala také od pozdějšího data. Žalovaný se touto možností vůbec nezabýval a napadené rozhodnutí je tedy nepřezkoumatelné. Dále žalobce uvedl, že byl účastníkem územního řízení v podstatě identické stavby na stejném místě nazvaném „Ruda – odpočívadlo na Křížovém vrchu“ na pozemku p. č. 562 v k.ú. Ruda u Rýmařova, část Ruda, obec Tvrdkov. Proti rozhodnutí o umístění stavby v této věci podal žalobce odvolání, na jehož základě krajský úřad rozhodnutí zrušil. Oznámení o zastavení územního řízení této stavby bylo vydáno dne 15.10.2009, ale na adresu žalobce odesláno až dne 5.1.2010 poté, co na předchozí neukončené řízení upozornil. V předložení identického záměru a jeho oznámení těsně před vánočními svátky – dobou dovolených – spatřuje žalobce pouze účelovou snahu vyloučit občanské sdružení z okruhu účastníků řízení, která nemá oporu v zákonných ustanoveních. Žalovaný v napadeném rozhodnutí dále poukázal na ustálenou rozhodovací praxi stavebního úřadu, který v podobné věci rozhodl stejně, přičemž odkázal na usnesení Městského úřadu Rýmařov č.j. STU 788/330/2008/SIL/9. Správní orgán I. stupně však při osobní návštěvě odmítl žalobci nahlédnutí do uvedeného usnesení. Usnesení o odepření nahlédnutí do spisu ze dne 31.3.2010 č.j. MURY 15027/2010 bylo žalobcem napadeno odvoláním dne 23.4.2010, o němž nebylo ke dni podání žaloby rozhodnuto. Jelikož není možno seznámit se s podklady napadeného rozhodnutí, je podle žalobce nepřezkoumatelné.

Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že z ust. § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny vyplývá, že je povinností stavebního úřadu, aby občanská sdružení informoval o zahájených územních řízeních a je poté pouze na vůli těchto sdružení, zda se na základě informace k řízení připojí jako účastníci či nikoliv. V posuzované věci správní orgán I. stupně dne 16.10.2009 obdržel žádost, v níž žalobce žádal, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, přičemž svou žádost věcně i místně specifikoval. Součástí podání byly stanovy žalobce s vyznačením registrace Ministerstva vnitra ČR, kde je uvedeno, že registrace byla provedena ke dni 15.8.2008. Dne 27.11.2009 obdržel správní orgán I. stupně žádost Sdružení obcí Rýmařovska na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Turistická infrastruktura na Křížovém vrchu v Rudě u Rýmařova“ (dále jen stavba) a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Opatřením ze dne 17.12.2009 správní orgán I. stupně oznámil žalobci ve smyslu ust. § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, že bylo zahájeno shora specifikované řízení. Opatření bylo žalobci doručeno na doručenku dne 18.12.2009. Opatřením ze dne 4.1.2010 pak správní orgán I. stupně ve smyslu ust. § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) oznámil zahájení územního řízení o umístění stavby, které doručil účastníkům řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 2 téhož zákona veřejnou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že občanské sdružení nevyužilo svého práva plynoucího z ust. § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, nebylo zahrnuto do okruhu účastníků územního řízení. Dne 4.1.2010 správní orgán I. stupně obdržel elektronické podání o oznámení účastenství žalobce v řízení, které však nebylo opatřeno elektronickým podpisem. Stejné podání adresované stavebnímu úřadu bylo žalobcem podáno na poště dne 5.1.2010 a řádně podepsáno. Po posouzení věci vydal správní orgán I. stupně dne 11.1.2010 usnesení, že žalobce není účastníkem shora specifikovaného územního řízení. Žalovaný nezjistil v rámci odvolacího řízení pochybení, která by zakládala důvod ke zrušení rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Žalovaný dále poukázal na okruh účastníků územního řízení vyplývající z ust. § 85 stavebního zákona a v návaznosti na dikci ust. § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny zdůraznil, že žalobci řádně oznámil v souladu s ust. § 70 odst. 3 tohoto zákona zahájení konkrétního správního řízení a lhůta k podání písemného oznámení o účasti žalobce v řízení začala běžet ode dne 18.12.2009. Získat postavení účastníka územního řízení tak mohl žalobce pouze v případě, kdy by v této osmidenní lhůtě se jako účastník řízení přihlásil. Jeho argumentace, že dnem doručení písemné informace o zahájení řízení byl až den 4.1.2010, kdy byla písemnost vyvěšena na úřední desce, nemůže obstát, neboť tuto písemnost nelze považovat za informaci občanskému sdružení ve smyslu ust. § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. Písemnost, jíž se žalobce dovolává, byla již oznámením o zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a nikoliv informací ve smyslu ust. § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. K tvrzení o účelovém postupu správního orgánu spočívajícím v tom, že oznámení možnosti účastnit se územního řízení bylo žalobci doručeno těsně před vánočními svátky, žalovaný poukázal na to, že správní orgán I. stupně postupoval plně v souladu s ust. § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny. K námitce vztahující se k nezákonnosti napadeného rozhodnutí z důvodu, že v době jeho vydání nebylo odvolacím orgánem rozhodnuto o odvolání proti usnesení, kterým správní orgán I. stupně odepřel nahlédnutí do správního spisu, v jehož rámci bylo vydáno usnesení ze dne 22.12.2008, na které správní orgán I. stupně ve svém usnesení ze dne 11.1.2010 č.j. MURY 795/2010 o tom, že žalobce není účastníkem územního řízení odkázal, žalovaný poukázal na časový sled jednotlivých úkonů správního orgánu I. stupně i svých, které se vztahují k této žalobní námitce. Správní orgán I. stupně vydal dne 11.1.2010 usnesení č.j. MURY 795/2010, jímž rozhodl, že žalobce není účastníkem správního řízení ve věci vydání územního rozhodnutí, a to za použití ust. § 76 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), v němž se uvádí, že usnesení o tom, zda daná osoba je nebo není účastníkem řízení, lze vydat bez předchozího řízení v případě, že stavební úřad již takto postupoval v téže nebo jiné věci za obdobných skutkových okolností. V daném případě správní orgán I. stupně rozhodl o účastenství žalobce tak, že vydal usnesení č.j. MURY 795/2010 bez předchozího řízení s tím, že v obdobném případě již takto postupoval, což doložil odkazem na usnesení ze dne 22.12.2008 č.j. STU 788/330/2008/SIL/9, které bylo vydáno ve věci stavby „Apartmány Karlov“, tedy že v této věci postupoval rovněž v souladu s ust. § 76 odst. 2 správního řádu, což následně doplnil žalovaný v napadeném rozhodnutí. Teprve dne 31.3.2010 žalobce učinil u správního orgánu I. stupně podání, v němž žádal o nahlédnutí do spisu, na jehož základě bylo vydáno rozhodnutí ze dne 22.12.2008 č.j. STU 788/330/2008/SIL/9. Téhož dne vydal správní orgán I. stupně usnesení, kterým nahlédnutí do spisu žalobci odepřel, neboť nebyl účastníkem řízení. V této věci probíhalo samostatné správní řízení, které s rozhodnutím vydaným v posuzované věci nijak nesouvisí. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí žalovaného, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění – dále jen s.ř.s.) a v souladu s dispoziční zásadou (§ 75 odst. 2 s.ř.s.) byl vázán žalobními body obsaženými v žalobě.

Z obsahu správního spisu krajský soud zjistil, že oznámením o zahájení územního řízení ze dne 17.12.2009 byl žalobce informován s odkazem na ust. § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny o zahájení územního řízení na základě žádosti Sdružení obcí Rýmařovska ze dne 27.11.2009, jehož předmětem je umístění stavby „Turistická infrastruktura na Křížovém vrchu v Rudě u Rýmařova“. Dle doručenky založené ve správním spise bylo toto oznámení doručeno žalobci dne 18.12.2009. Dne 4.1.2010 vydal správní orgán I. stupně pod č.j. MURY 47407/2009 oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetření na den 9.2.2010. Dne 5.1.2010 bylo správnímu orgánu I. stupně doručeno oznámení o účastenství žalobce v územním řízení, které však nebylo podepsáno. Dne 6.1.2010 bylo doručeno správnímu orgánu I. stupně identické oznámení o účastenství žalobce v územním řízení včetně podpisu statutárního zástupce. Dne 11.1.2010 bylo totožné oznámení o účastenství žalobce zasláno ještě elektronickou poštou. Usnesením ze dne 11.1.2010 č.j. MURY 795/2010 rozhodl správní orgán I. stupně, že žalobce není účastníkem správního řízení v dané věci. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, o němž bylo rozhodnuto napadeným rozhodnutím žalovaného.

Podle ust. § 70 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení a dobrovolných sborů či aktivů.

Podle ust. § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.

Podle ust. § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Krajský soud dospěl k závěru, že podaná žaloba není důvodná. Správním orgánem I. stupně bylo vůči žalobci postupováno v souladu s ust. § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, když jej oznámením ze dne 17.12.2009 informoval, že správní řízení, které spadá do avizované sféry zájmu žalobce, bylo zahájeno podáním návrhu dne 27.11.2009. Doručenkou založenou ve správním spise bylo prokázáno, že písemné oznámení ze dne 17.12.2009 bylo žalobci prokazatelně doručeno dne 18.12.2009. Z obsahu oznámení vyplývá, že je činěno výslovně vůči žalobci a výslovně ve smyslu ust. § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Od tohoto data běžela žalobci lhůta osmi dnů k oznámení jeho účasti v řízení, když ve smyslu ust. § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny se občanské sdružení stává účastníkem řízení jen za té podmínky, že svou účast oznámí do osmi dnů. V posuzované věci správní orgány zcela správně a v souladu s ust. § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny odvíjely běh lhůty ode dne doručení písemného oznámení, tj. ode dne 18.12.2009. Konec lhůty připadl na sobotu 26.12.2009. Podle ust. § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázáno na lhůtu, připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. V posuzované věci tedy konec lhůty nastal v pondělí 28.12.2009. Skutečnost, že následně dne 4.1.2009 bylo na úřední desce zveřejněno oznámení o zahájení územního řízení, je pro posouzení běhu lhůty ve smyslu ust. § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny irelevantní. Krajský soud se neztotožňuje s argumentací žalobce založenou na gramatickém výkladu ust. § 70 odst. 3 věty druhé zákona o ochraně přírody a krajiny, podle něhož „dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu…“, když podle žalobce použitá spojka „nebo“ umožňuje, aby lhůta pro uplatnění účastenství běžela jak ode dne doručení písemného oznámení, tak ode dne zveřejnění na úřední desce. Podle názoru krajského soudu z logiky věci plyne, že spojka „nebo“ se nevztahuje k počítání času, ale k formě oznámení, které může být učiněno buď písemně nebo vyvěšením na úřední desce. Vždy však bude platit, že lhůta poběží od okamžiku doručení tou formou oznámení, která nastala dříve, neboť tímto v pořadí prvním oznámením nastává právní skutečnost předvídaná ust. § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy, že občanskému sdružení je poskytnuta informace o existenci správního řízení spadajícího do sféry jeho zájmu. Procesní postup správního orgánu I. stupně je nutno chápat tak, že oznámením ze dne 17.12.2009 učiněným výslovně vůči žalobci a s odkazem ust. § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny zjišťoval okruh účastníků řízení, tedy vytvořil prostor žalobci, aby se k řízení jako účastník připojil či nikoliv. Oznámením ze dne 4.1.2010 učiněným na úřední desce a písemně již známým účastníkům řízení sděloval správní orgán I. stupně oficiálně zahájení řízení a současně nařídil ústní jednání. Žalobce lhůtu osmi dnů k oznámení svého účastenství nevyužil, takže správní orgány obou stupňů rozhodly v souladu se zákonem, že účastníkem daného řízení není.

K žalobcově námitce, že správní orgán I. stupně jednal účelově, když oznámení ze dne 17.12.2009 učinil těsně před Vánocemi, kdy je doba dovolených, krajský soud pouze podotýká, že správní řád ani jiný právní předpis nestanoví, že by v období před vánočními svátky správní orgány neměly činit žádné procesní úkony nebo svou činnost měly omezit. Je věcí každého právního subjektu, aby si svá práva a jejich uplatňování ohlídal bez ohledu na dny pracovního klidu nebo svátků. Stejně tak nelze účelovost postupu správního orgánu I. stupně spatřovat v tom, že žádost o územní rozhodnutí byla téměř identická s jiným již probíhajícím správním řízením. Žalobci nic nebránilo v tom, aby si případné nejasnosti upřesnil dotazem u správního orgánu.

Námitka procesního pochybení, které žalobce spatřuje v postupu správního orgánu I. stupně, který nevyčkal rozhodnutí odvolacího orgánu v jiné věci (nahlížení do správního spisu), je zcela irelevantní, neboť obě věci neměly vzájemnou spojitost, pouze podobnost v procesní otázce posouzení účastenství. Správní orgán svým odkazem na konkrétní rozhodnutí pouze demonstroval kontinuitu svého právního názoru a procesní praxe, a to v souladu s požadavkem procesního předpisu (§ 76 odst. 2 správního řádu).

S ohledem na skutečnost, že žalobcem uplatněné žalobní body byly shledány nedůvodnými, soud žalobu podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., když procesně úspěšný žalovaný se nároku na náhradu nákladů řízení vzdal.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 20. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně se nátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru