Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 43/2012 - 42Rozsudek KSOS ze dne 25.07.2012

Prejudikatura

1 Ans 4/2008 - 62


přidejte vlastní popisek

22A 43/2012-42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci žalobce Josef KVAPIL a.s., se sídlem v Praze 10, Kubánské náměstí 1391/11, zastoupeného Mgr. Ing. Petrem Konečným, advokátem se sídlem v Olomouci, Na Střelnici 39, P. O. BOX 2, proti žalovanému Finančnímu úřadu v Olomouci, se sídlem v Olomouci, Lazecká 545/22, ve věci žaloby na ochranu proti nečinnosti,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobce domáhal soudní ochrany ve věci nečinnosti žalovaného. Dle žalobního tvrzení byl žalobce výzvami žalovaného k odstranění pochybností podle ust. § 43 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSDP) ze dne 7.12.2009 č.j. 258738/09/379914807165 (zdaňovací období říjen 2009), ze dne 7.1.2010 č.j. 3448/10/379914807165 (zdaňovací období listopad 2009) a ze dne 18.3.2010 č.j. 74758/10/379914807165 (zdaňovací období leden 2010) vyzván k odstranění pochybností o údajích přiznání k dani z přidané hodnoty za jednotlivá zdaňovací období. Ačkoliv žalobce ve všech případech výzvám správce daně vyhověl a požadované skutečnosti doložil již v první polovině r. 2010, ke dni podání žaloby nebyla předmětná vytýkací řízení ukončena. Žalobce se proto podanou žalobou domáhal vydání rozsudku, kterým by byla žalovanému uložena povinnost ve všech třech vytýkacích řízeních vydat rozhodnutí ve věci samé do 10 dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že v posuzované věci ukončil daňové řízení protokolem ze dne 2.5.2012 č.j. 242258/12/379932802646 a vyměřil daň tak, jak ji žalobce jako daňový subjekt uvedl v daňových přiznáních za jednotlivá zdaňovací období platebními výměry ze dne 7.5.2012 č.j. 246489/12/379914807165 (zdaňovací období říjen 2009), č.j. 248379/12/379914807165 (zdaňovací období listopad 2009) a č.j. 248560/12/379914807165 (zdaňovací období leden 2010). Tato rozhodnutí rovněž předložil jako součást správního spisu.

K dotazu soudu žalovaný doplnil, že všechny tři platební výměry, jimiž byla vytýkací řízení ukončena, byly žalobci doručeny dne 10.5.2012 a téhož dne nabyly právní moci, což doložil kopií doručenky.

Podle ust. § 79 odst. 1 věty prvé zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění, ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení.

Podle ust. § 81 odst. 1 s.ř.s. soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí.

Podle ust. § 81 odst. 3 s.ř.s. soud zamítne žalobu, není-li důvodná.

V posuzované věci z vyjádření žalovaného, jakož i z obsahu správního spisu krajský soud zjistil, že meritorní rozhodnutí, jimiž bylo ukončeno vytýkací řízení vedené vůči žalobci na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období říjen 2009, listopad 2009 a leden 2010, byla žalovaným vydána dne 2.5.2012 a žalobci doručena dne 10.5.2012. Jelikož ve všech případech byla daň vyměřena ve výši odpovídající podanému daňovému přiznání, nabyly platební výměry právní moci okamžikem doručení. Na základě tohoto skutkového stavu dospěl krajský soud k závěru, že již není dán skutkový ani právní důvod k soudní ochraně proti nečinnosti správního orgánu, když je nesporné, že po zahájení soudního řízení byla žalovaným vydána meritorní rozhodnutí, čímž došlo k ukončení tvrzené nečinnosti správního orgánu (srov. přiměřeně rozsudek Nejvyššího správního soudu – dále jen NSS - ze dne 25.6.2008 č.j. 1Ans 4/2008-62).

Na základě shora uvedené argumentace krajský soud žalobu jako nedůvodnou zamítl (§ 81 odst. 1 a 3 s.ř.s.).

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., když žalobce nebyl ve věci úspěšný, neboť žalovaný do rozhodnutí soudu tvrzenou nečinnost odstranil a žalobce, ač mu tato skutečnost musela být známa, nevzal žalobu zpět. Žalovanému pak podle obsahu soudního spisu žádné náklady s tímto řízením nevznikly. Důvody hodné zvláštního zřetele (§ 60 odst. 7 s.ř.s.) žádná ze stran netvrdila (srov. přiměřeně rozsudek NSS ze dne 25.6.2008 č.j. 1Ans 4/2008-62).

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 25.7.2012

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Monika Javorová, v.r. Dagmar Karkošková předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru