Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 41/2011 - 9Usnesení KSOS ze dne 18.03.2011

Prejudikatura

7 Afs 53/2009 - 117


přidejte vlastní popisek

22 A 41/2011 – 9

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobkyně: J. M., zastoupená Ing. M. Š., proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 4.1.2011, č.j. MSK 193067/2010, ve

věci nevyhovění žádosti o opravu v registru řidičů formou odstranění záznamu o odnětí řidičského oprávnění,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se vrací soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč, který jí bude proplacen z účtu Krajského soudu v Ostravě po právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 4.1.2011, č.j. MSK 193067/2010, jímž bylo zamítnuto její odvolání a bylo potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Ostravy (dále jen „magistrát“) ze dne 16.9.2010, č.j. SMO/253780/10/DSČ/Hor-ZKS, kterým nebylo vyhověno žádosti žalobkyně ze dne 26.7.2010 o opravu v registru řidičů formou odstranění záznamu o odnětí řidičského oprávnění, neboť provedený záznam o údaji je v souladu

s rozhodnutím o odnětí řidičského oprávnění ze dne 2.5.2006, č.j. OD/1/12/86/06/ZK-KS.

Z podané žaloby a z rozhodnutí správních orgánů obou stupňů plyne, že žalobkyně namítá nezákonnost rozhodnutí magistrátu o odnětí jejího řidičského oprávnění ze dne 2.5.2006, č.j. OD/1/12/86/06/ZK-KS a současně žádá opravu záznamu v registru řidičů, a to odstranění záznamu o odnětí řidičského oprávnění, přičemž touto žalobou se domáhá výhradně zrušení rozhodnutí správních orgánů ve věci odstranění záznamu o odnětí řidičského oprávnění v registru řidičů.

Podle § 119 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu) evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, který je informačním systémem, jehož správcem je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Registr řidičů je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je vkladatelem údajů do evidence vydaných, odcizených, ztracených nebo vadných paměťových karet řidiče. Podle odst. 2 písm. i) téhož ustanovení registr řidičů obsahuje údaje o odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich navrácení.

Již ze znění citovaného ustanovení § 119 odst. 1, 2 písm. i) zákona o silničním provozu je zřejmé, že zápis předmětného údaje do registru řidičů sám nijak nezasahuje do práv a povinností řidiče (tj. žalobkyně), ale jde pouze o zaznamenání určitých skutečností, tj. údaje o odnětí řidičského oprávnění, do informačního systému na základě meritorního rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění. Do práv a povinností žalobkyně ve smyslu § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního

řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), v daném případě mohlo tedy zasáhnout pouze rozhodnutí o odnětí jejího řidičského oprávnění ze dne 2.5.2006, č.j. OD/1/12/86/06/ZK-KS, na jehož základě byl daný záznam do registru řidičů proveden (proti tomuto rozhodnutí však není žaloba podána). Je přitom nutné rozlišovat mezi řízením o odnětí řidičského oprávnění, které končí rozhodnutím ve věci samé, a pouhým zaznamenáním údaje o odnětí řidičského oprávnění do registru řidičů dle § 119 odst. 2 písm. i) zákona o silničním provozu, které má jen informační povahu.

Pouhý zápis údaje do registru řidičů o odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich navrácení není způsobilý zasáhnout do práv a povinností žalobkyně, nejde o rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s., proto nemohou mít povahu rozhodnutí dle § 65 odst. 1 s.ř.s. ani na provedení či neprovedení předmětného záznamu navazující procesní rozhodnutí, jimiž jsou v posuzované věci rozhodnutí magistrátu ze dne 16.9.2010 a napadené rozhodnutí žalovaného ze dne 4.1.2011.

Žalobkyně se tedy domáhá přezkoumání rozhodnutí správních orgánů, která nejsou rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s., přičemž podle § 70 písm. a) s.ř.s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučena a podaná žaloba je tak podle § 68 písm. e) s.ř.s. nepřípustná. Proto krajský soud žalobu žalobkyně v souladu s § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 3 s.ř.s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

O vrácení soudního poplatku zaplaceného žalobkyní ve výši 2.000,- Kč soud rozhodl analogicky podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 18. 3. 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru