Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 4/2011 - 58Usnesení KSOS ze dne 07.02.2011k § 24 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů


přidejte vlastní popisek

22 A 4/2011 – 58

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Miroslavy Honusové

v právní věci navrhovatelů a) Křesťanská demokratická unie – Československá

strana lidová, jednajícího volebním zmocněncem Helenou Klusovou, b) Občanská

demokratická strana, jednajícího volebním zmocněncem Milenou Lažovou, c)

Nestraníci, jednajícího volebním zmocněncem Evou Janákovou, za účasti 1)

Městského úřadu Český Těšín se sídlem Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1,

zastoupeného JUDr. Alicjí Klimešovou, advokátkou, se sídlem Havířov, ul. U

Stromovky 1481/9, 2) Mariana Kuśe 3) Bc. Anny Kabotové 4) Jana Tomanka 5)

Ing. Štěpána Štefky 6) Zuzany Littnerové o neplatnost volby kandidátů do

Zastupitelstva města Český Těšín v opakovaném hlasování konaném dne 8. ledna

2011,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

A.

Navrhovatelé se návrhem podaným u soudu v zákonné lhůtě (dne 19.1.2011 ve 12:20 hod.) domáhají vyslovení neplatnosti volby kandidátů Mariana Kuśe, Bc. Anny Kabotové, Jana Tomanka, Ing. Štěpána Štefky a Zuzany Littnerové do

Zastupitelstva města Český Těšín v opakovaném hlasování konaném dne 8. ledna 2011.

Namítají, že uvedení kandidáti [účastníci 2) až 6)] kandidovali jako osoby bez politické příslušnosti za politickou stranu Strana pro otevřenou společnost (dále jen „SOS“), přičemž ani v jednom případě se nejednalo o nezávislého kandidáta na této kandidátce. Dne 22.11.2010 vydala SOS na svých internetových stránkách oficiální stanovisko výkonného výboru strany, v němž konstatovala, že usnesením Krajského soudu v Ostravě z 15.11.2010, č.j. 22 A 151/2010-132, jímž bylo rozhodnuto o neplatnosti hlasování ve volbách konaných ve dnech 15. a 16.10.2010, bylo

potvrzeno kupování hlasů ve prospěch kandidátky SOS pro Český Těšín, jakož i to, že SOS má důvodné podezření, že kupování hlasů organizovali přímo kandidáti SOS pro Český Těšín. Výkonný výbor SOS se proto rozhodl neumožnit kandidátům na kandidátce SOS pro Český Těšín znovu kandidovat v opakovaných volbách pod SOS, jejíž jméno bylo poškozeno, a místopředsedkyně SOS Ing. Pavla Brady byla pověřena k učinění patřičných kroků. Na základě tohoto stanoviska SOS odvolala takto pověřená Ing. Brady 22.10.2010 zmocněnce volební strany SOS pro Český Těšín a jeho náhradníka, přičemž téhož dne novým volebním zmocněncem ustanovila Pavla Měkýše. Tento nový volební zmocněnec volební strany SOS pro Český Těšín listinou z 23.12.2010, která byla volebnímu orgánu (registračnímu úřadu) v souladu s § 24 odst. 3 větou druhou zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZO“), doručena 27.12.2010, odvolal všechny kandidáty volební strany SOS pro Český Těšín pro opakované hlasování, tedy jak kandidáty za SOS [tj. i účastníky 2) až 6)], tak i kandidáty, kteří na příslušné kandidátní listině byli označeni jako nezávislí kandidáti. Přesto volební orgán [účastník 1)] na základě stanoviska Ministerstva vnitra ČR k tomuto odvolání kandidátů při opakovaném hlasování nepřihlížel a všem kandidátům volební strany SOS pro Český Těšín včetně účastníků 2) až 6) umožnil i v opakovaném hlasování výkon jejich pasivního volebního práva. Není však správný výklad ust. § 24 odst. 2 ZVZO, že politická strana, která prostřednictvím ustanoveného zmocněnce (nezávislí kandidáti na kandidátní listině svého zvláštního zmocněnce nemají ani jej neustanovují) podala kandidátní listinu volební strany označené jako sdružení politické strany a nezávislých kandidátů (§ 20 odst. 1 in fine ZVZO), není oprávněna odvolat žádného kandidáta, a to ani kandidáta, který kandiduje výslovně za tuto politickou stranu. V daném případě by to totiž znamenalo, že kandidáti, kteří dle oficiálního stanoviska politické strany nesou politickou odpovědnost, která spočívá v důvodném podezření, že přímo organizovali „skupování“ voličů, mohou v opakovaném hlasování dále svým jednáním parazitovat na dobré pověsti této politické strany, aniž by je (alespoň kandidáty kandidující za tuto politickou stranu) mohla strana, která podala kandidátní listinu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů, platně a účinně v zákonem stanovené lhůtě odvolat. Uvedené je v rozporu se záměrem zákonodárce při koncipování sporného ustanovení ZVZO, přičemž rozhodující je v tomto směru slovní spojení, že musí jít o „kandidátní listiny podané politickou stranou……“. Také v ust. § 21 odst. 4 ZVZO

absentuje povinnost předložení petice pro registraci kandidátní listiny registračnímu úřadu u typu volební strany označené ZVZO jako sdružení politické strany a nezávislých kandidátů, což není samoúčelné, protože podle § 6 odst. 2 písm. a)

zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „zákon o sdružování v politických stranách“), k návrhu na registraci politické strany přípravný výbor mimo jiné připojí petici alespoň 1.000 občanů požadujících, aby politická strana vznikla. Z toho plyne, že sdružení politické strany a nezávislých kandidátů je při splnění této povinnosti dle zákona „zastřešováno“ uvedenou politickou stranou, která podmínku předložení této petice splnila již při své registraci. Pokud je tedy kandidátní listina sdružení politické strany a nezávislých kandidátů podávána prostřednictvím zmocněnce ustanoveného politickou stranou, jež již dříve splnila svou registrační povinnost, je pro účely výkladu ust. § 24 odst. 2 ZVZO „podávána politickou stranou“, byť na uvedené kandidátce jsou mezi kandidáty této politické strany zařazeni současně i nezávislí kandidáti. Je-li tedy kandidátní listina podávána politickou stranou, neznamená to současně, že jde také zároveň o tento typ volební strany bez přítomnosti nezávislých kandidátů na kandidátní listině. Jiný výklad by znamenal právní vakuum pro jediný typ volební strany, a to sdružení politické strany nebo politického hnutí a nezávislých kandidátů, které není povinno předložit registračnímu úřadu petici s podpisy stanoveného počtu občanů dle § 21 odst. 4 ZVZO a může tak ve volbách do zastupitelstva kandidovat jen na základě splnění této povinnosti dle zákona o sdružování v politických stranách politickou stranou, která fakticky kandidátní listinu této volební strany registračnímu úřadu (prostřednictvím volebního zmocněnce, který nemá s nezávislými kandidáty nic společného) podává. Na straně druhé však dle formálního výkladu ust. § 24 odst. 21 ZVZO jako u jediného volebního typu volební strany politická strana, která petiční povinnost za tuto volební stranu splnila, by nemohla ani při důvodném podezření ze spáchání velmi závažného volebního deliktu jejími kandidáty, tyto platně odvolat, a to ani ty kandidáty, kteří výslovně kandidují za uvedenou politickou stranu, tj. účastníci 2) až 6). Výklad zastávaný 1) účastníkem je nejen nelogický, ale je také v rozporu s ústavní zásadou rovnosti subjektů účastnících se na volebním procesu a volnou soutěží politických stran (čl. 5 Ústavy ČR a čl 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod). Navrhovatelé uzavřeli, že při opakovaném hlasování byla významně

narušena rovnost mezi jednotlivými volebními stranami, neboť nesprávným postupem 1) účastníka jako volebního orgánu bylo účastníkům 2) až 6) jako kandidátům umožněno se opakovaného hlasování zúčastnit, přestože jejich odvolání mělo být považováno za platné.

B.

K návrhu se písemně vyjádřil jen účastník 1), který jako volební orgán uvedl, že pro volby do Zastupitelstva města Český Těšín, konané ve dnech 15. a 16. října 2010, byla zaregistrována také volební strana SOS pro Český Těšín, která byla sdružením politické strany Strana pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů, přičemž jako zmocněnkyně této volební strany byla na kandidátní listině uvedena Radka Dubská a jako náhradník zmocněnce Tomáš Kabot. Kandidátní listina byla podepsána Ing. Brady, místopředsedkyní SOS jako osobou oprávněnou jednat jménem této politické strany. Dne 22.12.2010 se k účastníkovi 1) dostavila Ing. Brady a předala mu listiny, na základě nichž odvolala zmocněnkyni volební strany SOS pro Český Těšín R. Dubskou a jejího náhradníka T. Kabota a ustanovila novým zmocněncem Pavla Měkýše. Dne 27.10.2010 byla účastníkovi 1) doručena listina, kterou P. Měkýš jako nový volební zmocněnec odvolal všechny kandidáty volební strany SOS pro Český Těšín. Tato volební strana však není volební stranou uvedenou v ust. § 24 odst. 2 ZVZO a následně byl účastník 1) vyrozuměn o tom, že celostátní konference SOS na svém zasedání 11.12.2010 odvolala Ing. Brady z funkce místopředsedkyně této strany. Tato skutečnost jej vedla k obezřetnosti, proto si vyžádal stanovisko Ministerstva vnitra ČR k souladu kroků učiněných SOS se ZVZO a také k oprávněnosti Ing. Brady a nově jmenovaného volebního zmocněnce P. Měkýše činit tyto kroky. Se stanoviskem Ministerstva vnitra ČR z 29.12.2010 se ztotožnil a postupoval v souladu s ním, tj. akceptoval jen odvolání volební zmocněnkyně a jejího náhradníka a další kroky (jmenování nového zmocněnce a odvolání kandidátů) neakceptoval.

Účastník 1) dále u jednání soudu uvedl, že právní úvahy navrhovatelů jsou snad správné, ale toliko z pohledu de lege ferenda, přičemž 1) účastník jako volební orgán nemůže zákon vykládat extenzivně. V současné době pak již není právně významné řešení otázek, zda volební strana byla či nebyla správně zaregistrována apod., ale rozhodující je, že zaregistrována byla. Otázku odvolání volebních kandidátů volební strany SOS pro Český Těšín 1) účastník řešil, ale s ohledem na rozkol v politické straně Strana pro otevřenou společnost si nemohl předběžně učinit závěr, kdo je za tuto politickou stranu oprávněn jednat, proto postupoval v souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra ČR.

Účastníci 5) a 4) se u jednání soudu připojili k vyjádření 1) účastníka a účastnice 3) se ve věci nevyjádřila.

C.

Krajský soud provedl dokazování při jednání dne 7.2.2011 a zjistil:

C1.

Z registračního spisu vedeného účastníkem 1) soud zjistil, že pro volby do Zastupitelstva města Český Těšín, které se konaly ve dnech 15. a 16. října 2010, byla zaregistrována jako volební strana SOS pro Český Těšín, sdružení politické strany Strana pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů. Jako volební zmocněnkyně byla na kandidátní listině uvedena Radka Dubská a jako její náhradník Tomáš Kabot, přičemž tato kandidátní listina byla podepsána Ing. Pavlou Brady jako místopředsedkyní SOS. Dne 20.8.2010 vydal 1) účastník rozhodnutí o registraci této kandidátní listiny. Dne 22.12.2010 se k 1) účastníku dostavila Ing. Brady, místopředsedkyně SOS [oprávnění jednat jménem této politické strany 1) účastník ověřil nahlédnutím do elektronicky vedeného seznamu politických stran a hnutí na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR], která písemně odvolala volební zmocněnkyni R. Dubskou a náhradníka T. Kabota a ustanovila novým volebním zmocněncem Pavla Měkýše. Dne 27.12.2010 byla 1) účastníku doručena listina podepsaná Pavlem Měkýšem jako zmocněncem dne 23.12.2010 – odvolání kandidátů pro volby do Zastupitelstva města Český Těšín – opakované hlasování 8.1.2011, kterou jmenovaný odvolal pro toto opakované hlasování všechny kandidáty dosud uvedené na kandidátní listině SOS pro Český Těšín včetně účastníků 2) až 6). Součástí registračního spisu je také úředně ověřená kopie usnesení celostátní konference SOS, která se konala 11.12.2010 v Liberci, podle jejíhož šestého bodu tato konference schválila odvolání svých zbylých místopředsedů a členů výboru, mimo jiné také Ing. Pavly Brady. Podle e-mailu Stanislava Kolomazníka (dřívějšího předsedy této strany – dne 11.12.2010 byla místo něj zvolena Lenka Halamová) ze dne 30.12.2010 Ing. Brady není od 11.12.2010 místopředsedkyní této politické strany. Podle stanoviska Ministerstva vnitra ČR z 29.12.2010, na které ve svém vyjádření poukazuje 1) účastník, z textu § 22 odst. 4 ZVZO nelze dovodit, že za volební stranu typu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů by nemohla svého zmocněnce písemně odvolat politická strana v ní zastoupená. Proto má za to, že v dané věci lze akceptovat odvolání zmocněnce (tj. R. Dubské – pozn. soudu). Dále Ministerstvo vnitra ČR vyjádřilo názor, že „Pokud tak volební strana učiní po lhůtě, ve které mohla na kandidátní listině činit změny (do 23.srpna 2010), může sice zmocněnce odvolat, nemůže však již ustanovit zmocněnce nového (v případě konání opakovaného hlasování již nejsou znovu podávány kandidátní listiny, opakuje se pouze procedura hlasování). Je tedy vyloučeno, aby dne 22.prosince 2010 byl jmenován nový zmocněnec volební strany SOS PRO ČESKÝ TĚŠÍN pan Pavel Měkýš“ .Dále bylo odkázáno na § 24 ZVZO s tím, že odst. 2 tohoto ustanovení „…..výslovně specifikuje typy volebních stran, u nichž je tato možnost zmocněnci dána (politické strany, politická hnutí a jejich koalice). A contrario u jiných typů volebních stran…..zmocněnec kandidáty volební strany odvolat nemůže, vzdát se své kandidatury mohou v daném případě pouze kandidáti samotní…..není přípustné, aby zmocněnec volební strany typu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů jednotlivé kandidáty odvolal“. Dále Ministerstvo vnitra ČR uvedlo, že je informováno o sporu dvou údajných zástupců SOS s tím však, že vyznačení statutárních orgánů u Ministerstva vnitra ČR má jen evidenční charakter a nikoli konstitutivní význam. Dle sdělení dosavadního vedení strany bude podán návrh na soudní řízení o tom, že ustanovení nových orgánů neproběhlo v souladu se stanovami.

C2.

Ze Stanov SOS, Strany pro otevřenou společnost, v posledním platném a účinném znění (změna stanov registrovaná Ministerstvem vnitra ČR od 6.1.2009), soud zjistil, že podle jejich § 7 odst. 1 věty první a druhé statutárním orgánem strany je předsednictvo strany, jehož členy jsou předseda a čtyři místopředsedové, zvolení výroční konferencí. Členové předsednictva ve všech věcech jednají a podepisují samostatně.

C3.

Podle sdělení Stanislava Kolomazníka jako bývalého předsedy SOS a Lenky Halamové jako nové předsedkyně SOS z 30.1.2011, které bylo doručeno soudu 1.2.2011, nemá SOS kromě stanov podrobnější organizační řád. Od 11.12.2010 (poslední konference SOS) vede SOS nový výkonný výbor. Dva bývalí statutární zástupci SOS – Ing. Brady a Z. Šmída podali návrh na neplatnost konference SOS z 11.12.2010 k Ministerstvu vnitra ČR a rovněž k soudu. Řízení o zápisu změn v rejstříku politických stran a hnutí u Ministerstva ČR bylo přerušeno a oba jmenovaní byli vyzváni, aby do 28.2.2010 doložili, že danou záležitost vyřešila Rozhodčí a revizní komise SOS, nebo, že podali návrh u soudu. Rozhodčí a revizní komise SOS potvrdila platnost konference SOS ze dne 11.12.2010 a Ing. Brady v této věci podala návrh u soudu.

C4.

Soud zamítl důkazní návrh navrhovatelů na provedení důkazu prohlášením výkonného výboru SOS ze dne 22.11.2010 na internetových stránkách této politické strany, protože skutečnosti rozhodné pro posouzení věci byly zjištěny již z registračního spisu.

D.

Účastník 1) v závěrečném návrhu uvedl, že navrhuje zamítnutí návrhu, neboť postupoval správně a připomenul také, že město Český Těšín již potřebuje určitou stabilitu.

Účastníci 3), 4) a 5) se připojili k závěrečnému návrhu 1) účastníka.

E.

Podle § 20 odst. 1 ZVZO volební stranou podle tohoto zákona mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení

politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Podle § 22 odst. 4 ZVZO volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.

Podle § 24 odst. 2 ZVZO u kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich koalicemi může do 48 hodin před zahájením voleb písemně odvolat kandidaturu kandidáta též zmocněnec.

Ve sporné otázce výkladu ust. § 24 odst. 2 ZVZO se krajský soud ztotožňuje s právním názorem vysloveným Ministerstvem vnitra ČR v jeho stanovisku z 29.12.2010 a převzatým 1) účastníkem. Ustanovení § 24 ZVZO totiž upravuje

speciální, konkrétní úkony ve volebních věcech, a to vzdání se kandidatury dle § 24 odst. 1 ZVZO, které může učinit jen sám kandidát, a odvolání kandidatury dle § 24 odst. 2 ZVZO, což je vyhrazeno jen pro některé z typů volebních stran uvedených v § 20 odst. 1 ZVZO, a to konkrétně pro takové volební strany, které neobsahují

žádného nezávislého kandidáta. Ustanovení § 24 odst. 2 ZVZO je tedy v poměru speciality k ustanovení § 22 odst. 4 ZVZO, přičemž z ust. § 24 odst. 2 ZVZO a contrario plyne, že pokud se na kandidátní listině nachází také nezávislí kandidáti,

není odvolání žádného z kandidátů takové volební strany volebním zmocněncem možné.

Tento výklad je přitom ústavně konformní i s ohledem na čl. 5 Ústavy ČR, neboť sleduje v prvé řadě určitou ochranu nezávislých kandidátů, kteří kandidují na kandidátní listině té které politické strany a jejichž postavení jako „nestraníků“ je oproti kandidátům, kteří jsou členy dané politické strany, z povahy věci do jisté míry slabší. Je třeba zohlednit také tu skutečnost, že nezávislí kandidáti, jimž je tímto způsobem právě v zájmu zachování rovnosti v rámci politické soutěže poskytována ochrana, nekandidují na kandidátní listině „jen“ určité politické strany, ale také na určitém jejím místě a s určitými konkrétními kandidáty (včetně členů politické strany) a rovněž v tomto směru je jim poskytována ochrana proti případně možným zásahům dané politické strany, které by je mohly nedůvodně (resp. nerovně v porovnání s ostatními kandidáty) poškodit ve prospěch ostatních kandidátů, kteří členy předmětné politické strany jsou. Současně však tato právní úprava týmž způsobem chrání i kandidáty - členy politické strany, kteří spolu s nezávislými kandidáty tvoří konkrétní volební tým. Právní úprava tedy v prvé řadě reflektuje ono do jisté míry různě silné postavení kandidátů na kandidátní listině politické strany či politického hnutí nebo jejich koalic, kteří jsou či nejsou členy této politické strany, neboť ze členství k politické straně pravidelně plynou práva a povinnosti členů k této straně, což v případě nezávislých kandidátů neplatí.

Krajský soud nesouhlasí s navrhovateli v tom, že by zmocněnec volební strany (typu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů) musel být ustanoven právě a jen onou politickou stranou. Ačkoli tomu tak zpravidla bude, žádný takový požadavek na osobu volebního zmocněnce ZVZO neklade a ponechává rozhodnutí o osobě volebního zmocněnce na vnitřní dohodě v rámci celé volební (nikoli politické) strany.

V daném případě bylo volební stranou sdružení politické strany a nezávislých kandidátů, což je typ volební strany, která není uvedena v § 24 odst. 2 ZVZO. Tudíž nepřichází v úvahu, aby jakéhokoliv kandidáta na kandidátní listině volební strany SOS pro Český Těšín mohl volební zmocněnec odvolat.

F.

Krajský soud souhlasí s právním závěrem navrhovatelů k důvodům, pro které ust. § 21 odst. 4 ZVZO nestanoví povinnost předložení petice pro registraci kandidátní listiny registračnímu úřadu u typu volební strany označené ZVZO jako sdružení politické strany a nezávislých kandidátů i s tím, tento typ volební strany je „zastřešován“ danou politickou stranou, která podmínku předložení předmětné petice splnila již při své registraci dle § 6 odst. 2 písm. a) zákona o sdružování v politických stranách. Na straně druhé se však krajský soud nemůže ztotožnit s názorem navrhovatelů k výkladu § 24 odst. 2 ZVZO, podle něhož by při jiném než jimi zastávaném výkladu tohoto ustanovení vznikalo právní vakuum, a to právě z důvodů, které soud podrobně rozvedl v předcházejících odstavcích pod bodem E. Z uvedených závěrů je totiž zřejmé, že zde žádné mezery bezdůvodně nevznikají, nýbrž, že právní úprava provedená ust. § 24 odst. 2 ZVZO má zcela racionální důvody.

G.

Krajský soud dále nesouhlasí se stanoviskem Ministerstva vnitra ČR z 29.12.2010 v názoru, že po odvolání zmocněnce již nelze ustanovit zmocněnce nového, pokud tak volební strana učiní po lhůtě, v níž mohla na kandidátní listině činit změny. Volební strana totiž podle ust. § 22 odst. 4 ZVZO činí úkony výlučně prostřednictvím svého zmocněnce (s výjimkou nezávislého kandidáta), přičemž volební zmocněnec činí obecně úkony ve všech volebních věcech, které např. zahrnují také odvolání kandidatury kandidáta (podle § 24 odst. 2 ZVZO lze písemně kandidaturu kandidáta odvolat do 48 hodin před zahájením voleb) či podání návrhu ve správním soudnictví na neplatnost voleb, na neplatnost hlasování nebo na neplatnost volby kandidátů (§ 60 ZVZO), což jsou úkony, které lze učinit až po uskutečnění voleb či hlasování. Z uvedeného je tedy zřejmé, že volební zmocněnec činí za volební stranu úkony ve volebních věcech také po uplynutí lhůty, v níž volební strana mohla na kandidátní listině činit změny, tj. podle § 22 odst. 2 poslední věty ZVZO po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce.

H.

Závěrem se pro úplnost, byť zcela nad rámec důvodů tohoto rozhodnutí, považuje soud za vhodné vyjádřit k úkonům Ing. Brady ve věci odvolání zmocněnkyně volební strany SOS pro Český Těšín a jejího zástupce, přestože tyto úvahy nemohou na rozhodnutí soudu v projednávané věci nic změnit. Podle zjištění soudu, jež byla přístupná v době rozhodování o této věci, Ing. Brady dne 21.12.2010, kdy odvolala volební zmocněnkyni SOS pro Český Těšín R. Dubskou a jejího náhradníka T. Kabota za současného ustanovení volebního zmocněnce nového, již nebyla místopředsedkyní politické strany SOS, neboť z usnesení celostátní konference SOS ze dne 11.12.2010 plyne, že byla touto konferencí z této funkce odvolána, přičemž podle § 8 odst. 2 písm. d) Stanov SOS je výlučným oprávněním konference volit (a tedy a contrario i odvolávat) mimo jiné statutární orgány této politické strany. Odvolání Ing. Brady z funkce místopředsedkyně politické strany, pokud je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a sdružování v politických stranách a Stanovami SOS (§ 16a odst. 1 zákona o sdružování v politických stranách), má přitom konstitutivní účinek a vyznačení statutárních orgánů politické strany u Ministerstva vnitra ČR má pouze deklaratorní povahu, což plyne z § 9 ve spojení s § 10 zákona o sdružování v politických stranách.

Krajský soud s ohledem na všechny výše uvedené závěry podle § 90 odst. 3 s.ř.s. podaný návrh jako nedůvodný zamítl.

CH.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 93 odst. 4 s.ř.s., které určuje, že ve věcech volebních nemá žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení právo.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s.ř.s.).

Toto usnesení nabývá právní moci vyvěšením na úřední desku Krajského soudu v Ostravě (§ 93 odst. 5 s.ř.s.).

V Ostravě dne 7. února 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru