Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 39/2020 - 31Rozsudek KSOS ze dne 04.02.2021

Prejudikatura

3 As 64/2007 - 62

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 Afs 52/2021

přidejte vlastní popisek

22A 39/2020 - 31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a JUDr. Petra Hluštíka, Ph.D. ve věci

žalobkyně: Z. Š.

proti

žalovanému Krajský úřad Moravskoslezského kraje
sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 2. 2020, č. j. MSK 3420/2020

takto:

I. Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 4. 2. 2020, č. j. MSK 3420/2020 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 3 000 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se podanou žalobou doručenou soudu dne 6. 4. 2020 domáhala zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného. Napadeným rozhodnutím žalovaný k odvolání žalobkyně podle § 90 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“) jednak zrušil usnesení Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí (dále také jen „stavební úřad“) ze dne 26. 8. 2019, sp. zn. MUFO_S 26045/2019, kterým bylo dle § 64 odst. 1 písm. c) za použití § 57 odst. 2 správního řádu přerušeno řízení o žádosti žalobkyně ze dne 22. 3. 2018 o vrácení poplatků za kopírování písemností ze správních spisů sp. zn. MUFO_S 1047/2014, MUFO_S 3909/2015, MUFO_S 3951/2015, MUFO_S 4756/2016, MUFO_S 11294/2016, MUFO_S 1841/2015, MUFO_S 5023/2016, MUFO_S 4300/2016 a MUFO_S 6891/2016 (řízení bylo tímto usnesením přerušeno do doby pravomocného rozhodnutí soudu ve věci rozhodnutí o vrácení poplatků ze dne 12. 8. 2019 pod sp. zn. MUFO_S 4147/2017) a jednak řízení zastavil. 2. Podle žalobkyně ale v důsledku zastavení řízení nebylo o její žádosti o vrácení poplatků nijak rozhodnuto, což je v rozporu s § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu, který se netýká řízení zahájeného na žádost. Rozhodnutí žalovaného nemá oporu v zákoně a je nepřezkoumatelné, když žalovaný výrok o zastavení řízení nijak neodůvodnil. Žalovaný svým rozhodnutím odepřel žalobkyni právo na vyřízení její žádosti o vrácení poplatků. Podotkla, že předmětem odvolacího řízení byla pouze otázka přerušení řízení.

3. Žalovaný navrhl žalobu zamítnout a setrval na svém právním posouzení věci. Jelikož správní orgán prvního stupně postupoval v řízení pouze podle správního řádu, ačkoliv měl aplikovat rovněž daňový řád, zatížil řízení vadou.

4. Krajský soud přezkoumal v mezích žalobních bodů [§ 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)] napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného (§ 75 odst. 1 s. ř. s.) a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Ve věci rozhodl bez nařízení jednání v souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s., přičemž současně shledal důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. a) a c) s. ř. s.

5. Předně krajský soud zdůrazňuje, že si je vědom toho, že usnesení o přerušení řízení podle § 64 správního řádu je ve smyslu § 70 písm. c) s. ř. s. vyloučeno ze soudního přezkumu (viz závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č. j. 3 As 64/2007-62). V projednávané věci je však soudnímu přezkumu předloženo rozhodnutí žalovaného, kterým bylo k odvolání žalobkyně proti procesnímu rozhodnutí o přerušení řízení rozhodnuto žalovaným ve věci, když tento svým výrokem rozhodl o zastavení řízení. Jelikož z napadeného rozhodnutí nelze nikterak vyčíst, které řízení vlastně hodlal žalovaný svým rozhodnutím zastavit, je nutné vycházet z toho, že řízení o žádosti žalobkyně o vrácení poplatků za kopírování písemností. Z uvedeného důvodu má krajský soud za to, že na přezkoumávané rozhodnutí výluka ze soudního přezkumu podle § 70 písm. c) s. ř. s. nedopadá.

6. Z obsahu správních spisů soud zjistil, že dne 22. 3. 2018 žalobkyně podala k Městskému úřadu Frýdlant nad Ostravicí žádost o vrácení poplatků za kopírování písemností v rámci řízení vedených u stavebního úřadu pod sp. zn. MUFO_S 1047/2014, MUFO_S 3909/2015, MUFO_S 3951/2015, MUFO_S 4756/2016, MUFO_S 11294/2016, MUFO_S 1841/2015, MUFO_S 5023/2016, MUFO_S 4300/2016 a MUFO_S 6891/2016. Usnesením ze dne 26. 8. 2019 stavební úřad řízení o této žádosti žalobkyně přerušil do doby pravomocného rozhodnutí soudu ve věci rozhodnutí o vrácení poplatků ze dne 12. 8. 2019 pod sp. zn. MUFO_S 4147/2017. Proti tomuto usnesení si žalobkyně podala včasné odvolání, o kterém rozhodl žalovaný napadeným rozhodnutím. V něm žalovaný dospěl k závěru, že ve spisové dokumentaci nejsou relevantní podklady, na jejichž základě by bylo možno dospět k závěru k, že přezkoumávané usnesení je v souladu s důvody uvedenými v napadeném usnesení, když žaloba nebyla podána a nebyl dán důvod pro přerušení řízení. V napadeném rozhodnutí přitom zcela absentuje jakékoli odůvodnění postupu žalovaného podle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu, tedy zrušení přezkoumávaného usnesení a zastavení řízení.

7. Postup žalovaného pokládá krajský soud za nepřípustný. Je třeba zcela přisvědčit žalobkyni, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, neboť vůbec není zřejmé, z jakých důvodů přistoupil žalovaný k zastavení řízení. Lze tak souhlasit s žalobkyní, že žalovaný napadeným rozhodnutím zcela odepřel bez jakéhokoli odůvodnění žalobkyni právo na vyřízení její žádosti o vrácení poplatků za kopírování písemností. Je tedy na místě uzavřít, že žalovaný svým zcela nepřezkoumatelným rozhodnutím rovněž zatížil řízení vadou, která měla vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí, neboť podmínky pro aplikaci § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu nebyly splněny. Měl-li žalovaný za to, že nebyly dány důvody pro přerušení řízení ze strany stavebního úřadu, přicházel v úvahu postup podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu.

8. S ohledem na uvedené krajský soud napadené rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. a) a c), § 78 odst. 4 s. ř. s. zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení, ve kterém tento bude vázán závěry vyslovenými v tomto rozsudku (§ 78 odst. 5 s. ř. s.). Pouze na okraj lze poznamenat, že pro potřeby řízení před správním orgánem prvního stupně již odpadl jakýkoli byť hypotetický důvod přerušení řízení ve vztahu k rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 12. 8. 2019 ve věci žádosti žalobkyně o vrácení poplatků za kopírování písemností v řízení sp. zn. MUFO_S 4147/2017, neboť soudu je z úřední činnosti známo, že toto rozhodnutí bylo v přezkumném řízení zrušeno rozhodnutím žalovaného ze dne 6. 2. 2020, č. j. MSK 20518/2020, přičemž odvolání žalobkyně proti tomuto rozhodnutí bylo zamítnuto rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 21. 5. 2020, č. j. MF-12557/2020/3903-3.

9. Žalobkyně byla v řízení úspěšná, a proto jí krajský soud přiznal dle § 60 odst. 1 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení sestávající ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 3 000 Kč za podání žaloby. Lhůtu k plnění náhrady nákladů řízení určil krajský soud s ohledem na odlišný okamžik nabytí právní moci prvostupňových rozhodnutí dle o. s. ř. a s. ř. s. na 30 dnů od právní moci rozsudku (§ 54 odst. 5 s. ř. s., § 159 a § 160 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Ostrava 4. února 2021

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru