Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 35/2014 - 10Usnesení KSOS ze dne 10.04.2014

Prejudikatura

7 Aps 1/2010 - 53

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 As 114/2014 (zastaveno)

přidejte vlastní popisek

22A 35/2014 – 10

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. v právní věci žalobce M.R., proti žalovanému Policii ČR – Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Obvodní oddělení Přerov 2, se sídlem v Přerově, U Výstaviště 18, ve věci žaloby na ochranu proti nečinnosti žalovaného,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků se nevyhovuje.

III. Návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů se zamítá.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného ve věci trestního oznámení. Domáhal se vydání rozhodnutí soudu, kterým by bylo žalovanému uloženo vydat rozhodnutí ve věci samé v řádném řízení za účasti žalobce. Současně požádal o osvobození od soudních poplatků, neboť je osobou nezaměstnanou pobírající příspěvek v hmotné nouzi a dále ustanovení zástupce z řad advokátů k ochraně jeho zájmů.

Přílohou žaloby je sdělení žalovaného ze dne 4.2.2014 č.j. KRPM-147292-25/PŘ-2013-140819 adresované M. R., bytem jako žalobce, z jehož obsahu krajský soud zjistil, že adresát sdělení podal dne 16.12.2013 oznámení týkající se incidentu při zákroku strážníků městské policie, při kterém měl být z jejich strany napaden a současně mělo dojít k napadení osoby žalobce. Žalovaný ve sdělení uvedl, že se oznámením zabýval a dospěl k tomu, že není dostatečně odůvodněn závěr, že by se v tomto případě jednalo o naplnění skutkové podstaty trestného činu či přestupku.

Podle ust. § 79 odst. 1 věty prvé zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s.ř.s.) ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení.

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy.

Při posouzení věci vycházel krajský soud z konstantní judikatury správních soudů vztahující se k otázce přezkumu postupu orgánů policie v případě posuzování trestních oznámení. Lze zmínit např. rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) ze dne 18.2.2010 č.j. 7 Aps 1/2010-53, podle kterého policejní orgán při úvaze o tom, zda jemu podané trestní oznámení zakládá důvodné podezření z trestného činu, vystupuje v roli orgánu činného v trestním řízení a nikoliv jako jiný orgán rozhodující o právech a povinnostech v oblasti veřejné správy ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. a) s.ř.s. Z tohoto důvodu proto není dána ani pravomoc správních soudů k přezkoumání postupu a závěru policejního orgánu stran vyřízení trestního oznámení. K obdobným závěrům dospěl NSS také v rozsudku ze dne 21.10.2008 č.j. 8 As 28/2008-29, podle kterého nachází-li se Policie České republiky v pozici orgánu činného v trestním řízení, nepodléhá její postup nebo nečinnost přezkumu soudů ve správním soudnictví (§ 4 odst. 1 písm. a) a b) s.ř.s.).

Na základě shora citované judikatury NSS dospěl krajský soud k závěru, že v posuzované věci není dána pravomoc správních soudů k přezkumu postupu žalovaného, neboť má na základě obsahu příloh k žalobě za to, že postupoval v pozici orgánu činného v trestním řízení.

Na základě uvedeného krajský soud žalobu podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl, když návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Výrok o zamítnutí žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků je odůvodněn tím, že žaloba byla odmítnuta pro nepříslušnost správních soudů, a proto žalobci nevznikla povinnost platit soudní poplatek, takže nevznikla situace, kdy by mohl být od tohoto poplatku osvobozen.

Výrok o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce z řad advokátů je odůvodněn tím, že již v době podání návrhu současně s návrhem na ustanovení zástupce je zcela zjevné, že nejsou splněny podmínky řízení o návrhu a že tento nedostatek podmínek řízení je neodstranitelný (srov. přiměřeně rozsudek NSS ze dne 29.6.2011 č.j. 1 Ans 7/2011-19).

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věty prvé s.ř.s., když žaloba byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 10. dubna 2014

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru