Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 35/2012 - 15Rozsudek KSOS ze dne 21.03.2013

Prejudikatura
7 Aps 3/2008 - 98

přidejte vlastní popisek


22 A 35/2012 – 15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové

v právní věci žalobce JUDr. Bohumíra Janečka, insolvenčního správce dlužníka

CIMO, spol. s r.o., Proskovická 1169, Ostrava-Stará Bělá, proti žalovanému

Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava,

Vítkovická 2, Ostrava, o ochranu před nezákonným zásahem žalovaného,

takto:

I. Soud zakazuje Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj,

Katastrálnímu pracovišti Ostrava nadále zasahovat do práv žalobce tím, že

neprovedl záznamem zánik zajišťovacího práva, a to zástavního práva smluvního

k zajištění pohledávek ve výši 8 354 193,- Kč s příslušenstvím, vzniklého na základě

smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.zák. ze dne 23.5.2008, vklad zapsán

pod čj. V-6543/2008-807, právní účinky vkladu ke dni 28.5.2008, na LV č. 1864 pro

obec Ostrava, katastrální území Stará Bělá.

II. Ve zbytku se žaloba zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. pokračování
- 2 -
22 A 35/2012

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu v zákonné lhůtě se žalobce domáhal, aby soud zakázal žalovanému nadále zasahovat do práv žalobce tím, že neprovedl záznamem zánik zajišťovacích práv a zánik účinků nařízení výkonu rozhodnutí a exekuce, a to : 1) zástavního práva smluvního (uvedeného ve výroku I. tohoto rozsudku), 2) zástavního práva soudcovského k zajištění pohledávky ve výši 173 478,- Kč s příslušenstvím pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR dle usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 30.9.2009, č.j. 49 E 588/2009-9, 3) exekučního příkazu k prodeji nemovitosti vydaného Exekutorským úřadem Klatovy, soudním exekutorem JUDr. D. M. ze dne 20.10.2009, č.j. 120 EX 16473/2009-8, 4) návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva, řízení zahájeno 18.6.2009, oznámení o podání návrhu ze dne 24.6.2009, Okresní soud v Ostravě 49 E-588/2009.

Žalobce uvedl, že jako insolvenční správce dlužníka, na jehož majetek byl pravomocně prohlášen konkurs, prodal z majetkové podstaty dlužníka prodejem mimo dražbu nemovitosti (budovu a pozemky, specifikované v žalobě), zapsané u žalovaného na LV č. 1864 pro obec Ostravu, katastrální území Stará Bělá. Vklad práva byl povolen s právními účinky ke dni 30.12.2011. Zároveň žalobce spolu s kupujícím navrhl provést záznamem zánik práv uvedených výše v 1. odstavci odůvodnění a ještě dalších práv a právních vad (specifikovaných v žalobě). Žalovaný požadoval po žalobci „doložení chybějících dokladů“, s tím žalobce nesouhlasil a žalovaný u dotčených nemovitostí zrušil plombu a řízení ukončil. Žalovaný podle žalobce nerespektuje § 285 odst.1 a § 299 odst.2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon) a žalobce v důsledku nezákonného zásahu žalovaného nemůže předložit soudu konečnou zprávu v insolvenčním řízení.

Žalovaný ve vyjádření uvedl, že žaloba je zbytečná, když žalovaný nikdy neodmítl provést výmaz poznámek citovaných v petitu, nýbrž odmítal provést výmaz poznámek, které v petitu uvedeny nejsou.

V souladu s usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) ze dne 16. 11. 2010, čj. 7 Aps 3/2008-98 krajský soud především uvádí, že soudní ochrany proti provedení či neprovedení záznamu do katastru nemovitostí podle § 7 a § 8 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (dále jen z.č. 265/1992 Sb.), se lze ve správním soudnictví domáhat v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s.ř.s.).

Z podkladů poskytnutých žalovaným soud zjistil, že podáním došlým žalovanému 30.12.2011 navrhl žalobce a kupující, aby byl záznamem vyznačen zánik zajišťovacích práv a právních vad konkrétně uvedených, mezi nimi také zástavního práva smluvního, uvedeného ve výroku I. tohoto rozsudku. Žalovaný vyzval žalobce výzvou ze dne 9.1.2012 k tomu, aby doložil „chybějící podklady, a to pokračování
- 3 -
22 A 35/2012

opravené potvrzení, kde budou uvedena pouze práva zajišťovací“. V podání, došlém žalovanému dne 30.1.2012, žalobce zdůraznil specialitu insolvenčního zákona vůči občanskému soudnímu řádu a citoval příslušná právní ustanovení, včetně § 299 odst.2 insolvenčního zákona, a vyzval žalovaného k výmazu všech zátěží váznoucích na předmětných nemovitostech. Žalovaný reagoval tak, že sdělil žalobci podáním ze dne 15.2.2012, že listina předložená žalobcem není způsobilá zápisu, když nemá náležitosti § 40 odst.4 vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen katastrální vyhláška) – schází odkaz na právní ustanovení zvláštního právního předpisu, podle kterého k zániku práva došlo. Podle výpisu z katastru nemovitostí, týkajícího se předmětných nemovitostí (LV č. 1864) bylo ke dni 31.1.2013 (i ke dni rozhodování soudu – www.cuzk.cz) zapsáno – z položek, jejichž výmazu se žalobce domáhal – jen zástavní právo smluvní tak, jak je specifikováno ve výroku I. tohoto rozsudku.

Podle § 87 odst.1 s.ř.s., části věty před středníkem, soud rozhoduje (v řízení o ochraně před nezákonným zásahem – pozn. soudu) na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že ke dni rozhodování soudu se na LV č. 1864 nenacházela omezení vlastnického práva uvedená v žalobě a v 1. odstavci odůvodnění tohoto rozsudku pod body 2) až 4), soud v této části žalobu jako nedůvodnou zamítl, když žalobce se domáhal pouze ukončení zásahu, nikoli také určení toho, že zásah byl nezákonný.

Dále se soud zabýval již jen otázkou zástavního práva smluvního (bod 1 v 1. odstavci odůvodnění tohoto rozsudku).

Podle § 7 odst.1 věty prvé z.č. 265/1992 Sb., práva uvedená v § 1 odst. 1, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora na veřejné dražbě, vydržením, přírůstkem a zpracováním, se zapisují záznamem (dále jen "záznam") údajů na základě listin vyhotovených státními orgány a jiných listin, které podle zvláštních předpisů potvrzují nebo osvědčují právní vztahy, do katastru.

Podle § 299 odst.2 insolvenčního zákona, zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Podle § 40 odst.4 katastrální vyhlášky, v potvrzení o zániku práva podle odstavce 2 písm. b) musí být a) označení osoby, která potvrzení vydává, údaji podle odstavce 3 písm. a), b) označení toho, jehož právo zaniklo, údaji podle odstavce 3 písm. a), c) označení nemovitostí údaji podle katastrálního zákona, d) označení práva, které podle potvrzení zaniklo, e) odkaz na ustanovení zvláštního právního předpisu, podle kterého k zániku práva došlo, a f) uvedení právních skutečností, které vedly k zániku práva. pokračování
- 4 -
22 A 35/2012

Pokud bylo důvodem pro to, že žalovaný neprovedl záznamem zánik předmětného zástavního práva smluvního, to, že se potřebné informace nacházely na 2 listinách místo na jedné, považuje soud postup žalovaného za ryze formální a nezákonný. Ustanovení zvláštního právního předpisu, podle kterého k zániku práva došlo (§ 40 odst.4 písm.e/ katastrální vyhlášky) sice nebylo obsaženo v návrhu žalobce došlém žalovanému dne 30.12.2011, avšak jednoznačně bylo citováno v následujícím podání žalobce, které došlo žalovanému dne 30.1.2012. Žalobce postupoval podle výše uvedených zákonných ustanovení, takže žalovaný, který záznam neprovedl, zasáhl nezákonně do práv žalobce, který v pozici insolvenčního správce nemohl činit další kroky v insolvenčním řízení. Soudu není zcela jasné vyjádření žalovaného k žalobě, které podle názoru soudu odporuje zjištěnému stavu věci, stejně jako považuje soud za zmatečný postup žalovaného v řízení o návrhu žalobce.

Soud tedy uzavírá, že pokud šlo o výmaz předmětného zástavního práva smluvního, byly naplněny podmínky podle § 82 s.ř.s. (žalobce byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem žalovaného, který byl zaměřen přímo proti žalobci) a vzhledem k tomu, že tento zásah trval i v době rozhodování soudu, zakázal soud žalovanému v pokračování zásahu (§ 87 odst. 2 s.ř.s.).

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 1 věty druhé s.ř.s., když částečně úspěšnému žalobci nevznikly podle obsahu spisu žádné náklady přesahující jeho obvyklou činnost.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě

dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 21. března 2013

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru