Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 28/2015 - 12Usnesení KSOS ze dne 26.03.2015

Prejudikatura

57 Ca 148/2006 - 40

44 A 95/2010 - 4


přidejte vlastní popisek

22 A 28/2015 – 12

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., v právní věci navrhovatele ROVNĚ-SNK, sdružení nezávislých kandidátů, jednajícího volebním zmocněncem Ing. O. P., za účasti 1) Magistrátu města Prostějova se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, 2) TOP 09, jednající volební zmocněnkyní M. J., 3) Sdružení nezávislých kandidátů – „Za další rozvoj obce“, jednajícího volebním zmocněncem Ing. P. Ch., o neplatnost voleb do zastupitelstva obce Slatinky, konaných dne 14. 3. 2015,

takto:

I. Návrh se odmítá. II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem podaným v zákonné lhůtě se navrhovatel domáhal rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb do zastupitelstva obce Slatinky, konaných dne 14. 3. 2015.

Podle § 60 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZO“) podáním návrhu na neplatnost voleb se může domáhat ochrany u soudu každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva.

Podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Podle § 92 je ve věcech volebních návrh nepřípustný též tehdy, byl-li podán u věcně nebo místně nepříslušného soudu.

Podle § 7 odst. 2 věty první s. ř. s. nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.

Ve věcech návrhů na neplatnost voleb do zastupitelstev obcí je správním orgánem, který zasáhl dle návrhových tvrzení do práv navrhovatele obecní úřad, jenž vyhlašuje výsledky voleb do zastupitelstva obce (§ 12 odst. 1 písm. g) nebo § 13 odst. 1 písm. f) ZVZO), neboli tzv. registrační úřad (§ 21 odst. 3 ZVZO) .

V projednávané věci byl registračním úřadem Magistrát města Prostějova.

Podle příloh č. 2 a č. 3 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, spadá Statutární město Prostějov do obvodu Krajského soudu v Brně. Tento soud je proto místně příslušný k projednání návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva obce Slatinky, konaných dne 14. 3. 2015.

Protože návrh byl podán k místně nepříslušnému soudu, byl dle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 92 s. ř. s. odmítnut.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Toto usnesení nabývá právní moci vyvěšením na úřední desku soudu.

V Ostravě dne 26. března 2015

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru