Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 25/2011 - 6Usnesení KSOS ze dne 20.05.2011

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 As 64/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

22 A 25/2011 – 6

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobkyně: G. M. G., t.č. Věznice Opava, P.O.BOX 115, proti žalované: Vězeňská služba České republiky, Věznice Opava, P.O.BOX 115, ve věci rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žalobkyni se nepřiznává osvobození od soudních poplatků. III. Žádost žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů se zamítá. IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním doručeným krajskému soudu dne 3.2.2011 se žalobkyně domáhá přezkoumání rozhodnutí lékaře Věznice Opava MUDr. V. M. o ukončení její pracovní neschopnosti od 24.1.2011 s tím, že byla od 6.1.2011 hospitalizována v Nemocnici s Poliklinikou při Věznici Praha – Pankrác, kde 11.1.2011 podstoupila chirurgický zákrok a v dočasné pracovní neschopnosti měla být do 8.2.2011. Dne 21.1.2011 si ji předvolal lékař MUDr. V. M., který jí ukončil pracovní neschopnost k 23.1.2011, čímž jí způsobil finanční újmu, neboť jí od 24.1.2011 do 30.1.2011 nebyla vyplácena dávka nemocenského pojištění.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) soud žalobu odmítne, je-li nepřípustná. Podle ust. § 68 písm. e) s.ř.s. je žaloba nepřípustná tehdy, domáhá-li se žalobce přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

Podle § 158 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č. 187/2006 Sb.“), jsou ze soudního přezkumu vyloučena rozhodnutí o ukončení nebo neuznání dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování člena domácnosti orgánem nemocenského pojištění.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že rozhodnutí lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti je podle 158 písm. b) z.č. 187/2006 Sb. vyloučeno ze soudního přezkoumání a žaloba proti němu je podle § 68 písm. e) s.ř.s. nepřípustná. Proto krajský soud žalobu podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl.

Krajský soud žalobkyni nepřiznal osvobození od soudních poplatků, neboť podanou žalobu bylo nutné z výše uvedených důvodů odmítnout. Žalobkyně tedy nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s.ř.s., neboť žaloba byla podána zjevně neúspěšně.

Krajský soud současně podle § 35 odst. 8 s.ř.s. zamítl žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů, protože v důsledku podání zjevně neúspěšné žaloby žalobkyně nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s.ř.s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., protože žaloba byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 20. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru