Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 24/2014 - 25Rozsudek KSOS ze dne 13.08.2015

Prejudikatura

59 A 43/2013 - 31

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
9 As 212/2015

přidejte vlastní popisek

22 A 24/2014 – 25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Daniela Spratka Ph.D. a JUDr. Miroslavy

Honusové v právní věci žalobkyně O.P. Z., zastoupené Mgr. Dagmar Beníkovou,

advokátkou v Olomouci, Legionářská 797/3, proti žalovanému Krajskému úřadu

Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o přezkoumání

rozhodnutí žalovaného ze dne 22.1.2014 č. j. KUOK 9204/2014, ve věci záznamu

bodů v registru řidičů,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se podanou žalobou domáhala přezkoumání shora označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto žalobkynino odvolání a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu Města Olomouce ze dne 21.10.2013 č. j. SMOL/194388/2013/OARMV/ER/Cho, jímž byly zamítnuty žalobkyniny námitky proti záznamům bodů v registru řidičů.

Žalobkyně uvedla v žalobě, že se měla dopustit celkem třikrát přestupku podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 1 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon), a to 10.3.2010, 4.10.2010 a 31.3.2011. Od 1.8.2011 nabyla účinnosti novela zákona o silničním provozu č.133/2011 Sb. (dále jen novela), podle níž došlo mj. ke snížení bodového hodnocení u daného přestupku ze 3 na 2 body. Žalobkyni je sice známo, že podle přechodného ustanovení novely se řidiči zaznamená za jednání spáchané před účinností novely počet bodů podle dosavadní právní úpravy účinné v době, kdy se řidič dopustil jednání, nicméně má za to, že se v daném případě jedná o správněprávní sankci a tedy o správní trestání se všemi z toho vyplývajícími důsledky, včetně zásady nullum crimen sine lege praevia a zásady in dubio pro reo. Žalobkyně poukázala na rozsudky Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) sp. zn. 2 As 19/2011 a 7 As 83/2010, v nichž NSS dovodil, že pozbytí řidičského oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče je správní sankcí siu generis a velmi citelným zásahem do svobody jednotlivce. Trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů (rozsudek NSS sp. zn. 8 As 17/2007 či 1 As 96/2008). Podle žalobkyně měl tedy správní orgán použít novelu, která je pro žalobkyni příznivější: měl buď snížit počet bodů za poslední z řady přestupků (neboť až v důsledku posledního záznamu hrozí řidiči sankce v podobě ztráty řidičského oprávnění) nebo měl snížit počty bodů za všechny 3 přestupky s tím, že vzhledem k očekávanému vysokému administrativnímu zatížení při plošném provádění tohoto úkonu není podle žalobkyně nutno opravovat záznamy bodů administrativně (fyzicky). Řízení o námitkách žalobkyně pak mělo být zastaveno pro odpadnutí důvodu. Správní orgány se s žalobkyninou argumentací nijak nevypořádaly.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů - dále jen s.ř.s.) a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Mezi účastníky je nesporný skutkový stav, jak byl popsán v žalobě a jak jej soud ověřil i z obsahu správních spisů. Pokud jde o odůvodnění napadeného rozhodnutí, žalovaný se rozsáhle věnoval odvolacím námitkám na str. 4 rozhodnutí. Zdůraznil, že zákonodárce zjevně neměl v úmyslu zasahovat novelou do již zaznamenaných bodů. O použití příznivější právní úpravy nemůže být v dané věci vůbec řeč, neboť se nevede řízení o zaznamenání bodů, nýbrž řízení o námitkách proti již provedeným záznamům.

Žalobkyně v odvolání argumentovala stejně jako v žalobě. Žalovaný se jejím námitkám věnoval dostatečně, konkrétně a srozumitelně, takže nelze souhlasit s tím, že by se správní orgán s námitkami nijak nevypořádal. Tato žalobní námitka je nedůvodná.

Pokud jde o věc samu, soud připomíná rozhodující judikaturu NSS, v níž se zabýval charakterem a obsahem řízení o námitkách: v řízení o námitkách proti provedení záznamu bodů v registru řidičů je předmětem řízení pouze posouzení, zda byly záznamy bodů v registru řidičů provedeny v souladu se zákonem, tj. zda podkladem pro záznam bylo pravomocné rozhodnutí, zda počet zaznamenaných bodů odpovídá spáchanému přestupku, a že v tomto řízení správní orgán zásadně nepřezkoumává správnost a zákonnost aktů orgánů veřejné moci, na základě kterých byl záznam proveden, neboť na tyto akty je třeba nahlížet jako na správné a zákonné, a to až do okamžiku, než je příslušný orgán veřejné moci zákonem předvídaným postupem prohlásí za nezákonné a zruší je (rozsudek NSS ze dne 6. 8. 2009, č. j. 9 As 96/2008 – 44). Zásadně pak není správní orgán v tomto řízení oprávněn jakkoli kvalifikovat jednání, v němž bylo spatřeno porušení povinností, s nimiž je záznam určitého počtu bodu do registru řidičů spojen (rozsudek NSS ze

dne 10. 12. 2009, č. j. 2 As 19/2009-93). Řízení o námitkách není řízením o přestupku samotném – správní orgán se nemůže zabývat vadami postupu či

rozhodnutí o přestupku, musí však zvážit námitku, že žalobci tato pokuta nebyla nikdy uložena. Úspěch takového tvrzení totiž vylučuje záznam bodů (srov. žalobkyní zmiňovaný rozsudek NSS ze dne 30.5.2011 č. j. 2 As 19/2011-87).

Obdobnými námitkami jako v nyní projednávané věci se zabýval Krajský soud v Ústí nad Labem v rozsudku ze dne 9. 12. 2013 č. j. 59 A 43/2013-31 a dospěl k závěru, že záznam bodů do registru příslušným obecním úřadem s rozšířenou působností je jakýmsi administrativním opatřením, automatickým důsledkem v podobě přiřazení odpovídajícího počtu bodů na základě ... taxativně

vyjmenovaných rozhodnutí či oznámení, a to zásadně ke dni uložení blokové pokuty nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek či trestu za trestný čin. Přezkoumává-li tedy správní orgán v řízení o námitkách dle § 123f zákona o silničním provozu správnost záznamu bodů v registru řidičů z pohledu uplatněných námitek, činí tak právě ke dni uložení blokové pokuty či ke dni nabytí právní moci rozhodnutí uvedeného v ustanovení § 123b odst. 2 zákona o silničním provozu. V řízení o námitkách totiž příslušný správní orgán o záznamu bodů sám nově již nerozhoduje, tj. „netrestá“ ve vlastním slova smyslu, nepřísluší mu tedy ani počet bodů zaznamenaných ke dni uložení blokové pokuty či ke dni právní moci příslušného rozhodnutí revidovat z důvodu pozdějšího, pro řidiče příznivějšího „bodového ohodnocení“ jednání dle přílohy zákona o silničním provozu.

Krajský soud se ztotožňuje s výše uvedenými závěry, které jsou přiléhavé i pro nyní projednávanou věc. Řízení o námitkách podle § 123f zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů je třeba odlišovat od řízení o přestupku samotném. Zásady zmiňované žalobkyní se uplatňují v řízení o samotném správním deliktu, což také koresponduje s žalobkyní citovanými rozsudky NSS (sp. zn. 7 As 83/2010, 8 As 17/2007 či 1 As 96/2008). Pokud jde o přechodné ustanovení novely, ani to nesvědčí pro žalobkyninu argumentaci, když zachází ještě dál a stanoví pravidlo, že pokud se budou zaznamenávat (již po novele) body za jednání spáchaná před novelou, budou zaznamenány body podle dosavadního znění zákona. Na okraj soud poznamenává, že v žalobkynině případu byly body zaznamenány v době před účinností novely, takže pro použití přechodného ustanovení zde ani nebylo místo.

Krajský soud proto žalobu jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s.ř.s., když procesně úspěšnému žalovanému podle obsahu spisu nevznikly v řízení žádné náklady přesahující jeho běžnou úřední činnost.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 13. srpna 2015

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru