Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 24/2011 - 6Usnesení KSOS ze dne 20.05.2011

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 As 63/2012 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

22 A 24/2011 – 6

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobkyně: G. M. G., t.č. Věznice Opava, P.O.BOX 115, Opava, proti žalované: Vězeňská služba České republiky, Věznice Opava, P.O.BOX 115, Opava, ve věci rozhodnutí lékaře,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žalobkyni se nepřiznává osvobození od soudních poplatků. III. Žádost žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů se zamítá. IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou žalobou žalobkyně napadá „rozhodnutí“ lékaře žalované MUDr. V. M. s tím, že dne 6.1.2011 byla hospitalizována v Nemocnici s poliklinikou při Věznici Praha - Pankrác, kde podstoupila 11.1.2011 chirurgický zákrok. Dne 18.1.2011 provedl její kontrolu MUDr. Z., který vzhledem k přetrvávajícím bolestem nařídil její neurologické vyšetření. Protože však byla dne 20.11.2011 eskortována zpět do Věznice Opava, měl toto vyšetření zajistit MUDr. V. M.. Ten však pokyn nadřízeného orgánu nerespektoval, na neurologické vyšetření ji neobjednal a nezajistil ani kontrolu na chirurgii.

Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění nebo ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Postup lékaře, při němž rozhoduje o dalším způsobu léčby však není rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s., neboť nejde o rozhodnutí v oblasti veřejné správy, jímž by se zakládala, měnila, rušila nebo závazně určovala práva a povinnosti pacienta. Jde jen o rozhodnutí lékaře, kterým s ohledem na zdravotní stav pacienta stanoví další postup jeho léčby, ale nijak se jím nezasahuje do hmotných práv pacienta.

Proto krajský soud žalobu žalobkyně podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl, neboť žalobkyně se domáhá přezkoumání rozhodnutí, které není rozhodnutím ve smyslu legislativní zkratky uvedené v ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. a je tedy ze soudního přezkoumání podle § 68 písm. e) s.ř.s. ve spojení s § 70 písm. a) s.ř.s. vyloučeno .

Krajský soud žalobkyni nepřiznal osvobození od soudních poplatků, neboť podanou žalobu bylo nutné z výše uvedených důvodů odmítnout. Žalobkyně tedy nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s.ř.s., protože žaloba byla podána zjevně neúspěšně.

Krajský soud současně podle § 35 odst. 8 s.ř.s. zamítl žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů, protože v důsledku podání zjevně neúspěšné žaloby žalobkyně nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s.ř.s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., protože žaloba byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 20. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru