Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 23/2015 - 29Rozsudek KSOS ze dne 06.04.2017

Prejudikatura

7 As 94/2012 - 20

4 As 151/2013 - 25

9 As 96/2008 - 44


přidejte vlastní popisek

22 A 23/2015 – 29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. a JUDr. Zory

Šmolkové ve věci žalobce V. P., zastoupeného JUDr. Radkem Bechyně, advokátem

se sídlem Legerova 148, 280 02, Kolín, proti žalovanému Krajskému úřadu

Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Moravská Ostrava, 702 18

Ostrava, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č. j. MSK 168155/2014 ze dne 12. 2.

2015, ve věci bodového hodnocení řidičů,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobce se svou žalobou doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 10. 3. 2015 domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 2. 2015 č. j. MSK 168155/2014 (dále jen „napadené rozhodnutí“), které je podle žalobce rozhodnutím nezákonným. Žalovaný porušil zásadu právní jistoty, neboť rozhodl jinak než správní orgány v jiných řízeních. Při rozhodování vyšel z podkladů, které nebyly způsobilé pro záznam bodů do bodového hodnocení řidiče. Předně vycházel pouze z oznámení o přestupku, což nemůže být dostatečným důkazem, neboť musí být vždy porovnáno s předmětným rozhodnutím. Rozhodnutí v předmětných blokových řízeních nesplňují individualizaci skutku, neboť z nich není zřejmé, zda se žalobce jako přestupce měl dopustit přestupku jako řidič či spolujezdec, zda byl přestupek spáchán na pozemní komunikaci či mimo ni, kde se měl žalobce konkrétně přestupku dopustit, a pokutové bloky jsou nadto nečitelné. Žalovaný se dále nezabýval žalobcovou námitkou, zda je na rozhodnutí uvedena právní kvalifikace jak přestupku, tak povinností stanovených zákonem, jejichž porušením je naplněna skutková podstata přestupku. Popis skutku na pokutových blocích je zkratkovitý a žalovaný se nezabýval nezpůsobilostí těchto bloků pro zápis záznamu. Žalobce přiložil k žalobě tři bloky, vydané v jiných řízeních, u kterých měl Nejvyšší správní soud shledat nedostatečnou individualizaci skutku. Žalobce se proto domáhá zrušení napadeného rozhodnutí.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Podle žalovaného je u všech napadených tří bloků zcela jednoznačné, že žalobce porušil povinnost podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění účinném ke dni spáchání jednotlivých přestupků (dále jen zákon o silničním provozu), tedy povinnost řidiče být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem. Z povahy věci je přitom zřejmé, že přestupky byly spáchány na pozemní komunikaci, ostatně žalobce ani netvrdí opak, a jeho námitka je v tomto směru spekulativní. Na všech blocích je uvedeno místo spáchání přestupku, označení obce, případně také název ulice, a doba spáchání přestupku datem, hodinou a minutou, přičemž u bloku z 20. 10. 2012 a z 27. 11. 2012 je datum spáchání přestupku uvedeno v části určené pro místo a datum vystavení bloku, přičemž z povahy daných přestupků vyplývá, že blok byl vystaven přímo na místě přestupku při silniční kontrole a o době spáchání přestupků tak nejsou žádné pochyby. Bloky jsou vyplněny čitelně. Žalovaný se rovněž zabývá namítanou právní kvalifikací, přičemž na blocích je uvedena jak právní kvalifikace přestupku, tak jednání, kterým byl žalobce povinen.

Krajský soud poté, co zjistil, že žaloba byla podána včas ve lhůtě dvou měsíců po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí žalovaného, tedy v souladu s ustanovením § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) přezkoumal napadené rozhodnutí v souladu s ustanovením § 75 odst. 2 s. ř. s. v mezích žalobních bodů a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná; ve věci rozhodl bez jednání v souladu s ustanovením 51 odst. 1 s. ř. s., neboť s tímto postupem oba účastníci souhlasili.

Z obsahu správního spisu soud zjistil, že oznámení o dosažení dvanácti bodů v bodovém hodnocení a výzva k odevzdání řidičského průkazu v důsledku pozbytí řidičského oprávnění byly žalobci doručeny dne 7. 10. 2013. Žalobce proti oznámení podal námitky, které se v podstatě shodují s žalobními body. Konkrétně namítal proti záznamu z 2. 10. 2013, 21. 7. 2013, 27. 11. 2012 a 20. 10. 2012 vadnou a neúplnou právní kvalifikací a nenaplnění dalších formálních požadavků, pro které lze důvodně pochybovat, že rozhodnutí (pokuta uložená v blokovém řízení) je v souladu s právními předpisy. K těmto námitkám správní orgán I. stupně nejprve vyžádal od Policie ČR ověřené kopie pokutových bloků, konkrétně pokutového bloku série FD/2013, číslo bloku D0639519 z 2. 10. 2013, pokutového bloku série AP/2009, číslo bloku P0482168 z 27. 11. 2013, pokutového bloku série AO/2009, číslo bloku O2973384 z 20. 10. 2012 a pokutového bloku série FD/2013, číslo bloku D0375390 z 21. 7. 2013. Poté rozhodnutím ze dne 21. 11. 2014 sp. zn. SPIS/6656/2013/D/REC zamítl námitky žalobce jako neodůvodněné a potvrdil provedené záznamy. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že prověřil všechny napadené záznamy o bodech za dopravní přestupky, zaznamenaných žalobci v registru řidičů, jimiž dosáhl dvanácti bodů, a neshledal přitom žádné nesrovnalosti.

K záznamu bodů podle rozhodnutí z 2. 10. 2013 uvedl, že dne 3. 10. 2013 byl proveden na podkladě oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení ze dne 3. 10. 2013 č. j. KRPT-213689/PŘ-2013-070311 od Policie ČR, Obvodního oddělení Český Těšín záznam tří bodů v bodovém hodnocení účastníka, přičemž skutečnosti uvedené v předmětném oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení korespondují s příslušným pokutovým blokem vyžádaným od Policie ČR, Obvodní oddělení Český Těšín, podle kterého byla žalobci uložena v blokovém řízení pokuta ve výši 100,- Kč za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, kterého se dopustil porušením ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu dne 2. 10. 2013 v 11.10 hodin v Českém Těšíně na ul. Jablunkovské u Lídlu směr Třinec. Tento blok série FD/2013, číslo bloku D0639519 obsahuje všechny náležitosti, tedy jméno a příjmení řidiče vozidla, datum jeho narození, adresu jeho bydliště, číslo jeho řidičského průkazu, právní kvalifikaci přestupku, registrační značku vozidla, celkovou výši uložené pokuty, razítko a podpis osoby oprávněné k projednání přestupku a podpis přestupce stvrzujícího souhlas k projednání přestupku v blokovém řízení. Za porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu se udělují tři body, které byly vskutku zaznamenány.

K záznamu podle rozhodnutí z 21. 7. 2013 uvedl, že dne 24. 7. 2013 byl na podkladě oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení ze dne 23. 7. 2013 č. j. KRPM-93578/PŘ-2013-140917 od Policie ČR, Obvodního oddělení Zábřeh proveden záznam tří bodů v bodovém hodnocení účastníka. Skutečnosti uvedené v předmětném oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení korespondují s příslušným pokutovým blokem vyžádaným od Policie ČR, Obvodního oddělení Zábřeh. Žalobci byla podle tohoto pokutového bloku uložena v blokovém řízení pokuta ve výši 100,- Kč za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, kterého se dopustil porušením ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu dne 21. 7. 2013 v 10.20 hodin na ulici Zahradní. Není zde sice uvedeno, že k přestupku došlo v Zábřehu, ale vzhledem k tomu, že byl pokutový blok vystaven dne 21. 7. 2013 v Zábřehu, což je na něm zapsáno, je logické, že k přestupku došlo na ulici Zahradní v Zábřehu. Tento blok série FD/2013, číslo bloku D0375390 obsahuje všechny náležitosti, tedy jméno a příjmení řidiče vozidla, datum jeho narození, adresu jeho bydliště, číslo jeho řidičského průkazu, právní kvalifikaci přestupku, registrační značku vozidla, celkovou výši uložené pokuty, razítko a podpis osoby oprávněné k projednání přestupku a podpis přestupce stvrzujícího souhlas k projednání přestupku v blokovém řízení. Za porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu se udělují tři body, které byly vskutku zaznamenány.

K záznamu bodů podle rozhodnutí z 27. 11. 2012 uvedl, že dne 28. 11. 2012 byl žalobci na podkladě oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení ze dne 28. 11. 2012 od Policie ČR, Dopravního inspektorátu Šumperk proveden záznam tří bodů v bodovém hodnocení účastníka a skutečnosti uvedené v předmětném oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení korespondují s příslušným pokutovým blokem vyžádaným od Policie ČR, Dopravního inspektorátu Šumperk. Žalobci byla podle tohoto pokutového bloku uložena v blokovém řízení pokuta ve výši 1.000,- Kč za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona o silničním provozu, kterého se dopustil porušením ustanovení § 18 odst. 4 zákona o silničním provozu v 18.47 hodin v Loučné nad Desnou jako řidič vozidla RZ X, když jeho rychlost jízdy v obci byla naměřena 75 km/h – zápis „RJ 50/72“. Není zde sice uvedeno, že k přestupku došlo dne 27. 11. 2012, ale s ohledem na to, že je pokutový blok vystaven dne 27. 11. 2012 v Loučné nad Desnou, je logické, že k přestupku došlo v tento čas na tomto místě. Chybí zde také bližší místo určení – tedy ulice, správní orgán však má za to, že tato nedostatečnost nemá vliv na způsobilost předmětného pokutového bloku jako podkladu pro záznam bodů v bodovém hodnocení, když v kontextu s příslušným oznámením a uložením pokuty v blokovém řízení není pochyb o tom, kde k přestupku došlo. Pokutový blok série AP/2009, číslo bloku P0482168 obsahuje všechny náležitosti, tedy jméno a příjmení řidiče vozidla, datum jeho narození, adresu jeho bydliště, číslo jeho řidičského průkazu, právní kvalifikaci přestupku, registrační značku vozidla, celkovou výši uložené pokuty, razítko a podpis osoby oprávněné k projednání přestupku a podpis přestupce stvrzujícího souhlas k projednání přestupku v blokovém řízení. Za překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více se v obci přidělují tři body, proto byl záznam proveden správně.

K záznamu bodů podle rozhodnutí z 20. 10. 2012 uvedl, že dne 22. 10. 2012 byl na podkladě oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení ze dne 22. 10. 2012 č. j. KRPM-139390/PŘ-2012-140914 Policie ČR, Obvodního oddělení Šumperk, proveden záznam tří bodů v bodovém hodnocení účastníka. Skutečnosti uvedené v předmětném oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení korespondují s příslušným pokutovým blokem vyžádaným od Policie ČR, Obvodního oddělení Šumperk. Žalobci byla podle tohoto pokutového bloku uložena pokuta ve výši 500,- Kč za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, kterého se dopustil porušením ustanovení § 6 odst. 1 písm. a), o silničním provozu v 10.15 hodin dne 20. 10. 2012 v Novém Malíně. V popisu skutku sice není uvedeno, že k přestupku došlo dne 20. 10. 2012, ale s ohledem na to, že je pokutový blok vystaven dne 20. 10. 2012 v Novém Malíně, což je na něm napsáno, je logické, že k přestupku došlo zde. Chybí zde také bližší určení místa, což však správní orgán považuje za okolnost, která nemá vliv na způsobilost předmětného pokutového bloku jako podkladu pro záznam bodů v bodovém hodnocení, když není pochyb o tom, kdy a kde k přestupku došlo. Pokutový blok série AO/2009, číslo bloku O2973384 obsahuje všechny náležitosti, tedy jméno a příjmení řidiče vozidla, datum jeho narození, adresu jeho bydliště, číslo jeho řidičského průkazu, právní kvalifikaci přestupku, registrační značku vozidla, celkovou výši uložené pokuty, razítko a podpis osoby oprávněné k projednání přestupku a podpis přestupce stvrzujícího souhlas k projednání přestupku v blokovém řízení. Za porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu se udělují tři body, které byly vskutku zaznamenány.

Správní orgán proto uzavřel, že žalobci byl v bodovém hodnocení zaznamenán za jeho přestupky vždy příslušný a správný počet bodů, a proto námitky shledal jako neodůvodněné. Pro úplnost doplnil, že v řízení o námitkách nepřezkoumává skutkové okolnosti přestupků.

Rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 2. 12. 2014 a žalobce proti němu podal odvolání, ve kterém správnímu orgánu I. stupně vytýkal, že se nezabýval celkovým skutkovým stavem věci, nezajistil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, především i způsobilé podklady pro rozhodnutí ve věci záznamu v bodovém hodnocení řidiče. Oznámení od Policie ČR či Městské policie o uložení pokuty v blokovém řízení za jednání zařazené do bodového hodnocení nemůže být dostatečným důkazem o tom, že pro záznam bodů v registru řidičů existuje způsobilý podklad, a je nezbytné doplnit důkazy o prvotní doklady autoritativně určující, že přestupce v konkrétním jednání přestupek spáchal. Z rozhodnutí správního orgánu I. stupně tak není zřejmé, jakým způsobem provedl přezkum záznamů bodů vložených na základě oznámení policie. Dále namítal, že pokutové bloky nebyly řádně odůvodněny. Musí v nich být přitom jasně uvedeno i místo spáchání přestupkového jednání a jiné rozhodné skutečnosti, u přestupku překročení povolené rychlosti pak sankcionovaná rychlost; nesmí se používat zkratky. Vzhledem k tomu, že pokutové bloky tyto požadavky nesplňují, nejsou způsobilým podkladem pro záznam bodů v registru řidičů a správní orgán I. stupně se těmito námitkami nezabýval, a proto je jeho rozhodnutí nesprávné. Dále správnímu orgánu I. stupně vytýkal nesprávné a střídavé užívání zkratek zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Odvolání žalovaný zamítl v napadeném rozhodnutí. Uvedl, že námitky, které žalobce uvádí, plně neodůvodňují jeho případ, neboť správní orgán I. stupně postupoval přesně, jak žalobce po správním orgánu požadoval. Správní orgán I. stupně si vyžádal pokutové bloky, které byly podkladem oznámení o spáchání přestupku. Každým jednotlivým blokem se zabýval. Učinil konkrétní popis jednání žalobce plynoucí z oznámení, který je zcela srozumitelný i pro neodbornou veřejnost. Co se týče použitých zkratek na pokutových blocích, konkrétně zkratky „BP“, týkající se bloku ze dne 20. 10. 2012, 21. 7. 2013 a 2. 10. 2013, tato nebyla použita, naopak se v nich výslovně uvádí, že žalobce „nebyl připoután za jízdy“, „řidič za jízdy nebyl připoután pásem“ a „řidič nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem, kdy nepředložil žádné osvědčení o tom, že se během jízdy nemusí připoutat bezpečnostním pásem“. Námitka užití zkratky „BP“ tak není případná ani důvodná. V případě pokutového bloku z 27. 11. 2013 je sice užito zkratky „RJ50/75/72“, ze které však jasně vyplývá, že po odečtení tolerance měření z naměřené rychlosti 75 km/h žalobce překročil rychlost o 22 km v hodině, což je rozdíl mezi povolenou rychlostí 50 km/h a skutečnou rychlostí 72 km/h. Je sice pravdou, že dřívější rozhodovací praxe užití takové zkratky nepřipouštěla, po jejím sjednocení rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 127/2014 - 39 ze dne 28. 8. 2014 je však tato zkratkovitost popisu jednání přijatelná, správní orgán I. stupně proto správně dovodil, že popis skutku je i v tomto případě dostačující. Ze všech těchto důvodů žalovaný nevyhověl požadavku odvolatele na zrušení napadeného rozhodnutí a odvolání zamítl.

K jednotlivým žalobním bodům krajský soud po jejich přezkoumání učinil následující závěry:

Žalobce v žalobě tvrdil, že napadené rozhodnutí žalovaného je nezákonné, neboť žalovaný a správní orgán I. stupně vycházeli pouze z oznámení Policie ČR o spáchání přestupku a nikoliv z předmětných rozhodnutí, kterými jsou v daném případě pokutové bloky. Tato námitka žalobce není důvodná, neboť jak z rozhodnutí správního orgánu I. stupně, tak z napadeného rozhodnutí žalovaného je zřejmé, že správní orgán I. stupně si právě k této námitce žalobce vyžádal předmětné pokutové bloky, konkrétně pokutový blok série FD/2013, číslo bloku D0639519 z 2. 10. 2013, dále série AP/2009, číslo bloku P0482168 z 27. 11. 2013, série AO/2009, číslo bloku O2973384 z 20. 10. 2012 a série FD/2013, číslo bloku D0375390 z 20. 7. 2013, a nevycházel tak pouze z příslušného oznámení o spáchání přestupku. Žaloba tak z tohoto důvodu důvodná není.

Nedůvodná je rovněž námitka žalobce, že žalovaný ani správní orgán I. stupně neposuzovali podkladová rozhodnutí z hlediska dostatečnosti individualizace skutku a případné nicotnosti. Žalovaný se v napadeném rozhodnutí zabýval tím, zda z předmětných pokutových bloků vyplývá, že se přestupku dopustil právě žalobce a v jakém postavení – tedy řidič, kde a kdy se tak stalo, a dospěl k závěru, že v tomto směru pokutové bloky všechny náležitosti správního rozhodnutí mají, neboť jsou v tomto směru zcela určité. S tím se krajský soud ztotožňuje.

Vymezením přestupku na pokutovém bloku vydaném v blokovém řízení podle § 84 a násl. zákona č. 200/19990 Sb., o přestupcích, se zabýval Nejvyšší správní soud opakovaně, např. v rozsudku ze dne 4. 9. 2012, č. j. 7 As 94/2012-20, též v rozsudku citovaném žalovaným, tedy z 28. 8. 2014, č. j. 4 As 127/2014 – 39, s tím, že v řízení o námitkách proti záznamu dvanácti bodů jsou formální a obsahové nedostatky pokutových bloků relevantními námitkami pouze do té míry, pokud jsou schopny zpochybnit způsobilost jednotlivých podkladů pro záznam, což je nutné posuzovat v každém konkrétním případě. Žalobcem vznesené námitky tomuto testu však neodpovídají a žalovaný se s nimi v tomto smyslu jednoznačně vypořádal.

Na předmětných blocích je vytýkané jednání popsáno konkrétně takto:

- v bloku ze dne 20. 10. 2012 je uveden v kolonce „doba, místo a popis přestupkového jednání“ text „nebyl připoután za jízdy, porušil ustanovení § 6/1a 361/2000 Sb.“,

- v bloku ze dne 21. 7. 2013 je v téže kolonce uveden text „21. 7. 2013 v 10.20, Zahradní, § 6/1a zákona č. 361/200 Sb., výše uvedený řidič nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem, kdy nepředložil žádné potvrzení o tom, že se během jízdy nemusí poutat bezpečnostním pásem, RZ X“,

- v bloku z 2. 10. 2013 série FD/2013, číslo bloku D0639519 je v téže kolonce uveden text „2. 10. 2013 11.10 hodin, jel uvedený řidič v MOVO X v Č. Těšíně na ul. Jablunkovské u Lidlu směr Třinec a za jízdy nebyl připoután pásem, čímž porušil § 6/1a z. č. 361/2000 Sb.“

- v bloku ze dne 27. 11. 2013 je uveden v téže kolonce text „RZ X 18:43 Loučná n. Des., § 18/4 z.č. 361/2000 Sb. RJ 50/75/72“.

Ze všech tří namítaných bloků týkajících se porušení povinnosti žalobce jako řidiče být za jízdy připoutám bezpečnostním pásem (tedy bloky série FD/2013, číslo bloku D0639519 z 2. 10. 2013, série AO/2009, číslo bloku O2973384 z 20. 10. 2012 a série FD/2013, číslo bloku D0375390 z 20. 7. 2013) jasně vyplývá, že žalobce se vytýkaného jednání, tedy, že nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem, dopustil jako řidič, popis porušené povinnosti je ve všech třech případech explicitně vyjádřen, a rovněž je vyjádřena právní kvalifikace, tedy je uveden odkaz na příslušné ustanovení ukládající žalobci povinnost být za jízdy připoután bezpečnostním pásem (§ 6 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích) a na právní kvalifikaci přestupku (§ 125c odst. 1 písm. k) zákona o pozemních komunikacích).

Co se týká užití zkratek, pak pouze u bloku série AP/2009 číslo P0482168 z 27. 11. 2012 je užita zkratka „RJ 50/75/72“. Její dostatečnou určitost a srozumitelnost v kombinaci s odkazem na příslušnou právní kvalifikaci shledal Nejvyšší správní soudu v rozsudku ze dne 28. 8. 2014 č. j. 4 As 127/2014 – 39, body odůvodnění 19 – 25. Užití této zkratky tak není důvodem pro nedostatečnou srozumitelnost popisu jednání, jak správně žalovaný dovodil.

Krajský soud se ztotožňuje se závěrem žalovaného, že obsah pokutového bloku je nutno posuzovat komplexně, tedy pokud je datum jednání uvedeno nikoliv v kolonce „doba, místo a popis přestupkového jednání“, ale pouze u údaje o datu vystavení bloku, jak je tomu u bloku série AP/2009 číslo P0482168 z 27. 11. 2012 a série AO/2009, číslo bloku O2973384 z 20. 10. 2012, jedná se o popis dostatečně jednoznačný s ohledem na specifika blokového řízení, vyplývající z ustanovení § 84 a násl. zákona o pozemních komunikacích, a bloky nejsou z tohoto důvodu nezpůsobilými podklady pro zápis bodů.

Námitku žalobce, že se žalovaný nezabýval tím, zda se žalobce vytýkaného jednání dopustil při jízdě na pozemních komunikacích či mimo ně, krajský soud při absenci dalších tvrzení považuje za nedůvodnou a spekulativní.

Krajský soud se ztotožňuje se závěrem žalovaného, že všechny pokutové bloky jsou v popisu skutku popsány srozumitelně, čitelně a splňují požadavek dostatečné individualizace skutku, neboť z kombinace všech výše uvedených údajů je patrné, jakého konkrétního jednání se žalobce dopustil, a kdy a kde se to stalo. Předmětné pokutové bloky proto jsou způsobilým podkladem pro záznam bodů do registru řidičů a žaloba není z tohoto důvodu důvodná. Pro úplnost krajský soud dodává, že předložené pokutové bloky, u kterých měl Nejvyšší správní soud shledat nedostatečnou individualizaci skutku, na žalobcův případ neodpadají, neboť nevykazují žádné shodné znaky s posuzovanými pokutovými bloky.

Co se týče porušení právní jistoty žalobce, žalovaný se v rozhodnutí zabýval i touto námitkou a krajský soud se s jeho posouzením s odkazem na citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 127/2014 – 39, který se právě užitím zkratky pro popis překročení nejvyšší povolené rychlosti, ztotožňuje. Žalovaný tak neporušil žalobcovu právní jistotu a odvolání není důvodné ani z tohoto důvodu.

Vzhledem k tomu, že žaloba není důvodná, ji proto v souladu s ustanovením § 78 odst. 7 s. ř. s. krajský soud zamítl (výrok I.).

V řízení byl plně procesně úspěšný žalovaný, kterému v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. vzniklo právo na náhradu nákladů řízení; plně procesně neúspěšnému žalobci právo na náhradu nákladů řízení nevzniklo (výrok II.). Vzhledem k tomu, že podle obsahu spisu žalovanému žádné náklady řízení nevznikly, soud rozhodl tak, že žalovanému náhradu nákladů řízení nepřiznal (výrok III.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Krajský soud v Ostravě

dne 6. dubna 2017

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru