Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 211/2011 - 12Usnesení KSOS ze dne 04.11.2011

Prejudikatura

15 Ca 102/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

22A 211/2011 – 12

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a Mgr. Jiřího Gottwalda

v právní věci navrhovatele M. P., za účasti Obecního úřadu Karlova Studánka, se

sídlem v Karlově Studánce č.p. 17, ve věci ochrany ve věcech seznamů voličů a věci

návrhu na neplatnost voleb do Zastupitelstva obce Karlova Studánka, konaných dne

22.10.2011,

takto:

I. Návrh, aby soud rozhodl, že navrhovatel byl neoprávněně vyškrtnut ze seznamu voličů obce Karlova Studánka, se zamítá.

II. Návrh, aby soud vyslovil neplatnost voleb do Zastupitelstva obce Karlova Studánka, konaných dne 22. října 2011, se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným krajskému soudu dne 2.11.2011, označeným jako „návrh na neplatnost voleb v Karlově Studánce a volebním výsledkům ze dne 22.10.2011“ se navrhovatel domáhal rozhodnutí soudu, že byl neoprávněně vyškrtnut ze seznamu voličů v obci Karlova Studánka a současně nařízení, aby byl touto obcí uznán jako materiální a nikoliv evidenční občan a byly mu umožněny opakované volby. Dále se domáhal rozhodnutí soudu, že volby do Zastupitelstva obce Karlova Studánka konané dne 22.10.2011, jsou neplatné z důvodu, že žalobci bylo upřeno právo volit. V návrhu navrhovatel uvedl, že byl protiústavně a protizákonně vyškrtnut z volební listiny a jako řádnému občanu materiálně a nikoliv evidenčně žijícímu v Karlově Studánce mu bylo upřeno právo volit. Žalobce byl fyzicky přítomen ve volební místnosti v den voleb, ale byl vykázán předsedkyní volební komise za asistence Policie České republiky. Takové jednání výkonné moci považuje za fašistické, a proto se domáhá soudní ochrany. Dále uvedl, že v místě voleb viděl cca 30 až 40 lidí, kteří se stejným způsobem domáhali svého volebního práva. Všiml si, že pověřený starosta Reichel vyškrtl všechny své oponenty a zejména stranu Prosperity, tedy jeho opoziční politické rivaly. Navrhovatel sám je nestraník, ale ohrazuje se proti nedemokratickému a neústavnímu způsobu vedení těchto voleb, které považuje za zmanipulované. Průběh voleb v něm budil dojem, že se jedná spíš o podporu privatizace státních lázní Karlova Studánka, politiky ČSSD z Moravskoslezského kraje a uhlobarony, než o konání řádných demokratických voleb podle Ústavy ČR. V příloze návrhu navrhovatel soudu předložil sdělení Obecního úřadu Karlova Studánka o jeho vyškrtnutí ze seznamu voličů ze dne 15.10.2011 č.j. 602/2011, osobní svědectví nezávislého pozorovatele voleb ze dne 22.10.2011 – bruntálského zastupitele D. M. a protokol o oznámení na Státní zastupitelství Bruntál ze dne 20.10.2011. Dále navrhl, aby si soud vyžádal protokol ze dne 19.10.2011 sepsaný starostou R., v němž navrhovatel vyjádřil protest proti lživému nařčení a spekulativnímu tvrzení starosty R., že není materiálně chápaný občan, a to ze Státního zastupitelství Bruntál, k němuž navrhovatel učinil oznámení dne 20.10.2011.

Podle ust. § 88 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s.ř.s.) jestliže správní orgán, který vede podle zvláštních zákonů stálý seznam voličů, neodstraní chyby nebo nedostatky ve stálém seznamu voličů a jeho dodatku, může se osoba tím dotčená obrátit na soud příslušný podle sídla správního orgánu s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění seznamu nebo jeho dodatku.

Podle ust. § 90 odst. 1 s.ř.s. za podmínek stanovených zvláštními zákony může se občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

Podle ust. § 60 odst. 1 věty první zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZVZO) podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva.

Ačkoliv je podaný návrh označen jako „návrh na neplatnost voleb v Karlově Studánce“, krajský soud vycházel z jeho obsahu a dospěl k závěru, že se jedná o dva návrhy, a to návrh ve smyslu ust. § 88 odst. 1 s.ř.s., když se navrhovatel domáhá soudní ochrany v souvislosti se svým vyškrtnutím ze seznamu voličů a o návrh ve smyslu ust. § 90 odst. 1 s.ř.s., neboť se navrhovatel domáhá soudní ochrany také ve věci neplatnosti voleb.

Podle ust. § 4 odst. 1 ZVZO právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Ve smyslu ust. § 28 odst. 1 ZVZO vede stálý seznam voličů obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Občan, který po sestavení stálého seznamu voličů pozbude práva volit, bude z tohoto seznamu vyškrtnut (§ 28 odst. 2 ZVZO). Realizace volebního práva je tedy neodmyslitelně spjata s místem trvalého bydliště občana. Ve věcech volebních však nelze pojem trvalého bydliště občana chápat pouze v rovině evidenčního charakteru. K výkladu pojmu trvalé bydliště pro oblast právních vztahů ve věcech volebních se zásadním způsobem vyjádřil Ústavní soud v ústavním nálezu ze dne 4.5.2011 sp. zn. Pl.ÚS 6/11, když dospěl k závěru, že ve věcech volebních je pojem trvalého bydliště nutno vykládat materiálně, což dovodil mimo jiné z ústavního vymezení územních samosprávných celků jako územních společenství občanů, která mají právo na samosprávu (čl. 100 odst. 1 Ústavy). V uvedeném nálezu ústavní soud vyslovil, že „Smyslem formální existence obce je, aby si její obyvatelé mohli sami spravovat své vlastní záležitosti. Činí tak prostřednictvím orgánů obce. Proto také oprávnění tyto orgány vytvářet je podmíněno faktickým poutem obyvatele – voliče k obci. O existenci tohoto pouta nesvědčí sama subjektivní vůle osoby v podobě zápisu mezi občany obce, ale musí být odpovídajícím způsobem objektivně vyjádřena.“

V posuzované věci krajský soud ze sdělení Obecního úřadu Karlova Studánka ze dne 15.10.2011 č.j. 602/2011 o vyškrtnutí navrhovatelů ze seznamu voličů zjistil, že obecní úřad byl v tomto svém kroku veden právním názorem ústavního soudu vysloveným ve shora citovaném nálezu a posuzoval otázku setrvání navrhovatelů ve stálém seznamu voličů právě z hlediska materiálního naplnění jejich trvalého pobytu v obci, přičemž v rovině faktických zjištění dospěl k závěru, že pobyt navrhovatelů v obci, ač formálně trvalého charakteru, nevykazuje znaky občanského vztahu k obci.

Navrhovatel ve svém návrhu k důvodům, pro které byl vyškrtnut z volebního seznamu, pouze namítl, že je občanem materiálně (a nikoliv pouze evidenčně) žijícím v obci. Toto stručné tvrzení je velmi obecné a nekonkrétní a nevypovídá nic o faktickém naplnění vztahu navrhovatele k obci Karlova Studánka. Konkrétnější tvrzení jsou uvedena v přílohách návrhu, a to v protokolu o přijatém oznámení, sepsaném na Okresním státním zastupitelství v Bruntále dne 20.10.2011 a v zápisu ze dne 19.10.2011 sepsaný starostou obce R. R., jehož kopii si krajský soud vyžádal od Okresního státního zastupitelství v Bruntále. V obou listinách navrhovatel uvedl, že v obci přebývá, literárně tvoří, utrácí své peníze, činí výběry z bankomatu a používá relaxační zařízení lázní nebo bazénu. V zápisu ze dne 19.10.2011 navíc uvedl, že pořádá kulturní akce. I tato sdělení navrhovatele však zůstávají v rovině pouhých tvrzení, která nemají žádnou vypovídací hodnotu bez toho, aniž by je navrhovatel nějakým způsobem osvědčil. Navrhovatel v podaném návrhu na soudní ochranu ve vztahu k tvrzenému naplnění materiální stránky svého trvalého pobytu v obci žádné další skutečnosti netvrdil, o svých tvrzeních ve shora uvedených listinách nepředložil žádné důkazy a ani jinak jejich pravdivost neosvědčil. Soud může poskytnout ochranu vyškrtnutému voliči pouze na základě konkrétních tvrzení, jejichž pravdivost navrhovatel také osvědčí.

Na základě shora uvedených skutečností krajský soud podle ust. § 88 odst. 3 s.ř.s. rozhodl tak, že návrh navrhovatele, aby bylo rozhodnuto, že byl neoprávněně vyškrtnut ze seznamu voličů v obci Karlova Studánka, zamítl.

Navrhovatel se dále domáhal, aby soud vyslovil neplatnost voleb do Zastupitelstva obce Karlova Studánka konaných dne 22.10.2011.

Ze shora citovaného ust. § 90 odst. 1 s.ř.s. vyplývá, že podmínky, za kterých se lze domáhat soudní ochrany ve věci neplatnosti voleb, stanoví zvláštní zákony. Pro volby do zastupitelstev obcí je tímto zvláštním zákonem ZVZO, který v ust. § 60 odst. 1 taxativně stanoví okruh subjektů, které jsou oprávněny podat návrh na neplatnost voleb. Těmito subjekty jsou a) každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen a za b) každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva. Navrhovatel postavení žádného z těchto subjektů nemá. Jako fyzická osoba nemůže být volební stranou, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva. Navrhovatel není ani osobou zapsanou do seznamu ve volebním okrsku, když byl ze seznamu voličů obce Karlova Studánka vyškrtnut.

Na základě shora uvedeného dospěl krajský soud k závěru, že navrhovatel je osobou zjevně neoprávněnou podat návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva obce Karlova Studánka, a proto v souladu s ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. ve spojení s ust. § 90 odst. 1 s.ř.s. tento návrh odmítl, čímž je řízení skončeno (srov. ust. § 64 s.ř.s. za použití ust. § 114 odst. 2 zákona č. 99/1964 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ust. § 93 odst. 4 s.ř.s., podle něhož ve věcech voleb nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 104 odst. 1 s.ř.s.).

V Ostravě dne 4. listopadu 2011

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru