Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 21/2012 - 38Rozsudek KSOS ze dne 12.09.2013


přidejte vlastní popisek

22 A 21/2012 – 38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. v právní věci žalobce Ing. S. H., proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 11. 2011 č. j. KUOK 126573/2011, ve věci trvalého pobytu,

takto:

I. Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 14. 11. 2011 č. j. KUOK 126573/2011 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 3 000,- Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání shora označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zčásti potvrzeno a zčásti změněno rozhodnutí Obecního úřadu L. č. j. Les 0184/2011 ze dne 5. 8. 2011. Citovanými rozhodnutími byl na základě návrhu M. Š. zrušen údaj o místě trvalého pobytu žalobce na adrese L. 152 a jako nový údaj o místě jeho trvalého pobytu byla stanovena adresa L. 46 (sídlo ohlašovny).

Žalobce namítal, že správní orgány rozhodly na základě neúplných skutkových zjištění, neboť nevzaly v potaz žalobcem tvrzené pochybnosti o platnosti některých právních úkonů, které vedly k nabytí vlastnictví M. Š. k domu č. p. X v obci L. Dále uvedl, že byl zkrácen na svých procesních právech, neboť prvostupňový orgán provedl ústní jednání v době, kdy ještě nebylo žalobci doručeno předvolání k tomuto jednání. Žalobce se nemohl jednání zúčastnit, neboť se konalo dříve, než se o něm mohl objektivně dovědět.

Žalovaný k žalobě uvedl, že při posuzování vlastnictví domu na adrese L. č. p. X vycházel z údajů v katastru nemovitostí. Žalobce svoje námitky proti vlastnictví předmětné nemovitosti neupřesnil a nezaslal avizované zdůvodnění svého odvolání ani v nejzazší lhůtě pro vydání rozhodnutí o odvolání. K namítanému zkrácení žalobce na jeho procesních právech se žalovaný nevyjádřil.

Do řízení vstoupil jako osoba zúčastněná M. Š., k věci se nevyjádřil.

Žaloba byla přezkoumána v rámci uplatněných žalobních bodů a podle skutkového a právního stavu ke dni rozhodování žalovaného podle § 75 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Správní orgán prvního stupně dne 18. 7. 2011 vydal předvolání žalobce k výslechu svědků, nařízenému na 27. 7. 2011, a zároveň žalobce poučil o možnosti nahlížet do spisu do 28. 7. 2011, před vydáním rozhodnutí. Uvedené předvolání bylo zasláno žalovanému do poštovní schránky v Brně, kde byla zásilka dne 19. 7. 2011 uložena a kde si ji žalobce převzal dne 28. 7. 2011. Správní orgán dne 27.7. 2011 jednal a vyslýchal svědky, aniž měl průkaz o doručení předvolání žalobci. V době jednání ještě neuplynula ani 10denní úložní doba dle § 23 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu), takže žalobci nebylo předvolání doručeno ani fakticky, ani fikcí.

Z výše uvedeného plyne, že řízení správních orgánu je zatíženo vadou řízení. V projednávané věci nebyla splněna povinnost stanovená v § 49 odst. 1 větě druhé správního řádu, podle níž nehrozí-li nebezpečí z prodlení, uvědomí správní orgán o ústním jednání účastníky nejméně s pětidenním předstihem. Žalobce v důsledku toho nemohl uplatňovat při jednání svá práva a nemohl ani být přítomen výslechu svědků, ani se ve stanovené lhůtě před vydáním provstupňového rozhodnutí seznámit se spisovým materiálem.

Proto krajský soud napadené rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s. zrušil a podle § 78 odst. 4 s. ř. s. vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. V dalším řízení žalovaný zajistí, aby žalobce mohl svá práva, na nichž byl zkrácen, vykonat. Právním názorem vysloveným v tomto rozsudku jsou v dalším řízení správní orgány vázány (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení mezi účastníky bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 1 s. ř. s. tak, že žalovaný byl zavázán k úhradě důvodně vynaložených nákladů řízení procesně úspěšného žalobce; tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku za žalobu ve výši 3 000,- Kč. Náhrada nákladů řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku za návrh na přiznání odkladného účinku žalobě ve výši 1 000,- Kč žalobci nepřísluší, neboť tento odkladný účinek žalobě nebyl přiznán, byť byl žalobce nakonec ve věci samé úspěšný. Částka vynaložená na soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku žalobě v případě jejího zamítnutí totiž není nákladem důvodně vynaloženým ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 věty prvé s. ř. s.

Osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu nákladů řízení dle § 60 odst. 5 s. ř. s. nemá.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Krajský soud v Ostravě

dne 12. září 2013

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru