Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 204/2011 - 20Usnesení KSOS ze dne 21.10.2011


přidejte vlastní popisek

22A 204/2011 – 20

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a Mgr. Jiřího Gottwalda

v právní věci navrhovatelů: a) P. B., b) R. B., c) M. B., d) K. B., e) J. B., f) J. B., g) M.

C., h) M. D., i) P. F., j) J. H., k) V. H., l) A. K., m) J. K., n) J. L., o) Ž. L., p) R. M., q) Š.

M., r) P. O., s) P. O., t) P. O., u) M. P., v) Z. P., w) P. R., x) J. R., y) J. S., z) P. S., aa)

A. S., ab) K. S., ac) I. S., ad) M. Š., ae) O. T., af) O. V., ag) A. V., ah) M. Z., a aj) V.

Z., za účasti Obecního úřadu Karlova Studánka, se sídlem v Karlově Studánce č.p.

17, ve věcech ochrany ve věcech seznamů voličů,

takto:

I. Návrh, aby soud rozhodl, že Obecní úřad Karlova Studánka je povinen

zapsat do seznamu voličů osoby: a) P.B., b) R. B., c) M. B., d) K. B., e) J. B., f) J. B.,

g) M. C., h) M. D., i) P. F., j) J. H. k) V. H., l) A. K., m) J. K., n) J. L., o) Ž. L., p) R. M.,

q) Š. M., r) P. O., s) P. O., t) P. O., u) M. P., v) Z. P., w) P. R., x) J. R., y) J. S., z) P.

S., aa) A. S., ab) K. S., ac) I. S., ad) M. Š., ae) O. T., af) O. V., ag) A. V., ah) M. Z.,

všichni bytem K. S. č.p. 12 a aj) V. Z., bytem K. S. č.p. 22, se zamítá.

II. Návrh, aby soud rozhodl, že sdělení Obecního úřadu o vyškrtnutí některých

osob přihlášených k trvalému pobytu v Karlově Studánce ze seznamu voličů pro

volby do obecního zastupitelstva konané dne 22.10.2011 pod č.j. 602/2011, se ruší,

se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným krajskému soudu dne 21.10.2011 označeným jako „předběžné opatření na zrušení sdělení Obecního úřadu Karlova Studánka o vyškrtnutí některých osob ze seznamu voličů pro volby do obecního zastupitelstva

konané dne 22.10.2011“ se navrhovatelé domáhali rozhodnutí soudu, že Obecní úřad Karlova Studánka je povinen zapsat navrhovatele do seznamu voličů a dále se domáhali rozhodnutí soudu, aby sdělení obecního úřadu o vyškrtnutí těchto osob ze seznamu voličů pro volby konané dne 22.10.2011 vydané pod č.j. 602/2011 soud zrušil. V návrhu navrhovatelé uvedli, že Obecní úřad Karlova Studánka vydal dne 15.10.2011 sdělení o vyškrtnutí navrhovatelů ze seznamu voličů pro volby do obecního zastupitelstva konané dne 22.10.2011. Navrhovatelé požádali Obecní úřad Karlova Studánka, aby byli zapsáni zpět do seznamu voličů obce jako trvale bydlící občané s tím, že mají právo volit, nemají překážky volit a jsou volitelní podle zákona č. 49/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZVZO“). Jejich žádosti byly Obecním úřadem Karlova Studánka zamítnuty. Navrhovatelé svůj návrh odůvodnili tím, že splňují všechna právní kritéria potřebná pro účast ve volbách, protože většina z nich žije trvale v obci Karlova Studánka, dojíždí za zaměstnáním do jiných měst a zapojuje se aktivně do veřejného života v obci v rámci sdružení Prosperita Karlovy Studánky, o.s. a Sdružení Moravskoslezských umělců, o.s., a přesto byli ze seznamu voličů

protiústavně vyškrtnuti. V případě navrhovatelů Š. M., P. R., P. S., M. Š. a V. Z. byla tímto rozhodnutím Obecního úřadu Karlova Studánka znemožněna také realizace práva být volen, neboť se jednalo o kandidáty umístěné na kandidátce občanského sdružení Prosperita Karlovy studánky, o.s. Navrhovatelé jsou tímto rozhodnutím Obecního úřadu Karlova Studánka vyloučeni z volebního práva a diskriminováni před ostatními občany obce. Obecní úřad Karlova Studánka ve svém sdělení uvedl, že vyškrtnutí navrhovatelé byli přihlášeni k trvalému pobytu v obci pouze se snahou ovlivnit výsledky voleb v říjnu 2010. Tento argument nemůže obstát, neboť většina z vyškrtnutých má trvalý pobyt v obci do současné doby, tudíž jednoznačně prokázali, že jejich zájem žít v obci je trvalý a nikoliv pouze spekulativní.

Podle ust. § 88 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“) jestliže správní orgán, který vede podle zvláštních zákonů stálý seznam voličů, neodstraní chyby nebo nedostatky ve stálém seznamu voličů a jeho dodatku, může se osoba tím dotčená obrátit na soud příslušný podle sídla správního orgánu s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění seznamu nebo jeho dodatku.

Ačkoliv je podaný návrh označen jako „předběžné opatření“, krajský soud vycházel z jeho obsahu a dospěl k závěru, že se jedná o návrh ve smyslu ust. § 88 odst. 1 s.ř.s., když navrhovatelé se domáhají soudní ochrany v souvislosti se změnami v seznamu voličů.

Podle ust. § 4 odst. 1 ZVZO právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Ve smyslu ust. § 28 odst. 1 ZVZO vede stálý seznam voličů obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Občan, který po sestavení stálého seznamu voličů pozbude práva volit, bude z tohoto seznamu vyškrtnut (§ 28 odst. 2 ZVZO). Realizace volebního práva je tedy neodmyslitelně spjata s místem trvalého bydliště občana. Ve věcech volebních však nelze pojem trvalého bydliště občana chápat pouze v rovině evidenčního charakteru. K výkladu pojmu trvalé bydliště pro oblast právních vztahů ve věcech volebních se zásadním způsobem vyjádřil Ústavní soud v ústavním nálezu ze dne 4.5.2011 sp. zn. Pl.ÚS 6/11, když dospěl k závěru, že ve věcech volebních je pojem trvalého bydliště nutno vykládat materiálně, což dovodil mimo jiné z ústavního vymezení územních samosprávných celků jako územních společenství občanů, která mají právo na samosprávu (čl. 100 odst. 1 Ústavy). V uvedeném nálezu ústavní soud vyslovil, že „Smyslem formální existence obce je, aby si její obyvatelé mohli sami spravovat své vlastní záležitosti. Činí tak prostřednictvím orgánů obce. Proto také oprávnění tyto orgány vytvářet je podmíněno faktickým poutem obyvatele – voliče k obci. O existenci tohoto pouta nesvědčí sama subjektivní vůle osoby v podobě zápisu mezi občany obce, ale musí být odpovídajícím způsobem objektivně vyjádřena.“

V posuzované věci krajský soud ze sdělení Obecního úřadu Karlova Studánka ze dne 15.10.2011 č.j. 602/2011 o vyškrtnutí navrhovatelů ze seznamu voličů zjistil, že obecní úřad byl v tomto svém kroku veden právním názorem ústavního soudu vysloveným ve shora citovaném nálezu a posuzoval otázku setrvání navrhovatelů ve stálém seznamu voličů právě z hlediska materiálního naplnění jejich trvalého pobytu v obci, přičemž v rovině faktických zjištění dospěl k závěru, že pobyt navrhovatelů v obci, ač formálně trvalého charakteru, nevykazuje znaky občanského vztahu k obci.

Navrhovatelé ve společném návrhu argumentovali, že „... většina z žalujících žije trvale v Obci Karlova Studánka, dojíždí za zaměstnáním do jiných měst a zapojuje se aktivně do veřejného života v obci v rámci sdružení Prosperita Karlovy

Studánky, o.s. a Sdružení Moravskoslezských umělců, o.s....“ Citované tvrzení navrhovatelů je vedeno ve zcela obecné a nekonkrétní rovině. Zvolený pojem „většina z žalujících“ nemá žádnou vypovídací hodnotu, neboť na jeho základě si nelze učinit žádný závěr o tom, kterých navrhovatelů se vlastně uvedené tvrzení týká. Lze pouze dovodit, že se nepochybně netýká všech 35 navrhovatelů. Stejně neadresné je tvrzení o aktivním zapojení do veřejného života v obci v rámci obou občanských sdružení. Především ani zde nelze dovodit, kterých navrhovatelů se toto tvrzení týká a dále zcela absentuje přiblížení aktivit vyjmenovaných občanských sdružení v rámci veřejného života v obci a bližší konkretizace toho, co navrhovatelé za aktivní zapojení do veřejného života v obci vlastně považují. Především však krajský soud v podaném návrhu postrádá jakoukoliv individualizaci námitek jednotlivých navrhovatelů. Volební právo je právem občana jako jednotlivce a občan, pokud je mu realizace tohoto práva upírána, je oprávněn domáhat se jeho ochrany pouze ve vztahu ke své osobě. Také soud může tuto ochranu poskytnout pouze konkrétnímu voliči na základě konkrétních tvrzení. Soudní ochrany se nepochybně lze domáhat i společným návrhem, jak učinili navrhovatelé, nicméně důvody návrhu již musí být jmenovitě individualizovány, neboť soud je povinen posuzovat důvodnost návrhu ve vztahu ke každému navrhovateli jednotlivě.

Na základě shora uvedených skutečností krajský soud podle ust. § 88 odst. 3 s.ř.s. rozhodl tak, že návrh navrhovatelů, aby byla Obecnímu úřadu Karlova Studánka uložena povinnost zapsat navrhovatele do seznamu voličů, zamítl.

Navrhovatelé se dále domáhali, aby soud sdělení Obecního úřadu Karlova Studánka o vyškrtnutí některých osob přihlášených k trvalému pobytu v Karlově Studánce ze seznamu voličů pro volby do obecního zastupitelstva konané dne 22.10.2011 pod č.j. 602/2011 zrušil.

Tento úkon správního orgánu však není možno podřadit pod okruh soudní ochrany vymezené § 88 s.ř.s., podle kterého se může navrhovatel domáhat pouze vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění seznamu nebo jeho dodatku. Krajský soud proto návrh, aby bylo sdělení obecního úřadu o vyškrtnutí některých osob ze seznamu voličů zrušeno, odmítl podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. jako návrh podle tohoto zákona nepřípustný.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ust. § 93 odst. 4 s.ř.s., podle něhož ve věcech voleb nemá žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení právo.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Ostravě dne 21. října 2011

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru