Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 A 2/2015 - 32Rozsudek KSOS ze dne 01.11.2016Pozemní komunikace: připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci

Publikováno3570/2017 Sb. NSS
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 314/2016

přidejte vlastní popisek

22 A 2/2015 - 32

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu

Mgr. Jiřího Gottwalda a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., a JUDr. Miroslavy

Honusové v právní věci žalobce Obec Bělá, se sídlem Bělá 150, zastoupené

JUDr. Oldřichem Benešem, advokátem se sídlem Ostrava-Mariánské Hory,

Mojmírovců 41, proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,

se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 117, za účasti osoby zúčastněné

na řízení BĚLSKÁ PÍSKOVNA a.s., se sídlem Velké Hoštice, Zámecká 68, o žalobě

proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10.11.2014, č.j. MSK 147928/2014, ve věci

připojení na pozemní komunikaci,

takto:

I. Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 10.11.2014,

č.j. MSK 147928/2014 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku

11.228 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám JUDr. Oldřicha

Beneše, advokáta se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 41.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu 13.1.2015 v zákonné lhůtě domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného z 10.11.2014, č.j. MSK 147928/2014 (dále jen napadené rozhodnutí), kterým bylo podle § 92 odst. 1 správního řádu zamítnuto jako nepřípustné odvolání žalobce, které směřovalo proti rozhodnutí Městského úřadu Hlučín (dále jen silniční správní úřad) z 16.5.2014, č.j. HLUC/20876/2014/ODSH/BL, jímž byla společnosti BĚLSKÁ PÍSKOVNA a.s. (dále jen žadatel) povolena úprava připojení sousední nemovitosti (připojené účelovou komunikací) k silnici III/43820 v km 0,600 staničení silnice.

Žalobce namítá zmatečnost, nepřezkoumatelnost a nicotnost napadeného rozhodnutí, neboť žalovaný na základě odvolání žalobce přezkoumával zcela jiné rozhodnutí silničního správního úřadu, než vůči kterému žalobce směřoval odvolání. Žalobce napadl odvoláním rozhodnutí silničního správního úřadu z 16.5.2014, č.j. HLUC/20876/2014/ODSH/BL, z výrokové části a odůvodnění napadeného rozhodnutí však vyplývá, že žalovaný přezkoumával rozhodnutí silničního správního úřadu z 26.6.2013, č.j. HLUC/26585/2013/ODSH/BL, které již bylo přezkoumáno a zrušeno dřívějším rozhodnutím žalovaného z 24.10.2013, č.j. MSK 149986/2013.

Žalobce dále namítá nezákonnost napadeného rozhodnutí, neboť z podkladů pro vydání rozhodnutí silničního správního úřadu není zřejmé, zda předmětem řízení má být posouzení připojení pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku nebo pozemku parc. č. X v k.ú. Chuchelná na silnici III/46820, které nejsou ve vlastnictví žadatele. Předložená projektová dokumentace upravuje řešení připojení mezi pozemkem parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku a silnicí III/46820 úpravou místní komunikace na pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku. Žalovaný zcela pominul, že na dotčeném pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku je vedena místní komunikace, jejímž vlastníkem je žalobce, a proto na pozemek parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku nelze nahlížet jako na pozemek, přes který se chce žadatel připojit k jiné pozemní komunikaci, ale jako na místní komunikaci. Dotčenou komunikací je proto místní komunikace na pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku a na žalobce co by vlastníka místní komunikace je nutno nahlížet jako na účastníka řízení o připojování pozemních komunikací. Rozhodnutí správního orgánu povolující úpravu připojení nemovitosti k silnici, k níž je tato nemovitost připojena jinou pozemní komunikací (místní komunikací na pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku), představuje nedovolené obcházení zákona o pozemních komunikacích, neboť v dané věci není nijak řešeno připojení pozemku žadatele na samotnou místní komunikaci na pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku.

Žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby. Z napadeného rozhodnutí je podle názoru žalovaného zřejmé, že jako nepřípustné bylo posouzeno odvolání žalobce z 5.6.2014, které směřovalo proti rozhodnutí silničního správního úřadu z 16.5.2014, č.j. HLUC/20876/2014/ODSH/BL. V písemném vyhotovení napadeného rozhodnutí je sice omylem uvedeno jednací číslo předchozího zrušeného rozhodnutí silničního správního úřadu z 26.6.2013, č.j. HLUC/26585/2013/ODSH/BL, avšak v daném případě se jedná o zřejmou nesprávnost, která mohla být odstraněna postupem podle § 70 správního řádu, pokud by žalovaný toto pochybení včas zjistil.

Žalovaný uvádí, že řízení podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění do 30.12.2015 (dále jen zákon o pozemních komunikacích) je specifické tím, že je v něm přesně stanoven okruh účastníků, přičemž jeho cílem je získání povolení k připojení nemovitosti na pozemní komunikaci v určitém místě nebo k úpravě připojení stávajícího. Účastníkem tohoto řízení je žadatel, který hodlá zřídit napojení svého pozemku na předmětnou komunikaci nebo provést jeho úpravu, a vlastník silnice dotčené plánovaným připojením. Žadatel jako vlastník pozemku, který přímo nesousedí s předmětnou pozemní komunikací, je nucen připojení svého pozemku k silnici č. III/468520 realizovat přes pozemek parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku ve vlastnictví žalobce. Žalovaný nepovažoval místní komunikaci na pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku za komunikaci, na kterou žadatel plánuje připojit nově budovanou pozemní komunikaci, ale za pozemek, přes který se žadatel zamýšlí připojit k jiné pozemní komunikaci. V tomto případě je dotčenou pozemní komunikací silnice č. III/468520, která je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a proto žalobce není účastníkem správního řízení.

Osoba zúčastněná na řízení soudu toliko sdělila, že podle § 34 s.ř.s. bude uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, neboť by zrušením napadeného rozhodnutí mohly být přímo dotčeny její práva a povinnosti, aniž by se k věci blíže vyjádřila.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních námitek, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu ve smyslu § 75 s.ř.s., a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z obsahu správního spisu soud zjistil, že žadatel podal 29.3.2013 u silničního správního úřadu žádost o povolení připojení k silnici č. III/46820 z pozemků parc. č.X v k.ú. Bělá ve Slezsku (ve vlastnictví žalobce) a parc. č. X v k.ú. Chuchelná (ve vlastnictví České republiky). K žádosti byla přiložena projektová dokumentace nazvaná „Úprava místní komunikace parc. č. X, Bělá“ včetně souhrnné technické zprávy, vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje z 28.3.2013 k úpravě místní komunikace v Bělé a stanoviska Policie ČR z 26.3.2013 k připojení pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci. Rozhodnutí silničního správního úřadu z 26.6.2013, č.j. HLUC/26585/2013/ODSH/BL, kterým byla povolena úprava připojení veřejně přístupné účelové komunikace (nacházející se na pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku) k jiné pozemní komunikaci (silnici III/46820) v km 0,600 staničení silnice, bylo rozhodnutím žalovaného z 24.10.2013, č.j. MSK 149986/2013, vydaným v přezkumném řízení podle § 98 a § 97 odst. 3 správního řádu zrušeno s tím, že si silniční správní úřad sám určil zcela jiný předmět řízení. Žadatel podal 7.2.2014 u silničního správního úřadu doplnění žádosti, v němž požádal o vydání povolení, jehož předmětem bude úprava připojení sousední nemovitosti (připojené účelovou komunikací) k silnici v místě a v rozsahu určeném projektovou dokumentací. Za pozemky dotčené při provádění úprav připojení byly označeny pozemky pod silnicí III/46820 a pozemky parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku (ve vlastnictví žalobce) a pozemek parc. č. X v k.ú. Chuchelná (ve vlastnictví České republiky) s tím, že důvodem zamýšlených úprav je provedení nové komunikace v trase stávající komunikace tvořené nezpevněnou cestou. Rozhodnutím silničního správního úřadu z 16.5.2014, č.j. HLUC/20876/2014/ODSH/BL ve znění rozhodnutí žalovaného z 10.11.2014, č.j. MSK 147960/2014 vydaného v přezkumném řízení podle § 98 a 97 odst. 3 správního řádu byla povolena úprava dosavadního připojení pozemku parc. č.X (správně X) v k.ú. Bělá ve Slezsku na silnici III/46820 v km 0,600 staničení silnice spočívající v připojení nové obousměrné dvoupruhové komunikace s šířkou vozovky 6,0 m pomocí směrových oblouků o poloměru 12 m a 10 m.

Žalovaný napadeným rozhodnutím podle § 92 odst. 1 správního řádu zamítl jako nepřípustné odvolání žalobce proti rozhodnutí silničního správního úřadu s odůvodněním, že žalobce není účastníkem řízení o připojování pozemních komunikací, a proto mu ani nesvědčí právo podat odvolání. Pokud odvolací správní orgán podle shora citovaného ustanovení zamítá odvolání pro opožděnost nebo nepřípustnost, nepřezkoumává odvoláním napadené rozhodnutí po věcné stránce, v odůvodnění rozhodnutí o zamítnutí odvolání však musí odvolateli vysvětlit úvahy, na základě nichž dospěl k závěru o opožděnosti nebo nepřípustnosti podaného odvolání.

Žalobní námitka, že s žalobcem nebylo v řízení o připojování pozemních komunikací podle § 10 zákona o pozemních komunikacích jednáno jako s účastníkem řízení s tím, že silniční správní úřad i žalovaný zcela opomenuli, že na dotčeném pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku je vedena místní komunikace ve vlastnictví žalobce, která je přímo dotčena navrhovanou úpravou žadatele, je po obsahové stránce shodná s námitkou žalobce uplatněnou v jeho odvolání proti rozhodnutí silničního správního úřadu. Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, „že ze spisové dokumentace zjistil, že žalobce není účastníkem řízení o připojování pozemních komunikací podle § 10 zákona o pozemních komunikacích, kterému by svědčilo právo podat odvolání proti rozhodnutí silničního správního úřadu“, čímž zcela rezignoval na přezkum postupu silničního správního úřadu ve vztahu k posouzení účastenství žalobce ve správním řízení. Žalovaný byl povinen vypořádat se v odůvodnění napadeného rozhodnutí s odvolacími námitkami žalobce vztahujícími se k jeho účastenství ve správním řízení, čemuž však nedostál, neboť do odůvodnění napadeného rozhodnutí zcela nekriticky převzal závěry silničního správního úřadu, že žalobce není účastníkem řízení. Žalovaný absencí řádného odůvodnění napadeného rozhodnutí ve vztahu k odvolacím námitkám žalobce zatížil své rozhodnutí vážnou procesní vadou ve formě nepřezkoumatelnosti rozhodnutí pro nedostatek důvodů.

Krajskému soudu jsou známy závěry, které Nejvyšší správní soud učinil v rozsudku z 27.7.2011, sp. zn. 1 As 78/2011, že vlastník pozemku pod pozemní komunikací příp. vlastník pozemku, přes nějž má být vedeno připojení k sousední nemovitosti, nemá z tohoto titulu postavení účastníka řízení o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci, neboť v tomto řízení nejsou jeho práva ani právem chráněné zájmy dotčeny, když svá práva mohou vlastníci dotčených pozemků plně uplatnit v následném územním a stavebním řízení, v němž mají postavení účastníka řízení podle příslušných ustanovení stavebního zákona. Uvedené závěry byly aplikovány na stav, v němž silniční správní úřad povolil připojení nemovitostí k místní komunikaci, přičemž připojované nemovitosti s místní komunikací spolu v žádné části nesousedily, neboť se mezi nimi nacházel pozemek ve vlastnictví třetí osoby, přes který měl být záměr žadatele realizován. Vlastníku tohoto pozemku nebylo v řízení o připojování pozemních komunikací podle § 10 zákona o pozemních komunikacích přiznáno postavení účastníka řízení s tím, že silniční správní úřad v tomto řízení neřeší otázky ochrany vlastnického práva k pozemkům dotčeným budoucí stavbou, což je úkolem stavebního úřadu. Současná situace je však odlišná, neboť žalobce opakovaně uvádí, že na dotčeném pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku se nachází místní komunikace, jejímž je vlastníkem a která má být navrhovanou úpravou dotčena, přičemž s uvedenou námitkou se správní orgány dosud nevypořádaly.

S žalobcem lze prozatím souhlasit potud, že předložená projektová dokumentace podle svého obsahu upravuje řešení připojení mezi pozemkem parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku a silnicí III/46820 mj. přes pozemek parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku. Předmětem regulace řízení o připojování pozemních komunikací podle § 10 zákona o pozemních komunikacích je úprava místa styku dvou pozemních komunikací nebo pozemní komunikace s jinou cestou navzájem ve formě křižovatky nebo zřízení sjezdů či nájezdů při současném stanovení jejich parametrů. Zatímco v řízení podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích je předmětem regulace připojení dálnice, silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci resp. úprava takového připojení, v řízení podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích je předmětem regulace připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo místní komunikaci resp. úprava takového připojení. Logickým výkladem ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích lze dojít k závěru, že jeho účelem je rovněž připojení nemovitosti k síti pozemních komunikací (dálnici, silnici nebo k místní komunikaci) ve vlastnictví veřejnoprávních korporací. Pokud by se na dotčeném pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku skutečně nacházela místní komunikace, jak uvádí žalobce, žadatel by realizoval připojení nemovitostí v jeho vlastnictví k síti pozemních komunikací napojením na případnou místní komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku. Připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích nelze vést přes pozemky, na nichž se již nachází dálnice, silnice nebo místní komunikace, neboť za připojení sousední nemovitosti k síti pozemních komunikací je nutno považovat prvotní napojení nemovitosti na stávající síť dálnic, silnic a místních komunikací.

Mezi účastníky řízení je nesporné, že na dotčeném pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku se nachází pozemní komunikace ve smyslu § 2 zákona o pozemních komunikacích, u níž se však správní orgány nezabývaly její kategorií. Pro posouzení, zda je žalobce účastníkem správního řízení, je však nezbytné vyhodnotit kategorii této pozemní komunikace. Pokud žalovaný dospěje k závěru, že se na dotčeném pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku skutečně nachází místní komunikace, nelze opomenout postavení žalobce jako účastníka řízení. Jediným připojením, které se obejde bez úředního povolení, je připojení sousední nemovitosti k účelové komunikaci (srov. např. rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem z 11.10.2010, sp. zn. 59 Ca 89/2009). Jelikož je za připojení sousední nemovitosti k síti pozemních komunikací nutno považovat prvotní napojení nemovitosti na stávající dálnici, silnici nebo místní komunikaci, nebude možno považovat za správný právní názor žalovaného, že pozemek parc. č.X v k.ú. Bělá ve Slezsku představuje toliko pozemek, přes který se chce žadatel připojit k jiné pozemní komunikaci, neboť dotčenou pozemní komunikací bude právě místní komunikace nacházející se na tomto pozemku.

V případě, že žalovaný dospěje k závěru, že předmětná pozemní komunikace nesplňuje znaky místní komunikace, v důsledku čehož bude na uvedenou pozemní komunikaci nahlíženo jako na účelovou komunikaci, na projednávanou věc bude možno aplikovat výše uvedené závěry, které učinil Nejvyšší správní soud v rozsudku z 27.7.2011, sp. zn. 1 As 78/2011. Žalobce bude v tomto případě v postavení vlastníka pozemku, přes nějž má být vedeno připojení sousední nemovitosti k silnici III/46820, který z tohoto titulu nemá postavení účastníka řízení o připojování pozemních komunikací podle § 10 zákona o pozemních komunikacích. Uvedené závěry žalovaný vysvětlí tím spíše, že soudu je z úřední činnosti známo, že v řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp. zn. 22 Ca 304/2008) se stejnými účastníky byla pozemní komunikace nacházející se na pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku označena žalovaným za místní komunikaci.

S ohledem na výše uvedené krajský soud napadené rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. zrušil a podle § 78 odst. 4 s.ř.s. vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení, v němž je žalovaný vázán právním názorem soudu vysloveném v tomto rozsudku ve smyslu § 78 odst. 5 s.ř.s.

V dalším rozhodnutí žalovaný rovněž neopomene, že odvolání žalobce bylo podáno proti rozhodnutí silničního správního úřadu z 16.5.2014, č.j. HLUC-20876/2014/ODSH/BL, nikoliv proti zrušenému rozhodnutí silničního správního úřadu z 26.6.2013, č.j. HLUC-26585/2013/ODSH/BL, jak je opakovaně uvedeno ve výrokové části i odůvodnění napadeného rozhodnutí.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 1 s. ř. s., když žalobce byl v řízení úspěšný a vzniklo mu tak vůči žalovanému právo na náhradu nákladů řízení. Náklady žalobce tvoří zaplacený soudní poplatek za žalobu ve výši 3 000,- Kč, odměna zástupce za dva úkony právní služby – a to převzetí věci a sepis žaloby podle § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhl. č. 177/1996 Sb., přičemž výše odměny za jeden úkon činí podle § 9 odst. 4 písm. d) ve spojení s § 7 bod 5 vyhl. č. 177/1996 Sb. částku 3 100,- Kč, ve dvou režijních paušálech po 300,- Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996

) v uvedeném řízení zdejší soud přezkoumával rozhodnutí žalovaného ze dne 26.8.2008, č.j. MSK 107028/2008, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Obecního úřadu Bolatice ze dne 6.5.2008, č.j. Výst 469/04-469/Sel, kterým byl stanoven rozsah potřebných úprav místní komunikace na pozemku parc. č. X v k.ú. Bělá ve Slezsku

Sb. a 21% DPH ve výši 1 428,- Kč. Celková částka náhrady nákladů řízení tak činí 11.228 Kč.

Vzhledem k odlišné úpravě s. ř. s. a o. s. ř. týkající se nabytí právní moci rozhodnutí, uložil soud žalovanému povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku. Podle § 149 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. zavázal soud žalovaného zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta, který žalobce v řízení zastupoval.

O náhradě nákladů řízení osoby zúčastněné na řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 5 s. ř. s., když soud v řízení této osobě neuložil žádnou povinnost a neshledal ani žádné důvody zvláštního zřetele, které by přiznání náhrady nákladů řízení této osobě odůvodňovaly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 1. listopadu 2016

Mgr. Jiří Gottwald

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru